MOKSLASplius.lt

Ne romai, bet čigonai

Valerija Vaitkevičiūtė 

Straipsnyje trumpumo dėlei tekste vartosime tik vns. v. giminę – čigonas, o žodynuose pateiktą žodį rašysime taip, kaip ten parašyta.

Pirmasis lietuvių kalbos žodynas Konstantino Sirvydo Dictionarium trium linguarum, pasirodęs apie 1620 m. ir per šimtmetį pakartotas keturis kartus, išleistas dar kartą 1979 m., ir Simono Daukanto Didysis lenkų–lietuvių kalbų žodynas, išleistas 1850–1856 m. ir pakartotas 1993 m., pateikė cigonas. Ernestas Frenkelis (Ernst Fraenkel) žodyne Litauisches etymologisches Wörterbuch, 1955–1962, duoda du variantus – cigonas, čigonas1 ir kildina iš rusų k. cygan. Prano Skardžiaus Žodžių daryba, 1943, p. 122, – čigonas. Lietuvių kalbos žodynas, t. II, 1969, duoda čigonas ir remiasi Frydricho Kuršaičio (Friedrich Kurschat) žodynu Littauisch–deutsches Wörterbuch, d. 2, 1883. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. I, 1966, pateikė tik išvestinį čigonėlis – liaudies šokis. Tarybų Lietuvos enciklopedija, t. I, 1985, ir Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, t. II, 1977, duoda čigonai. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas šeštas (trečias elektroninis) leidimas, 2006, kaip ir visi ankstesni Dabartinės lietuvių kalbos žodyno leidimai, duoda čigonai, čigonas. Valerijos Vaitkevičiūtės Tarptautinių žodžių žodynas, 2007, – čigonas.

Mūsų artimiausi kaimynai latviai, kaip rodo Latvių–lietuvių kalbų žodynas, 1977, turi čigāns2. Lenkų kalbos didysis žodynas Slownik języka polskiego, t. I, 1958, – cygan. Vokiečių–lietuvių kalbų žodynas, 1972, – Zigeuner (sk. cigoiner). Baltarusių kalbos žodynas Слоÿнік беларускай мовы, 1987, – цыган3.Tolesnių valstybių kalbos šios tautybės atstovus vadina panašiai, pvz., ukrainiečių kalba, kaip rodo žodynas Українсько-російський словник, 1984, turi циган, o čekų kalba Cikán – Чешско-русский словарь, 19734. Serbų-chorvatų – Цuганин5 – Сербскохорватско- русский словарь, 1970.

Visiškai kitaip juos vadina prancūzai gitan – Prancūzų–lietuvių kalbų žodynas, 1976, o Lietuvių–prancūzų kalbų žodynas, 1992, pateikia taip: čigonas Bohémien; Rusijoje – Tzigane, Ispanijoje – Gitan. Anglų–lietuvių kalbų žodynas, 1975, – Gipsy (sk. dzipsi) čigonas, o Lietuvių–anglų kalbų žodynas, 1979 ir 1997, pateikia čigonas Gipsy, Romany. Anglų tarties žodynas English pronouncing dictionary, 1964, duoda Romany (sk. rợmeni)6, liet. bus ròmenis. Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. IV, 2003, pateikė: „čigonai (roma), romai ( nuo XX a. 8 dešimtmečio pasaulyje vis labiau plintantis Δ etnonimas)“. Tai klaida: Большой энциклопедический словарь, 1998, aiškina šitaip: цигане(самоназв. – ромá)…“; самоназвание – patys save vadinantys. Čigonai save vadina romá, kaip evenkai save vadina tungūzais. Taigi, čigonai ir (roma), romai ne sinonimai ir keisti čigonus į romus nėra jokio pagrindo. Iniciatoriai, mėginantys šimtmečiais vartotus žodžius keisti naujais, nesuprasdami jų reikšmės, vadovaujasi nebent tik principu „pasaulį seną išardysim“, o tiems, kurie tas „naujoves“ skleidžia nesuvokdami, kad to ne tik nereikia, bet ir nevalia, tiktų „pirmyn vergai nužemintieji“.1 Pabraukta balsio raidė leidinyje kirčiuojama tvirtagale ~ priegaide.

2 Brūkšnys virš balsio raidės reiškia, kad balsis ilgas.

3 Brūkšnys po balsio raide rodo, kad balsis ilgas kirčiuotas.

4 Ženklu ´ žymimas čekų kalbos balsio ilgumas; kirčiuojamas pirmasis skiemuo.

5 Ženklu viršum balsio raidės žymima kirčiuoto skiemens priegaidė.

6 Taškas po balsio raide rodo, kad balsis trumpas kirčiuotas.