MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2007/07/05

PUSLAIDININKIŲ FIZIKOS INSTITUTAS

Skelbia konkursą į Puslaidininkių fizikos instituto doktorantūrą šiose mokslo šakose: Medžiagų inžinerija (08T), Kondensuotos medžiagos (P260), Puslaidininkių fizika (P265).

Doktorantūros trukmė 4 metai. Asmenys, dalyvaujantys konkurse, turi patekti: prašymą; gyvenimo, kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymą; magistro kvalifikacinio laipsnio diplomo ir jo priedų kopijas; dviejų mokslininkų rekomendacijas; paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas.

Dokumentai priimami Instituto sekretoriate iki š. m. rugsėjo 5 d. adresu: A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius, tel. (8 ~ 5) 261 9821.


Instituto direktorius S. AšmontasDĖL MOKSLO IR TAIKOMOSIOS VEIKLOS (EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS) DARBŲ PATEIKIMO LIETUVOS MOKSLO PREMIJŲ KONKURSUI


Lietuvos mokslo premijų komisija praneša, kad darbai 2007 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui priimami iki 2007 m. spalio 1 d.

Mokslo darbus premijai gauti siūlo Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas, aukštųjų mokyklų senatai ir mokslinių tyrimų įstaigų tarybos.

Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbus premijai gauti bendru teikimu siūlo verslo įmonės ar organizacijos kartu su Lietuvos mokslų akademijos prezidiumu, aukštųjų mokyklų senatais arba mokslinių tyrimų įstaigų tarybomis.

Asmenys, pateikdami premijai skirtus darbus, nurodo darbų mokslinę ir praktinę reikšmę. Pateikiant originalų aukštosios mokyklos vadovėlį premijai gauti turi būti įrodyta mokslinė jo vertė.

Darbai turi būti atrinkti ir pateikti remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais Lietuvos mokslo premijų nuostatais (Valstybės žinios, 2006 m. rugsėjo 5 d., Nr. 94, Lietuvos MA interneto tinklalapis http://lma.lt/  ).

Siūlant darbus premijai gauti pateikiami išvardyti dokumentai.

1. Mokslo arba taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas (3 egz.).
Jei pristatant darbų ciklus tarp jų yra straipsnių, juos būtina atitinkamai sugrupuoti ir įrišti.
Mokslo darbai, pasiūlyti premijai gauti, turi būti paskelbti Lietuvos ir (ar) užsienio spaudoje ne vėliau kaip prieš metus iki dokumentų pateikimo komisijai.
2. Darbą teikiančių institucijų pristatymas.
3. Darbo anotacija.
4. Darbo autoriaus (-ių) spausdintų ir (ar) įdiegtų mokslo darbų sąrašas.
5. Darbo autoriaus (-ių) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas.

Pateikiama medžiaga turi būti tvarkingai sudėta į aplankus, segtuvus, dėžutes ir pan. (turi būti užrašytas darbo pavadinimas).
Darbai priimami Lietuvos mokslo premijų komisijoje (Lietuvos mokslų akademija, Gedimino pr. 3, 1 kab., LT-01103 Vilnius), informacija teikiama tel. (8~5) 261 3651, 261 3817, el. paštas: prezidiumas@lma.lt .

Lietuvos mokslo premijų komisijaHumanitarinių ir socialinių mokslų Lietuvoje perspektyvos: doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas


Šiuo metu Lietuvos akademinė bendruomenė, visuomenės veikėjai ir politikai analizuoja aukštojo mokslo Lietuvoje reformos būtinybę ir pobūdį. Nacionaliniu mastu dalyvaudami išplėtotame aukštojo mokslo reformos aptarime Vilniaus universiteto (VU), Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) ir Lietuvių kalbos instituto (LKI) humanitarinių ir socialinių mokslų atstovai susibūrė ir jau antrus metus sėkmingai vykdo projektą Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslų doktorantūros studijų programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas. Šiuo projektu siekiama sukurti Humanitarinių ir socialinių mokslų (toliau – HSM) studijų ir tyrimų Lietuvoje sistemą, tikslingai atnaujinti HSM doktorantūros studijas bei sukurti HSM podiplominių (podoktorantūros) studijų modelį atsižvelgiant į nacionalinio tapatumo išsaugojimą globalizacijos sąlygomis.

Podoktorantūros sąvoka dar nėra įprasta Lietuvos akademinėje bendruomenėje, nors podoktorantūros studijos (postdoctoral studies) jau yra įsitvirtinusios pasaulinėje mokslo praktikoje, ir įrodyta, kad jos naudingos. Tokios studijos telkiamos stipriausiuose universitetuose ir mokslo centruose. Europos Sąjunga, norėdama sustabdyti protų nutekėjimą ir siekdama pirmauti mokslinių inovacijų srityje, vis labiau remia tarptautinių ir nacionalinių podiplominių studijų programų steigimo bei stiprinimo iniciatyvas, akivaizdžiai didinančias europinio mokslo konkurencingumą pasaulyje. VU inicijuotas ir kartu su partneriais – VDU ir LKI – vykdomas projektas prisideda prie šių ES mokslo stiprinimo iniciatyvų, kartu jis atitinka specifinius Lietuvos visuomenės ir valstybės poreikius.

Projekto vykdytojai, remdamiesi išsamia Lietuvai aktualių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) prioritetinių sričių analize ir siedami ją su tarpdiscipliniškumu bei nacionalinio tapatumo išsaugojimu globalizacijos sąlygomis krypčių tyrimais, susistemino projekto mokslinės tiriamosios veiklos temas. Jos nagrinėjamos projekte dalyvaujančiuose VU padaliniuose, LKI ir VDU Politikos mokslų ir diplomatijos institute.

Parengti 28 nauji daugiadalykiai kursai politikos mokslų, filologijos, istorijos, komunikacijos ir informacijos, sociologijos, psichologijos, filosofijos, ekonomikos doktorantūros programoms bei podiplominėms studijoms (du kursai jau dėstomi). Remiantis šiais kursais buvo parengti 6 podiplominių studijų daugiadalykiai moduliai, susiję su nacionalinio tapatumo išsaugojimu globalizacijos sąlygomis. Patvirtinta atnaujinta doktorantūros studijų ir bandomoji podiplominių studijų tvarka. Taip pat projekto dalyviams išleista projekto pristatomųjų seminarų ir jau prasidėjusių mokslinių konsultacijų metu pristatyta aktuali metodinė medžiaga (Doktorantūros studijų vadovas ir Podiplominių studijų vadovas).

Pradėti ir tiesioginiai podiplominių studijų modelio mokslo daktarams humanitarinių ir socialinių mokslų srityse kūrimo darbai. Konsultuojantis su doktorantais ir mokslų daktarais fakultetuose bei partnerių institucijose buvo aptariami doktorantūros proceso tobulinimo ir podiplominių studijų modelio kūrimo klausimai, išskiriami svarbiausi aspektai. Atsižvelgiant į tai buvo parengta apklausos anketa ir pateikta projekto dalyviams interaktyvioje projekto svetainėje www.postdoc.fsf.vu.lt. Šia apklausa siekiama išsiaiškinti podaktarinių HSM studijų reikmę, pobūdį ir svarbiausius principus. Lietuvos jaunojo mokslinio potencialo telkimas – svarbi iš projekto ilgalaikių tikslų kylanti užduotis. Projekto metu užsienyje tyrimus vykdantys jauni mokslininkai Lietuvos piliečiai yra informuojami apie patį projektą ir yra skatinami pasinaudoti projekto teikiamomis galimybėmis.Biochemijos institutas skelbia priėmimą į biochemijos mokslo krypties dieninę doktorantūrą


Stojantieji turi pateikti:


– prašymą instituto direktoriaus vardu;
– gyvenimo aprašymą;
– kvalifikacinio magistro laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomo ir jo priedo kopijas;
– dviejų mokslininkų rekomendacijas;
– paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir darbų kopijas, jei jų nėra – doktorantūros krypties mokslinį referatą;
– kitus, priėmimo skelbime nenurodytus, bet jų nuomone svarbius dokumentus.

Dokumentai priimami iki š. m. rugpjūčio 31 d. adresu: Mokslininkų g. 12, 203 kab., LT-08662 Vilnius. Telefonas pasiteiravimui (8~5) 272 9144.

Konkursas vyks rugsėjo mėn.


DirektoriusLietuvos energetikos institutas
skelbia priėmimą į Technologijos mokslų Energetikos ir termoinžinerijos (06 T) krypties dieninę
D O K T O R A N T Ū R Ą


Doktorantūros studijų metu sudaromos sąlygos papildomai dirbti disertacijos temos srityje, yra galimybė dalyvauti tarptautiniuose projektuose, stažuotis užsienio mokslo centruose, dalyvauti tarptautinėse konferencijose, įsilieti į aktyvų instituto jaunųjų mokslininkų sąjungos (http://jms.lei.lt ) kolektyvą.

Stojantieji į doktorantūrą asmenys turi pateikti:

– prašymą instituto direktoriaus vardu, kuriame nurodo doktorantūros kryptį (prašymo formą rasite www.lei.lt, Informacija, Doktorantūra);
– gyvenimo aprašymą;
– kvalifikacinio magistro laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomą ir jo priedą bei jų kopijas;
– dviejų mokslininkų rekomendacijas, skirtas LEI Doktorantūros komisijai;
– paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas, o jeigu jų nėra – doktorantūros krypties mokslinį referatą;
– asmens tapatybę įrodantį dokumentą bei paso paskutinio puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
– kitus kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

Pastaba. Būsimiems doktorantams siūloma atvykti išankstiniam pokalbiui su galimais doktorantūros moksliniais vadovais.

Dokumentai priimami Lietuvos energetikos institute, Breslaujos g. 3, Kaunas 44403, 233 kab.
nuo 2007 m. rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 24 d. Priėmimo konkursas vyks 2007 m. rugpjūčio 28 d. 9 val., 202 kab.
Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8~37) 401 809, faks. (8~37) 351 271, el. p. jolanta@mail.lei.lt, www.lei.lt

Direktorius