MOKSLASplius.lt

eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai

Emilija Banionytė
Dalia Dlugoborskytė Budrienė
Aušra Vaškevičienė


 Mokslininkų mokymai Lietuvos žemės ūkio universiteteŠiandien mokslininkai nebeįsivaizduoja savo veiklos be prieigos prie naujausios informacijos, kuri pasiekiama naudojantis mokslo duomenų bazėmis. Dauguma Lietuvos mokslininkų jau atkreipė dėmesį į padidėjusį duomenų bazių, prie kurių galima prisijungti tiek iš namų, tiek iš mokslo institucijų, skaičių. Platesnė prieiga tapo įmanoma pradėjus įgyvendinti projektą „eMoDB.LT: Elektroninių mokslo duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ (toliau – eMoDB.LT), kuriam finansavimas skirtas iš Europos Socialinio fondo ir Lietuvos bendrojo finansavimo lėšų. Sutartį dėl šio projekto vykdymo praėjusių metų liepos 21 d. pasirašė Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) ir Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA). Projektas, kurio biudžetas 30 mln. Lt., bus įgyvendinamas iki 2012 m. liepos 21 d. Pagrindinės projekto veiklos ir rodikliai pateikti 1 sąraše.

Pastaraisiais dešimtmečiais atsiradus ir plėtojantis elektroninei leidybai, mokslinės komunikacijos procesai tapo dinamiškesni. Mokslinei informacijai rinkti ir apdoroti sukurta daugybė naujų įrankių, padedančių greitai ir patogiai rasti informacijos šaltinius, reikalingus mokslinių tyrimų veikloms. Deja, ne visi vartotojai yra pakankamai gerai susipažinę su mokslinės informacijos paieškos įrankiais, todėl neišnaudoja jų teikiamų galimybių. Ne visi tyrėjai žino, kokios jų srities duomenų bazės yra prenumeruojamos Lietuvoje. Tai patvirtino projekto vykdymo metu atliktas tyrimas „Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinį tyrimas“ <http://www.lmba.lt/doc/tyrimas.pdf, kuris atskleidė, kad „tyrėjai ne visuomet sugeba parengti efektyviausią informacijos paieškos strategiją, dažniausiai naudoja universalius informacijos paieškos įrankius. Dėl šių priežasčių atliekama paieška nėra efektyvi, o pasirinkti mokslinės informacijos šaltiniai – ne visada kokybiški. Tyrėjai per mažai naudojasi specializuotais mokslinės informacijos paieškos įrankiais, ne visuomet išnaudoja prenumeruojamų informacijos išteklių teikiamas galimybes“1. Atliktas mokslinis tyrimas taip pat parodė, kad Lietuvoje pasigendama sisteminių ir kompleksinių mokymų, skirtų ugdyti konkrečių mokslo sričių mokslininkų ir kitų tyrėjų, taip pat studentų kompetencijas naudotis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais.Vykdant projektą parengti naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais mokymo kursai, skirti ugdyti mokslininkų, kitų tyrėjų ir studentų kompetencijas naudotis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais, mokymo kursai bibliotekininkams-duomenų bazių administratoriams, skirti gebėjimams konsultuojant tyrėjus apie naudojimąsi duomenų bazėmis stiprinti bei elektroninių išteklių naujovėms pažinti. Visi mokymo kursai yra laisvai prieinami internete http://www.lmba.lt/eMoDB/moduliai.htm>2, jais gali naudotis visi pageidaujantys. Mokymo kursais siekiama ženkliai pagerinti Lietuvos akademinės bendruomenės gebėjimus efektyviai naudotis interneto ištekliais kasdieninėje mokslo ir studijų veikloje.

Pirmoji mokymo kursus išklausiusi tikslinė grupė – bibliotekininkai-duomenų bazių administratoriai. Jie šių metų pavasarį mokėsi pagal visus paruoštus mokymosi modulius bei vieną specialų modulį, kuris supažindino kursų klausytojus su duomenų bazių prenumeratos ir jų administravimo ypatumais. Šios žinios yra labai reikalingos prenumeruojant duomenų bazes, renkant duomenų bazių panaudos statistiką ir ją analizuojant, maksimaliai pritaikant duomenų bazių sąsają savo institucijų vartotojams ir kt. Susidomėjimas kursais buvo didžiulis ir vietoje planuotų 60 bibliotekininkų-duomenų bazių administratorių buvo apmokyti 84. Mokymai vyko Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje.

Šį rudenį prasidėjo mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų mokymai. Projekte numatyta apmokyti 750 mokslininkų ir kitų tyrėjų bei 250 studentų (magistrantų ir doktorantų). Tai gana ambicingas uždavinys, tačiau mūsų nuogąstavimai, kad nepavyks surinkti grupių, nepasitvirtino. Mokslininkai ir kiti tyrėjai noriai mokosi, kartais, jei grupės jau būna suformuotos, tenka atsisakyti kai kuriuos priimti. Mokymams sudaryti palankūs mokymosi grafikai, mokymai dažniausiai vyksta po 4 akademines valandas dvi dienas. Iš viso mokymams skirtos 8 akademinės valandos. Mokymai vyksta aukštųjų mokyklų infrastruktūroje Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

Daugiausia projekto lėšų skiriama elektroninių mokslo duomenų bazių prenumeratai. Projekte numatyta užprenumeruoti 60 elektroninių mokslo duomenų bazių (2 sąrašas) bei įsigyti 5 elektroninius archyvus (3 sąrašas). Didžiąją dalį duomenų bazių bibliotekos (per LMBA arba individualiai) jau prenumeravo iki projekto pradžios. Šiuo metu jau užprenumeruotos 57 elektroninės mokslo duomenų bazės, įsigytas 1 elektroninis archyvas. Užprenumeruotomis duomenų bazėmis ir jų archyvais galima naudotis licencinėse sutartyse išvardytose institucijose ir per Lietuvos virtualią biblioteką (LVB http://www.lvb.lt/

Projekto metu bus ne tik pratęsta jau naudojamų duomenų bazių prenumerata, bet ir padidintas prenumeratorių skaičius: prieiga bus užtikrinta ne tik toms institucijoms, kurios jas prenumeravo, bet ir institucijoms, kurios dėl komplektavimo lėšų trūkumo duomenų bazių prenumeruoti neįstengė. Visgi ribotas projekto biudžetas neužtikrins prieigos prie visų duomenų bazių visoms pageidaujančioms institucijoms. Itin brangias duomenų bazes, tokias kaip IEEE/IET Electronic Library, ISI Web of Science, Science Direct, Wiley-Blackwell ir kt., planuojama prenumeruoti toms institucijoms, kuriose jų poreikis ir panauda yra didžiausi. Suprantama, daryti atranką yra sudėtinga, todėl galutinis sprendimas dėl duomenų bazių yra suderintas su Lietuvos mokslo taryba.

Vartotojai duomenų bazėmis pageidauja naudotis ne tik bibliotekose ir institucijose, kuriose dirba ar mokosi, bet ir namuose. Ne visos duomenų bazės suteikia prieigą prie prenumeruojamų el. išteklių nuotoliniams vartotojams (prieigai iš namų ar kitos vartotojui patogios vietos) naudojant duomenų bazės leidėjo suteikiamus slaptažodžius, dar mažiau jų leidžia slaptažodžius generuoti pačioms bazę prenumeruojančioms bibliotekoms. Sprendžiant šią problemą, projekte yra numatytos lėšos programinės įrangos licencijai. Įgyta programinė įranga numato vartotojų autorizaciją ir suteikia galimybę prenumeruojančios institucijos vartotojams naudotis prenumeruojamais elektroniniais ištekliais ne tik institucijose, bet ir kitose vartotojams patogiose vietose.

Mokslininkai ir kiti tyrėjai dalyvauja mokslinės komunikacijos procesuose, rengia pranešimus konferencijoms, straipsnius ir kitas publikacijas. Informacijai apdoroti ir panaudoti publikacijų rengimui, sudarant literatūros sąrašus numatyta įsigyti bibliografinių nuorodų tvarkymo įrankio licenciją. Tokie bibliografinių įrašų tvarkymo įrankiai yra labai populiarūs užsienyje. Lietuvos mokslo ir studijų institucijos – LMBA narės – iki š. m. gruodžio 31 d. turi galimybę testuoti ir įvertinti RefWorks programą, o iki 2011 m. birželio 11 d. EndNote programą. Bibliografinių įrašų tvarkymo programos leidžia išsisaugoti reikalingus bibliografinius įrašus, nuorodas į visateksčius straipsnius, juos tvarkyti, grupuoti pagal įvairius požymius, į rengiamą tekstą įterpti cituojamus šaltinius, automatiniu būdu generuoti ir, jei reikalinga, atsispausdinti literatūros sąrašus naudojant įvairius citavimo stilius.

Viso projekto metu bus renkama duomenų bazių ir archyvų panaudos statistika, atliekama jos analizė ir nuolatinis panaudos monitoringas. Stebėsime, ar projektui atrinktos duomenų bazės yra būtent tos, kurios reikalingiausios mūsų šalies mokslininkams. Naujausią informaciją apie projekto vykdymo eigą galite rasti projekto interneto svetainėje <http://www.lmba.lt/eMoDB/index.htm>.

1 sąrašas. Pagrindinės projekto veiklos ir rodikliai.

Naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais mokymo modulių parengimas [10];

Mokslininkų ir kitų tyrėjų kompetencijų naudotis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymas [750];

Studentų (magistrantų ir doktorantų) kompetencijų naudotis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis) ugdymas [250];

Bibliotekininkų-duomenų bazių administratorių kompetencijų konsultuoti apie naudojimąsi duomenų bazėmis ugdymas [60];

Elektroninių mokslo duomenų bazių prenumerata [60];

Elektroninių archyvų įsigijimas [5];

Bibliografinių nuorodų ir straipsnių tvarkymo įrankio licencijos įsigijimas [1];

Programinės įrangos nuotolinei prieigai prie duomenų bazių turinio licencijos įsigijimas [1].

2 sąrašas. Projekto lėšomis planuojamos prenumeruoti duomenų bazės / paketai (*pažymėtos naujos, iki šiol Lietuvoje neprenumeruotos duomenų bazės).Mokymai Šiaulių universitete

ACM Digital Library*

ACS (American Chemical Society)

American Institute of Physics ir American Physical Society

Annual Reviews

Atla Religion database with Atla Serials

BMJ Clinical Evidence ir BMJ Journals

Cochrane Library

Computers & Applied Sciences Complete (per EBSCO Publishing sąsają)

EBSCO Publishing (eIFL.net duomenų bazių paketas – 10 duomenų bazių)

EconLit with Full Text (per EBSCO Publishing sąsają)*

EDP Sciences*

Education Research Complete (per EBSCO Publishing sąsają)

Emerald Engineering

Emerald Management eJournals

Environment Complete (per EBSCO Publising sąsają)

Global Market Indicators Database

Humanities International Complete (per EBSCO Publishing sąsają)

IEEE/IET Electronic Library

Institute of Physics Publishing

JSTOR Collections

Lippincott Williams & Wilkins Custom (LWW) (per OVID sąsają)

Literary Reference Center (per EBSCO Publishing sąsają)

MD Consult

Nature Publishing

Oxford Journals Online

Project Muse*

PsycARTICLES

SAGE Journals Online

Science Direct

Science Online*

SocINDEX with full-text (per EBSCO Publishing sąsają)

SourceOECD

SportDiscus with Full text (per EBSCO Publishing sąsają)

SpringerLINK

Taylor & Francis*

Web of Science, Journal Citation Reports, ISI Proceedings

Wiley-Blackwell

3 sąrašas. Projekto lėšomis planuojami prenumeruoti duomenų bazių archyvai.

Annual Reviews

Emerald / Emerald Engineering

Institute of Physics Publishing

Science Online

SpringerLINK

 

 


Nuotraukose:

 

Mokslininkų mokymai Lietuvos žemės ūkio universitete

Mokymai Šiaulių universitete

 


1 Tautkevičienė, Gintarė ir kt. Mokslininkų ir kitų tyrėjų naudojimosi elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais ugdymo poreikio apimties ir sudėties mokslinis tyrimas: mokslo studija. Vilnius, 2010, p.163

 

2 Tautkevičienė, Gintarė; Burbaitė, Loreta ir kt. Naudojimasis elektroniniais mokslo informacijos šaltiniais (duomenų bazėmis): mokomoji knyga [interaktyvus]. Vilnius, 2010. Prieiga per internetą <http://www.lmba.lt/eMoDB/knyga.htm>. ISBN 978-609-95149-1-8