MOKSLASplius.lt

2008 M. LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KONKURSUI PATEIKTI DARBAI

2008 M. LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KONKURSUI PATEIKTI DARBAI


Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcija

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Vytautas Andriulis. Darbų ciklas „Lietuvos teisės istorijos studijos (2000–2003 m.)“. Pateikė Mykolo Romerio universiteto senatas.

2. Audronė Bliujienė, Algirdas Girininkas, Vladas Žulkus. Darbų ciklas „Baltai Baltijos jūros erdvėje (1997–2007 m.)“. Pateikė Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto taryba.

3. Hans-Harry Droessiger. Monografija (vokiečių kalba) „Metaforika ir metonimija vokiečių kalboje. Semantinių-kognityvinių laukų diskurso potencialo tyrimai“ / „Metaphorik und Metonymie im Deutschen. Untersuchungen zum Diskurspotenzial semantisch-kognitiver Räume“ (2007 m.). Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

4. Bronislovas Genzelis. Darbų ciklas „Lietuvos kultūros istorijos tyrinėjimai (kultūrologiniai ir politologiniai aspektai) (1988–2007 m.)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universiteto senatas.

5. Aleksas Stanislovas Girdenis. Darbų ciklas „Fonologijos, dialektologijos ir kalbos istorijos tyrimai (1996–2003 m.)“. Pateikė Lietuvių kalbos instituto taryba.

6. Stasys Girdzijauskas. Monografija „Logistinė kapitalo valdymo teorija; determinuotieji metodai“ (2006 m.). Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

7. Palmira Jucevičienė. Darbų ciklas „Besimokančią visuomenę sąlygojančios edukacinės sistemos: dviejų dešimtmečių tyrimų retrospektyva (1987–2007 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.

8. Valentinas Klevas. Darbų ciklas „Lietuvos energetikos ekonomikos mokslo šakos suformavimas (1998–2007 m.)“. Pateikė Lietuvos energetikos instituto taryba.

9. Bronislavas Juozas Kuzmickas. Darbų ciklas „Lietuviškojo tautinio tapatumo vertybiniai pamatai (1989–2007 m.)“. Pateikė Mykolo Romerio universiteto senatas.

10. Ona Gražina Rakauskienė. Darbų ciklas „Lietuvos valstybės ekonominė politika (2000–2007 m.)“. Pateikė Mykolo Romerio universiteto senatas.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai


1. Eugenijus Jovaiša. Darbų ciklas „Istorija ir kompiuteriai (1997–2007 m.)“. Pateikė Vilniaus pedagoginio universiteto senatas, UAB „Elektroninės leidybos namai“.

2. Natalija Kasatkina (po mirties). Darbų ciklas „Lietuvos etninių grupių adaptacija (1997–2007 m.)“. Pateikė Socialinių tyrimų instituto taryba, Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

3. Gražina Marija Martinaitienė. Darbų ciklas „Istorinės meninės tekstilės tyrinėjimai (1994–2007 m.)“. Pateikė Kultūros, filosofijos ir meno instituto taryba, Lietuvos dailės muziejus.

4. Stasys Vaitekūnas. Darbų ciklas „Žmogiškieji ištekliai ir gyventojai: jų įtaka šalies geopolitinei ir socialinei ekonominei raidai (1970–2007 m.)“. Pateikė Klaipėdos universiteto Regioninės politikos ir planavimo instituto taryba, AB koncernas „Achemos grupė“.


Fizinių mokslų sekcija

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Irina Bachmatova, Valdas Stanislovas Laurinavičius, Liucija Marcinkevičienė, Rolandas Meškys, Julija Razumienė. Darbų ciklas „Fermentų ir fermentinių sistemų tyrimas ir panaudojimas (1990–2007 m.)“. Pateikė Biochemijos instituto taryba.

2. Jūras Banys, Vytautas Samulionis, Jonas Grigas. Darbų ciklas „Naujos daugiafunkcinės medžiagos informacinėms technologijoms, optoelektronikai, pjezotronikai ir nanoelektronikai (2002– 2007 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

3. Eugenijus Butkus, Arvydas Stončius, Sigitas Stončius. Darbų ciklas „Naujos organinės medžiagos – nuo nesudėtingų molekulių iki supramolekulių (1991–2007 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

4. Remigijus Gaška, Saulius Juršėnas, Edmundas Kuokštis, Gintautas Tamulaitis. Darbų ciklas „Trumpabangės optoelektronikos puslaidininkių ir jų kvantinių darinių optinė spektroskopija (2001–2007 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

5. Vidmantas Gulbinas, Gediminas Trinkūnas, Leonas Valkūnas. Darbų ciklas „Elektringų ir neutralių sužadinimų dinamika gamtiniuose bei dirbtiniuose nanodariniuose (2001–2007 m.)“. Pateikė Fizikos instituto taryba.

6. Antanas Kiveris, Povilas Pipinys, Alfonsas Rimeika. Darbų ciklas „Fononais stimuliuoto tuneliavimo vaidmuo puslaidininkių ir dielektrikų elektroliuminescencijai bei elektriniam laidumui (1967–2007 m.)“. Pateikė Vilniaus pedagoginio universiteto senatas.

7. Kęstutis Kubilius, Remigijus Mikulevičius, Rimas Norvaiša, Jonas Kazys Sunklodas. Darbų ciklas „Stochastinės lygtys ir procesų aproksimavimas (1980–2006 m.)“. Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba.

8. Antanas Laurinčikas. Darbų ciklas „Analizinių aritmetinių objektų tyrimai (1995–2007 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

9. Liudmila Nickelson, Viktoras Šugurovas. Darbų ciklas „Singuliarinių integralinių lygčių (SIL) metodai ir jų praktiniai taikymai bangolaidžių ir trimačių sandarų elektrodinaminei analizei (1980–2005 m.)“. Pateikė Puslaidininkių fizikos instituto taryba, Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.

10. Audrius Padarauskas, Vida Vičkačkaitė. Darbų ciklas „Chromatografiniai ir elektromigraciniai metodai: naujos derivatizacijos, koncentravimo ir atskyrimo sistemos (1993–2007 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.

11. Antanas Reklaitis. Darbų ciklas „Elektroninių procesų puslaidininkinėse nanostruktūrose modeliavimas (1986–2007 m.)“. Pateikė Puslaidininkių fizikos instituto taryba.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai


1. Meilutė Kabailienė. Darbų ciklas „Naujų paleobotaninių tyrimo metodų sukūrimas ir jų taikymas, atkuriant gamtinės aplinkos raidą poledynmetyje Lietuvoje (1977–2007 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

2. Arūnas Krotkus, Klemensas Bertulis, Ramūnas Adomavičius, Vaidas Pačebutas, Andrejus Geižutis. Darbų ciklas „Puslaidininkinių medžiagų ir darinių, skirtų terahercų diapazono optoelektronikos prietaisams, tyrimai (1997–2007 m.)“. Pateikė Puslaidininkių fizikos instituto taryba, UAB „Ekspla“.

3. Vidmantas Remeikis, Artūras Plukis. Darbų ciklas „Radioaktyviųjų atliekų susidarymo, charakterizavimo ir poveikio aplinkai analizės metodų plėtra bei taikymai (2002–2007 m.)“. Pateikė Fizikos instituto taryba, VĮ Ignalinos atominė elektrinė, VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra.


Biomedicinos mokslų sekcija

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Svetlana Bondarenko, Vytautas Kontrimavičius. Darbų ciklas „Cestodų faunos, morfologijos, sistematikos, gyvenimo ciklų ir ontogenezės tyrimai (1965–2007 m.)“. Pateikė Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas.

2. Julius Danusevičius, Rimvydas Gabrilavičius, Alfas Pliūra, Darius Danusevičius, Virgilijus Baliuckas. Darbų ciklas „Miško genetinių išteklių formavimo ir išsaugojimo, selekcijos ir sėklininkystės plėtotės teorinių pagrindų bei metodų parengimas ir taikymas praktikoje, didinant miškų ekologinį stabilumą, kokybę ir produktyvumą (1975–2007 m.)“. Pateikė Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas.

3. Jonas Jurevičius, Vytenis Arvydas Skeberdis. Darbų ciklas „Širdies miocitų ir Amono rago neuronų viduląstelinės signalizacijos ir erdvėskyros ypatumai (1994–2007 m.)“. Pateikė Kauno medicinos universiteto senatas, KMU Kardiologijos instituto taryba.

4. Algirdas Juozas Motuzas. Darbų ciklas „Agronomijos mokslų raida Lietuvoje ir jos kūrėjai (1982–2006 m.)“. Pateikė Lietuvos žemės ūkio universiteto senatas.

5. Aniolas Sruoga, Algimantas Paulauskas, Linas Balčiauskas, Saulius Švažas, Dalius Butkauskas. Darbų ciklas „Ilgalaikiai gyvūnijos genetiniai ir ekologiniai tyrimai kintančiomis aplinkos sąlygomis (1988–2007 m.)“. Pateikė VU Ekologijos instituto taryba.

6. Česlovas Venclovas. Darbų ciklas „Bioinformatikos metodų kūrimas ir jų taikymas baltymų struktūrai, funkcijai ir evoliucijai tirti (1994–2007 m.)“. Pateikė Biotechnologijos instituto taryba.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai


1. Gediminas Arvydas Biziulevičius. Darbų ciklas „Gydymo mikrobinės ląstelės sienelę ardančiais fermentais koncepcijos vystymas (1975–2007 m.)“. Pateikė VU Imunologijos instituto taryba, UAB „Biocentras“.

2. Irena Brazauskienė, Zenonas Dabkevičius, Roma Semaškienė. Darbų ciklas „Žemės ūkio augalų grybinių ligų plitimo dėsningumų tyrimai ir efektyvių kontrolės metodų kūrimas bei diegimas (1982–2007 m.)“. Pateikė Lietuvos žemdirbystės instituto taryba, Valstybinė augalų apsaugos tarnyba, Lietuvos augalų apsaugos asociacija.


Technologijos mokslų sekcija

Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Rimantas Barauskas, Rimantas Belevičius, Rimantas Kačianauskas. Vadovėlis „Baigtinių elementų metodo pagrindai“ ir mokslo darbų ciklas „Baigtinių elementų metodas: modeliai ir taikymai (1988–2007 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas, Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.

2. Arvaidas Galdikas. Darbų ciklas „Plazmos suaktyvintų heterogeninių procesų daugiakomponenčių kietųjų kūnų paviršiuose matematinis modeliavimas (1993–2007 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.

3. Juozas Vidas Gražulevičius. Darbų ciklas „Naujos elektroaktyvios organinės medžiagos optoelektronikai (1998–2007 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.

4. Roma Rinkevičienė, Algimantas Juozas Poška, Algirdas Smilgevičius. Darbų ciklas „Tiesiaeigės mechatroninės sistemos: teorija, tyrimai, plėtra (1980–2007 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai


1. Marija Burinskienė, Vitalija Rudzkienė. Darbų ciklas „Darnaus teritorijų planavimo informaciniai modeliai, tyrimai ir taikymai (1997–2007 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, Mykolo Romerio universiteto senatas, Lietuvos savivaldybių asociacija.

2. Egidijus Kazanavičius, Antanas Mikuckas, Irena Mikuckienė. Darbų ciklas „Ateities būsto aukštosios technologijos ir įranga“ (2003–2006 m.). Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas, UAB ELSIS TS.

3. Stanislava Nerutė Kligienė, Antanas Leonas Lipeika, Evaldas Robertas Ožeraitis, Adolfas Laimutis Telksnys. Darbų ciklas „Informacinės technologijos lietuvių kalbai ir kultūrai (1995–2007 m.)“. Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba, UAB „Technogama“, Bendra Lietuvos–Rusijos–Olandijos įmonė TEV.

4. Antanas Pedišius, Jurij Tonkonogij, Gediminas Zygmantas, Nerijus Pedišius. Darbų ciklas „Valstybės etalonų ir eksperimentinės įrangos komplekso skysčių, dujų ir šilumos kiekių vertėms atkurti ir jų matavimo priemonėms tirti ir bandyti sukūrimas (1995–2007 m.)“. Pateikė Lietuvos energetikos instituto taryba, Valstybinė metrologijos tarnyba, VĮ „Energetikos agentūra“, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, AB „Lietuvos dujos“, AB „Kauno energija“, AB „Axis Industries“, AB „Mažeikių nafta“, UAB „Kalvis“.


Lietuvos mokslo premijų komisija