MOKSLASplius.lt

MODERNUS VADOVĖLIS APIE DIRVOŽEMĮ

Šiandien pasaulyje dirvotyra pripažįstama kaip fundamentinis gamtos mokslas, jos vertė yra didelė. Apie dirvotyrą turi išmanyti ne tik žemės, miško, vandens ūkio, bet ir geografijos, geologijos, socialinių mokslų specialistai. Šiuo mokslu grindžiama žmogaus ūkinės veiklos įtaka gamtai ekologinėje sistemoje. Dirvožemininkai turi parengti ir kartu su ūkinės veiklos specialistais įdiegti dirvodaros procesų valdymo, dirvožemio derlingumo didinimo technologijas, prisidėti prie dirbamos ir miško žemės stebėsenos.

Tiems uždaviniams sėkmingai spręsti būtina tobulai nusimanyti apie pasaulio dirvožemius, ypač Lietuvos, kuri integravosi į Europos Sąjungą ir kitas tarptautines organizacijas ir sparčiai žengia rinkos santykiais pagrįstu ūkininkavimo keliu. Juo eina ir savarankiški ūkininkai, įvairių žemės, miško ir vandens ūkio subjektų specialistai. Visiem jiems ir skirtas antrasis atnaujintas, papildytas ir pataisytas Dirvotyros vadovėlio leidimas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Aukštųjų mokyklų bendrųjų vadovėlių leidybos komisijos rekomenduotas.

Šiame vadovėliniame leidinyje pirmą kartą skelbiamas tarptautinis dirvožemių grupavimas pagal FAO-UNESCO dokumentus anglų kalba: Pasaulio dirvožemių žemėlapio legenda (1997), Europos dirvožemių atlasas (2005), Pasaulinė dirvožemio išteklių informacinė bazė (2006), Vadovas dirvožemiui aprašyti (2006). Studentui reikia suvokti šiais dokumentais pagrįstą naująją Lietuvos dirvožemių klasifikaciją (1999) ir jos vienetus.

Vadovėlyje vartojamus dirvotyros terminus stengtasi suderinti su Sisteminiu dirvotyros terminų žodynėliu (1997), išleistu pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 m. programą, su baigiamos leisti Žemės ūkio enciklopedijos ir leidžiamos Visuotinės lietuvių enciklopedijos terminais.

Dirvotyros besimokantis studentas jau turi būti išklausęs botanikos, mikrobiologijos, chemijos, fizikos kursus. Sudėtingam dirvodaros procesui suprasti pateikiama geologijos ir geomorfologijos pagrindų žinių. Atnaujinant vadovėlį naudotasi Lietuvos dirvožemininkų specialiosiomis mokslinėmis monografijomis (Lietuvos dirvožemiai (2001), Lietuvos dirvožemių klasifikacija (2001), Lietuvos dirvožemių makromorfologinė diagnostika (2006), publikacijomis periodiniuose mokslo leidiniuose ir naujausiais vadovėliais anglų, rusų, vokiečių kalbomis.

Vadovėlį rašė Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos fakulteto Dirvotyros ir agrochemijos katedros, kurioje nuo pat aukštosios mokyklos gyvavimo pradžios skaitomas dirvotyros kursas, dėstytojai prof. habil. dr. A. J. Motuzas (sudarytojas), doc. dr. V. V. Buivydaitė, doc. dr. R. Vaisvalavičius ir buvęs Lietuvos miškų ir Lietuvos žemdirbystės institutų mokslo darbuotojas prof. habil. dr. R. Šleinys. Ši knyga yra vienas leidinių, kuriais paminimas Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie Lietuvos MA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus 50-metis.

Autoriai nuoširdžiai dėkoja recenzentėms prof. habil. dr. M. Eidukevičienei (Klaipėdos universitetas) ir habil. dr. L. Tripolskajai (Lietuvos žemdirbystės instituto Vokės filialas) už labai vertingas dalykines pastabas bei patarimus.

Vadovėlio rengimą rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas, išleidimą – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, UAB Dotnuvos projektai.


Prof. habil. dr. A. J. Motuzas