MOKSLASplius.lt

Vykdomas projektas – tyrėjų, mokslo ir studijų, ekspertinių ir koordinavimo institucijų darbuotojų kompetencijai tobulinti

 

Europos politikoje moksliniai tyrimai ir inovacijos suvokiami kaip priemonė įveikti dabarties iššūkius. Sparčių technologinių pokyčių ir pasaulinės konkurencijos epochoje nuo mokslinių tyrimų, naujų technologijų ir inovacijų priklauso darbo našumas ir ekonomikos plėtra, geresnė gyvenimo kokybė. Lietuvos mokslininkai, viešosios ir valstybinės institucijos, dalyvaudamos ES tarptautinių mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) programų projektuose, turi galimybę ne tik gauti finansinę paramą numatytai veiklai, bet ir įgyti žinių, dalytis patirtimi su kitų šalių kolegomis, susipažinti su naujais darbo metodais, įgyti projektinio darbo patirties, naujų ryšių, naudotis Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra.

Atsižvelgiant į vis didėjančią konkurenciją ES mokslinių tyrimų erdvėje ir vis dar nepakankamus Lietuvos tyrėjų ryšius su kitų šalių tyrėjais, nedidelę dalies tyrėjų ir ekspertinių institucijų darbuotojų dalyvavimo tarptautiniuose projektuose patirtį, nepakankamus gebėjimus rengti ir administruoti projektus bei tai, kad tik nedidelė dalis tyrėjų dalyvauja vertinant tarptautinius projektus, būtina didinti MTTP srities žmogiškųjų išteklių gebėjimus kokybiniu ir kiekybiniu požiūriu.

Siekdama šio tikslo, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra nuo 2009 m. balandžio mėn. vykdo Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų projektą Tyrėjų tarptautinės kompetencijos ugdymas (TYKU) pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto Tyrėjų gebėjimų stiprinimas įgyvendinimo priemonę MTTP kokybė ir ekspertų rengimas.Seminaro jauniesiems mokslininkams „JTC veikla“ metu dalyviai aktyviai domėjosi jau dirbančių JTC institutuose jaunųjų mokslininkų patirtimi

Šiuo projektu siekiama ugdyti žmogiškųjų išteklių gebėjimus integruotis į Europos mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros erdvę, t. y. skatinti Lietuvos tyrėjus ir kitų institucijų darbuotojus aktyviau ir kokybiškiau ekspertuoti, rengti ir įgyvendinti tarptautinius mokslinių tyrimų projektus, bendradarbiauti su kitų šalių tikslinėmis grupėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, supažindinti tikslines projekto grupes su tarptautinių mokslinių tyrimų programų aktualiausiomis naujienomis.

Viena iš pagrindinių projekto TYKU veiklų, skirtų mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslo ir studijų, ekspertinių ir koordinavimo institucijų darbuotojų tarptautinei kompetencijai tobulinti – naujos kokybės mokymo modulių parengimas ir išdėstymas. Šiais mokymais siekiama per trumpą laiką ir plačiu mastu pagerinti daugiau nei 200 tikslinių grupių atstovų gebėjimus sėkmingai dalyvauti ES tarptautinėse MTTP programose. Pasitelkiant aukštos kvalifikacijos išorės ekspertus jau buvo suorganizuota 10 mokymų seminarų, kurie apėmė 11 mokymų modulių.

Pirmieji mokymai buvo skirti besiruošiantiems rengti paraiškas ES tarptautinėms MTTP programoms. Mokymai įvyko 2009 m. birželio 19 d. LR Seime, sulaukta 37 dalyvių. Mokymai ES tarptautinių MTTP projektų rengimas, Derybų dėl dotacijos sutarties procesas, Tarptautinių mokslinių tyrimų projektų koordinavimo principai ir praktinis seminaras tyrėjams, ketinantiems rengti ES tarptautinį MTTP projektą, įvyko 2009 m. gruodžio 14–18 dienomis. Mokslininkai ir kiti tyrėjai dalyvavo ypač aktyviai – sulaukta 98 dalyvių. Mokymų medžiagą rengė ir mokymus vedė aukštos kvalifikacijos išorės ekspertai iš Danijos inovacijų instituto (Danish Innovation Institute) – Milda Lapkaitė, Charles Lawrence, John Purdy ir Sebastien Allibe. Mokymų sėkmę lėmė jų proaktyvumas – dalyviai ne tik buvo supažindinti su paraiškų rengimo reikalavimais, koordinavimo principais, derybų su Europos Komisija (EK) procesu, bet ir turėjo galimybę dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose, susipažinti su įvairių MTTP sektorių (viešojo, privataus ne pelno, verslo) tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdžiais.

Atskira projekto mokymų modulių dalis skirta jauniesiems mokslininkams, kurių dalyvavimą ES MTTP programose būtina skatinti ugdant jų gebėjimus rengti ir administruoti ES tarptautinių MTTP programų projektus. 2010 m. kovo 2 d. buvo suorganizuoti mokymai 7-osios bendrosios programos (BP) specifinė programa ŽMONĖS, kuriuos vedė EK Vykdomosios mokslinių tyrimų agentūros (REA) atstovai Kaisa Hellevuo ir Klaus-Guenther Barthel. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų doktorantams suteikta žinių apie mobilumo programą ŽMONĖS ir galimybė dalyvauti Marie Curie schemose, skirtose pradedančiųjų mokslininkų karjeros galimybėms didinti formuojant reikiamus įgūdžius tiek viešajame, tiek privačiame sektoriuje. Gegužės 18 d. surengtas svarbus seminaras doktorantams Jungtinio tyrimų centro (JTC) veikla. Atvykusios JTC generalinio direktorato atstovės Ulla Engelmann, Anne-Katrin Bock, Vena Georgieva bei Andri Papadopoulou išsamiai pristatė JTC veiklą, aptarė įsidarbinimo JTC septyniuose mokslinių tyrimų institutuose galimybes jauniesiems mokslininkams ir apžvelgė bendradarbiavimo su JTC sėkmės pavyzdžius. Itin pasiteisino seminaro metu suorganizuota vaizdo konferencija su vienu iš JTC padalinių Isproje (Italija). Jos metu jaunieji mokslininkai lietuviai, dirbantys JTC Sveikatos ir vartotojų teisių apsaugos (IHCP) ir Piliečių gynimo ir saugumo (IPSC) institutuose, pasidalijo bendradarbiavimo su JTC patirtimi, pristatė įsidarbinimo procedūras bei darbo sąlygas, atsakinėjo į dalyvių klausimus. Mokymų metu sėkmingo institucinio bendradarbiavimo su JTC patirtimi dalijosi ir kelių Lietuvos institucijų atstovai – Darius Milčius (Lietuvos energetikos institutas), Beata Vilimaitė Šilobritienė ir Vaidotas Uselis (Aplinkos apsaugos agentūra).

Projekto tikslinių grupių ypatingai laukti mokymai ES tarptautinių MTTP projektų finansinis administravimas įvyko 2010 m. kovo 18–19 dienomis. Mokymus vedė Suomijos audito kompanijos Rantalainen Oy IA International atstovai Ossi Sopen-Luoma ir Maria Vuorinen, turintys ES 6BP projektų finansinio audito vykdymo Lietuvoje patirties. Mokymuose pristatytos BP projektų finansinio administravimo taisyklės, aptarti jų praktinio taikymo aspektai Lietuvoje, todėl šis renginys buvo naudingas mokslininkams ir projektų administratoriams, taip pat BP projektus vykdančių institucijų finansininkams. Dar vieni mokymai, skirti mokslo ir studijų, ekspertinių ir koordinavimo institucijų ekspertams ir darbuotojams buvo surengti 2009 m. gruodžio 10–11 dienomis. Jų metu lektoriai iš Ispanijos Theodoros Stamatiadis ir Carmen Plasencia dėstė itin aktualius intelektinės nuosavybės teisių klausimus bei etinius aspektus ES tarptautinėse MTTP programose.

Mokymai 7BP – kaip sėkmingai dalyvauti įvyko 2010 m. balandžio 12–13 dienomis. Pristatyti ir apžvelgti pagrindiniai aspektai, svarbūs tinkamai ir sėkmingai pasinaudoti 7-osios bendrosios programos bei kitų finansavimo schemų teikiamomis galimybėmis, teisingai identifikuojant atitinkamus kvietimus ir programas, ieškant partnerių, formuojant mokslinio projekto konsorciumą, rengiant paraišką. Mokymuose dalyvavo 50 mokslininkų – 7 BP naujokai. Mokymai ES tarptautinių MTTP projektų valdymas ir administravimas, kuriuose pristatyti projektų mokslinio administravimo samprata ir principai, aptartos projekto fazės ir turinys, projekto planavimas, valdymas ir kontrolė, komandinio darbo pobūdis, projekto komunikacija, tarpkultūriniai klausimai, nagrinėtas rizikų valdymas, įvyko balandžio 14–15 d. Mokymai vyko Vilniuje ir buvo transliuojami vaizdo ryšiu, apjungiant Vilnių, Kauną, Klaipėdą ir Šiaulius į vieną vaizdo konferenciją. Mokymų dalyviai galėjo pasirinkti miestą, kuris jam patogiausias ar artimiausias atvykti ir turėjo galimybę ne tik tiesiogiai stebėti transliaciją, bet ir teikti klausimus, diskutuoti, matyti vaizdą iš visų keturių miestų vienu metu. Ši iniciatyva buvo labai sėkminga, nes mokymuose dalyvavo 100 dalyvių. Abu balandžio mėnėsio mokymus vedė Vokietijos įmonės Steinbeis-Forschungszentrum Technologie-Management Nordost, konsultuojančios 7BP dalyvavimo bei projektų administravimo klausimais, atstovas Frank Graage.

Šių metų pabaigoje planuojama surengti 3 paskutiniuosius projekto seminarus: Teisiniai ir finansiniai aspektai 7BP, Tarptautinių programų paraiškų vertinimo patirtis bei Lietuvos dalyvavimas kuriant Europos mokslinių tyrimų erdvę: iššūkiai ir galimybės. Norintieji dalyvauti mokymuose gali iš anksto užsiregistruoti šiuo adresu: http://www.tpa.lt/TYKU/registracija.asp.

Tikimasi, kad TYKU projekte naudą gavę tyrėjai ir ekspertai pakels savo kvalifikaciją ir kompetenciją: aktyviau ir sėkmingiau dalyvaus ES tarptautinėse MTTP programose, geriau suvoks paraiškų rengimo, projektų administravimo procesą, įgis daugiau žinių apie ES MTTP politiką, reikalingą efektyviam integravimuisi į bendrą ES mokslinių tyrimų erdvę tiek instituciniu, tiek politiniu lygmeniu, pasinaudos galimybėmis įgyti naujos patirties, dirbdami su Europos mokslinių tyrimų infrastruktūra, ateityje plėtos užsimezgusių tarptautinių veiklų iniciatyvas.


Gražina Kriščiukaitienė

 TYKU projekto mokymai sulaukė didelio Lietuvos mokslininkų susidomėjimoNuotraukose:

 

Seminaro jauniesiems mokslininkams „JTC veikla“ metu dalyviai aktyviai domėjosi jau dirbančių JTC institutuose jaunųjų mokslininkų patirtimi

TYKU projekto mokymai sulaukė didelio Lietuvos mokslininkų susidomėjimo