MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2007/10/04

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTAS

Skelbia viešą konkursą direktoriaus pareigas užimti


Konkurse dalyvaujantis asmuo (toliau – pretendentas) privalo:


– būti ne vyresnis kaip 65 metų amžiaus;
– būti mokslininkas, įgijęs medicinos mokslų srities, onkologijos šakos krypties daktaro arba habilituoto daktaro mokslo laipsnį;
– turėti ne mažesnį kaip 10 metų mokslinio darbo stažą (medicinos kryptis, onkologijos šaka) ir administracinio darbo patirties;
– turėti kvalifikaciją, atitinkančią ne mažesnius negu keliamus kvalifikacinius reikalavimus, vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti;
– būti susipažinęs su mokslinių tyrimų įstaigų veiklos organizavimą, finansavimą, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.


Privalumai:


– dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, mokslinių publikacijų skelbimas leidiniuose, įrašytuose į ISI bazės pagrindinių leidinių sąrašą;
– pedagoginio darbo patirtis;
– narystė tarptautinėse mokslinėse organizacijose, bendradarbiavimo su tarptautinėmis institucijomis patirtis;
– patirtis rengiant ir įgyvendinant mokslo bei ES struktūrinių fondų paramos projektus.


Per vieną mėnesį nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienos, įskaitant paskelbimo spaudoje dieną, pretendentas turi pateikti:


– prašymą dalyvauti konkurse;
– asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
– mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją;
– valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;
– trumpą gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
– instituto veiklos plano projektą;
– mokslinių darbų sąrašą;
– kitus papildomus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Pretendentai dokumentus gali siųsti registruotu laišku arba pateikti asmeniškai Instituto tarybos pirmininkui adresu: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas, Santariškių g. 1, Vilnius.

Informacija teikiama telefonu (8 ~ 5) 278 6700 arba el. paštu administracija@loc.ltAivarui Stepukoniui paskirta prestižinė UNESCO ir Keizo Obuchi tyrimų stipendija


UNESCO ir Keizo Obuchi tyrimų stipendijų programos atrankos komitetas skyrė stipendiją Kultūros, filosofijos ir meno instituto Lyginamųjų kultūros studijų skyriaus mokslo darbuotojui dr. Aivarui Stepukoniui atlikti mokslinį tyrimą tema One World-One Philosophy? Global Perpectives in the Humanities Havajų universitete (JAV).

Ši bendroji UNESCO ir Japonijos vyriausybės programa 20 jaunų mokslininkų kasmet suteikia galimybę gilinti mokslines žinias kitų šalių mokslo institucijose.

UNESCO tęsia konkursą UNESCO ir Keizo Obuchi Research Fellowships Programme (Japan Funds-in-Trust Project 2008 Cycle) stipendijai gauti. Dokumentai priimami iki 2007 metų gruodžio 15 d. Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriate (Šv. Jono 11, LT-01123 Vilnius, tel. (8 ~ 5) 210 7340, faks. (8 5) 210 7343).


Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato informacijaŠiaulių universiteto taryba

skelbia viešą konkursą Šiaulių universiteto (ŠU) rektoriaus pareigoms eiti.


Kandidatas pateikia šiuos dokumentus:


1. Kandidatą iškėlusios ŠU fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą arba 1/3 Senato narių pasirašytą pritarimą.
2. Kandidato prašymą Senato pirmininkui dalyvauti konkurse.
3. Profesoriaus atestato nuorašą (jei kandidatas nėra ŠU profesorius).
4. Gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą.
5. Universiteto veiklos programą (iki 3 psl.).

Konkurso dokumentai pateikiami Šiaulių universiteto raštinei (Raštinės vedėja Kristina Tankūnienė, tel. (8 ~ 41) 595 822, faks. (8 ~ 41) 595 809, el. paštas rastine@cr.su.lt)Vilniaus g. 88, 76285, Šiauliai, iki 2007 m. spalio 19 d. 15.00 val.
Rektorius bus renkamas Senato posėdyje 2007 m. lapkričio 21 d.


Šiaulių universiteto taryba Mokslininkų dėmesiui!

Pranešame, kad nuo šių metų spalio 1 d. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas priima mokslininkų, mokslininkų grupių ir mokslo bei studijų institucijų prašymus skirti Fondo paramą 2008 m. Prašymų priėmimo tvarka, jų formos ir reikalavimai išdėstyti Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos apraše (www.vmsfondas.lt, Mokslo skyrius, Paramos prašymas). Visi prašymai Fondo paramai gauti turi būti įteikti nurodytais terminais.

Eil. Nr.


Fondo remiamos veiklos kryptis


Prašymus gali pateikti


Prašymų pateikimo terminas


1.

1.1. Aukštųjų technologijų plėtros programos projektai;

1.2.Pramoninės biotechnologijos plėtros programos projektai

Mokslo ir studijų institucijos,

kiti juridiniai asmenys


Lapkričio 1–30 d.


2.

Ministerijų užsakomų programų projektai (temos)

Mokslo ir studijų institucijos,

kiti juridiniai asmenys


Lapkričio 1–30 d.


3.

Mokslininkų grupių projektai

Mokslininkai,

mokslininkų grupės


Spalio 1–30 d.


4.

Projektai pagal tarptautines sutartis

Mokslo ir studijų institucijos


Spalio 1–30 d.


5.

Ūkio subjektų užsakymu vykdomi projektai

Mokslo ir studijų institucijos

Nuolat sausio 1 –rugsėjo 30 d.


6.

Mokslo kūriniai

Mokslininkai,

mokslininkų grupės


Spalio 1–30 d.


7.

Mokslo renginiai

Mokslo ir studijų institucijos,

kiti juridiniai asmenys


Lapkričio 1–30 d.


8.

Doktorantų stipendijos

Dieninių ir neakivaizdinių studijų doktorantai


Lapkričio 15 –gruodžio 15 d.


9.

Mokslininkų stažuočių programa

Mokslo ir studijų institucijų mokslininkai


Spalio 1–30 d.


Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas