MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2007/11/01

VILNIAUS UNIVERSITETO IMUNOLOGIJOS INSTITUTAS
SKELBIA VIEŠĄ KONKURSĄ INSTITUTO DIREKTORIAUS PAREIGAS UŽIMTI


Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1421. Konkurse gali dalyvauti pretendentai:


• mokslininkai, įgiję daktaro arba habilituoto daktaro mokslo laipsnį biomedicinos mokslų srities, biologijos arba medicinos kryptyse;
• turintys ne mažesnį kaip 10 metų mokslininko stažą bei administracinio darbo patirtį ir kvalifikaciją, atitinkančią ne mažesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas užimti taikomus kvalifikacinius reikalavimus;
• turi būti susipažinę su mokslinių tyrimo įstaigų veiklos organizavimu, finansavimu, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.


Pretendento privalumai:


• dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, mokslinių publikacijų skelbimas leidiniuose, įtrauktuose į ISI bazės pagrindinių leidinių sąrašą;
• pedagoginio darbo patirtis;
• narystė tarptautinėse mokslinėse organizacijose, bendradarbiavimo patirtis su tarptautinėmis institucijomis;
• dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant mokslo ir ES struktūrinių fondų paramos projektus patirtis.


Per vieną mėnesį nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienos, įskaitant paskelbimo spaudoje dieną, pretendentai privalo pateikti:


• prašymą dalyvauti konkurse;
• asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
• mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją;
• valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;
• trumpą gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
• instituto veiklos plano projektą;
• mokslinių darbų sąrašą;
• kitus papildomus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Pretendentai dokumentus gali siųsti registruotu laišku arba pateikti asmeniškai instituto moksliniam sekretoriui adresu: VU Imunologijos institutas, Molėtų pl. 28, LT-08409, Vilnius.

Informacija teikiama nurodytu adresu ir telefonu (8 ~ 5) 246 9223 arba el. paštu siaurys@imi.ltHigienos institutas


skelbia viešą konkursą šioms pareigoms užimti:


Visuomenės sveikatos tyrimų skyriuje:


jaunesniojo mokslo darbuotojo (1 etatas);
jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,25 etato);
vyresniojo mokslo darbuotojo (1 etatas).


Darbo medicinos centre:


Profesinių ligų registre – specialisto (0,5 etato).


Pretendentai į nurodytas vietas turi pateikti:


• prašymą dalyvauti konkurse Instituto direktoriaus vardu nurodant pareigybę;
• asmens tapatybę įrodantį dokumentą;
• gyvenimo aprašymą (CV);
• išsilavinimą liudijantį dokumentą, kvalifikacinio mokslo laipsnio (-ių) diplomo (-ų) ir pedagoginio mokslo vardo (-ų) atestato (-ų) kopijas bei kitų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimų kopijas;
• 5 metų mokslinių straipsnių, monografijų, metodinės medžiagos sąrašą (pretenduojantiems į mokslo darbuotojų vietas).

Higienos instituto darbuotojų kvalifikaciniai reikalavimai bei mokslo darbuotojų konkurso organizavimo ir atestavimo tvarka skelbiami Instituto interneto tinklalapyje http://www.hi.lt  

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo spaudoje adresu:  Didžioji g. 22, LT-01128 Vilnius, tel.(8 ~ 5) 262 4583.


Direktorius


 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos instituto  plėtra ir mokslinių tyrimų rezultatų Lietuvos odontologinėje praktikoje sklaidos užtikrinimas

Projekto tikslai

1. Sustiprinti darbinius mokslininkų-tyrėjų, rezidentų ir praktikuojančių gydytojų odontologų gebėjimus nanotechnologijų, DNR bei veido tipologijų tyrimų pagrindu kuriant šių technologijų aplikacijų odontologijoje metodikas bei užtikrinant modernių medicininių technologijų pritaikymą žandikaulio korekcijos, invalidų odontologinės pagalbos ir burnos vėžinių susirgimų prevencijos srityse Lietuvos populiacijai.
2. Didinti Lietuvos mokslininkų-tyrėjų ir dėstytojų kvalifikaciją bei žinių lygį užtikrinant jų gebėjimą dalyvauti klinikiniuose tyrimuose ir taikant moderniąsias medicinos technologijas.
3. Sudaryti prielaidas odontologijos doktorantūros studijas sukurti Vilniaus universitete.


Projekto uždaviniai


1.1. Remiantis stažuotėmis svarbiausiuose Europos Sąjungos centruose užtikrinti, kad Universiteto mokslininkai įsisavintų naujausias tyrimų metodikas ir šių žinių perteikimo rezidentams bei praktikuojantiems gydytojams odontologams įgūdžius.
1.2. Įtraukti papildomus mokslinius darbuotojus bei rezidentus į jau pradėtus ir nuo 2006 m. pradedamus mokslinius tyrimus siekiant ugdyti šių specialistų kvalifikacinius gebėjimus.
1.3. Suformuoti Lietuvos praktikuojančių gydytojų odontologų gebėjimą dalyvauti klinikiniuose tyrimuose bei moksliniuose tyrimuose nanotechnologijų naudojimo, mikroorganizmų identifikavimo DNR hibridizacijos metodais, neįgaliųjų burnos ligų profilaktikos, veido ir žandikaulių deformacijų bei žandikaulių kraštinio kaulo tyrimų, lietuvių veidų amžinių pokyčių ir burnos ikivėžinių susirgimų bei vėžio profilaktikos srityse.
1.4. Suteikti naujų žinių ir įgūdžių naujųjų technologijų taikymo srityse Universitete rengiamiems rezidentams bei (tobulinimosi ciklų pagrindu) praktikuojantiems gydytojams odontologams.
1.5. Informuoti apie naujausius mokslinius laimėjimus nanotechnologijų naudojimo, mikroorganizmų identifikavimo DNR hibridizacijos metodais, neįgaliųjų burnos ligų profilaktikos, veido ir žandikaulių deformacijų bei žandikaulių kraštinio kaulo tyrimų, lietuvių veidų amžinių pokyčių bei burnos ikivėžinių susirgimų ir vėžio profilaktikos srityse. Apie šiuos laimėjimus odontologijoje informuoti medicinos ir plačiąją visuomenę.

2. Didinti mokslininkų-tyrėjų ir dėstytojų kompiuterinio raštingumo bei užsienio kalbų įgūdžius, kurie atitiktų šiuolaikinius reikalavimus ir užtikrintų jų gebėjimą naudotis moderniosiomis informacinėmis technologijomis bei naujausiais mokslo laimėjimais, taip pat užtikrintų jų mobilumą.

3. Atlikti reikiamus tyrimus ir parengti visą dokumentaciją doktorantūros studijoms įkurti.


Projekto laukiamas rezultatas


Studijos naujai įkurtoje Tyrimų ir studijų bazėje bus prieinamos VU rezidentams, internams, KMU rezidentams, gretutinių specialybių (neurochirurgijos, traumatologijos) rezidentams ir visų universitetų besimokantiems asmenims, kurių diplomus pripažįsta Vilniaus universitetas.

Įgyvendinus projektą gautais rezultatais galės naudotis mokslinė bendruomenė – ne tik odontologijos, bet ir kitų pakraipų medicinos studentai, asmenys, siekiantys kelti savo kvalifikaciją ir savarankiškai mokytis. Tyrimų rezultatai galės būti naudojami ausų, nosies, gerklės gydymo, traumatologijos, neurochirurgijos, neurologijos, pediatrijos, plastinės chirurgijos ir psichiatrijos srityse.