MOKSLASplius.lt

Skelbiame konkursą „Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos“ priemonių planui įgyvendinti

Skelbiame konkursą „Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos“ priemonių planui įgyvendinti

Kviečiame teikti paraiškas projektams, skirtiems „Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos“ (Žin., 2009, Nr. 48-1904) 2009 m. priemonėms įgyvendinti:
·    moksliniams tyrimams (programos įgyvendinimo priemonių plano 1.1 punktas),
·    svarbiausių lituanistikos mokslinių tyrimų sintetinių veikalų ir fundamentinių lituanistikos šaltinių parengimui ir leidybai (atitinkamai 1.2 punktas),  
·    monografijų, tęstinių mokslo studijų rengimui ir leidybai (atitinkamai 1.4 punktas),
·    tarptautinių lituanistikos mokslo renginių rėmimui (atitinkamai 3.3 punktas).
     Prioritetas bus teikiamas projektų, kuriuose numatytas kelių programos priemonių įgyvendinimas, paraiškoms. Tokiose paraiškose gali būti įrašytos veiklos ir pagal šiame kvietime nepaminėtas programos priemones. Galima teikti ir ilgesnius nei vienerių metų trukmės projektus.

Paraiškos projektams turi būti parengtos pagal „Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos įgyvendinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2009, Nr. ) III dalies reikalavimus.

Paraiškos priimamos elektroniniu būdu Lietuvos mokslo tarybos internetinėje svetainėje (www.lmt.lt ,  Lituanistikos plėtra>Dokumentų formos) nuo 2009 m.  birželio 1 d. iki birželio 15 d. 16 val.  Konsultacijos: tel. (5) 262 56 26, Audronė Ašmontienė; (5) 261 40 10, Vladislovas Guoga.

Spausdintines pasirašytas paraiškas su priedais (2 komplektus) siųsti adresu: Lietuvos mokslo taryba, Gedimino pr.3, 01103 Vilnius.    

„Nacionalinė lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programa“ žr.
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=342387&p_query=&p_tr2= 

„Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos įgyvendinimo tvarkos aprašas“ žr. http://www.lmt.lt/LITUANISTIKA/2009%2005%2008%20nut%2007-15%20INTERNET.doc