MOKSLASplius.lt

Jubiliejinius Žalgirio metus prisimenant

Žalgirio mūšio 600 metų pergalės paminėjimas ČikagojeŽalgiris-1 medalis (St. Sajausko)

Violeta Rutkauskienė 

Pernai Lietuvoje minėtos Žalgirio mūšio 600-osios metinės buvo prisimintos ir JAV išeivijos lietuvių. Šią svarbią istorinę datą JAV gyvenantys lietuviai paminėjo įvairiai: minėjimais, mišiomis, parodomis, paskaitomis, vasaros švenčių metu organizuotomis mini mūšio inscenizacijomis, sporto šventėmis, susitikimais, parodomis, konferencijomis, išleistomis knygomis, įvykį įamžindami pašto ženkluose, plakatuose, atminimo medaliuose.

Lituanistinių mokyklų mokiniai dalyvavo JAV lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos suorganizuotame Žalgirio mūšiui paminėti skirtame konkurse. Gana įsimintinai jubiliejus buvo paminėtas ir Čikagoje. Čia veikianti lietuvių filatelistų draugija „Lietuva“ Žalgirio mūšio 600-ųjų metinių sukakčiai paminėti surengė ne mažiau reikšmingą renginį, vykusį 2010 m. spalio 15-17 d. Čikagoje, Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Bene pirmą kartą lietuvių ir lenkų istorijoje, Žalgirio mūšio 600-ųjų metų sukaktis buvo minima kartu suorganizuotu renginiu LITHPEX – POLPEX 2010, kurio programa skirta Lietuvos ir Lenkijos bei joms talkinusių tautų pastangomis prieš 600 metų pasiektai pasaulinės reikšmės istorinei pergalei atminti. Dvi Čikagoje veikiančios filatelistų draugijos – lietuvių „Lietuva“ ir lenkų „Polonus“ – apsiėmė surengti šį įsimintiną, prasmingą minėjimą ir parodą. Renginį globojo ir finansiškai rėmė ALT‘as (Amerikos Lietuvių Taryba) – seniausia lietuvių organizacija, veikianti JAV. Taip pat aktyviai prisidėjo Lenkijos generalinis konsulas Čikagoje, talkininkavo ir Lietuvos generalinis konsulatas Čikagoje, Lietuvos ir Lenkijos Garbės konsulai, atskiros organizacijos, įmonės, savo aukomis parėmė ir privatūs asmenys..

Trijų dienų renginys prasidėjo spalio 15 d. penktadienio rytą Balzeko Lietuvių kultūros muziejuje įruošta paroda, kurioje buvo galima apžiūrėti filatelijos, numizmatikos, heraldikos, istorijos ir gausios istorinės literatūros rinkinius, ten pat įruoštą Žalgirio mūšio dioramą, kurią specialiai istoriniam jubiliejui paruošė ir į šį renginį pristatė Virdžinijos (Virginia) valstijoje gyvenantis Robert Tamošaitis – Luddy. Jubiliejinei parodai savo rinkinius pristatė ir eksponavo dr. Audrius Plioplys, Raimundas Korzonas, Vytautas Lukoševičius, Jonas Variakojis, Violeta Rutkauskienė, Juozas Liubinskas, Rimantas Kunčas-Žemaitaitis, lenkų filatelistų draugijos nariai: Robert V. Ogrodnik, Chester Schafer, Arkadiusz Walinski, Adam Gigiel, Roman Sobuś bei latvių filatelistai Vesma ir Dzintars Grinfelds. Savo eksponatus Žalgirio mūšio 600-osioms metinėms skirtai parodai pristatė Balzeko muziejus, istorinę Lietuvos vėliavą paskolino Lietuvos Generalinis konsulatas Čikagoje.

Kiek vėliau, 15 val., renginio dalyviai ir lankytojai buvo pakviesti į konferenciją/ pokalbių ciklą, skirtą Žalgirio mūšiui atminti. Konferencija pradėta paskaita apie Lietuvos totorius – garbingus Žalgirio mūšio dalyvius, taip pat apie šių dienų Lietuvos piliečius ir jų indelį į istorinę pergalę, bendruomenės istorinį kelią, šių dienų gyvenimą ir veiklą Lietuvoje. Planuotame susitikime turėjo dalyvauti Amerikoje besilankantys Lietuvos totorių atstovai, tačiau pasikeitus aplinkybėms, juos atstovavo ir Lietuvos totorius pristatė, jų vardu įgaliotas, Čikagos istorikas Ernestas Lukoševičius. Apžvelgdamas Lietuvos totorių istoriją nuo Žalgirio mūšio iki šių dienų, istorikas išsamiai nušvietė šios garbingos tautos indėlį, ginant Lietuvos valstybę, atsidavimą ir ištikimybę mūsų tautai, jos valdovams, ypač Vytautui Didžiajam. Po istoriko pasakojimo, susirinkusiems buvo parodytas filmas apie paminklo Vytautui Didžiajam atidengimą Raižiuose. Šį įdomų filmą pristatė ir komentavo istorikas E. Lukoševičius. Filmui pasibaigus, dalyviai dar ilgai jį aptarinėjo, diskutavo. Ernesto Lukoševičiaus pasakojimą apie Lietuvos totorius papildė dr. Romas Batūra – žinomas istorikas, specialiai į Žalgirio mūšio pergalės 600-ųjų metinių minėjimo iškilmes Čikagoje atvykęs iš Lietuvos.Renginio garbės svečias istorikas dr. Romas Batūra su rengėjais ir talkininkais: istorike Violeta Rutkauskiene, Istorijos ieškotojų būrelio nariu, muziku A. Barniškiu – renginio atidaryme

Po paskaitos, penktadienio vakarą vyko iškilmingas minėjimo ir parodos atidarymas. Jame dalyvavo Lietuvos Respublikos generalinė konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė su vyru, Lenkijos Respublikos generalinis konsulas Zygmunt Matynia su žmona, Lenkijos ir Lietuvos Garbės konsulai Robert Ogrodnik su žmona ir Stanley Balzekas – šio renginio šeimininkas ir globėjas, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas advokatas Saulius Kuprys, JAV lietuvių bendruomenės atstovai, lietuvių šaulių atstovai, žurnalistai, daug kitų visuomenės veikėjų. Renginys pradėtas iškilmingu vėliavų įnešimu, JAV, Lietuvos ir Lenkijos himnų skambesiu, lietuvių generolo Teodoro Daukanto Jūrų šaulių kuopos ir Vytauto Didžiojo rinktinės šaulių garbės sargybos atiduota pagarba. Sveikinimo žodį susirinkusiems trimis kalbomis tarė Filatelistų draugijos „Lietuva“ pirmininkas Jonas Variakojis. Vakaro programą vedė ALT‘o pirmininkas advokatas Saulius Kuprys. Įžanginį žodį tarė kunigas Jaunius Kelpšas. Sveikinimus, pradedant iškilmingą paminėjimą, pasakė Lietuvos generalinė konsulė S. Aniulienė, Lenkijos generalinis konsulas Z. Matynia, Garbės konsulai R. Ogrodnik, St. Balzekas, svečias iš Lietuvos istorikas dr. Romas Batūra. Lietuvos Totorių bendrijos sveikinimą perskaitė istorikas E. Lukoševičius. Sveikinimus parodos rengėjams atsiuntė ir Ilinojaus gubernatorius Pat Quinn ir Čikagos meras Richard Daley. Gražiai į minėjimą įsijungė muzikas Algimantas Barniškis, sveikinimo kalbas paįvairindamas iškilmingais muzikiniais intarpais, maršų, dainų fragmentais. Visų dalyvių akivaizdoje renginyje dalyvaujantieji 4 konsulai perkirpo tradicinę renginio atidarymo juostą. Po šios ceremonijos svečiai ir renginio dalyviai apžiūrėjo parodą, dioramą, kurią labai įtaigiai pristatė Bob Tamošaitis Luddy. Čia pat susirinkusiųjų laukė vaišės, kurias paruošė Gitana Variakojienė ir Vida Čiabilienė, o iškilmių vaišių išlaidas finansavo Lenkijos Respublikos generalinis konsulas Zygmunt Matynia. Žalgirio mūšio 600 metų sukakčiai sukurtais saldainiais vaišino Lietuvos totoriai, iš Lietuvos atvežtus gardumynus perdavę E. Lukoševičiui.

Antroji renginio diena – spalio 16-oji – prasidėjo ankstyvą rytą. Pirmieji 8.30 val. žiūrėti parodos rinkosi Čikagos lituanistinės mokyklos mokiniai, jų tėveliai ir mokytojos. Ypatingai domėtasi Žalgirio mūšio diorama, kurią susirinkusiems jauniesiems istorijos mylėtojams pristatė pats jos sudarytojas ir kūrėjas Robert Tamošaitis Luddy. Paprastas ir suprantamas Žalgirio mūšio eigos, jo svarbos aiškinimas bei medinių kareivėlių išrikiavimas mūšio eigoje, puolimo, atsitraukimo vaizdavimas tuoj pat sudomino mokinukus. Jie net patys nepastebėjo, kaip tapo mūšio dalyviais, stumdė, dėliojo figūrėles, diskutavo, planavo mūšio eigą, kol galiausiai ir patys, sustatyti į būrį, galėjo pasijausti šio istorinio mūšio dalyviais. Patirtus įspūdžius parsinešė į mokyklą. Vėliau ne vienas dar kartą sugrižo į muziejų, atsivedė draugų, kurie su dideliu susidomėjimu aplankė parodą ir žiūrėjo dioramą. Kiek vėliau parodą aplankė mokyklos direktorė J. Dovilienė ir pavaduotoja L. Apanavičienė.„Žalgiriui 600“ 44 centų vertės JAV pašto ženklas – išleido lietuvių filatelistų draugija „Lietuva“

Šeštadienio rytą renginio organizatoriai pakvietė lankytojus į paskaitų ciklą, skirtą Žalgirio mūšiui atminti. Paskaitas skaitė žinomi istorikai, viduramžių ir karybos tyrinėtojai, Žalgirio mūšio žinovai: svečias iš Lietuvos – istorikas dr. Romas Batūra, Žalgirio mūšio ir lietuvių kovų su kryžiuočiais tyrinėtojas amerikietis prof. dr. William Urban, čikagiškis istorikas, karybos ir karo istorijos tyrinėtojas dr. Robertas Vitas. Prie mokslininkų pristatomų Žalgirio mūšio aktualijų prisijungė Jonas Vainius, papasakojęs apie vasarą Lietuvoje ir Lenkijoje vykusias Žalgirio mūšio paminėjimo šventes bei patirtus įspūdžius kelionėje į Marienburgo pilį.Ernestas Lukoševičius skaito atsiustą Lietuvos totorių sveikinimą

Pažymėtina, kad žinomas Lietuvos istorikas dr. Romas Batūra papildomai dalyvavo susitikimuose su mokiniais Lemonto lituanistineje mokykloje bei aplankė Pasaulio lietuvių centrą Lemonte. Su lietuvių visuomene kalbėjo apie Žalgirio mūšio aktualijas, lietuvių kovą su pavergėjais bei Lietuvos laisvės kelią iki šių dienų. Susitiko su lietuvių visuomenės atstovais, aplankė kitus lietuviškus telkinius bei čia gyvuojančias lietuviškas organizacijas.

Šeštadienio vakarą vyko iškilmingas renginio pokylis, kurio metu visi renginio ir parodos dalyviai buvo apdovanoti atminimo medaliais, pagamintais Lietuvoje specialiai tai progai, bei Lenkijos Garbės konsulo R. Ogrodnik ir jo žmonos paruoštais suvenyrais.
Sekmadienį organizatoriai kvietė renginio lankytojus į filmų apie Lenkijoje vykusią Žalgirio mūšio inscenizaciją peržiūrą. Vidurdienį įvyko žinomo dokumentinių filmų kūrėjo Algio Kuzmicko filmo „Žalios girios ainiai“ premjera. Trumpai filmo autorių ir filmą, jo sukūrimo istoriją, pristatė renginio vedėja Violeta Rutkauskienė. Buvo demonstruojami ir kiti dokumentiniai filmai, įamžinę jubiliejinio įvykio iškilmes tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje.Žalgirio mūšio 600 m. renginio plakatas

Organizacinio komiteto nariai ir šio renginio iniciatoriai R. Ogrodnik, Ch. Schafer, V. Rutkauskienė ir J. Variakojis įdėjo daug pastangų, jėgų ir sumanumo, kad šis svarbus įvykis Europos istorijoje būtų deramai paminėtas Čikagoje. Aktyviai parodos organizavime dalyvavo ir padėjo Kęstutis ir Rūta Sidabrai, Raimundas Korzonas, Rimantas Kunčas-Žemaitaitis, Balzeko muziejaus darbuotojos Rita Janz, Karilė Vaitkutė, o taip pat Aušrelė Sakalaitė. Variakojienė padėjo organizuoti vaišes, iškilmingą pokylį, patarė ir pagelbėjo, kaip tik galėjo. Didelės pagalbos sulaukėme iš Balzeko muziejaus prezidento St. Balzeko ir ALT’o pirmininko advokato Sauliaus Kuprio. Valdovų rūmų paramos JAV komiteto pirmininkė R. Narušienė parodai paskolino eksponatų ir leidinių. Arvydas Reneckis padėjo internetu iš Lietuvos į Čikagą persiųsti dokumentinį filmą „Žalios girios ainiai“. Finansiškai minėjimą rėmė Saulius Kuprys, Zygmunt Matynia, Chet Schafer, Danutė Kunčienė, Gražina Liautaud ir dar daugelis kitų geradarių, atskiros privačios firmos bei įstaigos.

Įamžinant šį Žalgirio mūšio 600 m. jubiliejui skirtą renginį Čikagoje, organizatoriai išleido specialiai jubiliejui skirtą medalį, informatyvų katalogą, menišką voką ir JAV pašto ženklą.
Renginį ir jo eigą aprašė ir renginio naujienas bei žinias skelbė lietuviškoji spauda „Draugas“, „Čikagos Aidas“, „Amerikos Lietuvis“, „Dirva“, taip pat lenkų ir amerikiečių spauda, internetinė žiniasklaida ir informacinės svetainės.

 

 

Parodos rengėjai prieš renginio atidarymą

 

 


Nuotraukose:

 

Žalgiris-1 medalis (St. Sajausko)

Renginio garbės svečias istorikas dr. Romas Batūra su rengėjais ir talkininkais: istorike Violeta Rutkauskiene, Istorijos ieškotojų būrelio nariu, muziku A. Barniškiu – renginio atidaryme

„Žalgiriui 600“ 44 centų vertės JAV pašto ženklas – išleido lietuvių filatelistų draugija „Lietuva“

Ernestas Lukoševičius skaito atsiustą Lietuvos totorių sveikinimą

Žalgirio mūšio 600 m. renginio plakatas

Parodos rengėjai prieš renginio atidarymą