MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2007/04/19

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO TERMOIZOLIACIJOS INSTITUTAS

SKELBIA VIEŠĄ KONKURSĄ INSTITUTO DIREKTORIAUS PAREIGAS UŽIMTI

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1421. Konkurse gali dalyvauti pretendentai:

 • ne vyresni kaip 65 metų amžiaus;
 • mokslininkai, įgiję daktaro arba habilituoto daktaro mokslo laipsnį technologijos mokslų srities medžiagų inžinerijos mokslų kryptyje;
 • turintys ne mažesnį kaip 10 metų mokslininko stažą bei administracinio darbo patirtį ir kvalifikaciją, atitinkančią ne mažesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas užimti taikomus kvalifikacinius reikalavimus;
 • turi būti susipažinę su mokslinių tyrimų įstaigų veiklos organizavimu, finansavimu, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

Pretendento privalumai:

 • ne mažesnis kaip 5 metų pedagoginio darbo stažas;
 • mokslinių publikacijų skelbimas leidiniuose, įrašytuose į ISI bazės pagrindinių leidinių sąrašą;
 • dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, mokslo žurnalų redakcinėse kolegijose;
 • patirtis dalyvaujant, rengiant ir įgyvendinant mokslo bei ES struktūrinių fondų paramos projektus.

Per vieną mėnesį nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienos, įskaitant paskelbimo spaudoje dieną, pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • mokslo laipsnius ir vardus liudijančius dokumentus ir jų kopijas;
 • valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;
 • trumpą gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą; · instituto veiklos plano projektą;
 • mokslinių darbų sąrašą;
 • kitus papildomus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Pretendentai dokumentus gali siųsti registruotu laišku arba pateikti asmeniškai Institute mokslinei sekretorei adresu: VGTU Termoizoliacijos institutas, Linkmenų 28, LT-08217 Vilnius.

Informacija teikiama nurodytu adresu, telefonu (8 ~ 5) 273 1075 arba el. paštu termo@aiva.ltAukštojo mokslo taryba išsirinko pirmininką


Balandžio 3 d. naujos sudėties Aukštojo mokslo taryba pradėjo pirmąjį posėdį. Pradėjusi darbą naujoji taryba išsirinko pirmininką. Juo tapo Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas Antanas Kulakauskas. Pavaduotoju buvo išrinktas Žinių ekonomikos forumo Tarybos narys Evaldas Drąsutis.

Aukštojo mokslo taryba yra nuolatinė ministerijos ekspertinė institucija, teikianti pasiūlymus strateginiais aukštojo mokslo plėtros klausimais. Kandidatus į tarybą, kurios sudėtį tvirtina švietimo ir mokslo ministras, siūlo Lietuvos mokslo taryba, universitetų rektorių ir kolegijų direktorių konferencijos, studentų atstovybių sąjungos, Lietuvos gimnazijų ir mokyklų vadovų asociacijos, ministerijos ir kitos įstaigos bei organizacijos.

Svarbiausi Aukštojo mokslo tarybos uždaviniai – analizuoti ir vertinti Lietuvos aukštojo mokslo plėtros strategiją, apibendrinti jos uždavinių įgyvendinimą, konsultuoti LR Švietimo ir mokslo ministeriją, teikti jai siūlymus ir išvadas aukštojo mokslo plėtojimo ir kokybės gerinimo klausimais.

Aukštojo mokslo tarybos kadencija – 3 metai. Taryba apie savo veiklą informuoja visuomenę ir ne rečiau kaip kartą per metus atsiskaito ministerijai.


Aukštojo mokslo tarybos nariai:


Algirdas Antanas Avižienis – Vytauto Didžiojo universiteto Taikomosios informatikos katedros vyriausiasis mokslo darbuotojas;

Jūratė Baranova – Vilniaus pedagoginio universiteto Filosofijos katedros profesorė;

Petras Baršauskas – ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto mokslo prorektorius;

Eugenijus Butkus – Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas;

Evaldas Drąsutis – Tarybos pirmininko pavaduotojas, Žinių ekonomikos forumo Tarybos narys;

Nijolė Kikutienė – Vilniaus statybos ir dizaino kolegijos direktorė;

Antanas Kulakauskas – Tarybos pirmininkas, Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas;

Jonas Okunis – Lietuvos studentų sąjungos prezidentas;

Danutė Puchovičienė – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė;

Ainė Ramonaitė – Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos narė;

Gintaras Švedas – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedros vedėjas;

Ramūnas Valiokas – Lietuvos fizikos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas;

Indrė Vareikytė – Lietuvos studentų atstovybių sąjungos prezidentė;

Eduardas Vilkas – Ekonomikos instituto direktorius;

Henrikas Žilinskas – Lietuvos veterinarijos akademijos rektorius;

Gintarė Martinonytė – Tarybos sekretorė, sekretorė, Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų departamento Universitetinių studijų skyriaus vyresnioji specialistė.


LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacijaKomentaras „Mokslo Lietuvos“ redakcijai


2007 m. balandžio 5–8 d. Nr. 7 Mokslo Lietuva išspausdino prof. Broniaus Kaulakio straipsnį Kaip žlugdomas Lietuvos mokslas ir studijos. Malonu, kad gerb. profesorius naudojasi Statistikos departamento skelbiama informacija, tačiau šiuo atveju jo minimos informacijos autorius yra ne Statistikos departamentas (cituojame: „Atkreiptinas dėmesys, kad dėl nebiudžetinių lėšų įskaitymo į biudžetą ir neteisingos metodikos Statistikos departamento skelbiamas aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų biudžetinis finansavimas, lyginant su tikruoju, yra padidintas apie 20–50 proc.“).

Straipsnio autoriui ir Mokslo Lietuvos skaitytojams patiksliname, kad Statistikos departamentas savo leidiniuose ir internete tik paskelbia Finansų ministerijos parengtą ir pateiktą informaciją apie valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaidas pagal funkcijas.

Prašome su šiuo patikslinimu supažindinti Mokslo Lietuvos skaitytojus.

Audronė Miškinienė, Ryšių su visuomene skyriaus vedėjaBIOTECHNOLOGIJOS INSTITUTAS

SKELBIA VIEŠĄ KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, Instituto statutu, Instituto tarybos darbo reglamentu.

Konkurse gali dalyvauti ne vyresni kaip 65 metų mokslininkai, turintys ne mažesnį kaip 10 metų mokslinio darbo stažą, žinantys Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius mokslo ir studijų institucijų veiklą, sugebantys spręsti Instituto pagrindinės veiklos organizavimo, finansavimo, darbo teisinių santykių klausimus. Pretendentai iki skelbime nurodytos datos privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • prašymą Instituto tarybos sekretoriaus vardu dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę ir amžių patvirtinančio dokumento kopiją;
 • valstybinio socialinio draudimo pažymėjimo kopiją;
 • mokslo laipsnį liudijančio dokumento (-ų) kopiją (-as);
 • trumpą gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą (CV);
 • instituto veiklos plano projektą;· svarbiausių mokslinių darbų sąrašą;
 • kitus papildomus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją (pretendento nuožiūra).

Pretendentai dokumentus pateikia Biotechnologijos instituto tarybos sekretoriui (V. A. Graičiūno 8, LT–02241, Vilnius, 414 kab.) iki 2007 m. gegužės 25 d. Telefonas pasiteirauti (8 ~ 5) 260 2109. Pateikiant dokumentų kopijas turėti jų originalus.

Paskelbta: www.ibt.lt/lithuanian/index.htm