MOKSLASplius.lt

Vitalijaus Janickio jubiliejus

Prof. Vitalijus JanickisDaugiau kaip keturiasdešimt metų Kauno technologijos universitete Cheminės technologijos fakultete dirbančiam Lietuvos MA nariui ekspertui, prof. habil. dr. Vitalijui Janickiui šie metai – jubiliejiniai. Norėdamas apibendrinti mokslinės veiklos etapą profesorius surinko duomenis apie publikuotus darbus bibliografinėje rodyklėje. Asmeninė bibliografijos rodyklė – vienas svarbiausių mokslo istorijos šaltinių, fiksuojanti siauros krypties laimėjimus, mokslinės mokyklos indėlį į šalies mokslo ir kultūros pasiekimus. Lietuvos chemijos mokslų atstovai įvertina bibliografijos svarbą, todėl šios srities rodyklių, palyginti su kitų mokslų personalinėmis bibliografijomis, rengiama gana daug.
Vitalijus Janickis gimė 1948 m. balandžio 21 d. Kaune Kauno universiteto profesoriaus, Lietuvos MA akademiko Jono Janickio, taip pat chemiko, šeimoje. 1965–1970 m. studijavo Kauno technologijos universitete (tuo metu – Kauno politechnikos institute). Studijų metais aktyviai dalyvavo studentų mokslinėje veikloje, buvo apdovanotas diplomais už mokslinę veiklą. Dalyvauti mokslinėje veikloje jauną studentą paskatino prof. Vaclava Zelionkaitė. Ji pakvietė įsitraukti į mokslinį tiriamąjį darbą chalkogenų (sieros, seleno, telūro) chemijos srityje. Pirmieji su profesore gauti eksperimentiniai tyrimai buvo paskelbti 1969 m. žurnale Lietuvos MA darbai. Serija B. Tai buvo didelė paskata toliau gilintis į polichalkogeninių junginių chemiją, jų technologinį pritaikymą. 1970 m. V. Janickis apgynė eksperimentinį mokslinį diplominį darbą Amonio sulfato ir sieros gamybos iš amonio hidrosulfito tirpalo sistema (vadovė prof. habil. dr. V. Zelionkaitė). Diplominio darbo vadovės pakviestas absolventas tęsė mokslinį darbą jau kaip Neorganinės chemijos katedros asistentas. 1972 m. V. Janickis apgynė tuometinio chemijos mokslų kandidato disertaciją Kai kurių tiosulfato reakcijų tyrimas, toliau su bendradarbiais tęsė mokslinius chalkogenų – sieros, seleno, telūro neorganinių ir organinių (taip pat kompleksinių) junginių sintezės, cheminių ir fizinių-cheminių savybių tyrimus, taip pat analizavo hidrosulfitinius tirpalus, gaunamus valant pramonines išmetamąsias dujas nuo sieros junginių.
Kauno technologijos universitete įgytą kvalifikaciją V. Janickis kėlė stažuotėse įvairiose akademinėse institucijose: D. Mendelejevo cheminės technologijos institute Maskvoje (1974 m.), Teorinės fizinės chemijos mokykloje TSRS MA mokslo tiriamajame fizikinės chemijos L. Karpovo institute Maskvoje (1975 m.), Bergeno universitete (Norvegija, 1976–1977 m., 1991–1992 m., 2000 m., 2001 m.), Bayreutho universitete (Vokietija, 2000 m., 2002 m.), Masaryko universitete (Čekija, 2001 m.) ir kt.
1983 m. V. Janickis apgynė disertaciją Sulfatų ir selenanų darinių susidarymas, sandara ir fiziko-cheminės savybės (dviejų specialybių – fizikinės chemijos ir neorganinės chemijos – sandūroje). Už ją buvo suteiktas chemijos mokslų daktaro (dabar – habilituoto daktaro) laipsnis. Profesionalumas ir mokslinė kvalifikacija buvo įvertinta Kauno politechnikos institute (nuo 1990 m. – Kauno technologijos universitetas) – V. Janickiui suteiktas docento (1982 m.) vardas, 1985 m. jis buvo išrinktas Neorganinės chemijos katedros vedėju (dirbo šiose pareigose iki 1992 m.). 1987 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas. 1997 m. vėl buvo išrinktas į Kauno technologijos universiteto Neorganinės chemijos katedros vedėjo pareigas, kurias ėjo iki 2006 m.
Lietuvos mokslų akademijoje V. Janickis 1994 m. buvo išrinktas nariu ekspertu, 2003 m. – nariu korespondentu.
Už vaisingą mokslinę ir pedagoginę veiklą V. Janickis buvo apdovanotas Kauno technologijos universiteto rektorato, Kauno technologijos universiteto leidyklos Technologija (su J. Šukyte, E. Rinkevičiene, A. Žarnausku), taip pat apdovanojimų sulaukė jo kartu su bendraautoriais atlikti darbai: Nauji neorganiniai junginiai ir kompozicinės medžiagos: susidarymo, struktūriniai ir taikomųjų savybių tyrimai 1988–2003 m. (su I. Ancutiene ir R. Ivanausku) Lietuvos MA 2003 m. Juozo Matulio (chemija) premija, vadovėlis Neorganinės chemijos teoriniai pagrindai, praktikos darbai ir uždaviniai (su N. Kreivėniene) Kauno technologijos universiteto geriausių leidinių konkurse laimėjo pirmąją vietą 2004 m., už darbų ciklą Nauji neorganiniai junginiai ir kompozicinės medžiagos: susidarymo, sandaros cheminių, fizikinių ir taikomųjų savybių tyrimai (1973–2003 m.) (su A. Kareiva) buvo suteikta 2004 m. Lietuvos mokslo premija, Aukštojo mokslo vadovėlių konkurse trečiąja vietą laimėjo vadovėlis Bendrosios ir neorganinės chemijos pagrindai 2005 m., monografija Politionatai Kauno technologijos universiteto geriausių monografijų konkurse laimėjo trečiąją vietą 2006 m., vadovėlis Neorganinės chemijos teoriniai pagrindai, praktikos darbai ir uždaviniai (su N. Kreivėniene) 2007 m. Aukštojo mokslo vadovėlių konkurse buvo apdovanotas paskatinamąja premija.
Mokslinės informacijos instituto JAV duomenimis, nuo 1994 m. 27 V. Janickio straipsniai buvo cituoti 116 kartų. Daugiausia - 21 kartą - cituotas straipsnis Properties of CuxS thin film based structures: influence of the sensitivity to ammonia at room temperature (bendraautoriai A. Šetkus, A. Galdikas, A. Mironas, I. Šimkienė, I. Ancutienė, S. Kačiulis, G. Mattogno, G. M. Ingo). Straipsnis Room temperature-functioning ammonia sensor based on solid-state CuxS films (bendraautoriai A. Galdikas, A. Mironas, V. Strazdienė, A. Šetkus, I. Ancutienė) cituotas 16 kartų, Hafnium oxoneopentoxide as a new MOCVD precursor for hafnium oxide films (bendraautoriai A. Abrutis, L. G. Hubert-Pfalzgraf, S. V. Pasko, A. Bartašytė) cituotas 11 kartų pasaulio moksliniuose leidiniuose.
Mokslinės ir pedagoginės veiklos rezultatai – mokslinės publikacijos, kurias parašė tiek vienas, tiek kartu su bendraautoriais, taip pat V. Janickio dalyvavimas disertacijų gynimo komitetų veikloje, publicistinė veikla, bendradarbių atsiliepimai ir literatūra apie jį, užregistruoti bibliografijos rodyklėje Vitalijus Janickis, kurią 2008 m. išleido leidykla Technologija kartu su Lietuvos mokslų akademijos biblioteka. Rodyklėje pateiktas 1969-2007 m. spaudoje skelbtų darbų bibliografinis sąrašas. Medžiaga surinkta iš V. Janickio asmeninio archyvo, bibliotekų fondų, Lietuvos periodinės spaudos straipsnių duomenų bazės. Visa medžiaga suskirstyta į skyrius, kuriuose ji pateikta skelbimo chronologine tvarka, abėcėlės tvarka pateikti per tuos pačius metus išleisti darbai. Atskirai skelbiami autorinių liudijimų ir patentų duomenys, vadovautų disertacijų ir oponuotų disertacijų sąrašai, literatūra apie V. Janickį. Autorinių liudijimų ir patentų duomenys pateikti paskelbimo datos chronologine tvarka. Rodyklėje užfiksuotos 430 monografijų ir straipsnių, 12 autorinių liudijimų ir patentų, 11 disertacijų, kurioms vadovavo V. Janickis, 6 buvo oponentas, dalyvavo 19 disertacijų gynimo komitetų veikloje. Įžanginiame straipsnyje gausu faktinės medžiagos apie V. Janickio mokslinę veiklą.
Gražaus jubiliejaus proga profesoriui linkiu kūrybinės kibirkšties, įkvėpimo moksliniuose tyrimuose ir, kaip sakydavo chemijos mokslo Lietuvoje pradininkas profesorius Andrius Sniadeckis (1768-1838 m.), savo energiją skirti akademiniam jaunimui, kuris yra šalies ateitis.

Dr. Birutė Railienė,
Lietuvos mokslų akademijos biblioteka