MOKSLASplius.lt

Konferencija „Soter“ dešimtmečiui

1924 m. prof. Prano Dovydaičio iniciatyva Lietuvos (nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo) universiteto Teologijos-filosofijos fakultete pradėtas leisti religinis žurnalas Soter (Išganytojas). Jis ėjo iki pirmosios sovietinės okupacijos – 1940 metų. Per šešiolika metų išleisti 28 numeriai.

Švenčiant VDU atkūrimo dešimtmetį, 1999 m. Katalikų tikybos fakulteto (KTF) VDU taryboje nuspręsta atkurti religijos mokslo žurnalą Soter. Pirmasis VDU atkurtas mokslo žurnalas – Darbai ir dienos.

Atkūrus Soter, jau išleisti 32 numeriai. Pastarasis – jubiliejinis, skirtas atkurtojo žurnalo dešimtmečiui, kuriame išspausdinti jubiliejui skirtos konferencijos XX a.–XXI a. pradžios Lietuvos religijos mokslų periodika pranešimai. Tarptautinė mokslinė konferencija vyko 2009 m. gruodžio 9 d. Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Didžiojoje auloje, ji buvo skirta ir Lietuvos vardo tūkstantmečiui paminėti.

Prieš konferenciją keletą Vakarų Europos kompozitorių kūrinių atliko Kauno I-osios muzikos mokyklos mokytoja ekspertė fleitininkė Lidija Gomolickaitė-Grudzinskaitė.

Konferencijos dalyvius sveikino VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas dr. Benas Ulevičius. Fakulteto Didysis kancleris JE arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičiius perskaitė Apaštalinio nuncijaus sveikinimą. Arkivyskupas dėkojo konferencijos organizatoriams ir žurnalo redakcinei kolegijai, ypač pirmininkui prel. prof. dr. (hp) Vytautui Steponui Vaičiūnui ir jo pavaduotojui prof. habil. dr. Alfonsui Motuzui, visiems palinkėjo Viešpaties Palaimos, kad konferencijos vaisiai lydėtų ne tik fakultetą, VDU, bet ir visą Lietuvą, kad žurnalas augtų ir tobulėtų.

Konferencijos dalyvius sveikino prorektorė prof. Natalija Mažeikienė, buvęs ilgametis VDU rektorius prof. habil. dr. Vytautas Kaminskas (Soter atkurtas jam vadovaujant). Tuometis VDU rektorius prof. V. Kaminskas dėkojo žurnalo atkūrimo entuziastams, tuomečiam Katalikų tikybos fakulteto dekanui prel. prof. dr. V. S. Vaičiūnui OFS ir pagrindiniam varikliui – prof. A. Motuzui, akcentuodamas, kad jie ne tik tada, bet ir dabar daug įdeda, kad žurnalas ir toliau būtų taip aukštai vertinamas.

Konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas prel. prof. V. S. Vaičiūnas OFS pasveikinęs JE Panevėžio vyskupą emeritą Juozą Preikšą prieš pora dienų minėjusį 25-erius vyskupystės metus, pristatė prelegentus.

Pranešimus skaitė penkių Lietuvos mokslo institucijų atstovai: VDU prel. prof. V. S. Vaičiūnas OFS, prof. A. Motuzas, doc. dr. Aušrinė Kulvietytė-Slavinskienė, VPU prof. Dalia Marija Stančienė, prof. Juozas Žilionis, Klaipėdos universiteto prof. dr. Daiva Kšanienė, Šiaulių universiteto dr. Aldona Vasiliauskienė ir Lietuvos istorijos instituto prof. Irena Regina Merkienė, du Latvijos atstovai – Latvijos universiteto dr. Andris Priede ir Daugpilio universiteto prof. dr. Anita Stašulane, ir trys Lenkijos atstovai – Torunės M. Koperniko universiteto kun. habil. dr. Kšyštofas Koneckis (Krzysztof Konecki) ir kun. dr. Vitoldas Dorošas (Witold Dorosz) bei Liublino Jono Pauliaus II katalikiško universiteto kan. prof. dr. Marekas Chmelevskis (Marek Chmielewski).

Per keturias sesijas perskaityta 13 pranešimų. Įdomi ir įvairi pranešimų tematika. Pristatyta atgimusio Soter istoriografija (A. Motuzas), nagrinėta ir, pasinaudojant schemomis, vaizdžiai pateikta žurnale keliama problematika (V. S. Vaičiūnas).

Pristatyti panašūs į Soter leidiniai Lietuvoje ir užsienyje. Tai atsispindėjo pranešimuose P. Dovydaičio „Logos“ – tikėjimo ir proto sintezė tiesos kontempliacijai (D. M. Stančienė), M. Pečkauskaitės krikščioniško ugdymo idėjų sklaida žurnale „Naujoji Vaidilutė“ (prof. dr. (hp) Juozas Žilionis), Lietuvių katalikų mokslo akademija: religijos mokslų sklaida išeivijoje (1956–1992) (A. Vasiliauskienė); Teologijos mokslų problematika žurnale „Teologia i czlowiek“ (2003–2008 m.) (kun. K. Koneckis), „Homo meditans“ ir „Soter“ moksliniai mainai (kan. Marekas Chmelevskis), Meilė, santuoka ir šeima kardinolo Wojtylos publikacijose „Ateneum kaplanskie“ (kun. dr. Vitoldas Dorošas).

Pateiktos kai kurios Soter tyrinėtų temų analizės: Žurnalo „Soter“ straipsniai etnologijos tematika ir problematika 1924–1940 m. (I. R. Merkienė), Religijos mokslo leidinio „Soter“ straipsniai katalikiška muzikine tematika (1999–2009 m. vid.) (D. Kšanienė), Menotyra žurnalo „Soter“ puslapiuose (1999–2009 m.) (A. Kulvietytė-Slavinskienė).

Greta Soter problemų mokslininkai iš Latvijos analizavo Latvijos katalikų Bažnyčios istoriją XVIII–XIX amžių sandūroje bei krikščionybės ir naujųjų religijų situaciją nūdienoje: Livonijos ir Kuršo diecezijų integracija į Lietuvos bažnytines struktūras XVIII–XIX a. (A. Priede), Krikščionybė ir naujieji religiniai judėjimai Latvijoje (A. Stašulane).

Paskutiniajai sekcijai vadovavę prof. V. S. Vaičiūnas ir prof. A. Motuzas pateikė konferencijos išvadą arba credo: „Atgimęs Soter per dešimtmetį Lietuvos ir užsienio akademinei bendruomenei pristatė religijos mokslų problematiką, būdamas Bažnyčios mokslo švyturiu“.

Konferencija baigta mokslininkų – lietuvių ir lenkų dvasininkų – aukojamomis šv. Mišiomis Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Žaliakalnis), kurioms vadovavo ir pamokslą skaitė JE vyskupas Jonas Ivanauskas.


Dr. Aldona Vasiliauskienė,
Šiaulių universitetas