MOKSLASplius.lt

KTU MARKETINGO KATEDROS MOKSLININKŲ KOMPETENCIJA – TARPTAUTINIAMS PROJEKTAMS

Gruodžio 2–4 d. veiklos 40-metį pažymės Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto bendruomenė. „Galime pasidžiaugti mūsų mokslininkų puikiais tarptautiniais tyrimais“, – apžvelgdama septynių katedrų mokslinio darbo rezultatus pabrėžė dekanė prof. Gražina Startienė. Ji ypač išskyrė Marketingo katedros bendradarbių triūsą vykdant europinius projektus. Šiame straipsnyje išsamiau apžvelgsime profesorių Reginos Virvilaitės ir Rimanto Gataučio bei katedros vedėjos doc. Jūratės Banytės vadovaujamų mokslininkų darbus.Europinio projekto „Mažų ir vidutinių viešbučių personalo savarankiškas mokymasis darbo vietoje“


Pradžia – ES „Leonardo da Vinci“ studijų ir švietimo programos


Beveik prieš dešimtmetį tuometinės KTU Marketingo katedros vedėjos prof. Reginos Virvilaitės pastangomis pradėta dalyvauti ES Leonardo da Vinci bandomajame projekte Jėgos komanda – mokymasis darbo grupėse. Jame dalyvavo Jungtinės Karalystės, Belgijos, Portugalijos, Vokietijos ir Lietuvos mokslininkai. „Kompetencijos egzaminą išlaikėme puikiai“, – prisiminė profesorė. Vėliau laimėta ir sėkmingai dalyvauta įgyvendinant net septynis Leonardo da Vinci mobilumo projektus. Tai Turizmo plėtros tendencijos Europos kontekste (2000 m.), Kaimo turizmo plėtra Europos integracijos procese (2001 m.), Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Europos kontekste (2001 m.), Eksporto skatinimo sistemos tobulinimas Lietuvos smulkiose ir vidutinėse įmonėse, atsižvelgiant į Europos šalių patirtį (2003 m.), Tvarioji plėtra ekologinių produktų kūrime: Europinė patirtis (2004 m.), Eurovadybininko praktika: marketingo įgūdžių tobulinimas ES verslo įmonėse (2005 m.) ir Nepelno organizacijų marketingo specialistų kompetencijos didinimas Lietuvoje (2006 m.). Taip pat puikiai įvertintas ES finansuotas Socrates/Grundtvig projektas Equal – Suaugusiųjų mokymo įvertinimas ir kokybės užtikrinimas (jo koordinatorė Lietuvoje – prof. R. Virvilaitė). Kasmet didėjo kauniečių atliekamų europinių projektų darbų apimtys.

Lietuvos gamta vilioja užsienio turistus. Tačiau neretai svečiai daug priekaištų išreiškia dėl mūsų šalies viešbučių darbuotojų aptarnavimo kokybės. Siekdami šioje srityje paskleisti Vakarų šalių patirtį, KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkai dalyvavo ES Leonardo da Vinci bandomajame projekte Mažų ir vidutinių viešbučių personalo savarankiškas mokymasis darbo vietoje. „Šiuo projektu buvo siekiama padėti smulkiems ir vidutiniams viešbučiams surasti savą nišą konkurencingoje turizmo paslaugų rinkoje“, – aiškino prof. R. Virvilaitė. „Projektas padeda naujomis idėjomis ir būdais spręsti įvairias viešbučių problemas“, – sakė viešbučio Kaunas direktorius Šarūnas Mereckas. Prie šio projekto dirbo docentės Marketingo katedros vedėja Jūratė Banytė ir Aušra Rūtelionė, mokslo darbuotoja Loreta Matulionienė ir doktorantės Žaneta Piligrimienė, Agnė Gadeikienė ir Beata Šeinauskienė.

Kad didėtų Lietuvos viešbučių konkurencingumas, daug prisidėjo Maltos turizmo asociacija bei Maltos viešbučių ir restoranų asociacijos darbuotojai – projekto koordinatoriai. Kiti šio tarptautinio darbo dalyviai – Lietuvos, Vokietijos, Portugalijos, Ispanijos ir Danijos atstovai. Remiantis skirtinguose regionuose atliktų tyrimų rezultatais, buvo parengta universali viešbučių darbuotojų mokymosi darbo vietoje metodologija, naudinga visų regionų viešbučių darbuotojams bei jų vadovams. Stengiantis palengvinti mokymosi procesą, kartu su spausdinta medžiaga visomis nacionalinėmis projekto partnerių kalbomis (danų, anglų, vokiečių, lietuvių, maltiečių, portugalų ir ispanų) taip pat išleista kompaktinė modulių plokštelė. Teigiamai projektą vertino ir tiesiogiai sukurto produkto vartotojai – viešbučių darbuotojai.

Neseniai įsitraukta į Leonardo da Vinci projektą VOCAL – kalba ir kultūra, orientuota į profesiją (prie šio projekto greta doc. J. Banytės prisidėjo doktorantės A. Gadeikienė ir B. Šeinauskienė). Projekto koordinatorius – Airijos technologijos institutas (Trale). Jame tikslinė grupė yra besimokantieji, kurie mokosi pagal internetu pasiekiamus paketus. Darbo koordinatorė Lietuvoje prof. R. Virvilaitė teigė: „Lengvai pasiekiama ir patogi naudotis medžiaga yra interneto svetainėje. Joje pateikiama informacija, susijusi su virtualiai modeliuojamomis galimomis situacijomis. Čia galima susipažinti su įvairiais mokymosi stiliais. Modeliuojant situacijas, su kuriomis yra galimybė susidurti kasdieninėje veikloje, interaktyvios užduotys sukuria savarankiško mokymosi aplinką.“ Projektas, kuriame dalyvauja specialistai iš 10 Europos šalių, bus baigtas 2009 m.

Taip pat KTU Marketingo katedros mokslininkai dalyvauja ir Leonardo da Vinci inovacijų perkėlimo projekte Mokymo moderatorių referencinė (informacinė) sistema (RESYFAC). Šio projekto koordinatorius – mokymo centras CECOA Portugalijoje. Pasak koordinatorės Lietuvoje prof. R. Virvilaitės, šio projekto tikslas yra prisidėti prie mokymo vadovų (moderatorių) kvalifikacijų skaidrumo Europos erdvėje. Norima sukurti patikimesnę ir veiksmingesnę minėtų profesionalų mobilumo Europoje sistemą. „Šio projekto metu bus atliktas mokymo moderavimo procesų ypatumų ir mokymų moderatorių dvidešimt septyniose Europos šalyse tyrimas bei realių situacijų ir moderatorių įvairiose šalyse palyginimas. Taip pat bus siekiama nustatyti, kaip mobilumas galėtų suteikti pridėtinės vertės kvalifikacijų (nulemtų tarpkultūrinio specifiškumo) europiniam pripažinimui“, – pažymėjo profesorė.


Įsitraukta į pirmąsias tarptautines mokslo programas


KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto mokslininkų pėdsakas paliktas ir Europos bendradarbiavimo mokslo ir techninių tyrimų srityse programoje COST. Finansuojant Lietuvos mokslo ir studijų fondui, įgyvendintas COST A17 projektas Smulkių ir vidutinių įmonių ekonominė plėtra ir regioninė konvergencija Europoje, kuriame dalyvavo 14 Europos šalių. Koordinatoriai Lietuvoje: profesoriai R. Virvilaitė ir R. Gatautis. Minėtas šalies mokslo ir studijų fondas parėmė COST A18 projektą Nusikalstamumo palyginimas tarp Europos šalių. Čia dalyvavo 14 Europos šalių atstovai. Greta profesorių R. Virvilaitės, R. Gataučio ir V. Snieškos čia daug sumanumo parodė doc. J. Banytė. Pažymėtina, kad finansuojant Lietuvos mokslo fondui bei Tarptautinei mokslo ir technologijų plėtros agentūrai įvykdytas EUREKA projektas Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas – Logchain, ir šiuo metu vykdomas Krovinių grandinių ir logistikos technologijų kūrimas – Logchain+ projektas, kurį koordinuoja prof. R. Virvilaitė. EUREKA ir Logchain+ remia tyrimus ir plėtros projektus, kuriais sprendžiama, kaip optimizuoti tarptautinius krovininio transporto srautus Europoje pertvarkant nenutrūkstamas logistikos grandines tarp siuntėjo ir gavėjo. Marketingo katedros dalyvavimo Logchain+ projekte tikslai: įvertinti potencialius krovinių srautus iš Lietuvos į kitas ES šalis, išstudijuoti modernių logistikos centrų kūrimosi problematiką ir plėtros perspektyvas Lietuvoje bei dalyvauti projekto rezultatų sklaidoje.

Taip pat įvykdyti EUREKA projekto Logchain projektai: Automatinės geležinkelio bėgių ratų pločio sistemos keitimas PanCorridor – pirmoji ekonominė investicijų studija (koordinatorė prof. R. Virvilaitė) ir PolCorridor – pažangiausio krovinių transporto koridoriaus Europoje kūrimas (koordinatorė doc. J. Banytė). Be to, minėtos profesorės vadovaujama KTU Marketingo katedros mokslininkų grupė atliko 7 mokslinius projektus, kurie sulaukė KTU mokslo fondo paramos. Čia aktyviausios buvo docentės J. Banytė, A. Rūtelionė, A. Dovalienė, doktorantė Ž. Piligriminė ir mokslo darbuotoja L. Matulionienė. Mokslo grupė atliko mokslinius projektus, susijusius su marketingo valdymo, marketingo virtualioje aplinkoje, elektroninio verslo bei smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros problemų sprendimu. Mokslinių darbų rezultatai diegiami pramonės, paslaugų ir prekybos įmonėse, taip pat panaudojami skaitant paskaitas ir konsultuojant Lietuvos verslininkus. Vadovaujant katedros vedėjai doc. J. Banytei, vykdomi moksliniai tyrimai tema: Vertės vartotojui koncepcija marketingo teorijoje ir jos taikymo galimybės.


Nuo elektroninio verslo iki elektroninės valdžios


Prof. R. Virvilaitės veikla – gražus liudijimas, kokius pėdsakus gali palikti gėrio siekianti kilni asmenybė: talentinga pedagogė, gabi organizatorė ir tarptautinio lygio mokslininkė. Ji išugdė didelę jaunų mokslininkų grupę, kuri papildė Marketingo katedros kolektyvą. Tarp jų – prof. Rimantas Gatautis. Šis mokslų daktaras praeitais metais buvo pripažintas aktyviausiu KTU jaunuoju mokslininku. Jo iniciatyva įkurtas Universiteto Elektroninio verslo tyrimų centras (EVTS) aktyviai dalyvauja įgyvendinant projektus ne tik elektroninio verslo (e. verslo), bet ir elektroninės valdžios (e. valdžios) srityse.

„E. verslo srityje užbaigėme vieną ir baigiame įgyvendinti dar tris projektus. Pagal ES finansuojamą projektą UNEX įvertinome Kardifo universitete (Jungtinėje Karalystėje) e. verslo tyrimų centro patirtį ir vaidmenį plėtojant e. verslo procesus šalyje. Ji labai naudinga Lietuvai“, – sakė profesorius. Vykdant projektą e. verslo paramos programos gaires planuojama pritaikyti remiant e. verslo plėtrą smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonėse mūsų šalyje.

KTU Marketingo katedros specialistų kompetencija gražiai įsilieja į Europos Sąjungos (ES) 6-ąją Bendrąją programą (Framework 6). Prof. R. Gatautis atkreipė dėmesį į tris minėtos programos projektus. „Pirmajame Vadybiniai, politiniai ir teisiniai sprendimai spartinant SVV įmonių išėjimą į rinką dinaminės klasterizacijos kontekste (EFFORT) tiriame 20 klasterių Europos Sąjungoje. Rengiamos rekomendacijos tiek regioninio, tiek nacionalinio lygmens ekonominės politikos formuotojams“, – sakė šio darbo koordinatorius Lietuvoje.Prof. Rimantas Gatautis su tarptautinių projektų bendradarbėmis Adriana Kvikliene, Dovile Rutkauskaite ir Elena Vilkauskaite

Kiti du 6-osios Bendrosios programos projektai nukreipti įmonių veiklos efektyvumui didinti. Pavyzdžiui, projekte Nauja ES statybų pramonės SVV vizija ateities e. verslo scenarijų dalyvavime (e-NVISION). Juo siekiama įvertinti e. verslo raidos scenarijus ES ir išanalizuoti, kaip ES statybos pramonės smulkios ir vidutinės įmonės turėtų išnaudoti informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) teikiamus privalumus, kaip jos privalėtų transformuoti veiklas, siekdamos padidinti savo konkurencingumą rinkoje. Pagrindinis šio projekto tikslas yra sukurti naujus ir inovatyvius verslo sprendimus, kurie leistų SVV įmonėse modeliuoti ir pritaikyti savo veikloje e. verslo scenarijus, integruoti IT pagrįstus sprendimus įvertinant įvairių socialinių, teisinių, kultūrinių paslaugų suderinamumo galimybes. Sukurti atvirojo kodo sprendimai padės statybų pramonės SVV optimizuoti atskiras veiklas.ES 6-osios Bendrosios programos projektas Įmonės sprendimų pagrįstu internetu suderinamumo integracija su SVV) įmonių, vyriausybinių organizacijų ir tarpininkų sistemomis naujojoje Europos Sąjungoje(GENESIS) skirtas naujoms infrastruktūroms, programiniams sprendimams ir metodologijoms sukurti. Taip bus palengvintos SVV e. verslo sprendimų galimybės sąveikauti su partnerių, bankinių institucijų ir valstybės organizacijų informacinėmis sistemomis. Projekto trukmė – dveji su puse metai. Be KTU čia dalyvauja 14 partnerių iš Graikijos, Italijos, Turkijos, Vokietijos, Lenkijos, Austrijos, Jungtinės Karalystės, Kipro ir Rumunijos. Projekte sukurti sprendimai bus verslas – verslui, verslas – vyriausybei ir verslas – tarpininkams krypčių bei sieks suderinamumo procesų informacijos ir sistemų lygmenimis.

Informacinės technologijos sparčiai plinta ir šalies valdyme. „E. valdžios srityje šiuo metu baigiame specialiosios ES programos eParticipation remiamą projektą Jaunimo dalyvavimo viešosiose diskusijose su valdžios atstovais, piliečiais ir verslo atstovais galimybių didinimas Europos Sąjungoje (LEX-IS). Jame vertintas trijų Europos šalių – Lietuvos, Austrijos ir Graikijos – parlamentų darbas. Sukurti sprendimai, leidžiantys aktyviau įtraukti įvairias suinteresuotas grupes ir jaunimą į įstatymų kūrimo procesą. Valstybinio mokslų ir studijų fondo bei Vidaus reikalų ministerijos remiamas projektas eVALDŽIA siekia sukurti koncepcines elektroninės valdžios suderinamumo Lietuvoje gairių nuostatas.

Pažymėtina, jog paskutiniųjų metų iniciatyvos e. valdžios srityje taip pat sulaukė palankaus Europos Komisijos vertinimo. Šiuo metu rengiamasi pradėti įgyvendinti projektą Argumentacijos vizualizacija Europos Sąjungai (WAVE), kurį remia minėta ES programa eParticipation. KTU mokslininkų rekomendacijomis bus tobulinama moderni piliečių e. dalyvavimo priemonė, kuri padės šalies gyventojams ir politikams geriau suprasti vieniems kitus ir vizualizuoti su aplinka susijusių įstatymų poveikį. Bus pateikti siūlymai Konkurencingumo ir Inovacijų programoms siekiant sumažinti administracines kliūtis teikiant elektronines viešąsias paslaugas piliečiams ir verslui.


Dr. Vilius MisevičiusNuotraukoje:

 

Europinio projekto „Mažų ir vidutinių viešbučių personalo savarankiškas mokymasis darbo vietoje“ viena iš konferencijų, surengtų „Kauno“ viešbutyje

Prof. Rimantas Gatautis su tarptautinių projektų bendradarbėmis Adriana Kvikliene, Dovile Rutkauskaite ir Elena Vilkauskaite