MOKSLASplius.lt

Juozas Lazauskas – pedagogas, vadovėlių autorius, lituanistas, filosofas, redaktorius...

Vitas LabutisJ. Lazauskas 1911 m. Veiverių Mokytojų seminarijojeGlaustą Juozo Lazausko biografiją randame keliose mūsų enciklopedijose. Ten jis pristatomas panašiai, bet kiek skirtingai: mokytojas, lituanistas (Lietuvių enciklopedija, T. 14, JAV, Bostonas, 1958, p. 300), pedagogas, vadovėlių autorius (Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 2. Vilnius, 1986, p. 494), pedagogas (Visuotinė lietuvių kalbos enciklopedija, T. 11, Vilnius, 2000, p. 637). Taigi striukiausiai J. Lazauskas pristatytas dabartinėje enciklopedijoje – tik pedagogas. Tai nekonkretu ir per siaura. Sumenkinant šio asmens lituanistinę veiklą, tarsi pateisinama, kodėl jo biografijai neatsirado vietos „Lietuvių kalbos enciklopedijoje“. Vieninteliame specialiai J. Lazauskui (po mirties) skirtame straipsnyje (Mūsų kalba 1972, 4 sąs, p. 34–37). Antanė Kučinskaitė šį jos gerai pažintą žmogų pristatė kaip pedagogą, kalbininką, didelį eruditą, visuomenės veikėją. Dar derėtų pridurti, kad J. Lazauskas buvo publicistas, filosofas ir redaktorius, veikli ir drąsi asmenybė.

Pravartu trumpai apibūdinti laikotarpį, vietą ir sąlygas, kuriomis formavosi J. Lazausko asmenybė – kaip žmonės sako: „Geroje dirvoje geras grūsta bręsta“.

Lietuvos Užnemunę Rusija pasiglemžė ne iš karto po jungtinės Lietuvos ir Lenkijos respublikos paskutinio padalijimo (1795 m.), o tik po to, kai ją apie 10 metų valdė Prūsija, vėliau čia šeimininkavo prancūzai, kurie tvarkėsi, kaip jiems geriau, tačiau įvedė vadinamąjį Napoleono kodeksą, oficialiai panaikinusį baudžiavą ir visiems suteikusį šiokių tokių asmens laisvių. Tik Napoleonui pralaimėjus karus, Rusijos valdžioje atsidūrė ir Užnemunė. Tačiau liko galioti Napoleono kodeksas, ir šis kraštas buvo priskirtas carui pavaldžiai savotiškai Lenkijos karalystei. Jai priklausė ir Kalvarijos, Marijampolės, Naumiesčio (Vladislavovo), Vilkaviškio apskritys, kurių kaimuose absoliučią daugumą gyventojų sudarė lietuviai valstiečiai. Kiek pajėgdami jie stengėsi išsipirkti žemę iš dvarininkų ir kartu su karališkųjų kaimų valstiečiais sparčiai didino tvirtų ūkininkų gretas. Tokių ūkininkų vaikai vis labiau veržėsi į mokslus. O šiuo atžvilgiu Suvalkų gubernijoje Rusijos valdžia darė šiokių tokių išimčių: pradinių klasių mokytojais galėjo dirbti ir lietuviai, Marijampolės ir Suvalkų gimnazijose leista turėti po vieną lieutvių kalbos pamoką. Taigi vykstant nuožmiam rusinimui, Užnemunėje palikti praviri nedideli langeliai, sudarė galimybių bręsti susipratusiems lietuviams.


 

Juozo Lazausko vaikystė ir pirmieji mokslai


Marijampolės apskrities, anais laikais buvusio Padovinio valsčiaus rytiniame pakraštyje, įsispraudęs tarp Amalvo ir Žuvinto palių, abipus Dovinės upės, keliomis linijomis tiesėsi kadaise laikytas karališkuoju (nėjusiu tiesioginės baudžiavos) nemažas Daukšių bažnytkaimis. Paskutiniame XIX a. dešimtmetyje vienoje Daukšių linijoje gyventa valakinio ūkininko Jurgio Lazausko, neseniai vedusio ūkininkaitę Mantvilaitę (taip šiame krašte tariama Montvilos pavardė). Jiems 1892 m. vasario 14 d. gimė sūnus Juozas. Deja, jo tėvas po kelerių metų mirė ir motina ištekėjo už iš gretimo Amalviškių kaimo kilusio ūkininkaičio Vinco Glavecko. Jau 1897 m. Juozas įgijo netikrą brolį Antaną. Paskui tų netikrų brolių ir seserų Juozas turėjo net septynis.

Lietuviškai skaityti Juozas tikriausiai pramoko namuose, nes yra duomenų, kad Prūsuose spausdinamos lietuviškos knygos, ypač maldaknygės, pasiekdavo ir Daukšius. Būdamas maždaug dešimties metų Juozas pradėjo lankyti tik už gero puskilometrio buvusią Daukšių pradžios mokyklą. Pakliuvo geras lietuvių mokytojas Misiurevičius, kurio pėdomis vėliau ėjo ir tėvą pakeitęs „daukšiečių gerbiamas Misiurevičiaus sūnus Juozas“ – rašė vyskupas V. Brizgys knygoje „Mano gyvenimas keliai“ (p. 35). Pats J. Lazauskas atsiminimuose apie J. Jablonskį rašė, kad „mokytojas keletą mokinių padarė Daukšių bažnyčios „klapčiukais“ (Kalbotyra, 5). Tarp jų atsidūrė ir du Juozai (Lazauskas ir vėliau tarybiniu akademiku tapęs iš Plymių kilęs Juozas Žvirgžda). Anais laikais ne kiekvienas mokytojas galėjo ryžtis siūlyti mokiniams eiti tarnauti katalikų bažnyčioje. Greičiausiai mokytojas bendravo su Daukšių bažnyčios vikaru, išsilavinusiu kunigu Jonu Totoraičiu, vėliau tapusiu profesoriumi ir parašiusiu „Sūduvos Suvalkijos istoriją“ (I d., 1938). Pats J. Lazauskas vėliau rašė, kad patarnaudamas bažnyčioje, „pramoko lotynų kalbos ir geriau skaityti lietuviškai“ (Žr. J. Lazauskas. Apie J.Jablonskį. Kalbotyra. 5, 1961). O mokykloje tuomet buvo privaloma viską dėstyti rusiškai ir lietuvių kalbos mokoma tik kaip atskiro dalyko. Kunigas J. Totoraitis skatino savo patarnautojus užrašinėti dainas, pasakas, mįsles, priežodžius (Ten pat). Juozas užrašė nemažą pluoštą tautosakos. Daukšių pradžios mokyklą J. Lazauskas baigė 1905 m. (ar 1906 m.).

Porą metų Juozui teko ganyti tėvų gyvulius. Labai mėgo skaityti knygas, jas skaitė ir ganydamas. Motinos nusivežtas į Marijampolę, knygyne pamatė P. Kriaušaičio (J. Jablonskio) „Lietuviškos kalbos gramatiką“. Deja, tada nepavyko jos įsigyti (Žr. Lazauskas. Min. str. p. 95). Apie šią „Gramatiką“ Juozas tikriausiai žinojo iš savo mokytojo Misiurevičiaus.


 

Mokytojų seminarija ir pirmieji mokytojo metai


Tikriausiai 1908 m. J. Lazauskas įstojo į Užnemunėje pagarsėjusią Veiverių mokytojų seminariją. Daug skaitęs, jis labiau domėjosi lietuvių kalba. Iš draugo gavo paskaityti ir minėtąją P. Kriaušaičio gramatiką. Mokytojų seminariją baigė 1911 m. Kitais metais jau pradėjo dirbti Vilkaviškio apskrities Pašeimenių pradžios mokykloje. Čia, Pašeimeniuose, J. Lazauskas 1912 m. vedė Oną Andrušaitytę, čia jiems gimė ir pirmasis sūnus Gražvydas – Juozas (1914 m.).

Užgriuvus pirmajam pasauliniam karui, J. Lazauskas buvo mobilizuotas į rusų kariuomenę ir, kaip atsiminimuose vėliau rašė sūnus Jonas Algirdas, atsidūrė tolimoje Uzbekijoje. Yrant carinei santvarkai, J. Lazauskui 1917 m. pavyko grįžti į Lietuvą.

Lietuvoje vėl įsitraukė į darbą Vilkaviškio apskrities mokyklose. Būdamas tik pradžios mokyklos mokytojas, 1919 m. J. Lazauskas nuvyko į Kauną ir aplankė Joną Jablonskį, kurio straipsnius atidžiai skaitydavęs. Savo atsiminimuose vėliau pats Juozas rašė, kad jam rūpėjusi balsių rašybos istorija, tačiau labiausiai troško gauti daugiau paskaitinėti P. Kriaušaičio gramatiką. Gavęs ją ir įnikęs šį tą nusirašinėti, buvo J. Jablonskio paklausinėtas, kas esąs ir ką dirbąs. Mokytojas papasakojo ne tik kas ir ką veikiąs, bet ir apie tai, kaip rinkęs pasakas ir dainas (J.Lazauskas. Apie J.Jablonskį. – Kalbotyra, 5. 1961). Lankytasi pas J. Jablonskį ne tą vieną kartą.


 

Darbas mokytojų seminarijose ir Dotnuvos žemės ūkio technikume, pažintis su Vydūnu, pokalbiai su J. Jablonskiu


Anų laikų nepriklausomoje Lietuvoje, kai pradėjo veikti daugiau mokytojų seminarijų, ėmė trūkti lietuvių kalbos mokytojų, tad besidomintis lietuvių kalbos reikalais J. Lazauskas 1922 m. pateko į Telšių mokytojų seminariją. Joje dėstė lietuvių kalbos ir jos metodikos dalykus. Norėdamas labiau plėsti savo akiratį, J. Lazauskas, kaip pats spėja, rekomenduotas J. Jablosnkio, persikelia į Dotnuvos žemės ūkio technikumą, kuriame dirba 1923–1924 m., o po to vėl grįžta į mokytojų seminariją – tik jau Kėdainiuose. Regis, čia būsimiems pradinių klasių mokytojams dėstydamas lietuvių kalbos ir metodikos dalykus J. Lazauskas ėmė suvokti, kad jau turi sukaupęs nemažai patirties apie pradinio mokymo reikalus. Tad pradeda rašyti laikraščiuose bei žurnaluose – „Švietimo darbas“, „Mokykla ir gyvenimas“, „Jaunimas“, „Kultūra“, „Lietuvos žinios“ ir kt. Pasirašinėjo keliais slapyvardžiai – Aras Besparnis arba tiesiog J. Besparnis, Homo religiosus, J. Montvila (tai jo motinos kilmę rodanti pavardė). 1925 m. išleidžia pirmąją savo atskirą knygelę – „Dėl elementoriaus metodikos“.

J. Lazausko svajonė buvo studijuoti universitete ir kilti aukštyn (tai rodo ir minėtieji jo slapyvardžiai Aras, J. Besparnis). Su vis gausėjančia šeima, kurioje jau augo keturi vaikai, universitetas Kaune turėjo atrodyti tikrai kaip arui be sparnų žvelgiant į aukštą mėlynę. Į kurią pusę nukreipti savo akis, matyt, nemaža lėmė jo pažintis su Vydūnu. Su šia savita asmenybe, rašytoju, filosofu J. Lazauskas buvo jau susipažinęs Telšiuose, bet artimiau bendrauti ėmė Kėdainiuose, kai Vydūnas toje pačioje seminarijoje 1925 m. skaitė paskaitas. J. Lazauskas įsigijo ir Vydūno raštus, juos studijavo. Ir vėliau tos pažinties nepamiršęs, Vydūnas keletą knygų dedikavo J. Lazauskui.

Laisvuoju Lietuvos universiteto klausytoju J. Lazauskas tapo jau 1924 m. Norint tapti tikruoju studentu, reikėjo dar gimnazijos diplomo. Jį J. Lazauskas įsigijo savarankiškai pasirengęs ir išlaikęs Kėdainių gimnazijos egzaminus. Tais pačiais 1926 m. spalio 2 d. buvo priimtas minėto universiteto Humanitarinių mokslų Filosofijos skyriaus tikruoju studentu. Pasirinkti tiesioginiu studijų objektu ne filologiją, o filosofiją, matyt, kreipė ne tik pažintis su Vydūnu, bet ir suvokimas, kad net elementoriai turi remtis bendresniu autoriaus pasaulėvaizdžiu. Gal būta ir kitų priežasčių.

Tapus tikruoju studentu, reikėjo gyventi Kaune. Tad J. Lazauskas 1926 m. rudenį kartu su šeima kraustosi į naują vietą – šį kartą į Kauną, tapusį jo tolesnio gyvenimo miestu, kuriame tvirčiausiai įsikurta, daugiausia patirta ir nuveikta. Kaune (gal su pertraukomis) dvidešimtį metų (1926–1946 m.) J. Lazauskas dirbo pradinių klasių mokytoju.

Reikia pridurti, kad, matyt, iš Dotnuvos ir Kėdainių keletą kartų jis lankėsi Kaune pas Joną Jablonskį. Dabar jis atvykdavo drąsesnis nei pirmąkart – atvažiuodavo pasirengęs, su pluoštu klausimų, kurių jam kildavo bedirbant mokytoju seminarijose ir Dotnuvos technikume. Aiškinosi įvairius gramatikos, kirčiavimo, žodžių darybos klausimus. Jau drįsdavo ir pasispyrioti. Atsiminimuose apie J. Jablonskį rašoma: „Aš, būdamas kapsas patriotas, gyniau žodžius lietuvys, žvirblys... jiega, frazę iššoko per langą, o ne pro langą“ (žr. Kalbotyra, 5, 1968). J. Jablonskis jį įtikinęs, kad labiau tinka vartoti lietuvis, žvirblis, iššoko pro langą ir kad nereikia įsikibti į vienos parapijos šnektą. Tada J. Lazauskas supratęs, jog negalima visų lietuvių priversti šnekėti kaip Daukšiuose (jo gimtinėje). Kartą lankydamasis radęs J. Jablonskį sergantį, paskutiniuosius ketverius metus (vadinasi, atsikėlęs į Kauną) jo nebelankė. Tik nepamiršo jo darbų ir nuopelnų lietuvių kalbai. J. Balčikoniui pradėjus leisti Jablonskio raštus, J. Lazauskas „Mokykloje ir gyvenime“ (1933 m. Nr. 5, p. 201–204) paskelbė straipsnį „Džiaugsminga naujiena“.

Neturime duomenų, ar 1926–1929 m. J. Lazauskas sugebėjo derinti studijas universitete su darbu pradžios mokykloje. Pagaliau tai nėra labai svarbu. Svarbesnis faktas, kaip apie J. Lazauską, filosofijos studentą, knygos „Logika. Paskaitos, skaitytos Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete“ (Kaunas, 1929 m.) pratarmėje atsiliepė jo profesorius V. Sezemanas. padėkojęs profesoriui St. Šalkauskiui, ten V. Sezemanas rašo: „... ir ypačiai [dėkingas] studentui J. Lazauskui, gabiam ir darbščiam savo mokiniui, atlikusiam sunkų ir nedėkingą darbą – pataisiusiam neseniai pramokusiam lietuviškai kalbą gramatikos ir stilistikos atžvilgiu, tai pat nurodžius keletą, mano supratimu, vykusių terminų“.

Skaitytojams primename, kas buvo V. Sezemanas ir kodėl reikėję taisyti jo darbo kalbą.

Vosylius Sezemanas, kurio tėvas buvo Suomijos švedas, baigė mokslus Petrapilyje, čia ir kitose Rusijos aukštosiose mokyklose daugiau kaip 10 metų dėstęs logiką, vėliau atsidūręs Berlyne, iš ten 1923 m. pakviestas į Lietuvos (vėliau VDU) universiteto Filosofijos katedrą, čia gavęs profesoriaus vardą. Buvo ištremtas į Sibirą, iš ten grįžęs, dirbo Vilniaus universitete. 1928 m. V. Sezemanas Kaune logiką dėstė lietuviškai, tačiau, leisdamas paskaitų kursą, dar prašė studento J. Lazausko pataisyti jo kalbą. Iš to galima spręsti ir kiek profesoriui rūpėjusi lietuvių kalba, ir kiek jo sudėtingo kūrinio stilių ir terminus turėjęs imtis koreguoti gabus jo mokinys J. Lazauskas. Deja, tam stipriam studentui 1929 m. nebuvo lemta baigti universiteto. Priežastys ne visai aiškios. Pats J. Lazauskas po 30 ar daugiau metų rašytuose fragmentiniuose prisiminimuose sakosi nenorėjęs laikyti vieno egzamino pas kažkurį dėstytoją, nes jo visai negerbęs, laikęs neišmanėliu. Jeigu tikrai taip, tai galima įžvelgti ar studento principingumą, ar gal tik ambicijas. Galėjo kliudyti ir nelengva šeimos padėtis – vyriausiajam sūnui tik 15 metų, trys už jį jaunesni vaikai, o 1928 m. šeima susilaukia ketvirtojo (žr. sūnaus Jono Algirdo sudarytą Juozo Lazausko giminės medį – iš Jurgio Glavecko asmeninio archyvo). Šiaip ar taip, 1929 m. specialiame Švietimo ministerijos rašte skaitome: „pripažįsta Juozui Lazauskui tik pradžios mokyklos mokytojo cenzą ir visas pradžios mokyklos mokytojo teises“. Taigi patvirtinta aukštesnė jau turėtos profesijos kvalifikacija. Cituotame rašte nieko nesakoma apie studijas universitete, o tik remiamasi Kėdainių gimnazijos baigimo diplomu. Turėdamas sutvirtintas pradžios mokyklos teises, J. Lazauskas šį darbą Kaune, gal visą laiką Aleksote, atsidėjęs šį darbą dirbo, tačiau kartu jis vis labiau įsitraukė ir į visuomeninę bei kūrybinę veiklą.


 

Kūrybingiausias dešimtmetis


J. Lazausko kūrybinė veikla ketvirtajame XX a. dešimtmetyje tiesėsi keliomis vagomis – elementorių metodikos svarstymo ir kūrimo, rašybos reformų poveikio mokyklai, lituanistikos tyrinėjimų.

Nutraukęs studijas universitete, J. Lazauskas vis daugiau rūpinosi ir rašė pradinukų dėstymo klausimais. Jo mintys šiomis temomis išdėstytos knygelėse „Iš ko reikėtų vertinti elementorius“ (1930 m.), „Apie gyvų žodžių rašymo ir skaitymo metodiką“ (1931 m.). Ši tema tęsta ir vėliau straipsnyje „Svarbiausias eleementoriaus uždavinys“ (Mokykla ir gyvenimas, 1938). Pasitelkęs dailininką J. Burbą, sukūrė ir 1933 m. išleido išradingai parengtą elementorių „Pelėda“. Dar vėliau drauge su J. Ambraška pateikė elementorių nelietuvių vaikams (1934 m.).

Praėjusio šimtmečio ketvirtajame dešimtmetyje ne kartą karštai svarstyti rašybos reikalai. Sudaryta speciali rašybos komisija mūsų rašybą bandė radikaliai reformuoti. Spaudoje pasipylė įvairių kritiškų nuomonių. Neliko nuošalyje ir J. Lazauskas – išleido knygelę „Rašybos reforma ir gyvenimas“ (1934 m.), dar pridėjo keletą straipsnių, kaip rašybos reforma paveiktų mokyklą. Ir užmojis iš esmės perdirbti mūsų rašybą, ir nuosaikesni projektai (1938 m.) sužlugo.

Nuo 1935 m. J. Lazauskas ėmė aktyviai bendradarbiauti „Gimtojoje kalboje“. Čia jis svarstė keletą gramatikos naujovių: įrodinėjo, kad lietuvių kalbai reikia skirti penktąją nuosaką, siūlė savitą požiūrį į linksniuotes ir asmenuotes, rašė dėl kirčiuočių nustatymo sunkumų (Gimtoji kalba, 1939, p. 49–52). Kai kurie J. Lazausko teikti gramatikos dėstymo pakeitimai atsispindėjo vėlesnėse lietuvių kalbos gramatikose.

Lituanistikai svarbiausias J. Lazausko darbas 1938 m. išleista „Lietuvių kalbos gramatika“. Nors knygos paantraštėje nurodyta, kad tai esąs „Vadovėlis pradžios mokyklos V ir VI skyriui“, tačiau ji vertinga ir kaip savitas lietuvių kalbos gramatikos aprašas. „Gramatikoje“ ypač krenta į akis lengvas pasakojamasis tonas ir patriotizmą bei meninį suvokimą ugdantys gerai parinkti nagrinėtini tekstai – Maironio, Vytės Nemunėlio (B. Brazdžionio), Putino ir kt. eilėraščiai, publicistikos ištraukos iš A. Smetonos ir Vydūno raštų. Tai pažymėjęs ir J. Lazausko „Gramatiką“ recenzavęs žinomas kalbininkas Petras Jonikas (Gimtoji kalba, 1938 m., Nr. 9, p. 149).

J. Lazausko „Gramatika“ smulkiau aptarta mūsų šių metų „Gimtajame žodyje“ (2011 m. Nr. 11).

Visus J. Lazausko metodikos darbus, vadovėlius, jo pedagoginę veiklą trumpai, bet itin šiltai yra įvertinusi kalbininkė ir tauri asmenybė Antanė Kučinskaitė (Mūsų kalba. 1972, Nr.4, p. 32–35).


 

Po dviejų okupacijų gaubtais


Maža duomenų turime, kaip J. Lazauskui teko išgyventi pirmąjį rusų tankais atvežtąjį Lietuvos „išvadavimą“ ir naujo pasaulinio karo posūkį į rytus. Iš giminaičių prisiminimų žinoma, kad gausios Lazauskų šeimos būklė karo metais buvo sunki, kad jiems teko vieną kitą vaiką siųsti į kaimą pas gimines. Į gimtąjį Daukšių kaimą, pas senelę, pas Glaveckus, buvo atvežtas sūnus Petras, karo metais čia lankęs tą pačią mokyklą kaip ir jo tėvas.

Frontui persiritus per Lietuvą, vokiečių okupacijos metais J. Lazauską įtraukė prieštaringų įvykių kaita. Bičiulių įkalbintas ir prof. V. Sezemano rekomenduotas J. Lazauskas ryžtasi baigti filosofijos studijas jau į Vilnių atkeltame universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. 1942 m. Vilniaus universitetas davė diplomą, kad Juozas Lazauskas „išėjęs Humanitarinių mokslų fakulteto filosofijos skyriaus mokslus, labai gerai išlaikęs filosofijos specialybės baigiamuosius egzaminus ir labai gerai parašęs diplominį darbą „Šis tas apie pasaulėžiūros sroves ir sūkurius“, 1942 m. lapkričio mėn. 13 d. baigė aukštąjį mokslą, įgijo visas tą mokslą baigusio teises ir jam suteikiamas diplomuoto filosofo vardas“. Pasirašė rektorius prof. M. Biržiška ir dekanas J. Puzinas.Pirmoji mokykla, kurioje mokėsi Juozas Lazauskas

Prie diplomo pridėtas pažymėjimas, kuriame nurodoma, kada J. Lazauskas baigė Kėdainių gimanziją, kada pradėjo studijuoti universitete ir papildoma informacija apie visus egzaminus ir jų pažymius. Iš laikytųjų 18 dalykų labai gerai išlaikyta 16 (bendrinės lietuvių kalbos kursas, filosofijos įvadas, gnoseologija, ontologija, kosmologija, logika, psichologija, etika, estetika, religijos filosofija, senovės filosofijos istorija, viduramžių filosofijos istorija, graikų autorius, lotynų autorius, rusų kalba). Pažymys „gerai“ gautas tik iš vokiečių kalbos ir graikų kalbos.

J. Lazausko diplomo priede nenurodyti, kada kurie egzaminai išlaikyti. Greičiausiai daugelis įskaityta iš studijų iki 1929 m. pabaigos. Tokią išvadą remtų ir tas faktas, kad jo diplominis darbas „Šis tas apie pasaulėžiūros sroves ir sūkurius“ atskiru leidiniu buvo paskelbtas dar 1938 m.

Iš mūsų pateikto diplomo ir po jo duoto pažymėjimo detalesnio aprašo paaiškėja ne tik J. Lazausko gabumai, bet ir tai, kokie reikalavimai buvo keliami būsimajam filosofui iš Kauno į Vilnių atkeltame Humanitarinių mokslų fakultete. Vokiečių valdžia, matyt, dar nebuvo suspėjusi pakeisti studijų dalykų ir visos senosios fakulteto tvarkos.

J. Lazauskui pasisekė laiku gauti universiteto baigimo dokumentus. Prie diplomo duoto pažymėjimo data – 1943 m. sausio mėn. 22 d., o po trijų mėnesių okupacinė vokiečių valdžia Vilniaus universitetą uždarė.

Vokiečių valdžia įvedė griežtą tvarką: maisto produktai, muilas, rūkalai buvo parduodami tik pagal korteles. O virš Lazauskų, kaip ir viršum visos Lietuvos, kaupėsi visai niūrūs debesys – vokiečiai gaudė žydus ir grūdo į getą. J. Lazauskas gerai pažinojo žydą mokytoją R. Leviną. Šis kažkur slapstėsi, bet jo dukrelė buvo uždaryta gete. Per pažįstamą tarpininką R. Levinas paprašė, kad Lazauskai priglaustų jo dukrą. Šie neatsisakė. Atsirado žmogus, kuris maiše atnešė iš geto susirietusią mergaitę ir atgabeno pas Lazauskus. Mergaitė buvo mažai panaši į žydaitę, tad tuojau ėmė bėgioti po kiemą su Lazauskų vaikais. Kažkas vis dėlto ėmė šnekėti, kad tai žydaitė. Lazauskai suvokė, kiek rizikuoja visa jų šeima, tad žydaitę, pavadintą lietuvišku Elenos vardu, išvežė į Jurginiškių kaimą pas Lazauskienės giminaičius. Ten ji susitiko su savo tėvu ir, frontui artėjant, prasmuko į Vakarus, vėliau į JAV. Ten vėliau ji paskelbė savo gelbėjimo istoriją.

J. Lazauskas padėjo gelbėti ir gydytoją žydą Portuojų, kuriuo rūpinosi visas Aleksotas.

Išgąsdinti vakaruos griaudėjusio fronto, Lazauskai pasitraukė į tą patį Jurginiškių kaimą, kur slapstėsi ir jų auginta Elena Levinaitė-Lazauskaitė.

Atbildėjus besiskelbiančiai išvaduotoja Raudonajai Armijai trisdešimtmečio Lazauskų sūnaus Gražvydo laukė frontas, arba tremtis už nemažą postą „Litekso“ fabrike. Jam 1945 m. pavyko pabėgti į Vakarus. Vėliau atsidūrė Čikagoje. Kai po tėvo mirties praėjus 30 metų, prezidentas V. Adamkus J. Lazauskui suteikė „Žūvančiųjų gelbėjimo kryžių“, apdovanojimą atsiėmė iš JAV atvykęs sūnus Gražvydas. O tuo „Kryžiumi“ apdovanoti J. Lazauską, atsidėkodama už gelbėjimą vokiečių okupacijos metais, išrūpino žydė E. Levinaitė.

Grįžkime į 1946 metus. Juozui Lazauskui tuomet pavyko gauti darbą valstybinės mokslinės literatūros leidykloje. Tai, matyt, daugiausiai lėmė tokia jo patirtis, kurią jis buvo sukaupęs redaguodamas V. Sezemano knygas, padėdamas kadaise „Spaudos fondo“ bendrovei – taisęs jos leidinių kalbą ir stilių. Didžiausias ir sunkiausias darbas, kurį mokslinės literatūros leidykloje gavo dirbti J. Lazauskas, – rengti ir redaguoti stambų „Lietuvių kalbos rašybos žodyną“. Kukliai redaktoriais pavadinti čia dirbo dar keletas lituanistų: K. Gasparavičius, N. Grigas, K. Ulvydas, A. Žirgulys. Tačiau atsakinguoju redaktoriumi buvo paskirtas Juozas Lazauskas.

Tame „Rašybos žodyne“ toli peršoktas jo pavadinimas: čia aptartos rašybos ir skyrybos taisyklės, kirčiavimas, žodžių, lyčių vartojimas, net ir tarmės, lietuvių pavardžių ir vietovardžių kilmė ir daryba, pateiktas atskiras tikrinių vardų žodynas. Tad iš esmės tai buvo vadinamaisiais tarybiniais metais (1948) išleistas pirmasis lietuvių kalbos vadovas. Jį tris kartus svarstė Lietuvių kalbos institute, pratarmėje stengtasi prisidengti visuotinai priimta prof. J. Žiugždos „Lietuvių kalbos gramatika“, tačiau valdžia su saugumiečių pagalba apsižiūrėjo, kad žodynas per mažai „tarybinis“. Gal užkliuvo tarmių žemėlapiai („rašybos žodyne! “), aišku, kad skolinti iš į Vakarus pasitraukusio A. Salio darbų. „Žodyno“ 20 000 egz. tiražas kaipmat dingo. O atsakingasis redaktorius Juozas Lazauskas 1949 m. buvo išgrūstas iš tos mokslo literatūros leidyklos.

Dar apie porą metų J. Lazauskui pavyko padirbėti Kauno XIV vidurinėje mokykloje, čia dėstė ne tik lietuvių kalbą, bet ir logiką, psichologiją. Jam teko nervintis, kad nepripažįstamas vokiečių okupacijos metais gautas universiteto baigimo diplomas ir darbo stažas. 1952 m. J. Lazauskas buvo išstumtas į pensiją.

Šešiasdešimtmetis J. Lazauskas ir pensininikas būdamas rankų nenuleido – ėmėsi talkinti akademikui K. Bieliukui – redagavo jo mokslinių darbų rankraščius. Be to, rašė atsiminimus. Įdomiausi iš jų jau minėti 1961 m. paskelbti atsiminimai kaip jo lankytasi pas Joną Jablonskį.

Juozas Lazauskas mirė 1970 m. Kaune, ten ir palaidotas. Juozo ir Onos šeima išaugino 6 sūnus ir dvi dukteris, iš jų septynis ir išleido į mokslus – vieni tapo inžinieriais, kiti – agronomais.


 

Pažiūros, visuomeninė veikla, asmenybė


Vaikystėje bei ankstyvoje jaunystėje J. Lazauskas buvo gana religingas. Paskui nuo bažnyčios reikalų nutolo, savo straipsniuose kunigams yra pažėręs įvairių priekaištų. Gyvenimui baigiantis, vėl susitaikė su bažnyčia, mirė ir palaidotas kaip tikras katalikas.

Tiesiogiai dalyvauti politikoje J. Lazauskas vengė, tačiau jo visuomeninė veikla buvo daugiašakė. Antai, dar dirbdamas Kėdainiuose, skaitė paskaitų šauliams pavergto Vilniaus klausimu. 1928 m. A. Smetona jį apdovanojo „Lietuvos Nepriklausomybės 10 metų jubiliejaus medaliu“.

Tarpukario Lietuvos metais J. Lazauskas aktyviai dalyvavo mokytojų profesinės organizacijos veikloje. Jo 1933–1934 m. redaguotas žurnalas „Mokykla ir gyvenimas“ buvo minėtos organizacjos leidinys.

Daugiausiai J. Lazauskas laikėsi valstiečių liaudininkų pažiūrų. 1932 ir 1934 m. išspausdino atskirą knygelę „Principinės liaudininkų idėjos“.

Pasinėręs į lituanistikos darbus J. Lazauskas įstojo į Lietuvos kalbos draugiją ir keletą metų bendradarbiavo su „Gimtąja kalba“.

J. Lazausko sūnus Jonas Algirdas atsiminimuose (rankraščiai) rašo, kad tėvas nuo mažens mėgo knygas, joms negailėjęs pinigų, parsisiųsdavęs jų net iš užsienio. Knygomis buvę užversti visi jų namai. „Spaudos fondo“ bendradarbiai jį vadinę knygų „alkoholiku“.

Pasitraukdami į Vakarus bičiuliai jam palikdavę saugoti savo knygas. Kalbininkas Petras Jonikas jam palikęs Mejerio enciklopediją. Senatvėje pats J. Lazauskas savo knygas dovanojo kitiems. Lietuvių kalbos institutui jis padovanojęs keletą gramatikų, Vydūno raštus su autografais – Kauno literatūros muziejui. Vilniaus universiteto filosofė K. Rickevičiūtė išsivežusi apie 1 200 filosofijos knygų. Sūnui Jonui atitekę matematikos knygos ir enciklopedijos.

J. Lazauskas buvo atjautos žmogaus. Minėti atvejai, kai jis okupacijos metais padėjo gelbėti žydus, nėra vieninteliai. Nemaža jis turėjęs ir gerų bičiulių.

Labai branginęs J. Lazauskas ir savo tėviškę Daukšius. Čia buvo atsivežęs ir profesorių Tadą Ivanauską, kai šis domėjosi Žuvinto paukščiais. Parvykęs į Daukšius, mėgdavo aplankyti jos apylinkes, pasėdėti kur nors ant Radutinės kalnelio. Vis būdavo tylus, susimąstęs. O kas myli savo tėviškę, gimtinę, tas niekuomet nepamirš ir savo Tėvynės. 1 Duomenų apie Juozo Lazausko vaikystę, asmeninį gyvenimą ir ryšius su tėviške Daukšiuose daugiausia imta iš J. Lazausko netikrų brolių ir seserų prisiminimų, saugomų asmeniniuose Ksaveros Brusokienės-Pūkaitės ir Jurgio Glavecko archyvuose. Giminaičio Jurgio Glavecko archyve yra ir Juozo Lazausko sūnaus prisiminimų, J. Lazausko nuotraukų originalų iš įvairių laikotarpių. Abiem rankraščių saugotojams, leidusiems pasinaudoti šia niekur neskelbta medžiaga, straipsnio autorius labai dėkingas.

 


Nuotraukose:

 

J. Lazauskas 1911 m. Veiverių Mokytojų seminarijoje

Pirmoji mokykla, kurioje mokėsi Juozas Lazauskas