MOKSLASplius.lt

Kupiškio rajono mokiniai Skapiškyje paminėjo krašto tremtinius

Dr. Aldona Vasiliauskienė2010 m. kovo 25 d. Skapiškio vidurinėje mokykloje (Kupiškio rajonas) sumaniai organizuota rajoninė moksleivių konferencija „Žymūs Kupiškio krašto žmonės“ – nevienkartinis renginys: ši graži veikla ir idėja puoselėjama ir toliau. 2011 m. gegužės 20 d. vykusi konferencija „Kupiškio krašto tremtiniai ir jų likimai“ vėl sutraukė rajono moksleivius bei juos rengusius ir konsultavusius pedagogus. Norėtųsi tikėti, kad šis renginys įvyks ir kitąmet, o Skapiškio mokykla, kuri bus jau nebe vidurinė (šį pavasarį išleista paskutinioji dvyliktokų laida), o pagrindinė, vėl sukvies rajono mokyklų atstovus...Grupelė konferencijos rengėjų ir svečių. Iš kairės: Skapiškio bibliotekos vyr. bibliotekininkė Roma Bugailiškienė, žurnalistas Alfredas Guščius, Skapiškio vidurinės mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė, Kupiškio Kultūros ir švietimo skyriaus vyr. specialistė Irena Mockuvienė, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, dr. Aldona Vasiliauskuienė ir Skapiškio vidurinės mokyklos istorijos mokytoja Rasa Kaušakienė

 

Prisimenant „Aušros“ katalikišką vidurinę mokyklą


Galima prisiminti Rietavo „Aušros“ katalikiškosios vidurinės mokyklos veiklą organizuojant respublikines jaunųjų istorikų konferencijas, kurių ne vienas aktyvus dalyvis, sėkmingai baigęs aukštuosius mokslus, dirba svarbius Lietuvai darbus, užima atsakingus postus ar tęsia mokslinę veiklą.

Pastebėtina, kad Rietavo „Aušros“ katalikiška vidurinė mokykla buvo vienintelė Lietuvoje, nuo 1995 m. pradėjusi organizuoti respublikines jaunųjų istorikų konferencijas. Šių konferencijų iniciatorius – buvęs mokyklos direktorius Vytas Rutkauskas ir tuometinė direktoriaus pavaduotoja Danutė Bruževičienė. Apie Žemaitijos krašte vykusias konferencijas, į kurias suvažiuodavo įvairių Lietuvos katalikiškų bei kitų mokyklų atstovai, būsimieji mokslininkai, nemažai rašyta Lietuvos bei išeivijos periodikoje. Ne vieną puslapį šioms konferencijoms skyrė ir „Mokslo Lietuva“ (2000 m. Nr. 10,
p. 4; 2002 m. Nr. 7, p. 14; 2003 m. Nr. 11, p. 19; 2004 m. Nr. 12, p. 8). Dešimties metų konferencijų mokslinė analizė pateikta žurnale „Logos“ (2005. Nr. 43, 44), straipsnyje „Arkivyskupas Mečislovas Reinys. Jo idėjas įgyvendina Rietavo „Aušros“ katalikiška vidurinė mokykla“.

„Aušros“ katalikiškosios mokyklos buvę mokiniai 12 metų organizuotas jaunųjų istorikų konferencijas prisimena kaip vieną ryškiausių ir prasmingiausių mokyklos gyvavimo akimirkų. Apgailestauja, kad 2006 m. pavasarį buvo organizuota paskutinioji ciklo „Tėvynės labui įnešu savo dalią...“ konferencija.

Labai liūdna, kad 1991 m. duris pravėrusi „Aušros“ katalikiška mokykla, po 18 veiklos metų, t. y. 2009-aisiais, buvo uždaryta.

Tad galima tikėtis, kad Žemaitijoje veikęs būsimųjų mokslininkų židinėlis tarsi atgaivina savo veiklą Aukštaitijoje – Skapiškyje, kuriame pastatytas koplytstulpis arkivyskupui Mečislovui Reiniui. Tad Dievo tarnas arkivyskupas Mečislovas Reinys ir čia tampa svarbia jaunimą jungiančia ir vienijančia grandimi.

 

Konferencija „Kupiškio krašto tremtiniai ir jų likimai“


Konferencijos dalyviai galėjo susipažinti su Skapiškio vidurinės mokyklos ir Kupiškio etnografijos muziejaus nuotraukų paroda „Pokario metų kupiškėnai tremtiniai“ su sumaniai parengtais stendais. Nuotraukos ir tremtinių asmeniniai daiktai buvo iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Kupiškio etnografijos muziejaus, Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos, Skapiškio vidurinės, Šimonių ir Noriūnų pagrindinių mokyklų archyvų.

Įrašas mokyklos salės sienoje liudijo apie meilę Lietuvai, susikaupimą: „Tūkstančiai lietuvių paukščiais norėjo pavirsti, kad tik galėtų tėviškėn pargrįžti...“

Konferenciją vedė Skapiškio vidurinės mokyklos istorijos mokytoja Rasa Kaušakienė.

 

Svečių sveikinimai


Svečius tremtinių daina pasveikino mokyklos dainorėliai. Mokyklos direktorė, tremtinių dukra Birutė Zaborskienė su skausmu ir didžiule viltimi kalbėjo apie konferencijos prasmę jauno žmogaus ugdymui, istorinei atminčiai išsaugoti.

Kupiškio rajono Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius sveikindamas renginio dalyvius akcentavo 2011-uosius – ypatingus metus, skirtus tremtinių kančių 70-mečiui. Ką reiškia šie metai ir kaip mes juos prisimenam? Gyvų liudininkų vis mažėja, todėl turime juos branginti, išsaugoti jų prisiminimus. R. Jocius džiaugėsi, kad Skapiškio mokykla ėmėsi misijos pagarsinti tuos įvykius, kad kadaise iškentėtas skausmas nebepasikartotų. Linkėdamas prasmingo darbo, vedėjas R. Jocius ragino nepamiršti istorijos, prisiminti, kad dar visai neseniai, sunkiausiu Lietuvai metu, gebėjome būti vieningi.

Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė džiaugėsi, kad trys institucijos – Skapiškio vidurinė mokykla, Kupiškio etnografijos muziejus ir Kupiškio rajono Kultūros ir švietimo skyrius ėmėsi tokios gražios iniciatyvos. Muziejaus darbuotojos Aušros Jonušytės dėka kiekvienais metais muziejus pasipildo naujais eksponatais. Su kai kuriomis nuotraukomis galima susipažinti ir Skapiškio mokykloje surengtoje ekspozicijoje. V. Aleknienė linkėjo būti vertais tų žmonių, ant kurių gyvenimo aukuro mes kuriame savo gyvenimą.

Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios klebonas kun. Zenonas Navickas, sveikindamas ir laimindamas konferencijos dalyvius kalbėjo apie mus vienijančią Visagalę Esybę – kažkas turi mus vienyti. Klebonas sakė: „Jeigu širdy neturėsime meilės Dievui, Tėvynei, žmogui – mes nebūsime „visaverčiai“.

Į konferenciją atvykęs poetas, literatūros kritikas Alfredas Guščius džiaugėsi gražiu jaunimo būriu, jų darbais, linkėjo ir toliau darbuotis su didžiule meile ir atsakomybe.

 

Pranešimai


Konferencijoje dalyvavo dešimties mokyklų atstovai: dviejų gimnazijų (Lauryno Stuokos Gucevičiaus ir Subačiaus), vidurinės mokyklos (Skapiškio) ir septynių pagrindinių mokyklų (Adomynės, Antašavos, Kupiškio Povilo Matulionio, Noriūnų Jono Černiaus, Salamiesčio, Šepetos Almos Adamkienės, Šimonių). Pranešimus skaitė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vyr. specialistas Tomas Kazulėnas („Misija Sibire“) ir dr. Aldona Vasiliauskienė („Įspūdžiai iš Vladimiro (prie Kliazmos) kalėjimo – centralo“).

Mokiniai perskaitė 13 pranešimų, kuriuos parengė 38, tikėkimės, būsimieji mokslininkai.

Straipsnio autorė kalbėjo apie arkivyskupą Mečislovą Reinį, kuriam skirtas koplytstulpis tapo Skapiškio svečių lankomu paminklu. Renginio dalyviai buvo supažindinti su Vladimiro (prie Kliazmos) miesto bei ten esančio (ir dabar veikiančio) kalėjimo vaizdais. Šiame itin griežto režimo kalėjime, vadinamame centralu, 1953 m. lapkričio 8 d. arkivyskupas Mečislovas Reinys baigė žemiškąją kelionę. 2010 m. Vladimiro miesto kapinėse, kankinių memoriale jam buvo atidengta atminimo lenta, Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčioje buvo pakabintas jo portretas (tai M. Reinio giminaičio akademiko Algirdo Gaižučio dovana), Vladimiro centralo muziejui padovanotas M. Reinio portretas, konferencijose skaityti M. Reiniui skirti pranešimai. Apie tai rašyta „Mokslo Lietuvoje“ (2011, Nr. 5, p. 14–15; Nr. 6, p. 11). Prelegentė pranešimą iliustravo nuotraukomis iš Vladimiro ir ten vykusių renginių.

Tomas Kazulėnas pranešimą „Misija Sibiras“ pradėjo videofilmu. Jis pabrėžė atminties svarbą: „Atsimenu – vadinasi esu“, ir kaip svarbu sugrąžinti 50 metų slopintą atmintį. T. Kazulėnas kalbėjo apie visuomeninės bendrijos „Lemtis“ veiklą, organizuojamas ekspedicijas į Sibirą ir jų svarbą ne tik kiekvieno dalyvio, bet ir aplinkinių gyvenime.

 

Prasmingos mokinių įžvalgos


Konferenciją apibendrino straipsnio autorė, džiaugdamasi, kad daugelis moksleivių stengėsi įdomiai perteikti surinktą medžiagą. Dėkojo mokytojams, nuoširdžiai dirbusiems su jaunimu.

Dr. A. Vasiliauskienė iš visų pranešėjų išskyrė Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijos 1 a klasės mokinio Valentino Kaminsko pranešimą „Mano senelis – tremtinys“ (mokytojas Stanislovas Šepetis). Jo jausmingai, raiškiai ir įtaigiai pateikta medžiaga išspaudė ne vieno klausytojo-tremtinio ašarą. Jaunasis pranešėjas paliudijo ne tik meilę ir pagarbą savo seneliui Julijonui Glemžai, bet ir gebėjimą parengti turimą medžiagą.

Beveik visi pranešėjai pasisakymus iliustravo nuotraukomis, perteikdami to meto istorinį foną, vienos ar kitos vietovės geografinę padėtį, kultūrinį miestelio ar kaimo gyvenimą.

Galima pasidžiaugti, kad daugelis moksleivių užrašė savo senelių ar močiučių – tremtinių ir tremtinius pažinojusių žmonių atsiminimus. Įdomu buvo žiūrėti į penktos klasės mokinių piešinius (mokykloje buvo organizuotas piešinių konkursas tremčių tematika), atskleidžiančius vaikų sampratą į prieš daugelį metų vykusius įvykius.

Priverstinė kelionė į Sibirą, sudėtingos gamtos sąlygos (šaltis, karštis, mašalai), sunkus darbas, badas, įtampa ir kiekvienam rūpėjęs klausimas: kas bus toliau? Tačiau tremtiniai neprarado vilties grįžti į Lietuvą: būdami toli nuo Tėvynės sugebėjo džiaugtis mažiausiomis smulkmenomis.

Jaunieji prelegentai įžvelgė kitų tautybių žmonių, tarp jų ir rusų, geruosius bruožus. Detalizuotas lietuvių vaikų bendravimas su vietos vaikais Sibire, jų žaidimai, mokslo siekis. Prievarta išvežtieji į Sibirą kūrė šeimas, ten gimė vaikai, kurie su motinos pienu pajuto Lietuvos trauką, norą grįžti į Tėvynę.

Pranešimuose paminėti tremtinių vaikų ne visada sėkmingi bandymai pabėgti į Lietuvą. Užfiksuota sudėtinga jaunimo padėtis sugrįžus į Lietuvą nemokant kalbos, iškeltas klausimas: kam buvo sunkiau, ar tiems, kurie buvo ištremti, ar tiems, kurie šį siaubą išgyveno čia, Lietuvoje?

Džiugu, kad jaunieji pranešėjai reziumavo tokias svarbias mintis: žmogaus meilė neleido užgesti pasiaukojimo aukurui; iškelta meilės Tėvynei svarba: neišduokime senelių lūkesčių.

 

Padėkos ir dovanos


Konferencija džiaugėsi ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Kupiškio skyriaus pirmininkė Stanislava Kazilionienė.

Pranešėjai, jų vadovai pedagogai bei kiti konferencijos pagalbininkai gavo specialius Skapiškio vidurinės mokyklos raštus, pasirašytus mokyklos direktorės Birutės Zaborskienės ir Kupiškio etnografijos muziejaus direktorės Violetos Aleknienės. Mokyklai svečiai padovanojo knygų.

Pranešėjai gavo lankstinukus „Pirmieji 1941 metų kupiškėnai – kankiniai ir tremtiniai“ (sudarė istorikė Aušra Jonušytė), straipsnio autorės knygą „Petro Perkumo idėjų dvasia“, o mokykloms bei pedagogams įteikti Lietuvos Sąjūdžio sekretoriato padovanoti Vytauto Didžiojo portretai.

Belieka džiaugtis Skapiškio mokyklos direktorės Birutės Zaborskienės iniciatyva tęsti prieš metus rajono mastu pradėtą organizuoti moksleivių konferenciją, skatinti saugoti ir puoselėti istorinę atmintį, pagarbą ir meilę savo krašto istorijai.

 


Nuotraukoje:

 

Grupelė konferencijos rengėjų ir svečių. Iš kairės: Skapiškio bibliotekos vyr. bibliotekininkė Roma Bugailiškienė, žurnalistas Alfredas Guščius, Skapiškio vidurinės mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė, Kupiškio Kultūros ir švietimo skyriaus vyr. specialistė Irena Mockuvienė, Kupiškio etnografijos muziejaus direktorė Violeta Aleknienė, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, dr. Aldona Vasiliauskuienė ir Skapiškio vidurinės mokyklos istorijos mokytoja Rasa Kaušakienė

Nuotraukos iš dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo