MOKSLASplius.lt

Istoriko Broniaus Dundulio 100-osios gimimo metinės Kupiškyje

Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti ir profesoriaus Broniaus Dundulio 100-osioms gimimo metinėms gegužės 6-ąją Kupiškyje buvo surengta Istorijos diena. Iš Vilniaus atvažiavę istorikai apsilankė Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje, Kupiškio Povilo Matulionio pagrindinėje mokykloje, Subačiaus gimnazijoje, Skapiškio vidurinėje mokykloje, Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje ir Salamiesčio pagrindinėje mokykloje. Kupiškio viešosios bibliotekos Parodų salėje buvo atidaryta paroda Profesoriaus Broniaus Dundulio gyvenimas ir veikla.

Garbaus istoriko jubiliejui skirtoje konferencijoje dalyvavo ir turiningą prakalbą pasakė Prancūzijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje JE Franēois Laumonier. Istorikų „legionui“ atstovavo Vilniaus pedagoginio universiteto prof. Juozas Skirius ir doc. dr. Edvardas Kriščiūnas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos doc. dr. Romas Batūra, Šiaulių universiteto dr. Aldona Vasiliauskienė, kurios iniciatyva ir įvyko šis prasmingas renginys, Vilniaus dailės akademijos atstovas dailėtyrininkas Vidmantas Jankauskas, kurį žinome ir kaip Kupiškėnų enciklopedijos I tomo (600 puslapių apimties) sumanytoją ir įgyvendintoją, Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto Istorijos skyriaus darbuotojas dr. Algirdas Matulevičius, Vilniaus Pilaitės gimnazijos direktorius istorikas Eugenijus Manelis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovas istorikas Rimantas Jokimaitis, Nemunėlio Radviliškio parapijos klebonas kun. Andrius Šukys ir kiti asmenys. Konferencijoje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Šiaulių universiteto prorektorius prof. Donatas Jurgaitis.

Ypatingą „prieskonį“ renginiui suteikė tai, kad dalyvavo ir prof. Broniaus Dundulio dukterys dr. Daiva Senulienė (Puslaidininkių fizikos institutas), dr. Ieva Šenavičienė (Lietuvos istorijos institutas) bei vaikaičiai.

Istorijos dienos Kupiškyje rėmėjos buvo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Prancūzijos ambasada Lietuvoje, Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, Kupiškio rajono savivaldybė ir Kupiškio viešoji biblioteka.

Istorijos dienos užbaigtuvės surengtos apvaliojo stalo diskusijoje Skapiškyje kuriamoje arkivyskupo Mečislovo Reinio sodyboje.


Karalių spindesys neužtemdė jubiliejaus


Istorijos diena Kupiškyje buvo pakankamai turininga ir verta išsamesnio pristatymo, tačiau pirmoje rašinio dalyje dėmesį sutelksime į istoriko prof. Broniaus Dundulio (1909 11 26–2000 09 01) 100-mečio minėjimą Kupiškio kultūros centro Vitražų salėje. Minėjimas priderintas prie Istorijos dienos renginių dar gerokai prieš B. Dundulio šimtųjų gimimo metinių sukaktį, kuri bus minima tik lapkričio pabaigoje.Kupiškyje minint istoriko Broniaus Dundulio 100-ąsias gimimo metines profesoriaus dukterys Ieva Šenavičienė ir Daiva Senulienė

Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis sveikinimo kalboje prisiminė, kad išvakarėse, t. y. gegužės 5 dieną, Lietuvos mokslų akademijoje turėjo garbės pasveikinti kitą garbų istoriką, Kupiškio krašto garbės pilietį akad. prof. Vytautą Merkį 80-mečio proga. Dabar štai prof. Broniaus Dundulio 100-mečio minėjimas. Pagerbdamas renginyje dalyvaujantį Prancūzijos ambasadorių Franēois Laumonier, Kupiškio meras Jonas Jarutis įteikė svečiui dovaną – menišką Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios nuotrauką. Kupiškėnams tai ne šiaip trečioji pagal dydį bažnyčia Lietuvoje – jiems ji yra pati aukščiausia, pati didžiausia ir švenčiausia. Kadangi ambasadoriams viešnagės laikas Kupiškyje buvo ribotas, laukė susitikimas su Ispanijos karaliumi Juanu Carlosu ir karaliene Sofia, atvykusiais oficialaus vizito į Lietuvą, meras J. Jarutis oficialiai pakvietė ambasadorių jam patogiu laiku ilgesniam laikui atvažiuoti į Kupiškį. „Ačiū labai“, – į kvietimą lietuviškai atsakė Jo Ekscelencija ambasadorius.

Nepaisydamas įtemptos dienotvarkės Prancūzijos ambasadorius daugiau kaip pusantros valandos dalyvavo Broniaus Dundulio 100-mečiui skirtoje mokslinėje konferencijoje Kupiškio kultūros centre, kur vertėja jam kruopščiai vertė visas pranešėjų mintis. Savo prakalboje ambasadorius Franēois Laumonier pirmiausia padėkojo už kvietimą dalyvauti prof. Broniaus Dundulio 100-mečio paminėjimo renginyje, kuriam dėmesį skyrė ir Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, LR švietimo ir mokslo ministerija bei vietos valdžia. Žodžiu, puikiai derantis prie Lietuvos tūkstantmečio renginys. Ambasadoriui ypač didelį įspūdį daro tai, kad prof. Bronius Dundulis daug jėgų skyrė ne tik Lietuvos istorijai, bet ir Lietuvos santykių su Prancūzija, abiejų šalių istorinio sąlyčio tyrinėjimams. Ambasadorius išskyrė labai svarbius ir įdomius lietuvio istoriko Napoleono laikų Prancūzijos istorijai skirtus darbus. Tai B. Dundulio knyga Napoleon et la Lituanie en 18121 (Napoleonas ir Lietuva 1812 m.), taip pat ir gimtoje šalyje išleistosios knygos Lietuva Napoleono agresijos metais (1807–1812)2 ir Napoleono imperijos žlugimas ir Lietuva (1813–1815)3 . Paminėsime ir B. Dundulio studiją Lietuva ir Napoleonas 1807 metais, kurią istorikas parašė grįžęs iš Prancūzijos; studija buvo paskelbta 1941 m. leidinyje Lietuvos praeitis (t. 1, sąs. 2).


Išryškino savo tautos istorijos svarbą


Pasak ambasadoriaus, reikšminga tai, kad B. Dundulis savo darbuose išryškino Lietuvos istorijos svarbą – ką Lietuvai apskritai reiškia sava istorija. Ambasadoriui taip pat ne paslaptis, kad prof. Bronius Dundulis buvo labai šiltas, ramus ir geranoriškas dėstytojas.

Neabejotinai profesorius buvo Prancūzijos draugas. Paryžiuje studijavo labai sudėtingu metu, kai Europoje tvenkėsi Antrojo pasaulinio karo debesys, bet ir tuo metu sugebėjo sukaupti pakankamai daug žinių.

Be to, Bronius Dundulis buvo prie Lietuvos–Prancūzijos asociacijos kūrimo ištakų, 1993 m. pirmoje šios asociacijos konferencijoje perskaitė pranešimą, buvo išrinktas Lietuvos–Prancūzijos draugijos garbės pirmininku. Džiaugėsi galėdamas dalyvauti asociacijos veikloje. 2000 m. Prancūzijos prezidentas B. Dundulį apdovanojo Prancūzijos Nacionalinių nuopelnų Komandoro laipsnio ordinu. Garbingas apdovanojimas Lietuvos istorikui suteiktas už nuopelnus istoriografijos mokslui ir ypač už darbus, skirtus Napoleono kompanijai ir jo žygiui į Lietuvą, už Lietuvos istorinių ryšių su Europos valstybėmis, ypač su Prancūzija, atskleidimą.

Šis ordinas garbųjį istoriką pasiekė 2000 m. liepos 5 dieną. Valstybės dienos, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo minėjimo išvakarėse tuometis Prancūzijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Michel Touraine jam šį aukštą apdovanojimą ir įteikė. Išklausęs ambasadoriaus prakalbą ir priėmęs apdovanojimą prof.
B. Dundulis ištarė Grand merci, paskui pridūrė Vive la France. Išlaikęs ilgoką pauzę prancūziškai užbaigė: Tegyvuoja Lietuvos ir Prancūzijos draugystė! Tas pats šūkis, kuris dažnai skambėjo ir Napoleono 1812 m. žygio į Maskvą pradžioje.

B. Dundulis panoro prancūziškai tarti padėkos žodį: padėkojo ambasadoriui Michel Touraine, taip pat ir ceremonijoje dalyvavusiam tuometiniam Vilniaus universiteto rektoriui akad. Rolandui Pavilioniui, kurį visi prisimename kaip intelektualą ir didelį frankofilą.


Žavi jaunojo B. Dundulio visuomeniškumas


Dabartinis Prancūzijos ambasadorius Lietuvoje Franēois Laumonier gilindamasis į B. Dundulio biografiją ir susipažinęs su jo darbais bei veikla įsitikino, kad nuo jaunystės jis buvo labai aktyvus ne tik mokslinėje, bet ir visuomeninėje veikloje. Ambasadorių labai sujaudino tai, kad B. Dundulis įsitraukė į kovą prieš alkoholizmą, labai aktyviai dalyvavo abstinentų draugijos veikloje.

Savo ruožtu priminsime, kad studijuodamas istoriją Vytauto Didžiojo universitete Teologijos ir filosofijos fakultete Filosofijos skyriuje 1930 m. B. Dundulis atstovavo studentams ateitininkams (su studentu Jonu Baranausku) Rygos universitete abstinentų šventėje, o 1931 m. dalyvavo (su kolega Stasiu Rudžiu) Baltijos ir Skandinavijos studentų abstinentų konferencijoje Helsinkyje.

Štai tas pilietiškas, aktyvus visuomeninis gyvenimas ir žavi Prancūzijos ambasadorių, nes tai akivaizdus patvirtinimas, kad jaunas žmogus gyveno savo krašto reikalais. Nepriklausomos Lietuvos idėja Bronius Dundulis alsavo ir laikais, kai bet koks nepriklausomybės deklaravimas grėsė skaudžiausiais padariniais. Jausdamasis Lietuvos draugu Prancūzijos ambasadorius ir atvyko į Kupiškį, kur galėjo pagerbti Prancūzijos bičiulio prof. Broniaus Dundulio šimtmetį.


Padėjęs atskleisti protėvių europietiškumą


Dr. Aldona Vasiliauskienė perskaitė Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinės sekretorės Astos Dirmaitės, turėjusios išvykti į Prancūziją, tad negalėjusios dalyvauti B. Dundulio šimtmečiui skirtame renginyje, sveikinimą. Jame rašoma:

„Kaip atspindys atminties apie drąsų, kantrų, atkaklų bei ryžtingą mokslinį domėjimąsi praeitimi, užfiksuotoje įvairiuose amžininkų atsiminimuose ar kituose istorijos šaltiniuose, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu pripažįstama istorijos reikšmė pasaulio kultūrai, švietimui, žinių visuomenės darniam vystymuisi bei kultūrų dialogui. Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija UNESCO pasauliniu lygiu siekia atkreipti dėmesį į tuos, kurie tarptautinei bendruomenei paliko savo kilnias idėjas, įgyvendintus siekius ar mokslinių tyrinėjimų rezultatus. Švenčiant Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmetį prisimintinas profesoriaus Broniaus Dundulio, kurio šimtąsias gimimo metines minime, svarus mokslinis, istorinis indėlis. Mokslininko asmenybė, spinduliuojanti nuoširdumu ir profesinės patirties bei erudicijos darna buvo tiltas tarp Lietuvos ir Europos valstybių, padėjęs atskleisti protėvių europietiškumą, mūsų valstybės vaidmenį pasaulio įvykių sūkuriuose bei paraginęs į Lietuvos ir pasaulio istorinius įvykius pažvelgti apolitiškai, eliminuojant gyvenamosios epochos primestą dvasią. Man didelė garbė Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos vardu pasidžiaugti, kad šiandien nors ir kukliai prisidedame prie Europos istoriografijos mokslui nusipelniusio profesoriaus Broniaus Dundulio atminimo įamžinimo, neleisdami užmiršti ir laiko dulkėmis išbarstyti mokslininko surinkto istorijos lobyno.“

Glausčiau ir geriau sunku būtų pasakyti.


Reformų sumaištyje


Šiaulių universiteto prorektorius prof. Donatas Jurgaitis savo universiteto bendruomenės vardu kupiškėnams dėkojo, kad nepamiršta savo įžymių žmonių, linkėjo tęsti šią tradiciją, puoselėti kultūrą, meną ir kitus tautai svarbius dalykus. Atvežė ir dovanų: tik ką iš spaustuvės gautą tritomį Sibiro Alma mater. Post scriptum. Šiuose tomuose įdėta apie 300 autorių iš visų Lietuvos vietų ir užsienio, kurie mokslus baigė tremtyje, atsiminimai, straipsniai ir t. t. Trečiąjį tomą, pasak D. Jurgaičio, tiktų vadinti Paminklas Mokytojui. Jame taip pat spausdinami moksliniai ir kitokie tyrimo dalykai. Štai tokį tritomį be didelio triukšmo išleido Lietuvos vardo istorijoje paminėjimo tūkstantmečiui Šiaulių universitetas, Genocido ir rezistencijos tyrimų centras bei Politinių kalinių ir tremtinių bendrija.

Jau dabar pasigirsta raginimų vien šiuo tritomiu neapsiriboti, tęsti pradėtąjį darbą, bet ar jis bus tęsiamas šioje krizės ir reformų sumaištyje sunku pasakyti. Ar sulauksime laikų, kai su žodžiu reforma siesime darbų gausinimą, o ne glaudinimą, žmonių aktyvumo ir kūrybingumo didinimą, o ne nuolatinę baimę, kad tavo tyrinėjimai ir kiti darbai nelabai reikalingi, gal visai nebūtini, tad ir be jų puikiausiai būtų galima apsieiti. Ar ne panašiai liūdnos atminties laikais buvo vertinami Broniaus Dundulio ir daugelio kitų Lietuvos istorikų darbai, nes pati jų tyrinėjimų sritis buvo „neaktuali“ – Lietuva ir Napoleonas, kažkokios LDK, seniai nugrimzdusios į nebūtį, tyrinėjimai. Prioritetai buvo skiriami klasių kovos, socialistinės revoliucijos Lietuvoje, kolūkių organizavimo ir komjaunuoliškų iniciatyvų tyrinėjimui. Didžiojo XX a. mito kūrimo laikai baigėsi, bet ar neprasidės kitos mitologijos kūrimas?


Tos pačios dainos


Konferencijos sveikinimo dalį baigė Salamiesčio pagrindinės mokyklos folkloro ansamblio Vijūnytė pasirodymas. Netoli nuo Salamiesčio, Gyvakarų kaime, Paulinos Pukytės ir Jono Dundulio šeimoje gimė pirmagimis sūnus (du pirmieji sūnūs mirė maži), pakrikštytas Broniumi. Būsimasis profesorius mokėsi (1916–1920 m.) Gyvakarų kaimo pradžios mokykloje, vėliau Kupiškio progimnazijoje (1920–1924 m.), paskui – Telšių gimnazijoje (1924–1928 m.; nuo 1925 m. – Telšių vyskupo M. Valančiaus gimnazija). Jau pradėjęs studijuoti istoriją Lietuvos universitete nepamiršo gimtojo Gyvakarų kaimo, surašė jo vietovardžius – laukų, pievų, kelių ir kitus pavadinimus. Tai buvo Broniaus Dundulio, tuo metu dar studento, pirmieji žingsniai renkantis istorinį mokslinių tyrinėjimų kelią. O jo šimtmečiui skirtojo renginio metu ansamblio Vijūnytė atlikėjai priminė savo krašto dainas, kurias tikriausiai buvo girdėjęs ir profesorius Bronius Dundulis.

Bus daugiau

Gediminas Zemlickas

 


Nuotraukoje:

 

Kupiškyje minint istoriko Broniaus Dundulio 100-ąsias gimimo metines profesoriaus dukterys Ieva Šenavičienė ir Daiva Senulienė