MOKSLASplius.lt

Bibliotekos istorijos sutiktuvės

Rimantas Vyturys 



Bibliotekos 60-metį pasitinkant

Šių metų spalio 26 dieną Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos darbuotojai, skaitytojai ir rėmėjai ketina iškiliai paminėti savo bibliotekos, įsikūrusios Vilniaus senamiestyje, Trakų gatvėje, gražų 60-ties metų jubiliejų. Jam bibliotekos administracija ir darbuotojai pradėjo ruoštis iš anksto. Pasirodė jau pirmieji ir šio darbo rezultatai. Vienas jų – pavasarį, pasitinkant Lietuvos nacionalinę bibliotekų savaitę, leidykloje Versus aureus išleista įspūdinga knyga – Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos istorija: pirmasis tomas. Tai – Romualdo Vytauto Rimšos parengta anotuota, teminė, chronologinė literatūros rodyklė (1950–2009 m. )*.

Pirmojoje šių metų pusėje Didžiojoje bibliotekos skaitykloje įvyko knygos pristatymas Vilniaus apskrities, miesto viešųjų ir kitų bibliotekų darbuotojams, skaitytojams ir svečiams. Į knygos sutiktuves susirinko nemažas būrys ir buvusių Vilniaus universiteto 1964 m. laidos kurso draugų.

Renginį pradėjo ir pertraukėlių metu muzikiniais kūriniais jį paįvairino solistas Tomas Vaitkus ir pianistė Vilma Pečiukonytė, įžanginį žodį tarė ir knygos sutiktuvėms vadovavo bibliotekos direktorius Petras Zurlys. Pristatęs svečius, jis pridūrė, kad biblioteka gretai minės 60-metį, nes 1950 m. buvo įkurta kaip srities biblioteka. Vėliau ji vadinta įvairiai: Vilniaus viešoji, Vilniaus viešoji A. Mickevičiaus ir galiausiai – Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka.

Kintant pavadinimams, regioninė bibliotekos paskirtis, metodinio vadovavimo ir kitos funkcijos išliko mažai pakitusios: komplektuojama Vilnijos (iš pradžių 24 srities rajonų, vėliau – dviejų miestų ir dvylikos zonos rajonų, o šiuo metu dviejų apskrities miestų ir šešių rajonų) gyventojams reikalinga literatūra; aptarnaujami Rytų Lietuvos skaitytojai; teikiama metodinė pagalba savivaldybių viešosioms bibliotekoms; rūpinamasi krašto bibliotekų veiklos kokybe: atliekama metodinė priežiūra, mokomi ir konsultuojami darbuotojai.

Nepriklausomybės metais bibliotekos veikla dar labiau išsiplėtė: atidarytos Austrijos, Šveicarijos Respublikų Lichtenšteino Kunigaikštystės literatūros skaityklos, įdiegtos modernios elektroninės technologijos. Skaitytojai gali laisvai naudotis ne vien Lietuvos, bet ir užsienio šalių ar tarptautinėmis elektroninėmis duomenų bazėmis. Tai – moderni ir šiuolaikiška Vilnijos krašto viešoji biblioteka. Ji vykdo nemažai mokslinių ir kitų projektų. Vienas iš jų – bibliotekos istorijos rengimas ir leidimas, kurios pirmasis tomas čia ir sutinkamas.

Su knyga išsamiai supažindino Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Vrublevskių bibliotekos Informacijos skyriaus vedėja dr. Birutė Railienė, kuri aptarė jos struktūrą, turinį, ypatumus, pranašumus ir trūkumus. Pasak jos, autorius atliko labai kruopštų darbą. Be pratarmės ir įžangos, rodyklę sudaro šešios pagrindinės dalys. Pirmojoje surinkti aprašai, skirti 1950–2009 m. bibliotekos veiklą reglamentavusiems vyriausybės dokumentams ir straipsniams; antrojoje – suregistruoti bibliotekos parengti ir išspausdinti leidiniai: bibliografiniai, jubiliejiniai, informaciniai, reklaminiai ir kt.; trečiojoje – vienoje didžiausių dalių Adomo Mickevičiaus biblioteka spaudoje – sudėti visi straipsniai, nepaisant kokiame leidinyje jie buvo paskelbti. Aprašai čia grupuojami į skyrius pagal istorinius laikotarpius ir atskiras temas. Ketvirtojoje dalyje suregistruoti nespausdinti dokumentai – Adomo Mickevičiaus bibliotekos darbuotojų ir kraštotyrininkų archyviniai rašiniai bei Vilniaus universiteto (VU) studentų diplominiai darbai apie biblioteką; penktojoje – atspindima spaudoje aptikta ikonografija apie biblioteką ir jos darbuotojus; šeštojoje – „Vilnijos krašto viešosios bibliotekos spaudoje“, kur straipsnių aprašų taip pat gausu, – atskleista šio krašto bibliotekų darbai, mokslinė ir metodinė veikla; bibliotekinių ir kitų visuomeninių organizacijų darbai bei Vilnijos krašto bibliotekų darbuotojų dalyvavimas joje. Be to, knygoje rasime Personalinę ir paminėtų Bibliotekų geografinę rodykles, 1-ojo tomo santrumpą anglų kalba, žinių apie leidinio paskirtį ir jo autorių.

Pranešėja gan teigiamai įvertino knygos aprėptį ir joje surinktos bibliografijos išsamumą bei įrašų išdėstymo sistemą. Ji sakė, kad „tokia knyga yra svarbiausias šaltinis rengti bibliotekos istorijai“. Kartu priminė, jog rašant antrąjį šios knygos tomą, reiktų taip pat pasinaudoti LMA Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriaus rinkiniais, kuriuose yra autentiškų dokumentų apie Vilniaus viešosios bibliotekos (dabar Adomo Mickevičiaus) 1948–1949 m. ištakas, kai jai vadovavo Tadas Adomonis.

Leidinį palankiai vertino ir kiti knygotyros specialistai. Pristatydamas jį, VU KF Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų instituto prof. dr. Arvydas Pacevičius pažymėjo pagirtiną knygoje surinktos medžiagos gausą ir išsamumą, priminė straipsnių anotacijų, kurios pravers rašant antrąjį istorijos tomą ir visiems kitiems smalsiems skaitytojams, svarbą. Jis gerai įvertino ir tai, kad čia yra informacijos apie nepublikuotus darbus. Pirmasis istorijos tomas, jo nuomone, būsiąs itin pravartus VU ir kitų aukštųjų mokyklų mokslininkams bei studentams. Kalbėdamas apie bibliotekos istorijos tęstinumą ir perspektyvą, profesorius pasiūlė ateityje pasirūpinti, kad į Adomo Mickevičiaus biblioteką patektų visi studentų baigiamųjų mokslinių darbų, parašytų apie šios bibliotekos veiklą, kopijos, nes VU profilinėse katedrose jau susikaupė naujų.

Dr. Kazimieras Račkauskas pirmiausiai pasveikino bibliotekos administraciją, kuri tokiu ekonominiu sunkmečiu ėmėsi realizuoti Bibliotekos istorijos rengimo ir leidybos projektą. Kita vertus, pirmasis tomas, jo nuomone, yra parengtas labai kruopščiai ir įspūdingas tiek medžiagos gausa, tiek savo apimtimi, tiek ir leidybos poligrafine kokybe. Svarbiausia, jis galės būti pavyzdžiu kitoms Lietuvos bibliotekoms. Prelegentas linkėjo kuo greičiau bibliotekai imtis istorijos antrojo tomo, tęsti pradėtą darbą, nes jis yra svarbus ne vien bibliotekininkystės ar bibliografijos, bet kartu – ir istorijos bei kraštotyros mokslo požiūriu tiek pačiai A. Mickevičiaus, tiek ir Vilnijos krašto miestų ir rajonų viešosioms bibliotekoms.

Buvęs knygos autoriaus mokslo draugas, o vėliau VU mokslinės bibliotekos bibliografas Jonas Vytulis, pozityviai įvertinęs naują knygą, priminė kai kuriuos anksčiau parašytus V. Rimšos leidinius ir straipsnius, papasakojo keletą kartu išgyventų epizodų, patirtų VU studijų metais rašant diplominius darbus.

Pabaigoje knygos autorius Vytautas Rimša kalbėjo apie knygos parengimo darbus, numatytų tikslų realizavimo kelius, kai kuriuos medžiagos rinkimo, jos sisteminimo bei kitus sunkumus, kurie aptarti knygos pratarmėje. Nuoširdžiai padėkojo redkolegijos nariams, moksliniams konsultantams – VPU doc. dr. Jonui Dautarui ir tautotyrininkui, dr. Kazimierui Račkauskui, šio tomo recenzentui – Klaipėdos VU prof. habil. dr. Viktorui Urbonui, leidyklos Versus aureus redaktoriams, taip pat knygos išleidimą parėmusiai Kultūros ministerija bei Vilniaus apskrities Viršininko administracijai. Padėkos žodis nuskambėjo ir visiems knygos sutiktuvių minėtiems pranešėjams, renginio dalyviams.

Jis išreiškė viltį, kad šis Adomo Mickevičiaus bibliotekos istorijos tomas bus naudingas mokslininkams, bibliotekininkams, bibliografams, žurnalistams ir visiems, kas ateityje domėsis bibliotekos ar pavienių jos veiklos sričių raidos tendencijomis. Jis turėtų būti gera literatūros šaltinių bazė autoriams, pradedantiems Rytų Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių viešųjų bibliotekų veiklos tyrimus ar kitus mokslinius darbus. Čia jie galės rasti daug 1950–2009 m. paskelbtų ir archyvinių dokumentų savųjų mokslinių darbų istoriografijoms rašyti.

Tą popietę Vilniaus Adomo Mickevičiaus bibliotekoje ilgai skambėjo muzika, gražiausi pavasario žiedai bei padėkos žodžiai buvo skiriami solidžios knygos autoriui, o prie stalelio, kur autorius pasirašinėjo autografus, netrūko leidinio gerbėjų.

Vilnius, 2010 09 12


*Rimša, Vytautas. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos istorija / Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji b-ka; [red. kolegija: Petras Zurlys (pirm.) ... [et al.]. – Vilnius: Versus aureus, 2010– .

T. 1. Valstybiniai norminiai dokumentai. Adomo Mickevičiaus bibliotekos leidiniai. Straipsniai apie Adomo Mickevičiaus ir Vilnijos krašto bibliotekas. Ikonografija: anotuota, teminė, chronologinė literatūros rodyklė (1950–2009 m. ). – 2010. – 864 p., [6] iliustr. lap. – Santr. angl.