MOKSLASplius.lt

Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos institutas skelbia viešą konkursą instituto direktoriaus pareigoms užimti

VILNIAUS UNIVERSITETO
TEORINĖS FIZIKOS IR ASTRONOMIJOS INSTITUTAS

SKELBIA VIEŠĄ KONKURSĄ INSTITUTO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1421.

Konkurse gali dalyvauti pretendentai:
- ne vyresni kaip 65 metų amžiaus;
- mokslininkai, įgiję daktaro arba habilituoto daktaro mokslo laipsnį fizinių mokslų srities fizikos arba astronomijos (astrofizikos) mokslų kryptyje;
- turintys ne mažesnį kaip 10 metų mokslinio darbo teorinės fizikos ir/arba astronomijos (astrofizikos) kryptyse stažą bei administracinio darbo patirtį, kvalifikaciją, atitinkančią ne mažesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti taikomus kvalifikacinius reikalavimus;
- susipažinę su mokslinių tyrimų įstaigų veiklos organizavimu, finansavimu, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

Pretendento privalumai būtų:
- pripažintų (cituojamų) mokslinių publikacijų skelbimas leidiniuose, įrašytuose į ISI bazės pagrindinių leidinių sąrašą;
- dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, mokslo žurnalų redakcinėse kolegijose;
- pedagoginio darbo patirtis;
- patirtis dalyvaujant, rengiant ir įgyvendinant mokslo bei ES struktūrinių fondų paramos projektus.

Per vieną mėnesį nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienos, įskaitant paskelbimo spaudoje dieną, pretendentas privalo pateikti:
- prašymą dalyvauti konkurse;
- asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
- mokslo laipsnius ir vardus liudijančius dokumentus ir jų kopijas;
- valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;
- trumpą gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
- instituto veiklos plano projektą;
- mokslinių darbų sąrašą;
- kitus papildomus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai arba siunčia registruotu laišku bei registruoja Instituto sekretoriate (445 kamb) adresu: A.Goštauto 12, LT-01108 Vilnius, Lietuva