MOKSLO LIETUVA Nr 9 (255) 2002 m. gegužės 9 - 22d.

 

  Lietuvoje imtis branduolio fizikos tyrimų reikėjo donkichotiškos drąsos

 

Kartkarčiais gerasis dievulis mūsų žemės ir žmonių pasigailėdavo ir atsiųsdavo vieną kitą donkichotą – kad su vėjo malūnais kaudamiesi jie išlaisvintų kasdienybės rutinos įkalintą ir kitų žmonių dvasią bei protą. Kad įkvėptų pasitikėjimo savo jėgomis, ryžto ir noro dar kažką keisti mūsų gyvenime. Kas, jeigu ne donkichotai, gali imtis viso to, kas kiekvienam kasdieniškam protui atrodo per sunku, nepraktiška ir tuo metu tiesiog neįmanoma.

Ko gero, vieną tokį taurų ir gal net šiek tiek donkichotišką gražiausia prasme asmenį – Lietuvos mokslo tarybos pirmininką prof. Kęstutį MAKARIŪNĄ – mokslo bendruomenės nariai galėjo pagerbti balandžio 22 dieną, kai Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje jo 70-mečiui ir mokslinės kūrybinės veiklos 50-mečiui buvo atidaryta paroda. Kiek vėliau Lietuvos mokslų akademijos salėje jubiliato garbei vyko akademiniai skaitymai, pristatyta ir jo naujoji knyga Kasdieniai darbai.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininką gyvenimo ir kūrybinės veiklos jubiliejaus proga sveikinimo raštais pasveikino Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas prezidentas Algirdas Brazauskas, labai šiltą sveikinimo telegramą atsiuntė Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas prof. Rolandas Pavilionis.  

 

Branduolinė reakcija

Paskaitoje Branduolio fizika be greitintuvų prof. Kęstutis Makariūnas, pabandęs išskirti tris svarbiausius savo mokslinius darbus branduolinės fizikos srityje, pateikė formulę, kreivę ir skaičių. Daug ar nedaug, turėtų spręsti tos srities žinovai. Toli gražu ne kiekvienas fizikas šituo galėtų pasididžiuoti. Apskritai kitų mokslų atstovai tikriausiai gali pavydėti fizikams, kad šie visą savo mokslinę veiklą sugeba įvilkti į formulę, kreivę ir skaičių. Labai konkretu. Prie kiekvieno iš šių laimėjimų K. Makariūną vedė ilgas kelias, žymėtas džiaugsmų ir nusivylimų – būdingas mokslininko kelias.

Branduolinės fizikos žinovui tikriausiai labai daug sako paprasta branduolinės reakcijos formulė:

          7Li (a,t) 8Be, arba

          7Li+a® 8Be+t.

Vis dėlto pamėginkime ją išskleisti į žmogiškųjų santykių plotmę. Ko gero,  tektų atsispirti nuo 1955 metų, kai K. Makariūnas su pagyrimu baigė Vilniaus universitetą, įgydamas fiziko specialybę. Buvo paliktas asistentu Universiteto Fizikos-matematikos fakultete, o po metų įstojo į Leningrado (dabar Sankt Peterburgas) garsiojo Fiztecho – Fizikos ir technikos instituto aspirantūrą.

Čia niekaip nepavyktų apeiti mūsų ekperimentinės fizikos patriarcho prof. Povilo Brazdžiūno įtakos būsimojo mokslininko biografijoje. Būtent profesorius (tais pačiais 1956 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu) ir paskatino rinktis branduolio fizikos sritį. Šiandien tik stebimės P. Brazdžiūno nuojauta, kad jis sugebėjo patraukti gabiausią jaunimą ir nukreipti į Lietuvai perspektyviausias eksperimentinės fizikos sritis. Tačiau šeštojo dešimtmečio viduryje branduolio fizikos tyrimų sritis Lietuvoje galėjo atrodyti tik savotiškas donkichotizmas. Nebuvo tyrimų bazės ir nė vieno tos srities specialisto. Kai kurie prieškariniai Antano Žvirono, Kazimiero Baršausko, o pokariu Boleslovo Styros darbai siejosi su branduolio fizika, bet tai nebuvo branduolio fizikos tyrimo eksperimentai.

1957 m. rudenį prof. P. Brazdžiūnas laiške K. Makariūnui pranešė, jog rengiasi atvažiuoti į Leningradą, pasižvalgyti po Fiztechą – gal pavyks parinkti Lietuvoje plėtotinų tyrinėjimo temų. K. Makariūnas Leningrade branduolines reakcijas tuo metu tyrinėjo eksperimentuodamas prie ciklotrono, pagaminto dar Antrojo pasaulinio karo metais. Su P. Brazdžiūnu aptarinėjo ir būsimojo darbo tematiką Lietuvoje. Aišku, kad nei ciklotrono, nei bet kokio kitokio dalelių greitintuvo Lietuvoje nepavyks pastatyti, todėl reikėjo galvoti apie kitokio pobūdžio tyrinėjimus. Apsistota ties „šveicariškuoju“ variantu: kuo mažiau metalo ir kuo daugiau kvalifikuoto mokslinio darbo. Pavykus gauti tam tikrų prietaisų bei radioaktyviųjų izotopų, būtų galima užsiimti preciziniais jų savybių tyrimais. Sutarta pabandyti įsigyti tuo metu Fizteche sukurto ir pradedamo gaminti prizminio beta spektrometro bandomąjį egzempliorių (tokių prietaisų paskui buvo pagaminta tik trys) ir užsiimti didelės skiriamosios gebos spektroskopijos matavimais.

Tuo metu K. Makariūnas ir atrado naują branduolinę reakciją. Ličio branduolius daužant alfa dalelėmis jam pavyko gauti berilio ir tričio. Niekas netikėjo, kad tokia reakcija įmanoma, todėl ir neeikvojo jėgų jos paieškoms. O Kęstutis Makariūnas, jaunas aspirantas, dėl savo nepatyrimo šito nežinojo, todėl išdrįso imtis. Pasirodo, jog šios reakcijos tikimybė net ir daug didesnė už daugelį įprastesnių branduolinių reakcijų. Atrastoji nauja branduolinė reakcija buvo dalis lietuvio fiziko disertacinio darbo. Žinoma, ši sėkmė suteikė jam pasitikėjimo savo jėgomis ir didelio emocinio pasitenkinimo, kuris labai svarbus mokslininko gyvenime.

 

Kreivė

Praėjus geram dešimtmečiui po aspirantūros, K. Makariūnui dirbant Fizikos ir matematikos institute, Vilniuje, jau spėjus įsigyti ir daug tyrimų atlikti didelės skiriamosios gebos beta spektrometru, pavyko gauti kreives, kurios ir šiandien profesoriui atrodo etapinė jo mokslinio kelio gairė.

Minėtuoju beta spektrometru buvo tiriami telūro branduolinių izomerų vidinės konversijos elektronų spektrai. Tada ir pavyko atlikti pirmąjį Tarybų Sąjungoje ir vieną pirmųjų pasaulyje sėkmingų eksperimentų stebint vidinę konversiją išoriniame, t. y. valentiniame, atomo elektronų sluoksnyje ir matuojant jos tikimybės pokytį, kai atomas yra skirtinguose cheminiuose junginiuose.

Pirmiausia išsiaiškinkime, kas, fizikų kalba kalbant, yra tie branduoliniai izomerai ir toji vidinė elektronų konversija. Skirtingų atomų branduoliai gali būti įvairiose būsenose, kitaip sakant, skirtinguose energijos lygmenyse. Ilgaamžės sužadintos būsenos, kurių gyvavimo trukmė iš esmės nesiskiria nuo kitokių radioaktyvių branduolių gyvavimo trukmės, vadinamos izomerinėmis. Iš žemiausio lygmens, arba pagrindinės būsenos, pereidamas į aukštesnės energijos lygmenį branduolys turi būti sužadintas, gauti iš šalies papildomą energijos kiekį. Ir priešingai: iš sužadinto būvio grįždami į žemesnės energijos  lygmenį branduoliai grąžina „skolą“. Jie tai daro spinduliuodami gama kvantus, kuriuos registruodami ir jų spektrus tyrinėdami fizikai daug svarbaus gali pasakyti apie tai, kas vyksta su branduoliu.

Pasirodo, jog į žemesnės energijos būseną atomo branduolys gali pereiti ir kitu būdu, kai spinduliuojamas ne gama kvantas, bet perteklinė energija perduodama arčiausiai branduolio esančiam atomo elektronui.  Gavęs stiproką „spyrį“ elektronas šaute iššauna iš atomo. Štai šie „išspirtieji“ elektronai fizikų ir vadinami vidinės konversijos elektronais. Jų energija priklauso nuo atomo sluoksnio, iš kurio jie išskrido. Tuos vidinės konversijos elektronus, teisingiau – jų spektrą, tyrinėjant gaunama daug papildomos informacijos ne tik apie pačių elektronų energiją, bet ir apie branduolių sužadintas būsenas, sukinį ir t. t.

Visus šiuos dalykus tyrinėja branduolio spektroskopijos specialistai. Lietuvoje šių ir apskritai eksperimentinės branduolio fizikos tyrinėjimų pradininkas kaip tik yra prof. K. Makariūnas. Fizikos ir matematikos institute (nuo 1977 m. – Fizikos institutas) pradėjęs vadovauti Radioaktyvaus spinduliavimo sektoriui, pamažu virtusiam Branduolinių tyrimų laboratorija, prof. K. Makariūnas vadovavo jai kone 40 metų.

Kreivėse matome du spektrus,  kurie užkloti vienas ant kito. Jie rodo, kad branduolinis procesas vyksta skirtingai įvairiuose cheminiuose junginiuose. Rezultatai buvo svarbūs Mössbauerio spektroskopijai, nustatė šios branduolinės spektroskopijos šakai svarbios konstantos ženklą. Didelės skiriamosios gebos eksperimentai leido išmatuotų spektro linijų intensyvumą lyginti su apskaičiuotu teoriškai. K. Makariūno laboratorija Vilniuje tapo viena iš nedaugelio ne tik tuometinės Tarybų Sąjungos laboratorijų, kurioje buvo atliekami didelės skiriamosios gebos vidinės konversijos elektronų spektroskopijos matavimai, o Vilnius buvo tapęs šios mokslinių tyrinėjimų krypties sąjunginių seminarų pripažintu centru.

 

Skaičius

Šiek tiek panagrinėję formulę ir kreives dabar atsidėkime skaičiui, juo labiau kad prof. K. Makariūnas jam skiria reikšmingą vietą savo mokslinėje kūrybinėje biografijoje. Tas skaičius – tai 10-4. Tokį matavimų tikslumo lygį reikėjo pasiekti norint gauti tyrimų išvadas, kurios iš esmės keitė fizikų požiūrį į radioaktyvaus skilimo konstantas. Kalbame apie radioaktyviojo skilimo konstantų pastovumo ribų tyrimus, kuriems vadovavo K. Makariūnas.

Aštuntojo dešimtmečio pradžioje pradėta tyrinėti, kokią įtaką branduolių sąveikai su atomo elektronais turi branduolių cheminė apsuptis. Kitaip tariant, mėginta parodyti, kad atomo radioaktyvaus skilimo sparta gali priklausyti nuo aplinkos. Vadinasi, skirtingai negu ligi tol manyta fizikų, radioaktyvaus skilimo spartą galima keisti priklausomai nuo išorės sąlygų. Senesnės kartos fizikui, ko gero, būtų labai drąsus teiginys.

Didžiausia problema buvo ta, kad šie eksperimentai reikalavo labai didelio matavimų tikslumo, kurį pasiekti buvo gana sudėtinga. Aparatūriniai efektai trukdė tirti patį reiškinį, nes buvo keliasdešimt kartų didesni už naudingus tyrimų objekto signalus. Norint pastebėti ir išskirti radioaktyviųjų virsmų tikimybių itin mažus pokyčius, K. Makariūnui bei jo bendradarbiams teko kurti atitinkamus prietaisus, tobulinti matavimų metodiką. Pavyko įgyvendinti gama spektrometrinį radioaktyvių virsmų tikimybių pokyčių tyrimo metodą ir išmatuoti radioaktyvaus branduolio cheminės apsupties įtaką gama spektro linijos intensyvumui, o 1990 m. pirmą kartą išmatuota šviesos įtaka radioaktyvaus skilimo spartai. Branduolio fizikos tyrinėjimai sutapo su cheminių efektų paieška.

Prof. K. Makariūno vadovaujami bendradarbiai – A. Dragūnas, E. Makariūnienė, V. Keršulis ir V. Remeikis – nustatė keliolikos branduolių, iš jų dešimties – pirmą kartą, cheminės apsupties įtaką radioaktyvaus skilimo spartai. Tai svarus indėlis kuriant radioaktyvaus skilimo konstantų cheminių pokyčių nustatymo metodus, kuriuos sukurti padėjo itin tikslių matavimų pritaikymas eksperimentuose.

 

Idėjos, aparatūra ir išmanymas

Kas svarbiausia moksliniam darbui? K. Makariūnas iškelia tris būtinas sąlygas: gera idėja, gera aparatūra ir išmanantys žmonės. Jo
paties mokslinėje biografijoje tų gerų idėjų buvo ne viena, kai kurias, teisingiau sakant, tik mažą jų dalį jau spėjome ir šiek tiek aptarti. Kad ir naujos branduolinės reakcijos idėja, kai ličio atomus bombarduojant alfa dalelėmis gaunama teičio ir berilio, juk iš tiesų buvo labai gera jauno mokslininko idėja.

Profesorius teisėtai gali didžiuotis savo ir kolegų veikla, siekiant Radioaktyvaus spinduliavimų sektorių, vėliau Branduolinių tyrimų laboratoriją aprūpinti kuo modernesne aparatūra. K. Makariūnui pačiam teko gamintis pirmą Lietuvoje gama spektrometrą, kuriuo buvo tyrinėjami branduoliniame reaktoriuje apšvitintų kristalų gama spektrai. 1963 m. pavyko įsigyti didelės skiriamosios gebos betą spektrometrą, pagamintą Maskvoje Fizpribor gamykloje. Radioaktyviųjų medžiagų gaudavo, kai stabilius izotopus apšvitindavo neutronais branduoliniuose reaktoriuose.

Tačiau net ir gerus prietaisus susistatęs mokslo dar nepadarysi. Norėdamas žengti naują žingsnį eksperimentuodamas, privalai kažką tobulinti, kurti iš naujo. Štai kad ir siekiant gauti radioaktyviųjų šaltinių, kiek tekdavo parodyti sumanumo, kartais praversdavo net tam tikras akiplėšiškumas. K. Makariūnas prisimena, kaip tais šaltiniais bandyta apsirūpinti. Pamėgino stabilius izotopus neutronais apšvitinti Latvijos MA Fizikos institute – menkas efektyvumas. Kreipėsi į Leningrado branduolinės fizikos institutą Gatčinoje – taip pat nesėkmingai. Galop per pažįstamus pavyko prisikasti iki I. Kurčiatovo atominės energijos instituto Maskvoje. Ruošiniai buvo apšvitinti  reaktoriuje – pavyko gauti norimo aktyvumo šaltinius. Bet iškilo kita problema, susijusi su reikalavimais, kurie buvo nustatyti norint dirbti su radioaktyviomis medžiagomis. Norint tuos radioaktyviuosius šaltinius pasiimti negana buvo gauti leidimą, dar reikėjo užsisakyti specialų radioaktyvioms medžiagoms vežioti skirtą automobilį ir pan. O reikėjo skubėti, nes šaltinių radioaktyvumas greitai mažėja. K. Makariūno bendradarbis Regimantas Kalinauskas, pasiėmęs švininės skardos ir tam reikalui reikalingų dėžių, išskubėjo į Maskvą.

Pavyko susisiekti su Justu Paleckiu, kuris tuo metu Maskvoje buvo TSRS Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas. J. Paleckis reikalo labui paskolino savo tarnybinį automobilį. I. Kurčiatovo atominės energijos institute sargybiniai, išvydę TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo automobilį, atidavė pagarbą vairuotojui ir tam, kas šalia jo sėdėjo, atidarė vartus ir su tuo automobiliu R. Kalinauskas sėkmingai išsivežė radioaktyvius šaltinius į Maskvos Baltarusijos stotį, o iš ten – geležinkeliu į Vilnių. Šią istoriją pasakodamas K. Makariūnas nori pabrėžti, kad eksperimentatoriams tekdavo parodyti begalę sumanumo ir apsukrumo ne vien moksle. Jau nekalbant apie tai, kad patys matavimai užtrukdavo apie 3 mėnesius, pareikalaudavo daugybės pastangų, kol pavykdavo surinkti reikalingus statistinius duomenis.

Šiandien branduolio  spektroskopijos metodai plačiai paplitę. Lietuvoje gama spektrometrų rasime įvairios praktinės veiklos laboratorijose. Jais tikrinami maisto produktai, kontroliuojama aplinka – dirva, vanduo, oras. Be jų neapsieina gamtosaugininkai, kriminalistai, kovojantys su branduolinių medžiagų nelegaliu sklidimu, kontrabanda. Jie – akylas branduolinės energetikos kontrolierius, būtini įvairių sričių mokslininkams. Branduolinėje epochoje jie – būtinybė.

 

Bus išmanymas – bus ir idėjų

Vis dėlto prof. K. Makariūnas, regis, didžiausią prioritetą linkęs teikti ne aparatūrai, kad ir kokia tobula ji būtų, bet žmogiškajam veiksniui, o tiksliau – išmanymui, konkrečias mokslines problemas pasirengusiems spręsti žmonėms. Regis, profesorius linkęs sutikti, jog Branduolinių tyrimų laboratorija tikriausiai būtų dar daugiau padariusi, jeigu tų išmanančių žmonių būtų buvę daugiau. Tik iš kur jų galėjo būti, jeigu tuo metu nė kalbos nebuvo apie mokslo ir studijų vienovę, o ir Vilniaus universitete juk niekada nebuvo net branduolinių tyrimų katedros. Tad ir į Fizikos instituto Branduolinių tyrimų laboratoriją darbuotojai dažniausiai ateidavo ne tiesiai iš universiteto, bet prieš tai paklaidžioję gyvenimo keliais, padirbėję kitose mokslo įstaigose.

Kurti išmanymą – tai ne tik aukštosios mokyklos, bet ir mokslinių tyrinėjimų, apskritai mokslo plačiąja prasme viena iš paskirčių. Prisilaikydamas šios nuostatos K. Makariūnas neabejotinai pratęsia eksperimentinės fizikos Lietuvoje pradininko ir  savo buvusio patrono akad. Povilo Brazdžiūno ilgos mokslinės veiklos metų suformuotą ir išpuoselėtą tradiciją. Lietuvoje neturėjome nei branduolinės, nei lazerių fizikos, tačiau P. Brazdžiūnas suvokė gilią tiesą, kurios niekas ligi šiol nėra paneigęs: pradėti reikia rengiant dalyką išmanančius žmones. Bus išmanymas – bus ir idėjų, atsiras ir naujiems uždaviniams įgyvendinti reikalingos aparatūros bei kitų galimybių. Kai šiandien Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas K. Makariūnas iš tribūnos, savo straipsniuose ar įvairių renginių metu su kolegomis kalba, kaip svarbu išlaikyti platų įvairių mokslinių tyrimų spektrą, aukštosiose mokyklose rengti kuo įvairesnių sričių mokslinės veiklos atstovus, tai profesorius juk kalba apie išmanymo mūsų valstybėje kūrimą ir didinimą. Išmintinga ir laiko patikrinta pozicija.

Prof. K. Makariūnas prisipažįsta, jog ir į valstybės mokslo politiką jis žiūri taip pat kaip į mokslinio tyrimo objektą, gal todėl kartais jo nuostatos taip ryškiai skiriasi nuo kai kurių vadinamųjų mokslo reformatorių pozicijos. K. Makariūnui labai svarbu visuomeninė mokslo vertė: ne tiek konkretaus tyrimo rezultato panaudojimas praktiškai, bet visa, kas plečia išmanymą ir gebėjimus juo naudotis, kas ugdo išmanančius mokslą žmones. Štai kodėl profesoriui sąvokos mokslas ir kultūra eina greta, tarsi būtų ne tik susikertančios plokštumos, bet ir erdvės. Todėl nieko nuostabaus, kad K. Makariūną matėme ir tarp Trečiojo Lietuvos kultūros kongreso (2002 m.) pranešėjų Kaune ir Klaipėdoje, nors rūpesčių ir taip turi per akis. Profesoriui tai yra asmeninės atsakomybės už visa, kas vyksta mūsų valstybėje, išraiška, o gal ir gyvenimo būdas. Juk ir jo gyvenimo bendražygė Eglė Makariūnienė – jau 42 metus kartu eina gyvenimo keliu – pripažįsta, jog jos vyrą išskiria atkaklumas ir darbštumas, labai giliai suvoktas pareigos jausmas. Žinoma, šiuo atveju žmona sprendžia ir kaip Fizikų žinių redaktorė, sako: jeigu profesorius pažada parašyti straipsnį, tai trūks plyš parašys, kad ir per naktį. Ką pradėjęs, tikrai baigs.

Galimas dalykas, tai paveldėtos savybės. Tėvai – tarpukario vadinamojo Vilniaus krašto lietuviškų mokyklų mokytojai. Motina – Pranė Anusevičiūtė, tėvas – Vincas Makarevičius, vėliau Makariūnas. Ir pačiam Kęstučiui Makariūnui, Vilniuje gimusiam 1932 m. balandžio 22 d., teko mokytis sudėtingomis istorinėmis sąlygomis, keičiantis režimams, valdžioms ir okupacijoms. Ir vis dėlto darbščiausia giminėje, E. Makariūnienė yra girdėjusi, buvo K. Makariūno močiutė Agota, dzūkė iš Kabelių kaimo netoli Druskininkų. Ten Makarevičių kartos gyveno, ten buvo dabar jau išnykęs giminės lizdas.

Gal iš tiesų kada nors rašant branduolio fizikos Lietuvoje istoriją teks pasakojimą pradėti nuo Kabelių kaimo.

Gediminas Zemlickas