MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/10/09

Paskirtos 2008–2009 mokslo metų Lietuvos Respublikos Prezidentų vardinės stipendijos

LR Švietimo ir mokslo ministerija skyrė Lietuvos Respublikos Prezidentų vardines stipendijas šešiems gabiausiems teisės ir politikos mokslų, medicinos ir visuomenės sveikatos bei žemės ūkio mokslų studentams.

2008–2009 mokslo metais Prezidento Kazio Griniaus vardines stipendijas gaus Kauno medicinos universiteto studentas Gediminas Šemeklis ir Vilniaus universiteto studentas Laurynas Bukelskis. Prezidento Aleksandro Stulginskio vardinės stipendijos paskirtos Lietuvos žemės ūkio universiteto studentams Linai Liakaitei ir Mindaugui Staneikai. Prezidento Antano Smetonos vardinės stipendijos suteiktos Mykolo Romerio universiteto studentams Skaistei Žostautaitei ir Vaidui Jurkevičiui.

Atsižvelgdama į Lietuvos mokslo tarybos ekspertų siūlymus, LR Švietimo ir mokslo ministerija kasmet skiria šešias vardines stipendijas talentingiems, ypač pasižymėjusiems diplomatijos, politinių mokslų, teisės, žemės ūkio ir medicinos studijose ir mokslinėje kūrybinėje veikloje valstybinių universitetų pagrindinių, vientisųjų ir magistrantūros studijų studentams. Skiriamos dvi A. Smetonos, dvi A. Stulginskio ir dvi K. Griniaus stipendijos. Iš jų viena – pirmosios pakopos studijų studentui (4 MGL), kita – antrosios pakopos studijų studentui (6 MGL).


LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacijaLietuvos bankas ir Lietuvos mokslų akademija
bendradarbiaus skirdami Vlado Jurgučio premiją


Lietuvos bankas ir Lietuvos mokslų akademija susitarė bendradarbiauti dėl Vlado Jurgučio premijos skyrimo. Šių metų rugsėjo 26 d. bendradarbiavimo sutartį pasirašė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas ir Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Zenonas Rokus Rudzikas.

Vlado Jurgučio premiją Lietuvos bankas įsteigė 1997 m. pažymėdamas akademiko, profesoriaus, pirmojo Lietuvos banko valdytojo Vlado Jurgučio (1885–1966 m.) nuopelnus Lietuvos bankininkystei bei minėdamas Lietuvos banko įkūrimo ir lito išleidimo 75-ąsias metines.

„Nuo šiol sprendimą, kam skirti premiją, priims Lietuvos bankas ir Lietuvos mokslų akademija. Manau, kad mūsų mokslo žymiausius atstovus buriančios institucijos dalyvavimas šiame projekte prisidės prie Vlado Jurgučio premijos garsinimo ir suteiks jai daugiau svarbos“, – pasirašius sutartį teigė R. Šarkinas.

Jo nuomone, naujas premijos statusas turėtų padėti skatinti mokslinę veiklą Lietuvos bankininkystės, finansų, pinigų ir makroekonominių tyrimų srityse, būtų daugiau pretendentų gauti tą premiją.

Akad. Z. R. Rudzikas vaizdžiai pažymėjo, kad Vladas Jurgutis sujungė finansus ir mokslą, todėl logiška, jog jo vardu pavadintą premiją skirs centrinis Lietuvos Respublikos bankas ir Lietuvos mokslų akademija. Vladas Jurgutis dalyvavo kuriant Lietuvos banką ir tapo pirmuoju jo vadovu, taip pat buvo mokslininkas, 1941 m. paskirtas Lietuvos mokslų akademijos tikruoju nariu (ekonomika) ir kurį laiką jai vadovavo iki ištrėmimo į nacių koncentracijos stovyklą. Po Antrojo pasaulinio karo grįžo į Lietuvą, buvo Vilniaus universiteto profesorius.

Vlado Jurgučio premija skiriama už reikšmingus darbus (monografijas, vadovėlius, publikuotus mokslinius straipsnius, disertacijas) Lietuvos bankininkystės, finansų, pinigų ir makroekonominių tyrimų srityse per pastaruosius penkerius metus. Jos dydis – 20 tūkst. litų.

Šių dviejų institucijų bendradarbiavimo sutartyje numatyta, kad Lietuvos bankas skirs premijai nustatyto dydžio pinigų sumą. Lietuvos mokslų akademija įsipareigoja parengti premijos laureato diplomą, kvietimus ir organizuoti iškilmingą premijos įteikimą Akademijos rūmų salėje.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Zenonas Rokus Rudzikas ir kiti Akademijos prezidiumo nariai Lietuvos banko valdybos pirmininką Reinoldijų Šarkiną ir Valdybos narį Vaidievutį Geralavičių supažindino su Akademijos veikla.

Mokslininkai pasiūlė šių metų rudenį surengti Lietuvos mokslų akademijos sesiją, skirtą pasaulio ir Lietuvos ekonomikos aktualijoms, kurioje pranešimus skaitytų ir Lietuvos banko atstovai.


Lietuvos banko informacija Projektų konkursas pagal Pramoninės biotechnologijos plėtros programą

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas skelbia projektų konkursą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1050 patvirtintą Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2007–2010 metų programą (Žin., 2006, 114-4359).

Projektų trukmė 2009–2010 m. (dveji metai).
Metinė projekto vertė – iki 400 000 Lt.
Projektai priimami 2008 m. spalio 27–lapkričio 27 d.

Projektai konkursui rengiami remiantis „Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo“, patvirtinto Fondo direktoriaus 2005-08-24 įsakymu Nr. VI-35, VI skyriaus „Fondo inicijuotų bei prioritetinių krypčių ir Vyriausybės programų projektai“ 61–62 punktais (žr. „Prašymų teikimas“).

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė dr. Vaiva Priudokienė, tel. (8 ~ 5) 255 3371, el. p. vaiva@ktl.mii.lt.

Projektai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 304 kab., Vilnius.
Darbo laikas: I–IV – 8.00–17.00; V – 8.00–15.45; pietų pertrauka – 12.00–13.00.Projektų konkursas pagal Aukštųjų technologijų plėtros programą

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas skelbia projektų konkursą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1048 patvirtintą Aukštųjų technologijų plėtros 2007–2013 metų programą (Žin., 2006, 114-4356).

Projektų trukmė 2009–2011 m.
Metinė projekto vertė – iki 400 000 Lt.
Projektai priimami 2008 m. spalio 27–lapkričio 27 d.

Projektai konkursui rengiami remiantis „Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo“, patvirtinto Fondo direktoriaus 2005-08-24 įsakymu Nr. VI-35, VI skyriaus „Fondo inicijuotų bei prioritetinių krypčių ir Vyriausybės programų projektai“ 61–62 punktais (žr. „Prašymų teikimas“).

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė dr. Vaiva Priudokienė,  tel. (8 ~ 5) 255 3371, el. p. vaiva@ktl.mii.lt

Projektai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 304 kab., Vilnius.
Darbo laikas: I–IV – 8.00–17.00; V – 8.00–15.45; pietų pertrauka: 12.00–13.00.Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

Mokslininkų dėmesiui !

Pranešame, kad nuo šių metų spalio 1 d. Fondas priima mokslininkų, mokslininkų grupių bei mokslo ir studijų institucijų prašymus skirti Fondo paramą 2009 m. Prašymų priėmimo tvarka, jų formos ir reikalavimai išdėstyti Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos apraše (www.vmsfondas.lt, Mokslo skyrius, Paramos prašymas). Visi prašymai Fondo paramai gauti turi būti įteikti prašymų pateikimo terminais.ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA SKELBIA KONKURSĄ
VALSTYBĖS STIPENDIJOMS MOKSLININKAMS GAUTI

Kviečiame dalyvauti valstybės stipendijų mokslininkams konkurse, kuris organizuojamas vadovaujantis Valstybės stipendijų mokslininkams nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1425 (Žin., 2001, Nr. 101-3603) ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2641 „Dėl Valstybės stipendijų mokslininkams konkurso“.

Konkursas vykdomas dėl dviejų rūšių valstybės stipendijų:

1) valstybės stipendijų 2009 metams, kurios skiriamos jaunųjų mokslininkų vykdomiems aktualiems moksliniams tyrimams paremti;
2) aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendijų 2009–2010 m., kurios skiriamos mokslininkams, jau pasiekusiems išskirtinių rezultatų jų tyrimams plėtoti.

Aukščiausio laipsnio valstybės stipendija yra 10 minimalių gyvenimo lygių dydžių per mėnesį, valstybės stipendija – 6 minimalių gyvenimo lygių dydžių per mėnesį.
Konkurse gali dalyvauti asmenys, įgiję mokslo laipsnio diplomą ir atliekantys mokslinius tyrimus.

Valstybės stipendijų 2009 m. konkurse gali dalyvauti ne vyresni kaip 35 metų amžiaus mokslininkai, aukščiausiojo laipsnio valstybės stipendijų 2009–2010 m. konkurse gali dalyvauti ne vyresni kaip 65 metų mokslininkai.
Kandidatus valstybės stipendijų mokslininkams konkursui gali siūlyti mokslo ir studijų institucijos. Savo kandidatūras taip pat gali pasiūlyti ir patys mokslininkai. Paraiškos valstybės stipendijų mokslininkams konkursui priimamos nuo 2008 m. spalio 15 d. iki 2008 m. lapkričio 17 d. imtinai.

Informacija apie valstybės stipendijų mokslininkams konkursą, konkurso kriterijus ir reikalavimus teikiamiems konkursui dokumentams paskelbta Švietimo ir mokslo ministerijos tinklapio www.smm.lt skyriaus „Naujienos“ poskyryje „Konkursai“. Informacija teikiama tel. (8 ~ 5) 219 0110.Mokslininkų stažuočių vadovų konkursas

Mokslininkų bei mokslo ir studijų institucijų idėmesiui!


Remdamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 21 d. nutarimu Nr. 1153 Dėl kvalifikacinių mokslininkų stažuotojų pareigybių reikalavimų, skyrimo į šias pareigas ir mokslininkų stažuočių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2006, Nr. 127-4835), Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas skelbia mokslininkų stažuočių vadovų konkursą 2009–2010 metams.


Kandidatų į mokslininkų stažuočių vadovus prašymai priimami 2007 m. spalio 1–30 d.


Prašymai konkursui rengiami pagal Fondo direktoriaus 2007 m. sausio 15 d. įsakyme Nr. V1-3 Dėl mokslininkų stažuočių vadovų viešo konkurso nuostatų, kandidato į mokslininkų stažuočių vadovus prašymo formos ir pretendento į mokslininko stažuotojo pareigybę prašymo formos patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 7-307 arba www.vmsfondas.lt, nuoroda Teisinė informacija) išdėstytus reikalavimus.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyresnioji specialistė Raisa Stankevičienė, tel. (8 ~ 5) 264 7153, el. p. raisa@ktl.mii.lt
Prašymai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 306 kab., Vilnius, arba paštu.
Darbo laikas: I–IV – 8.00–17.00 val.; V – 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka – 12.00–13.00 val.