MOKSLASplius.lt

Vytautas Valiukėnas – fizikas, pedagogas, terminografas

Iš jubiliejinio vakaro Vėlyva balandžio 1 d. popietė, tik ką nulijo lengvas pavasarinis lietus ir vėl šviečia saulė. Į Lietuvos standartizacijos departamentą nešini gėlių puokštėmis renkasi žmonės. O departamento posėdžių salėje prie storiausiomis knygomis apkrauto stalo sėdi žilagalvis jaunatviško veido žmogus. Prasideda iškilmingas posėdis, skirtas Lietuvos standartizacijos departamento Planavimo ir tikrinimo skyriuje leidybos eksperto Vytauto Valiukėno septyniasdešimtmečio sukakčiai paminėti.

O minėti tikrai yra ką.

Jubiliatas į terminų standartizacijos veiklą įsitraukė 1992 metais: kartu su kolega atliko Lietuvos standartizacijos departamento rengiamuose elektromagnetinio suderinamumo ir kitų sričių standartų projektuose vartojamų lietuviškų terminų ekspertizes, sutvarkė LST 1281-93 standarto Metrologija. Terminai ir apibrėžimai lietuviškus terminus, vadovavo Tarptautinės standartų klasifikacijos lietuviško varianto rengimo grupei, buvo darbo grupių, parengusių standartus LST 1383:1995 Radijo ryšiai. Radijo ryšių valdymas. Terminai ir apibrėžimai, LST ISO 7000:1999 Ant įrenginių vartojami grafiniai simboliai. Rodyklė ir mnemoninė lentelė, 14 dalių LST ISO 31 Dydžiai ir vienetai ir kt., narys. 1996 m. – 2000 m. vadovavo Lietuvos standartizacijos departamente įsteigto Technikos komiteto Terminologija veiklai, o 2000 m. – 2005 m. buvo šio komiteto Elektrotechnikos ir elektronikos pakomitečio pirmininkas.

Savo jubiliejinio pranešimo pra-džioje V. Valiukėnas apibrėžė, kad terminas yra žodis arba pastovus žodžių junginys, kuriuo įvardijama speciali mokslo, technikos, meno ar kitos visuomenės gyvenimo srities sąvoka arba daiktas, kad vienos ar kitos mokslo srities raidoje labai svarbu terminu vienareikšmiškai ir tiksliai įvardyti daiktus ar sąvokas, nes priešingu atveju kyla įvairiausių nesusipratimų. Be to, sukaktuvininkas knygos Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys (Vilnius: LKI leidykla, 2002.) autoriaus Kazimiero Gaivenio žodžiais įvardijo keturis svarbesnius terminų tvarkybos būdus:

– terminografiją, t. y. terminų žodynų rengimą ir leidybą;

– terminų standartizaciją;

– terminų bankų bei duomenų bazių kūrimą, t. y. terminų tvarkymą kompiuteriais;

– terminų tvarkymą rengiant ir leidžiant mokslinę bei kitokią literatūrą, ypač aukštųjų mokyklų vadovėlius.

Vytautas Valiukėnas galėjo taip sėkmingai dirbti terminų standartizavimo darbus todėl, kad nuo 1983 m. aktyviai dirbo ir dirba fizikos ir technikos terminijos ir terminografijos srityse. Šių darbų pradžia susijusi su tuo, kad 1983–1984 mokslo metų pradžioje akademiko Povilo Brazdžiūno iniciatyva buvo sudaryta penkiakalbio Radiofizikos ir elektronikos terminų žodyno rengimo komisija, kurią savo įsakymu 1983 m. lapkričio 23 d. patvirtino Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto dekanas. Pasak sukaktuvininko, akademikas P. Brazdžiūnas, kaip niekas kitas iš fizikų, puikiai suprato terminijos reikšmę, todėl ir ėmėsi šios iniciatyvos, be to, akademiko, kaip vyriausiojo redaktoriaus, vadovaujama redakcinė komisija jau buvo parengusi ir 1979 m. išleidusi keturkalbį Fizikos terminų žodyną, kuris tiek fizikų, tiek kalbininkų terminologų buvo labai gerai vertinamas. V. Valiukėno nuomone, į Radiofizikos ir elektronikos terminų žodyno komisiją jis pateko kaip fizikas, gerai mokantis prancūzų kalbą. Prie šio žodyno rengimo buvo sugaišta daugiau kaip dešimt metų, per tą laiką keitėsi komisijos sudėtis ir galutinį žodyno, pavadinto Radioelektronikos terminų žodynu, variantą parengė trys fizikai, vienas iš jų – Vytautas Valiukėnas. Šio žodyno bendraautoriai yra ir kalbininkai terminologai šviesaus atminimo dr. Kazimieras Gaivenis, doc. dr. Angelė Kaulakienė ir doc. dr. Stasys Keinys, su kuriais per daugiau kaip dvejus bendro darbo metus buvo aptarta ir suderinta šimtai naujų radioelektronikos, mikroelektronikos ir kitų lietuviškų terminų.

Rengiant Radioelektronikos terminų žodyną buvo pradėta bendradarbiauti su Panevėžio Ekrano gamyklos atstovais ir to bendro darbo rezultatas – aiškinamasis Kineskopų gamybos terminų penkiakalbis žodynėlis. Tuometės Ryšių ir informatikos ministerijos užsakymu V. Valiukėnas kartu su bendraautoriu sudarė ir išleido Ryšių technikos terminų penkiakalbį žodyną. Su kitu bendraautoriumi buvo sumanytas ir parengtas Tarptautinis pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų žodynas. Rengiant šį žodyną, buvo įsitikinta, kad reikia daug didesnės apimties aiškinamojo metrologijos terminų žodyno. Sunkus ir įtemptas darbas buvo baigtas 2006 m., kai pasirodė Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. 2009 m. Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas išleido šio žodyno kompaktinę plokštelę.Pasirodžius naujajam „Fizikos terminų žodynui“, jo autoriai kartu su bendraminčiais: Vytautas Valiukėnas, Pranas Juozas Žilinskas, Eglė Makariūnienė, Angelė Kaulakienė, Vilius Palenskis, Valerijonas Žalkauskas, Kazys Valacka ir Kęstutis Makariūnas

Kartu su bendraautoriais 1979 m. išleisto Fizikos terminų žodyno pagrindu V. Valiukėnas parengė antrąjį Fizikos terminų žodyno leidimą (2007 m.), į kurį naujai įtraukta daug šiuolaikinių fizikos, elektronikos, mikroelektronikos, metrologijos, ryšių technikos (juk šių sričių mokslai labai sparčiai vystosi) terminų (dabar jame daugiau kaip 20 tūkst. lietuviškų fizikos terminų), patikslinta nemaža dalis buvusių terminų ir pridėti terminų atitikmenys prancūzų kalba. Šimtai šio žodyno terminų buvo aptarti Lietuvos fizikų draugijos Fizikos terminų komisijos posėdžiuose, terminai suderinti su pastaraisiais metais išleistais žodynais (Radioelektronikos terminų žodynu, Elektrotechnikos terminų žodynu, Chemijos terminų aiškinamuoju žodynu, Statybos terminų žodynu, Penkiakalbiu aiškinamuoju metrologijos terminų žodynu ir kt.). Taip pat jubiliatas yra vienas iš Jonizuojančiosios spinduliuotės ir radiacinės saugos terminų žodyno ir keturkalbio Aiškinamojo telekomunikacijų terminų žodyno autorių. Tai visi terminų žodynai tų mokslo sričių, kurios glaudžiai siejasi su fizika.