MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/09/04

LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KOMISIJA
DĖL MOKSLO IR TAIKOMOSIOS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBŲ PATEIKIMO 2008 M. LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KONKURSUI

Lietuvos mokslo premijų komisija praneša, kad darbai 2008 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui priimami iki 2008 m. spalio 1 d.
Mokslo darbus premijai gauti siūlo Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, aukštųjų mokyklų senatai ir mokslinių tyrimų įstaigų tarybos.
Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su Lietuvos mokslų akademijos prezidiumu ar aukštųjų mokyklų senatais arba mokslinių tyrimų įstaigų tarybomis.

Premijuotinų darbų pateikėjai nurodo darbų mokslinę ir praktinę reikšmę.
Pateikiant premijai gauti originalų aukštosios mokyklos vadovėlį turi būti įrodyta mokslinė jo vertė.

Siūlant darbus premijai gauti, pateikiami toliau išvardijami dokumentai.

1. Mokslo darbas arba taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas (3 egz.). Jei pristatant darbų ciklus tarp jų yra straipsnių, juos būtina atitinkamai sugrupuoti ir įrišti. Mokslo darbai, pasiūlyti premijai gauti, turi būti paskelbti Lietuvos ir(ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų premijai gauti pateikimo komisijai.
2. Darbą teikiančių institucijų pristatymas.
3. Darbo anotacija.
4. Darbo autoriaus(-ių) spausdintų ir(ar) įdiegtų mokslo darbų sąrašas.
5. Darbo autoriaus(-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas.
6. Elektroninei registracijai prašome mikrokaupiklyje (kompaktiniame diske) pateikti tokią informaciją: autoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės); darbo (darbų ciklo) pavadinimas; darbą teikiančios institucijos pavadinimas.

Pateikiama medžiaga turi būti tvarkingai sudėta į aplankus, segtuvus, dėžutes ar pan., ant kurių užrašyta darbo autorius (-iai), darbo ir institucijos pavadinimas.
Darbai priimami Lietuvos mokslo premijų komisijoje (Lietuvos mokslų akademija, 1 kab., Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius).
Informacija teikiama tel. (8 ~ 5) 212 5113, 261 3651, el. p.: l.milosiene@lma.lt , prezidiumas@lma.lt . Plačiau ir naujausia informacija teikiama Lietuvos mokslų akademijos interneto svetainėje www.lma.lt  (LIETUVOS MOKSLO PREMIJOS).


Lietuvos mokslo premijų komisijaPenki užsienio lietuviai mokslininkai bus pagerbti už tarptautinės reikšmės mokslo laimėjimus ir ryšių su Lietuva stiprinimą

Užsienyje gyvenantiems lietuvių mokslininkams paskirtos Švietimo ir mokslo ministerijos mokslo premijos. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudaryta komisija iš 16 kandidatų išrinko 5 iškiliausius lietuvių išeivijos mokslininkus, kurie bus pagerbti premijomis.

Premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir laimėjimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityje skirta filosofui dr. Ignui Kęstučiui Skrupskeliui, Pietų Kalifornijos universiteto (JAV) profesoriui emeritui.

Premija už viso gyvenimo nuopelnus mokslui ir laimėjimus fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse skirta technologijos ir edukologijos mokslų atstovui dr. Romualdui Kašubai, Šiaurės Ilinojaus universiteto (JAV) profesoriui emeritui.

Premija už pastarojo dešimtmečio laimėjimus humanitarinių ir socialinių mokslų srityje skirta istorikui dr. Broniui Makauskui, Lenkijos mokslų akademijos Istorijos instituto mokslininkui, Lietuvos ir Lenkijos santykių istorijos tyrėjui.

Premija už pastarojo dešimtmečio laimėjimus fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srityse skirta lazerinių technologijų specialistui dr. Sauliui Juodkaziui, Hokaido universiteto (Japonija) asocijuotajam profesoriui.

Premija už mokslo patirties, laimėjimų sklaidą, mokslo ryšių tarp Lietuvos ir užsienio šalių plėtojimą skirta edukologui, lietuvybės puoselėtojui dr. Algimantui Taškūnui, Tasmanijos universiteto (Australija) mokslo darbuotojui.


LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija Mokslas verslui

Šiuo metu Vilniaus universitete baigiamas projektas Mokslinių tyrimų praktinio taikymo skatinimo informacinis portalas, kuris įgyvendinamas pagal 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto Žmogiškųjų išteklių plėtra priemonę Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Projektu sprendžiama visoms Lietuvos aukštosioms mokykloms, rengiančioms II studijų pakopos studentus (magistrantus), aktuali problema – takoskyra tarp Lietuvos Respublikos verslo įmonėse taikomų technologijų ir metodų bei studijų metu įgytų žinių. Lietuvoje plačiai eskaluojama studijų kokybės tema, numatomi įvairūs veiksmai, skirti studijų kokybės gerinimui. Tai ypač aktualu rengiant magistrantus, siekiant užtikrinti, kad Lietuvos aukštojo mokslo sistema atitiktų respublikinius ir tarptautinius kokybės reikalavimus.

Projekto metu buvo suprojektuotas ir programiškai įgyvendintas informacinis portalas www.mokslasverslui.lt. Projekto vykdymo metu portalo teikiamomis galimybėmis gali naudotis Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto ir Kauno technologijos universiteto dėstytojai ir magistrantai, o taip pat Lietuvos verslo ir pramonės įmonės. Šiuo metu portalo paslaugomis naudojasi ne tik Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Klaipėdos universiteto dėstytojai ir magistrantai. Iki projekto vykdymo pabaigos į bendrą informacinę sistemą taip pat bus integruoti Vytauto Didžiojo universiteto, Šiaulių universiteto, Mykolo Riomerio universiteto bei Vilniaus Gedimino technikos universiteto magistrantai ir dėstytojai. Skatiname visus, kurie neabejingi mokslo ir studijų kokybei, aktyviai registruotis ir naudotis portalo teikiamomis galimybėmis adresu: www.mokslasverslui.lt.

Registruotis ir naudotis portalo paslaugomis nėra sudėtinga (šiame portale galite rasti visą reikiamą informaciją, skirtą įvairioms vartotojų kategorijoms). Portale skelbiami trys mokymo (savarankiško mokymosi) vadovai, skirti projekto tikslinėms grupėms. Tai dėstytojo, studento ir įmonės darbuotojo apmokymo programos. Primename, kad tų aukštųjų mokyklų, su kuriomis sudarytos pasikeitimo duomenimis sutartys, taip pat visi dėstytojai ir magistrantai bei visos Lietuvos verslo ir pramonės įmonės gali nemokamai registruotis ir naudotis portalo teikiamomis paslaugomis.

Dr. Audrius Lopata,
Projekto vadovas