MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2007/09/06

 

Tyrėjų naktis 2007

Rugsėjo 28 d. Europoje vyks jau trečioji „Tyrėjų naktis“. Jos tikslas – išsamiau supažindinti visuomenę su šalia dirbančiais mokslininkais, suprantamai ir patraukliai paaiškinti jų atliekamų tyrinėjimų bei ieškojimų esmę, naudą visuomenei. Šį penktadienio vakarą daugelio Europos šalių gyventojai lankysis mokslinėse laboratorijose ir observatorijose, diskutuos su mokslininkais, stebės mokslinius eksperimentus arba patys bandys juos atlikti.

VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto (TFAI) Molėtų astronomijos observatorijoje taip pat vyks „Tyrėjų naktis – 2007“. Nuo 20 iki 24 val. astronomai ir fizikai bendraus su lankytojais, parodys savo turimus prietaisus ir paaiškins, kaip jie veikia, papasakos kaip prieš 50 metų prasidėjo kosmoso tyrimai ir kas naujo astronomijoje ir kosmonautikoje šiandien. Jei oras bus geras, į dangų žvelgs visi observatorijos teleskopai, o norintieji pasigrožėti rudens dangumi galės tai padaryti ir pro astronomijos mėgėjų atsivežtus teleskopus.

Renginį organizuoja VU TFAI, iš dalies remia ESF projektas „Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė“, Nr. BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0040.
Kviečiame registruotis pageidaujamai valandai iš anksto telefonu 8 615 656 77 arba elektroniniu paštu mao@astro.lt . Prašome nurodyti pageidaujamą laiką, žmonių skaičių ir savo telefoną, kad būtų galima iki galo suderinti informaciją.
Renginio svetainė: http://mokslasplius.lt/tne/2007/

BPD EU SMM TFAI
Kurkime ateitį drauge!


 

Teisės institutas
skelbia konkursą užimti šias pareigas:
Kriminologinių tyrimų skyriuje jaunesniojo (-sios) mokslo darbuotojo (-jos), 1 vieta;

Dokumentai priimami iki š. m. rugsėjo 24 d. Teisės instituto Raštinėje, Gedimino pr. 39 / Ankštoji g. 1, 201 kab., tel. pasiteirauti (8 ~ 5) 249 7591.

Viešoji paskaita tema Bausmių politikos problemos Lietuvoje vyks 2007 m. spalio 1 d. 10 val. Teisės instituto patalpose.

Smulkesnę informaciją rasite Teisės instituto tinklalapyje www.teise.orgLietuvos energetikos institutas

skelbia priėmimą į

Technologijos mokslų

Energetikos ir termoinžinerijos (06 T) krypties,

Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos (04 T) krypties,

Socialinių mokslų

Ekonomikos (04 S) krypties


dieninę

D O K T O R A N T Ū R Ą


Doktorantūros studijų metu sudaromos sąlygos papildomai dirbti disertacijos temos srityje; yra galimybė dalyvauti tarptautiniuose projektuose, stažuotis užsienio mokslo centruose, dalyvauti tarptautinėse konferencijose, įstraukti į aktyvų instituto jaunųjų mokslininkų sąjungos (http://jms.lei.lt) kolektyvą.


Stojantieji į doktorantūrą asmenys pateikia:


• prašymą instituto direktoriaus vardu, kuriame nurodo doktorantūros kryptį (prašymo formą rasite www.lei.lt, Informacija, Doktorantūra);

• gyvenimo aprašymą;

• kvalifikacinio magistro laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomą, jo priedą ir jų kopijas;

• dviejų mokslininkų rekomendacijas, skirtas LEI Doktorantūros komisijai;

• paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas, o jeigu jų nėra – doktorantūros krypties mokslinį referatą;

• asmens tapatybę įrodantį dokumentą bei paso paskutinio puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

• kitus kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

Pastaba. Būsimiems doktorantams siūloma atvykti išankstiniam pokalbiui su galimais doktorantūros moksliniais vadovais.

Dokumentai priimami Lietuvos energetikos institute, Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas, 233 kab.


iki 2007 m. rugsėjo 14 d.


Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 ~ 37) 401 809, faks. (8 ~ 37) 351 271, el. p. jolanta@mail.lei.lt , www.lei.lt


DirektoriusMokslo institutai surengė per 160 seminarų Lietuvos mokslininkams


Puslaidininkių fizikos institutas kartu su Biochemijos, Biotechnologijų, Chemijos ir Fizikos institutais sėkmingai baigė įgyvendinti pusantrų metų trukmės projektą Mokslininkų kvalifikacijos gerinimas medžiagotyros, biotechnologijos ir aplinkotyros srityse. Lietuvos mokslininkams buvo surengta per 160 tarpdisciplininių, vadybos ir inovacijų valdymo mokymų. Projektui finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto skirta 1,4 mln. litų.


„Projekto įgyvendinimo patirtis parodė, kad tokie mokymai padeda didinti Lietuvos mokslo konkurencingumą ir skatina bendradarbiavimą su verslu. Manau, kad seminaruose dalyvavę 573 dalyviai bus geriau pasirengę įveikti mūsų mokslui kylančius iššūkius“, – sakė Puslaidininkių fizikos instituto direktorius, profesorius ir habilituotas daktaras Steponas Ašmontas.

Anot jo, verslui aktualūs tyrimai dažnai vykdomi mokslų sandūroje, o tarpdisciplininių žinių trūkumas – viena didžiausių Lietuvos mokslo problemų. Tarpdisciplininiams mokymams projekto rengėjai skyrė daugiausia dėmesio, surengta daugiau kaip šimtas šios srities seminarų. Inovacijų valdymo ir vadybos temoms buvo skirta atitinkamai 11 ir 46 mokymų.

Kiekvienas mokymų dalyvis vidutiniškai dalyvavo 5 seminaruose. Po kiekvieno jų mokslininkai gaudavo mokymų tezių sąvadus ir iliustracinę medžiagą.

Seminarus mokslininkams vedė 80 lektorių – 62 Lietuvos specialistai ir 18 mokslininkų iš užsienio. Rengiant tarpdisciplininius mokymus ypač daug dėmesio buvo skiriama medžiagotyros, biotechnologijos ir aplinkotyros sritims. Jos Lietuvos mokslo ir technologijų baltojoje knygoje išskirtos kaip ypač svarbios Lietuvos ekonomikai.

Pasibaigus projektui, buvo surengta dalyvių apklausa, atskleidusi, kad palankiausiai buvo vertinami tarpdisciplininiai mokslininkų mokymai. Jiems apklausoje buvo atiduotas 81 dalyvio balsas. Savo mokslo srities ir verslumo mokymais patenkinti liko atitinkamai 61 ir 52 balsavę mokslininkai. Beveik 90 proc. visų apklaustų seminarų dalyvių teigiamai įvertino ir patį projektą, ir seminarus.

Daugiausia seminarų dalyvių kaip labiausiai patikusius įvardijo A. Čepo, G. Lujanienės ir V. Lujano, G. Valinčiaus, G. Lukinavičiaus ir Z. Staševskio, R. Meškio bei V. Bondarenkos mokymus. Šiuos seminarus kaip sėkmingiausius minėjo bent po 20 dalyvių.

Paklausti, kokių mokymų pageidautų ateityje, 62 mokslininkai nurodė tarpdisciplininius, dar 46 – kompleksinius mokymus. 33 dalyviai ateityje pirmenybę teiktų savo mokslo srities mokymams, dar 19 pageidautų papildomų verslumo seminarų.

Teikdami pageidavimus dėl temų, kurias norėtų nagrinėti mokslo institutų organizuojamuose seminaruose, dalyviai ypač pabrėžė praktinio mokymosi svarbą. Labai daug mokslininkų norėtų dalyvauti eksperimentų rengimui ir su juo susijusios įrangos naudojimui skirtuose seminaruose. Daug mokslininkų pageidauja ateityje skirti dėmesio nanotechnologijoms.

Formuluodami poreikius verslumo mokymams, mokslininkams taip pat reikia ir praktinių žinių: kaip sėkmingai parengti paraišką mokslo projekto finansavimui, kokiu atveju reikalingas patentas ir panašiai.

Projektas iš pradžių planuotas kaip teorinių seminarų ciklas, o vėliau išplėstas ir papildytas mokslininkams skirtais praktiniais užsiėmimais, naudojantis naujausia tyrimų įranga. Pasak prof. S. Ašmonto, tokia mokymų forma, kai pagal teorinių mokymų tematiką rengiami ir praktiniai užsiėmimai, padėjo ne tik geriau įsisavinti žinias, bet ir skirtingų mokslo institutų specialistams suteikė bendro darbo patirties.


Puslaidininkių fizikos instituto informacijaLietuvos mokslų akademija
Su giliu liūdesiu pranešame, kad 2007 m. liepos 17 d., po staigiai užklupusios ligos, sulaukęs 84 metų, mirė įžymus mokslininkas, geologas ir geografas, Mokslų akademijos tikrasis narys, Upsalos universiteto garbės daktaras, valstybinių mokslo premijų laureatas, profesorius, habilituotas gamtos mokslų daktaras VYTAUTAS GUDELIS.

Reiškiame gilią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas