MOKSLASplius.lt

Dėl studijų finansavimo tobulinimo

 Lietuvos mokslo taryba apsvarstė galimus studijų Lietuvos aukštosiose mokyklose finansavimo tobulinimo būdus. Pirmiausia atkreipiame dėmesį į tai, kad aukštųjų mokyklų, ypač universitetų, veikla valstybėje yra įvairi. Tai ne tik kelių pakopų ir formų studijos. Universitetai rengia aukščiausios kvalifikacijos specialistus mokslinei ir kūrybinei veiklai doktorantūroje, meno aspirantūroje ar rezidentūroje. Juose atliekami valstybei reikšmingi moksliniai tyrimai, eksperimentinės plėtros darbai, plėtojama meninė kūryba. Šie darbai būtini pedagoginio personalo mokslinei kvalifikacijai ugdyti, jie suteikia mokslinį pagrindą magistrantų, doktorantų, rezidentų ar meno licenciatų studijoms. Aukštosios mokyklos taip pat turi turėti ir šiuolaikiškas aukštos kokybės studijas užtikrinančią infrastruktūrą, studijų ir mokslines laboratorijas, mokslo institutus, bibliotekas, muziejus, botanikos sodus ir pan.

Pateikiame Lietuvos mokslo tarybos siūlymus dėl visų formų (dieninė, vakarinė, neakivaizdinė) pirmosios ir antrosios pakopos bei vientisųjų studijų (toliau – studijos) finansavimo tobulinimo. Kitos minėtos funkcijos valstybinėse aukštosiose mokyklose turi būti finansuojamos per programas, kurias rengia ir įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerija.


1. Aukštosios mokyklos tinkamai galės įvykdyti joms keliamus uždavinius tuo atveju, jei studijų finansavimas bus tokios apimties, kokia būtina. Todėl studijų finansavimo tobulinimą siūlome pradėti nuo studijų kainos (savikainos) skaičiavimo. Studijų kainai skaičiuoti pakankamą pagrindą suteikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 974 patvirtinta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo ir jų skyrimo mokslo ir studijų institucijoms metodika. Praktiniam taikymui šią metodiką derėtų supaprastinti (pvz., vietoj 15 studijų krypčių palikti ne daugiau kaip 4–5 studijų krypčių grupes su tos pačios kainos studijų kryptimis). Įskaičiuojamas į studijų kainą aukštųjų mokyklų išlaidas nustato Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymo 58 straipsnio 2 dalis.


Studijų programų, kurios iš dalies finansuojamos ir iš valstybės biudžeto (net ir nevalstybinėse aukštosiose mokyklose), studijų kaina turi atitikti studijų išlaidas ir negali būti siejama su studentų formuojama tokių studijų paklausa, t. y. turėti rinkos kainos požymių.

Studijoms aukštosiose mokyklose reikalingas finansavimas (Fmaks) būtų lygus kiekvienos iš studijų krypčių (studijų krypčių grupės) studijų kainos (Ki) ir tos krypties (krypčių grupės) studentų skaičiaus (Ni) sandaugų sumai: Fmaks = å(Ki · Ni).

Į pirmosios pakopos studijų kainą neturi būti įskaičiuojamas universitetuose vykdomų mokslinių tyrimų ar infrastruktūros finansavimas. Universitetuose valstybės interesais vykdomi moksliniai tyrimai ir tiems tyrimams būtinos materialinės bazės kūrimas bei išlaikymas turi būti finansuojami iš kitų šaltinių.


2. Už kiekvieno studento studijas valstybinė aukštoji mokykla turi gauti studijų kainą atitinkantį finansavimą. Dalis studijų kainos būtų dengiama iš valstybės biudžeto, kita dalis būtų registracijos (studijų) įmoka. Įgyvendinant nuostatą, kad asmuo pats turi prisidėti prie savo studijų finansavimo (studijos yra asmens investicija į būsimą karjerą), registracijos (studijų) įmokas turi mokėti visi valstybinių aukštųjų mokyklų studentai.


Siūlome, kad visų valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų visų formų (dieninė, vakarinė ir neakivaizdinė) studijų studentai mokėtų vienodas įmokas. Antrosios pakopos (magistrantūros) studentams nustatoma kitokia studijų įmoka.


3. Valstybė turėtų apsispręsti dėl iš biudžeto studijoms skiriamų lėšų (Fbiudž). Metinis registracijos mokestis (Fmok) būtų skaičiuojamas tokiu būdu: Fmok = ((Fmax) – (Fbiudž)) / (Nst).


Nesunku įvertinti, jei:

– vidutinė studijų kaina 4500 Lt,

– valstybinėse aukštosiose mokyklose (universitetuose ir kolegijose) studijuoja 175 tūkst. studentų (2004–2005 mokslo metų duomenys), tai studijoms iš valstybės biudžeto finansuoti gali būti skirta 440 mln. Lt (tiek 2006 m. skirta studijoms, stipendijoms ir su studijomis susijusioms administravimo ir ūkio išlaidoms), vadinasi, Fmax = 788 mln. Lt ir Fmok = (788 mln. Lt – 440 mln. Lt) / 175 tūkst. = 2000 Lt.

Tokia įmoka būtų dvigubai didesnė negu nustatyta šiuo metu; ji lygiomis dalimis turėtų būti mokama kiekvieno studijų semestro pradžioje. Registracijos įmoka turi būti susieta su studijų kreditais, ji padidintų abiturientų motyvaciją atsakingiau pasirinkti studijų programas, geriau studijuoti bei kelti didesnius reikalavimus studijų kokybei.