MOKSLO LIETUVA  Nr 15 (283) 2003 m. rugsėjo 11 – 24 d.

 

 

 

Simpoziumas Čikagoje. Pirmasis naujame tūkstantmetyje (5)

 

Kiekvieną statybą pradėti pirmiausia reikėtų savyje (3)

 

 

Pabaiga, pradžia Nr. 13

Tuo įsitikinęs, tokios nuostatos laikosi mūsų pašnekovas inž. archit. Napalys Kitkauskas, Vilniaus Žemutinės pilies atstatymo mokslinis vadovas, XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo dalyvis, su kuriuo tęsiame pradėtą pokalbį.

Prisiminkime didį vilnietį – vyskupą Vaitiekų Taborą

Gerbiamasis Napaly Kitkauskai, tikriausiai sutiksite, kad Lietuvos valdovų rūmų Vilniuje atstatymas – tai ne tik pragmatiška, bet visų pirma patriotiška akcija. Bent jau taip šių rūmų prasmę suvokia daugelis žmonių, kurie palaiko ir remia šią didžią mūsų tautos statybą. Tačiau suprantu, jog siūlydamas Jums pašnekesį šia tema labai rizikuoju, nes pačios sąvokos patriotizmas, tauta kai kam jau savaime atrodo kaip senamadiškumo ženklas. Bent jau ne modernumo. Ką apie tai galvojate?

Man visada malonu remtis pačios istorijos mums teikiamais pavyzdžiais. Štai kad ir Vilniaus vyskupo Vaitiekaus Taboro vaidmuo šio miesto istorijoje. 1492 m. mirus Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Kazimierui Jogailaičiui į LDK sostą buvo išrinktas Kazimiero ir Elžbietos Habsburgaitės sūnus Aleksandras, tais pačiais metais Vilniaus vyskupu tapo ir Vaitiekus Taboras. Jis kilęs nuo Turgelių, gerai mokėjo lietuviškai. Kai 1501 m. Vilniaus apylinkėse pasirodė totoriai, susirūpinę vilniečiai nutarė statyti miesto sieną. Didysis kunigaikštis Aleksandras 1503 m. davė miesto sienos statymui privilegiją. Vyskupas V. Taboras visas savo pajamas, gautas iš nekilnojamo turto, atidavė sienai aplink Vilniaus miestą statyti. Kai siena ir miesto vartai buvo statomi, vyskupas šventino ir laimino statybą, o paskui jį ėjo karalius, didikai, miesto burmistras ir magistrato nariai, cechų atstovai. Šiemet sukanka lygiai 500 metų nuo Vilniaus miesto gynybinės sienos statymo pradžios.

Kai vyskupas jau gulėjo mirties patale, jį aplankė Vilniaus burmistras ir magistrato nariai, kaip garsiam ir miestui nusipelniusiam žmogui pasiūlė jo atminimui pastatyti paminklą. Nieko man nereikia, atsakė Vilniaus vyskupas Vaitiekus Taboras, man paminklas bus miesto siena.

Tikro Vilniaus patrioto žodžiai, kurie neturėtų dingti užmarštyje. Juos nuolat turėtume prisiminti ir kitiems priminti. Nemanau, jog kada nors ateis laikas ir bus pasakyta, kad vyskupas. V. Taboras buvo labai senamadiškas žmogus, iš kurio nieko nebegalima pasimokyti.

Tie jo pasakyti žodžiai užfiksuoti istorijoje. Kai mirė Lenkijos karalius Jonas Albrechtas, į sostą 1501 m. buvo išrinktas jo brolis Aleksandras, kuris išsaugojo ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio titulą. Ligi tol Lietuvos ponai ir bajorai skatino Aleksandrą vykdyti atskirą nuo Lenkijos politiką, visais būdais buvo pabrėžiamas LDK atskirumas nuo Lenkijos karalystės. Tapęs Lenkijos karaliumi Aleksandras jau buvo atsargesnis ir Lietuvos savarankiškumo atžvilgiu, tuo labiau, kad LDK grėsė dideli pavojai iš Rytų kaimyno. Nors dar 1495 m. Aleksandras ir buvo vedęs Maskvos didžiojo kunigaikščio Ivano III dukterį Eleną, tuo sutvirtindamas ir 1494 m. LDK sutartį su Maskva, bet Ivanas III pretenzijų į LDK žemes neatsisakė. Sunkia LDK padėtimi naudojosi ir totoriai, atsibastę net iki Naugarduko. Prieš Lietuvos valstybę telkėsi didelės karinės jėgos. Lenkai dar 1495 m. Lietuvai siūlė atnaujinti 1413 m. Horodlės susitarimą, tačiau LDK Seimas pasiūlymą atmetė, pasisakydamas už lygiateisę politinę ir karinę sąjungą su Lenkija. 1499 m. Petrakove tokia preliminari lygiateisė sutartis tarp LDK ir Lenkijos buvo sudaryta. Po Lenkijos karaliaus Jono Albrechto mirties Aleksandras tapo Lenkijos karaliumi, pasirašė Melniko aktą, kuriame deklaruota, kad Lenkijos karalystė ir LDK susijungia į vieną valstybę. Bet įdomiausia, kad LDK Seimas tos sutarties nepatvirtino. Atsisakė šią sutartį paremti ir Vilniaus vyskupas V. Taboras, kurio įtaka buvo labai didelė. Jeigu valdovas su reikalais apleisdavo Vilnių, tai LDK Ponų Tarybai vadovaudavo Vilniaus vyskupas. Beje, panašiai buvo Lenkijoje, kur Krokuvos vyskupas po karaliaus buvo antras asmuo valstybėje. Kadangi Vilniaus vyskupas V. Taboras pasipriešino ir nesutiko pripažinti Melniko akto, jis buvo netgi pašalintas iš Ponų Tarybos.

Pilietinė sąmonė
ir tautiškumas

Taigi patriotizmas reikalauja aukų, ne visada susilaukia pagyrimo žodžių. Jūsų prisimintas Vilniaus vyskupo Vaitiekaus Taboro gyvenimo faktas mums tik patvirtina, jog LDK politinio savarankiškumo deklaravimas vyko nuolat ir  turėjo karštų šalininkų net kai Lietuva ir Lenkija turėjo bendrus valdovus.

Tik Liublino unija 1569 m. Lietuvą ir Lenkiją padarė federacine valstybe, nors ir tuomet Lenkija bei LDK turėjo savo atskiras kariuomenes, seimus. Buvo ir bendri seimai. LDK piliečiai nuosavas valdas galėjo įsigyti Lenkijos karalystėje, todėl daug Lietuvos didikų rūmų vėlesniais laikais ir išaugo Lenkijos miestuose.

Gal tai ir buvo viena priežasčių, dėl kurios Lietuvos ponai pradėjo sparčiau nutautėti? Vyko sparti aukštuomenės integracija į Vakarų kultūrą, kurios reprezentantas LDK elitui buvo Lenkija. Tačiau turėtume nepamiršti tam tikro šio proceso skausmingumo, gal ir neišvengiamumo. Juk kai sakome, kad Lietuvos ponai ir bajorai nutauto, tai, matyt, reikėtų suvokti ir kitą dalyką: LDK iki Liublino unijos ir net po jos nuolat pabrėždavo savo savarankiškumą ir skirtingumą nuo Lenkijos. Taigi ne viską lemia kalba. Karštais Lietuvos patriotais yra buvę ir lietuviškai nekalbėję LDK piliečiai. Pilietinė sąmonė kartais gal svarbiau ir už tautiškumą.

Mes įpratę į Liublino uniją žvelgti kaip į suvaidinusią gana neigiamą vaidmenį Lietuvos istorijoje. Tačiau būta ir teigiamo vaidmens. Pamėginkime sau užduoti klausimą: kas būtų, jeigu Liublino unija nebūtų pasirašyta?

Veikiausiai LDK kaip politinis vienetas būtų nustojęs gyvuoti dar anksčiau, negu kad Lenkijos karalystės sudėtyje. Gal išties metas būtų ne tik deklaruoti Liublino sutarties neigiamus padarinius, bet dažniau gilintis ir į teigiamus. Ar ne todėl, kad lenkų požiūris daug platesnis, jie noriai eksploatuoja daugelį su Lietuvos asmenybėmis ir istorija susijusių faktų, kurie lyg ir išslysta iš mūsų mokslo ir kultūros apyvartos?

Prieš keletą metų lenkai Liubline Unijos aikštėje pastatė paminklą Juzefui Pilsudskiui, kuris buvo lietuvių kilmės Lenkijos politinis ir karinis veikėjas. Šiai asmenybei Lenkijoje kuriami muziejai, statomi paminklai. Panašiai ir Lenkijos karaliui bei Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Jogailai. Tai su kolegomis ir sakome tuos paminklus apžiūrinėdami: Lenkijoje taip garbinami šie ir kai kurie kiti lietuviai, kad mums yra dėl ko pasukti galvas. Gal šie lietuviai Lietuvai ir neatnešė didelės naudos, bet lenkai randa už ką juos gerbti ir vertinti. Tad gal ir mes Lietuvoje galime rasti ne vieną kitatautį, kuris Lietuvai daug gero yra padaręs ir nusipelno paminklo...

Prieš keletą metų Vilniaus pedagoginiame universitete vyko konferencija, kurioje pareikšta įdomių minčių. Kalbėta, jog XVI–XVII a. Lietuvoje buvo beįsitvirtinąs vienas kitas italų ar vokiečių architektas ar kitų veiklos sričių atstovas, kai kurie mėgindavo dvarą nusipirkti, arba tą dvarą labiausiai nusipelniusiems net dovanodavo valdovas. Ir vis dėlto tie svetimšaliai po kurio laiko dažniausiai iš Lietuvos pasitraukdavo, nes jiems čia buvo nepalankios sąlygos.

Skaitydamas literatūrą apie Valdovų rūmus Vilniuje vis lyginu, kaip tuo pačiu metu, XVI a., Krokuvoje buvo statomi renesansiniai Vavelio rūmai, vėliau kiti objektai manierizmo laikotarpiu. Lenkai mėgaudamiesi rašo, kaip į Krokuvą iš Šveicarijos ar Italijos atvykę menininkai, architektai, įvairių sričių specialistai buvo įtraukiami į Lenkijos gyvenimą, sulenkėjo, buvo polonizuoti. Tuo pabrėžiama, kokia stipri ir gyvybinga buvo lenkų kultūra, sugebėdavusi kitataučius prisijaukinti, o svetimšaliai Lenkijoje rasdavo namus.

Taigi lenkai tuo džiaugiasi, o mes iš tiesų gal nelabai ir sugebėdavome tuos kitataučius prisijaukinti.

 Ar Lietuva visada
tik auka?

Tęsiant mintį dėl Liublino unijos. Vis dėlto net ir po unijos sudarymo didžioji sunkumų dalis teko LDK. Būtent Lietuva buvo ta „buferinė“ dalis, kuri patyrė stiprėjančios Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės, vėliau Rusijos valstybės, smūgius, kuriems atremti vis labiau ėmė trūkti jėgų. Kai Lietuvai ypač prireikdavo pagalbos, iš Lenkijos ne visada jos sulaukdavo. Bet tai būtų atskira tema. Dviejų valstybių simbiozė ir diplomatinis žaidimas toli gražu nebuvo lygiavertis LDK ir Lenkijai. Juk XVI a. abiejose valstybėse gyveno maždaug vienodas gyventojų skaičius. Galima sutikti, kad LDK ir tada nemažą gyventojų dalį sudarė slavai. Tačiau mūsų laikais Lenkijoje gyvena dešimteriopai daugiau gyventojų negu Lietuvoje. Yra apie ką pagalvoti.

Mažojoje Lietuvoje Valtarkiemio (Gumbinės aps.) evangelikų kunigas Pilypas Ruigys parašė studiją apie lietuvių kalbą, kuri buvo išspausdinta Karaliaučiuje XVIII a. viduryje. Siekdamas pailiustruoti lietuvių kalbos ypatybes, į tą veikalą įdėjo tris lietuvių liaudies dainas. Jomis susidomėjo G. Lesingas, J. G. Herderis, netgi J. V. Gėtė. Viena iš tų dainų yra apie tai, kaip lietuviai jojo į karą, lenkai karininkai vadovavo, o lietuviai kareivėliai krito kovos lauke. Tai viena iš trijų pirmųjų dainų, kurios pateko į vokiečių kultūros akiratį.

Net ir liaudies dainoje perteiktas lenkų pranašumas prieš lietuvius.

Lenkai jautėsi padėties šeimininkai, o lietuviai jei ir jautėsi nuskriausti, nelabai įstengė pasipriešinti. Lietuvos elitas artėjo prie Europos kultūros lygmens, tačiau bendras balansas nebuvo Lietuvos naudai.

Žinoma, galiu sutikti, kad šis mano pastebėjimas gal ir nėra visai nepriekaištingas istorinio objektyvumo požiūriu, tačiau iš įvairių šaltinių man pavyko susidaryti būtent tokį vaizdą. Lietuviai dažniausiai buvo skriaudžiamųjų vaidmenyje.

Lietuviai Vilniaus krašte

Tačiau nėra nieko blogiau už gyvenimą, kai prisimenamos vien tik skriaudos – istorinės ar kokios būtų. Savo tautos ir valstybės istorijoje turime ieškoti teigiamų ir mus stiprinančių, įkvepiančių pavyzdžių. Reikia išmokti iš praeities semtis stiprybės. Pagaliau ar ne apie tai giedama ir Lietuvos himne?

Taip, tačiau susiduriame ir su kita šios problemos dalimi. Štai kad ir Rytų Lietuva. Vilniaus apskrities vadovai ten stengiasi steigti lietuviškas mokyklas, tačiau Vilniaus ir Šalčininkų rajonų švietimo skyriai dažnai palaiko tik lenkiškas mokyklas. Jos gauna pagalbos iš Lenkijos, į jas atvyksta lenkų kunigai. Apskrities administracija priversta steigti lietuviškas apskrities viršininkų mokyklas. Jeigu koks vaikas ateina į šias lietuviškas mokyklas, tai prasideda savivaldybių spaudimas tėvams. Jie gali negauti darbo ir panašiai. Dažnas bijo patekti į nemalonę, todėl vaiką leidžia į lenkišką mokyklą. Šiuos dalykus taip pat reikia žinoti.

Sutinku, kad eidami į Europos Sąjungą, turime siekti, jog būtų kuo mažiau tautinio pobūdžio nesusipratimų, nereikalingos trinties. Tačiau ir kita šalis turi tai suprasti. Vargu ar kam gali kilti abejonių, kad vadinamajame Vilniaus krašte lietuviai buvo labiau nuskriausti už lenkus.

Labai paprastas dalykas. Karštą 2002 m. vasarą, lankydamiesi Krokuvoje, susėdome netoli Sukienicų pietauti. Geriame alų, užsimezgė kalba su vienu lenku. Jis sako: Mes tai lietuvius mylime, bet jūs, lietuviai, žinau, mūsų nemėgstate. Ir juk tai iš alučio pagėrusio žmogaus išgirdome ne Varšuvoje, bet nuo Lietuvos gerokai nutolusioje Krokuvoje.

O kaip Jūs pats paaiškintumėte tokį žmogaus įsitikinimą? Ko gero, tai ne jo vieno, bet nemažos lenkų dalies nuomonė.

Tas mus užkalbinęs lenkas gali kažkiek žinoti esamą situaciją. Ir tai, kas vyko 1920 metais, kai atsikūrusi Lietuvos valstybė neteko savo sostinės Vilniaus. Ir tai, kas vyko 1990 metais, kai dar kartą atsikūrusi Lietuvos valstybė sutiko tam tikros dalies vadinamojo Vilniaus krašto lenkų ne tik priešinimąsi Nepriklausomos Lietuvos vyriausybei, bet ir reiškė aktyvų norą atkurti „didžiąją“ Lenkiją. Žinoma, Lietuvos sąskaita. Gal kai kas svajojo apie senąją praeitį.

Žinoma, sunku interpretuoti vieną sutikto lenko sakinį, vis tik mums jis sukelia įvairių asociacijų. Todėl galimos ir skirtingos interpretacijos. Kur nors Rusijos gilumoje, jeigu kas ne taip, tai iš mažiau geranoriško ir ne itin inteligentiško pašnekovo, žiūrėk, ir išgirsi: A, visi jūs, pabaltijiečiai – ant vieno kurpalio su vokiečiais. Arba dar stipriau „pavažiuodavo“. Tarnavusiems tarybinėje kariuomenėje, tikriausiai, yra tekę tai pajusti. Savo nuostatas lietuvių atžvilgiu turi ir  lenkai. Natūralus dalykas.

Man pačiam vietoj kariuomenės teko „tarnauti“ Mordovijos lageryje, ten kitaip mūsų nė nevadino, tik fašistais. Tačiau kaimynams lenkams neturėtų būti sunku suprasti: kaip Krokuva nuo seno buvo Lenkijos sostinė, taip Vilnius – Lietuvos sostinė nuo seniausių laikų. Lenkai turi suprasti teisėtą lietuvių tautos norą savarankiškai reikštis, turėti ir savo senąją valstybės sostinę. Seniai laikas pasmerkti 1920 m. Želigovskio avantiūrą, kai teisėta Lietuvos valstybė buvo netekusi savo sostinės. Tačiau ne visi lenkai ir šiandien tai supranta.

Neabejoju, kad ir Lenkijoje mes rastume daug žmonių, kurie mūsų siekius supranta, palaiko ir remia.

Dėl to jokios abejonės man nekyla. Tačiau kiek kitaip yra Pietryčių Lietuvoje arba vadinamajame Vilniaus krašte. Ko tie žmonės tikisi, man sunku suprasti. Kartais man atrodo, kad jie nėra geranoriški Lietuvos valstybės atžvilgiu. Gal jiems ramybės neduoda 1922 metų prisiminimas, kai Želigovskis atplėštą Vilnių ir Vilniaus kraštą pavertė vadinamąja Vidurio Lietuva.

Labai neilgai egzistavęs politinio avantiūrizmo darinys, kuris jau 1924 metais buvo prijungtas prie Lenkijos. Kaip ir reikėjo tikėtis. Tačiau istorijos žaizdos ir skauduliai turi ne tik mausti, bet ir užgrūdinti. Tai mūsų dvasios statybos plytos, kurias mūsų tauta neabejotinai įmūrys ir į atstatomų Valdovų rūmų mūrą. Ačiū Jums už mintis, kuriomis pasidalijote su Mokslo Lietuvos skaitytojais.  

 

 Kalbėjosi Gediminas Zemlickas

 

 

Komentarai