MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2009/11/19

Geologijos ir geografijos institutas skelbia konkursą eiti žemiau išvardintas pareigas:

1) vyriausiojo mokslo darbuotojo (geologijos kryptis, tektonikos šaka) Giluminės geologijos skyriuje.


Reikalavimai pretendentams:


daktaro mokslo laipsnis, atitikti pretendentams į vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas instituto keliamus reikalavimus, mokslo darbai, dalyvavimas konkursiniuose mokslo projektuose.

Laimėjęs konkursą pretendentas užsiims paleotektoninių procesų tyrimais įvairių geologinių ir geofizinių tyrimo metodų (litofacijų analizė, gręžinių koreliacija, diagenezės procesai, potencialių laukų duomenų transformavimas ir analizė, seisminės ir geoterminės medžiagos interpretavimas ir kt.) pagalba; neotektoninių procesų tyrimais, paviršiaus lineamentų dešifravimo, kvartero storymės sandaros bei upių išilginių profilių deformacijos analizės ir kitų metodų pagalba; dabartinių tektoninių procesų tyrimais geodezinių, seismologinių, šiuolaikinio geodinaminio aktyvumo ir kitų tyrimo metodų pagalba.

Privalumai – patirtis atliekant tektoninio aktyvumo tyrimus, paleotektoninių procesų rekonstrukciją, gebėjimas analizuoti geofizinius, geocheminius, petrofizinius, litologinius, mineraloginius, geodezinius duomenis. Taip pat gebėjimas atlikti kompleksinę duomenų analizę, jos rezultatus siejant su sedimentacinio baseino vystymosi ypatumais.

2) mokslo darbuotojo pareigas (geologijos kryptis, sedimentologijos šaka) Kvartero tyrimų skyriuje.


Reikalavimai pretendentams:


daktaro mokslo laipsnis, atitikti pretendentams į mokslo darbuotojo pareigas instituto keliamus reikalavimus, mokslo darbai, dalyvavimas konkursiniuose mokslo projektuose.

Laimėjęs konkursą pretendentas užsiims kvartero nuosėdų sedimentacijos procesų tyrimu granulometriniais, mineraloginiais ir kitais naujausiais tyrimo metodais, matematine statistine gautos informacijos analize ir rezultatų interpretacija.

Privalumai – nuosėdinės medžiagos šaltinių kokybinių ir kiekybinių parametrų įvertinimo, akumuliacijos ir išnešimo vietų bei šių procesų intensyvumo nustatymo nuolat kintančiose sedimentacinėse aplinkose; mėginių analizės sedigrafu, skenuojančiu elektroniniu mikroskopu ir rentgeno struktūrinė analizės metodais patirtis.

3) jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas (geografijos kryptis, fizinės geografijos šaka) Geoaplinkos tyrimų skyriuje.


Reikalavimai:


atitikti pretendentams į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas instituto keliamus reikalavimus.

Laimėjęs konkursą pretendentas užsiims krantotyra, krantotvarkos ir kranto zonos hidro-morfo-litodinamikos tyrimais gautos informacijos apibendrinimu ir interpretacija.

Privalumai – patirtis atliekant kranto zonos hidrologinius, morfologinius, litodinaminius eksperimentinius tyrimus, apibendrinant ir interpretuojant gautus rezultatus taikant statistinius metodus ir GIS.


Reikalingi dokumentai:


1. prašymas Direktoriaus vardu,

2. gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas (CV),

3. visas mokslinių publikacijų sąrašas.

Ne instituto darbuotojai papildomai pateikia aukštojo mokslo baigimo diplomo, kvalifikacinio (-ių) ar mokslo laipsnio (-ių) diplomo (-ų) ar atestato (-ų) originalus ir kopijas. Originalai bus grąžinti. Su pretendentams keliamais reikalavimais galima susipažinti instituto interneto tinklalapyje http://www.geo.lt.


Adresas dokumentams teikti:


Geologijos ir geografijos institutas,

T. Ševčenkos 13, 302 kab., LT-03223 Vilnius

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 4690, el. p.: info@geo.lt

Dokumentų pateikimo terminas: 2010-02-19

Konkurso paskelbimo data: 2009-11-19