MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/06/26

Europos mokslinių tyrimų erdvė: pradėtas Liublianos procesas

Gegužės 29–30 d. įvykusioje Europos Sąjungos Konkurencingumo taryboje jos mokslinių tyrimų dalies ministrai priėmė tarybos išvadų tekstą ir taip patvirtino savo tvirtą norą pradėti Liublianos procesą, kuriuo siekiama iki galo įgyvendinti Europos mokslinių tyrimų erdvės (toliau – EMTE) uždavinius. Mintis pradėti šį procesą kilo neformalioje konkurencingumo taryboje, vykusioje Liublianoje 2008 m. balandžio mėn., tačiau jo šaknys glūdi Lisabonos strategijos nuostatose.

Svarbiausias Liublianos proceso tikslas – rasti visoms ES valstybėms narėms tinkantį sprendimą, kokia turi būti nauja politinė EMTE vadyba, galėsianti sukurti tikrą žinių visuomenę, įgyvendinti bendrą EMTE Viziją 2020, stiprinti Europos mokslinius tyrimus bei gerinti jų kokybę, siekiant deramo Europos ekonominio konkurencingumo.

Visos ES valstybės narės palaikė Liublianos proceso inicijavimą. Jos pabrėžė poreikį derinti nacionalines ir ES programas mokslinių tyrimų srityje. Buvo įvardyti ir kiti svarbūs šio proceso veiksniai – regioninė partnerystė, visuomenės dalyvavimas… Portugalijos mokslinių tyrimų, technologijų ir aukštojo mokslo ministras José Mariano Gago atkreipė dėmesį į būtinybę mažinti biurokratinius barjerus.

Nepaisant to, kad pagal bendras ES nuostatas moksliniai tyrimai yra nacionalinės atsakomybės sritis, akivaizdu, kad ES valstybės narės ima jausti poreikį vienyti jėgas siekdamos bendrų tikslų. Čia turi įtakos tiek valstybių keitimasis informacija tarpusavyje, tiek produktyvi Europos Sąjungos institucijų ir valstybių narių partnerystė.

Panašias nuostatas savo deklaracijoje išreiškė ir būsimasis Europos Sąjungai pirmininkausiančių šalių „trio“ (Prancūzija, Čekija ir Švedija). Dokumente teigiama, kad artimiausiu metu politinėse diskusijose numatoma kalbėti apie švietimo, mokslo, inovacijų ryšius vadybiniu aspektu, geografinio EMTE išsiplėtimo padarinius, mokslo instrumentų kompleksiškumą ir būtiną visų suinteresuotų EMTE dalyvių asocijuotą veiklą. Akivaizdu, kad tokios temos vyraus būsimų konkurencingumo tarybų darbotvarkėse, jose bus siekiama apibrėžti bendros EMTE vadybos gaires, nusakyti jos ilgalaikę viziją bei galimas įgyvendinimo priemones.


Karina Firkavičiūtė, Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje mokslo atašėAUKŠTAVOLČIO DIDELĖS GALIOS VALDOMO IŠJUNGIMO TIRISTORIAUS KONSTRUKCIJOS IR TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ TYRIMŲ REZULTATAI

UAB Vilniaus Ventos puslaidininkiai baigia projektą „Aukštavolčio didelės galios valdomo išjungimo tiristoriaus (VIT) konstrukcijos ir technologinių procesų taikomieji moksliniai tyrimai“, kurį remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Projekto pagrindinis tikslas – sustiprinti įmonės konkurencingumą pasaulio puslaidininkių rinkose atliekant taikomuosius tyrimus specialioms žinioms įgyti ir jas panaudoti parengiant naujų prietaisų (VIT) konstrukcijos ir jų gamybos technologinius procesus.Projekto pagrindiniai uždaviniai – naujo gaminio konstrukcija (galimas gamybos technologinis procesas).

Projektuojamo gaminio specifika – prietaisas turi būti didelės galios (4 kA srovės ir 4 kV įtampos), didelio diametro (Ø 100 mm). Todėl keliami aukšti reikalavimai projektavimui, fotošablonų gamybai bei technologiniams procesams. Tai tolygumams plokštelėje tiek implantacijos, tiek difuzijos, tiek fotolitografijos, tiek metalizacijos procesams; izoliacijos kokybei ir kristalo viduje poliimidinėms dangoms, ir kristalo krašto izoliacijai, formuojant kampus bei deimanto tipo dangai.

Projektui įgyvendinti buvo numatyti toliau išvardijami moksliniai tyrimai.

1. Elektrofizinių VIT parametrų ir charakteristikų bei kontrolės metodų tyrimas.
2. Daugiasluoksnių difuzinių bei implantacinių struktūrų silicyje kompleksiniai tyrimai VIT optimizuoti.
3. Dviejų lygių metalizacijos ant išvystyto silicio paviršiaus formavimo tyrimai.
4. VIT struktūros krašto storame silicyje formavimo lazeriu tyrimai, krašto elektrinė apsauga profiliuotais kampais.
5. Didelio tankio mezastruktūrų formavimo silicio ėsdinimu dideliame plote (iki Ø 100 mm) tyrimai.
6. Fotorezisto dengimo ant reljefinio paviršiaus su iki 30 µm aukščio mezastruktūromis tyrimai.
7. Deimanto tipo (a:C-H) elektriškai aktyvios pasyvacijos tyrimai.
8. Poliimido plėvelės dengimo bei piešinio formavimo ant reljefinio paviršiaus su mezastruktūromis iki 30 µm aukščio tyrimai.
9. VIT topologijų tyrimai ir matematinis didelio kontūrų tankio ir kiekio fotošablonų modeliavimas.


Projekto metu įvykdytos veiklos


1. Mokslinės ir patentinės literatūros analizė valdomo išjungimo tiristoriaus konstrukcijos, technologinių procesų ir jo parametrų matavimo metodikai ištirti.
2. Atlikta trijų analoginių pavyzdžių analizė, nustatyti konstrukciniai, topologiniai ir technologiniai parametrai.
3. Atlikti konstrukcijos projektavimo darbai, suformuoti tyrimams reikalingi elementai ir pagaminti fotošablonai moksliniams tyrimams atlikti.
4. Eksperimentinių matricų moksliniams tyrimams sudarymas pagal visas 9 mokslinių tyrimų sritis; mokslinių tyrimų atlikimas.
5. Lietuvos mokslininkų patirties panaudojimas: mezastruktūrų profilių moksliniai tyrimai PFI; poliimido plėvelių struktūrų moksliniai tyrimai bei deimanto tipo (a:C-H) XPS ir Ramano sklaidos tyrimai (Vilniaus universiteto VU Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų institute).


Pasiekti rezultatai


Nustatyta, kokie parametrai reikalingi, norint užtikrinti 4000 V pramušimo įtampas; kokie reikalingi difuzijos ir implantacijos režimai p ir n laidumo sritims sudaryti; kokio gylio, žingsnio reikėtų mezastruktūroms suformuoti, jų tolygumas; aliuminio metalizacijos garinimo režimai, sluoksnių tolygumas; fotolitografijos proceso parametrai; išbandytos (a:C-H) dangos bei poliimidinės dangos; nustatytos krašto nuolydžio kampo reikšmės ir jo formavimo technologija; pasirinkta VIT konstrukcija, pagaminti fotošablonai; sudarytas gamybos maršrutas; sujungus tyrimų rezultatus į gamybos maršrutą įvykdyti procesai prietaisui pagaminti. Pirmą kartą Lietuvoje pagamintas aukštavoltis didelės galios VIT tiristorius modernios konstrukcijos ir moksliniais tyrimais pagrįsta technologija.

Vykdant projektą iš esmės ištirta konstrukcijos ir technologinių procesų kompleksas naujam moderniam gaminiui; remdamasi gautomis žiniomis įmonė bus pajėgi gaminti atskirus tokio tipo puslaidininkinius prietaisus. Ištirta ir parengta technologija, atitinkanti šiuolaikinius pasaulio ir ES šalių poreikius.

Atliktų mokslinių tyrimų pagrindu ir modernizavus gamybą bus galima pradėti serijinę įvairios nomenklatūros aukštavolčių didelės galios valdomų išjungimo tiristorių gamybą.

Išsamesnės informacijos teiraukitės: projekto vadovas UAB Vilniaus Ventos puslaidininkiai generalinis direktorius Romanas Panavas, tel. (8 ~ 5) 271 2200; faks. (8 ~ 5) 271 2500, el. paštas vvp@mail.vvp-uab.lt.UAB „Vilniaus Ventos puslaidininkiai“ informacijaVilniaus verslo teisės akademija
(Kauno g. 34, LT-03202 Vilnius)skelbia konkursą šioms pareigoms užimti
nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

Teisės katedros vedėjo;
Teisės katedroje: profesorių, docentų, lektorių (dėstyti verslo teisės programos dalykus);
Ekonomikos katedroje: profesorių, docentų, lektorių (dėstyti ekonomikos ir vadybos dalykus).

Pretendentai turi pateikti:

• prašymą dalyvauti konkurse;
• gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentus prašome siųsti el. paštu iki 2008-07-31 vvta@vvtakademija.lt
Išsamesnė informacija mob. 8 681 12 046.Ernsto-Morico-Arnto universitetas Greifsvalde (Vokietija)
skelbia konkursą eiti lietuvių kalbos lektoriaus 0,5 etato pareigas baltistikos institute. Darbo pradžia 2008 m. spalio 1 d., trukmė – 2 metai.


Darbo pobūdis: dėstyti kalbos praktikos dalykus pagrindinio, vidutinio ir aukštesnio lygio studijų studentams.


Reikalavimai:


• aukštosios mokyklos baigimo diplomas;
• geros lietuvių kalbos žinios;
• pakankamas vokiečių kalbos mokėjimas;
• mokėti aprašyti sinchronines kalbines struktūras;
• lietuvos istorijos ir kultūros žinojimas.

Kandidatų dokumentai (CV, atestato ir priedo kopija) priimami iki 2008-06-30 adresu Ernst Moritz-Arndt-Universität Greifswald Institut für Fremdsprachliche Philologien Baltistik stellv. gf. Direktor Domstraße 9/10 17489 Greifswald, nurodant skelbimo numerį 08/B22.

Išsamesnė informacija internete:

http://www.uni-greifswald.de/informieren/stellenausschreibung/oeffentlich/wissenschaftliches-personal/institut-fuer-fremdsprachliche-philologien-nr-08b22.html


LR Švietimo ir mokslo ministerijaPUSLAIDININKIŲ FIZIKOS INSTITUTAS


skelbia konkursą į Puslaidininkių fizikos instituto doktorantūrą šiose mokslo šakose: Medžiagų inžinerija (08T), Kondensuotos medžiagos (P260), Puslaidininkių fizika (P265).

Doktorantūros trukmė – 4 metai.


Asmenys, dalyvaujantys konkurse, turi pateikti: prašymą; gyvenimo, kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymą; magistro kvalifikacinio laipsnio diplomo ir jo priedų kopijas; dviejų mokslininkų rekomendacijas; paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas.

Dokumentai priimami Instituto sekretoriate iki š. m. rugsėjo 5 d. Adresas: A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius, tel. (8 ~ 5) 261 9821.Instituto direktorius


TEISĖS INSTITUTAS

skelbia konkursą šioms pareigoms užimti:

• Tarptautinių ryšių skyriuje vedėjo-vyresniojo mokslo darbuotojo (-os), 1 vieta;
• Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriuje tyrėjo (-os), 1 vieta;
• Kriminologinių tyrimų skyriaus Vaikų ir jaunimo teisės sektoriuje jaunesniojo mokslo darbuotojo (-os), 1 vieta.

Reikalavimai pretendentams pateikti Teisės instituto tinklapyje www.teise.org

Dokumentai priimami iki 2008 m. spalio 6 d., adresu: Teisės institutas, Gedimino pr. 39/Ankštoji g. 1, 201 kab., Vilnius. Informacija teikiama telefonu: (8 ~ 5) 249 7591.