MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2007/12/20

Nacionalinis interesas: atnaujinta Lietuvos humanitarinų ir socialinių
mokslų doktorantūra ir podaktarinių studijų modelio sukūrimas

Antrus metus vykstantis ir vis labiau įsibėgėjantis projektas ne tik įgyvendina užsibrėžtus tikslus, bet ir numato naujus uždavinius.

Iš visų 154 fakultetų penkiuose Vilniaus universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų fakultetuose – Filosofijos, Istorijos, Filologijos, Komunikacijos, Ekonomikos – bei Tarptautinių santykių institute – priimtų doktorantų, 123 pasirinko vieną ar kelis kursus iš daugiadalykinio humanitarinių ir socialinių mokslų doktorantūros kursų sąvado. Šiuose naujuose kursuose pristatoma Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo universitete ir Lietuvių kalbos institute tyrinėjama humanitarinių ir socialinių mokslų problematika, kuri projekto metu buvo tikslingai atnaujinta siekiant stiprinti Lietuvos nacionalinį tapatumą globalizacijos sąlygomis.

Tokiu būdu rinkdamiesi šiuos kursus ir klausydamiesi jų, doktorantai turi galimybę stiprinti jų pačių keliamos problematikos bendrumą ir aktualumą Lietuvos visuomenės bei valstybės šiandienai.

Projekto metu atlikta Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų (HSM) dėstytojų ir doktorantūros apklausa parodė, kad doktorantūros lygį šio projekto vykdymo pradžioje respondentai daugiausiai vertino kaip patenkinamą (53 proc.) arba gerą (40 proc.), o jau projekto metu parengtų kursų kompetencijos lygį vertino kaip gerą (57 proc.). Respondentai pabrėžė didelį (36 proc.) ir labai didelį (51 proc.) tarptautinių stažuočių poreikį; taip pat išreiškė didelę (36 proc.) ir labai didelę (40 proc.) reikmę dalyvauti tarptautiniuose renginiuose bei projektuose. Didžiausia Lietuvos HSM doktorantūros silpnybe respondentai įvardijo finansavimo trūkumą (83 proc.), o stiprybe – mokslinės kompetencijos lygį (59 proc.).

Greta Lietuvos HSM doktorantūros atnaujinimo projekto rėmuose toliau kuriamas podoktorinių studijų modelis. Projekto dalyviai lankėsi užsienio universitetuose, ten susipažino su jų podoktorinių studijų modelio praktika bei parengė išsamius pasiūlymus Lietuvos HSM podoktorinių studijų modeliui sukurti. Projekto dalyviai aplankė Londono (Jungtinė Karalystė), Gioteborgo (Švedija) universitetą ir Konstanco (Vokietija) universitetus, Europos universiteto institutą (Italija).

Doc. dr. Natalija Arlauskaitė taip apibendrino praktinę sukauptos patirties išeigą: „Valstybės lygmeniu būtų ypač svarbu daryti įtaką suvokimui, kad humanitariniai ir socialiniai mokslai apskritai yra Lietuvos nacionalinis interesas, kuriam užtikrinti reikalinga ne tiek lėšų paskirstymo (vertikali) sistema, kiek mokslą skatinančių decentralizuotų priemonių programa.“

Lietuvos HSM dėstytojai ir doktorantai taip pat atsakė į anketos „podoktorinių humanitarinių ir socialinių mokslų studijų reikmė, pobūdis ir principai“ klausimus. Šių studijų reikalingumą respondentai nurodė kaip didelį (57 proc.) ir itin didelį (39 proc.). Daugumos nuomone, šių studijų pobūdis turėtų būti mišrus (65 proc.), t. y. sujungiantis mokslinę tiriamąją ir pedagoginę veiklas. Studijų trukmė 2–3 metai (37 proc.) arba 1–2 metai (32 proc.). Būsimieji podoktorantai tikisi gauti deramą atlyginimą, kuris jiems leistų kokybiškai vykdyti išsikeltus akademinius uždavinius: 2 tūkst.Lt per mėnesį (33 proc.) arba 3 tūkst. Lt per mėnesį (27 proc.).

Šiuo metu vykdomas projektas akivaizdžiai įrodo podoktorinių studijų reikalingumą siekiant sukurti aukšto lygio Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų profesūros ugdymo sistemą, o tuo pačiu ir stiprinti studijų kokybę pagrindiniuose Lietuvos universitetuose.KULTŪRINĖS VEIKLOS VADYBOS KATEDRA

kviečia dalyvauti tarpdisciplininėje mokslinėje-praktinėje
konferencijoje „ETNINĖS KULTŪROS TRADICIJŲ
TĘSTINUMAS IR IŠŠŪKIAI ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE“
,
kuri įvyks 2008 m. kovo 28 d. (penktadienį) 10 val.
Klaipėdos kolegijos Pedagogikos fakulteto (S. Dariaus
ir S. Girėno g. 8, LT-92254, Klaipėda) patalpose.


Konferencijos tikslai: remiantis Lietuvos etninės kultūros tyrinėtojų, istorikų, kultūros vadybininkų, muziejininkų ir kt. kultūros sričių profesionalų bei praktikų sukaupta patirtimi atskleisti etninės ir šiuolaikinės kultūrų sankirtas, jų raiškos formas šių dienų Lietuvoje bei apibrėžti etninės kultūros išsaugojimo problemas, tradicijų plėtrą ir ateities perspektyvas.


Konferencijos temos:


• Etninė kultūra ir globalizacijos iššūkiai.
• Tradicinės kultūros raiškos formos modernioje visuomenėje.
• Etninės kultūros elementai „pop“ kultūroje.
• Etninės kultūros renginių ir švenčių organizavimo specifika.
• Tradicinio ir modernaus meno pritaikymo galimybės kultūrinėse – edukacinės programose.
• Etninės kultūros plėtros valstybinė politika ir jos įgyvendinimo galimybės.


Norinčiuosius dalyvauti prašome užpildyti dalyvio konferencijos anketą (šią rasite interneto tinklalapyje: www.klk.lt naujienų skiltyje) ir ją atsiųsti el. p. andzelika.lapinskiene@gmail.com; puk@klaipeda.balt.net ne vėliau kaip iki 2008 m. sausio 15 d.


Išsamesnę informaciją apie konferenciją galite rasti interneto tinklalapyje: www.klk.lt arba kreipiantis tel. (+370 46) 402 137; (+370 657) 82887, el. p. andzelika.lapinskiene@gmail.com; puk@klaipeda.balt.net.LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO ŽEMĖS ŪKIO INŽINERIJOS INSTITUTAS

SKELBIA VIEŠĄ KONKURSĄ INSTITUTO DIREKTORIAUS PAREIGAS UŽIMTI


Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1421. Konkurse gali dalyvauti pretendentai:


• mokslininkai, įgiję daktaro arba habilituoto daktaro mokslo laipsnį technologijos mokslo srities, mechanikos inžinerijos arba aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos bei energetikos ir termoinžinerijos kryptyse;
• turintys ne mažesnį kaip 5 metų mokslininko stažą, administracinio darbo patirtį ir kvalifikaciją, atitinkančią ne mažesnius kaip institute nustatytus reikalavimus vyresniojo mokslo darbuotojo atestavimui per kadenciją;
• turi būti susipažinę su mokslinių tyrimo įstaigų veiklos organizavimu, finansavimu, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.


Pretendento privalumai:


• dalyvavimas tarptautinėse konferencijose ir seminaruose, mokslinių publikacijų skelbimas leidiniuose, įtrauktuose į ISI bazės pagrindinių leidinių sąrašą arba referuotuose duomenų bazėse ISI Proceedings;
• pedagoginio darbo patirtis;
• narystė tarptautinėse mokslinėse organizacijose, bendradarbiavimo patirtis su tarptautinėmis institucijomis;
• dalyvavimo rengiant ir įgyvendinant mokslo ir tarptautinius projektus patirtis.


Per vieną mėnesį nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienos, įskaitant paskelbimo spaudoje dieną, pretendentai privalo pateikti:


• prašymą dalyvauti konkurse;
• asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
• mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją;
• valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;
• trumpą gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
• instituto veiklos plano projektą;
• mokslinių darbų sąrašą;
• kitus papildomus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Pretendentai dokumentus gali siųsti registruotu laišku arba pateikti asmeniškai instituto moksliniam sekretoriui adresu: LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos institutas, Instituto g. 20, Raudondvaris, 54132 Kauno r.

Informacija teikiama telefonu (8 ~ 37) 449 556, (8 ~ 37) 549 366 arba el. paštu institutas@mei.lt


 

LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO MINĖJIMO DIREKCIJA
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO KANCELIARIJOS
SKELBIA LIETUVOS ISTORIJOS IR KULTŪROS PROBLEMOMS SKIRTŲ MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ 2008 M.


ŠVIEČIAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO PROJEKTŲ 2008 M. KONKURSUS

Paraiškas pateikti iki 2008 m. sausio 14 d. 12 val.

LIETUVOS ISTORIJOS IR KULTŪROS LEIDINIŲ IŠLEIDIMO KONKURSĄ

Paraiškas pateikti iki 2008 m. sausio 15 d. 14 val.


Konkursų sąlygas rasite Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcijos interneto tinklalapyje <http://www.lietuvai1000.lt> ir el. paštu <vida.kauniene@prezidentas.lt>.


Informacija apie konkursą teikiama tel. (8 ~ 5) 266 4084 ir el. paštu.Aukštavolčio didelės galios valdomo išjungimo

tiristoriaus konstrukcijos ir technologinių procesų taikomieji moksliniai tyrimai


UAB Vilniaus Ventos puslaidininkiai vykdo projektą Aukštavolčio didelės galios valdomo išjungimo tiristoriaus konstrukcijos ir technologinių procesų taikomieji moksliniai tyrimai, kurį remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga (paramos suma – 460 164 Lt, visa suma – 780 164 Lt). Projekto metu atliekami moksliniai taikomieji tyrimai, kokybiškai naujų prietaisų – didelės galios valdomo išjungimo tiristorių – gamybos galimybėms išsiaiškinti ir technologiniams procesams bei konstruktyvui sukurti. Bus ištirti pagrindiniai technologiniai procesai, nustatyta, kokių reikia medžiagų bei įrengimų valdomo išjungimo puslaidininkinio prietaiso (VIT) kūrimui ir gamybai.


Projekto tikslai


1. Padidinti įmonės konkurencingumą pasaulio puslaidininkinių komponentų rinkose.
2. Įgyti specialių žinių atliekant taikomuosius tyrimus, kurios bus panaudotos kokybiškai naujų prietaisų (VIT tiristorių ) gamyboje.
3. Sudaryti konstruktyvių ir technologinių procesų prielaidas valdomo išjungimo puslaidininkinio prie-taiso (VIT) sukūrimui bei gamybai.


Projekto uždaviniai


Šis prietaisas – tai valdomo įjungimo ir išjungimo puslaidininkinis prietaisas, kurio darbinė leistina vidutinė srovė yra iki kelių tūkstančių amperų, darbinė leistina įtampa – iki 6 tūkst. voltų.

Projekto metu reikia atlikti tyrimus, kurie padėtų nustatyti:

1) kokia turėtų būti prietaiso konstrukcija;
2) kaip ir kokiomis mikroklimatinėmis sąlygomis turėtų būti gaminamas prietaisas;
3) koks turėtų būti galimas prietaisų gamybos technologinis procesas;
4) ar įmonė pajėgi pati gaminti reikiamų charakteristikų ir reikiamą prietaisų kiekį.


Projekto laukiamas rezultatas


Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomas Europos regioninės plėtros fondo siekis skatinti technologijų plėtrą, bus sudarytos moksliškai pagrįstos technologijos didelio ploto puslaidininkinių kristalų gamybai ir tokių kristalų surinkimui.

Sprendžiant kilusias problemas ketinama pasitelkti Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių mokslininkus.

Bus sudarytos moksliškai pagrįstos technologijos didelio ploto puslaidininkinių prietaisų gamybai.

Jau atlikta daugiau kaip 60 proc. projekto darbų: atlikta mokslinės literatūros ir prietaisų analizė, sudarytas eksperimentinio VIT prietaiso konstruktyvas, sudarytos eksperimentų matricos, padaryti kai kurie difuzinių procesų, fotolitografijos, griovio formavimo, metalizacijos, pasyvacijos ir polimidinių dangų tyrimai. Sprendžiant problemas pasitelkta Lietuvos mokslininkų (VU MTMI, PFI) patirtis ir žinios.

Įgyvendinus projektą bus atliktas esminis technologinių procesų komplekso naujam moderniam gaminiui ištyrimas. Remdamasi gautomis žiniomis įmonė bus pajėgi eksperimentiniu būdu pagaminti atskirus tokio tipo pavyzdžius.

Projektas reikšmingas tuo, kad bus ištirta ir parengta technologija, atitinkanti šiuolaikinius ES šalių ir pasaulio poreikius.

Įgyvendinus projektą bus galima Lietuvoje gaminti įvairios nomenklatūros aukštavolčius didelės galios valdomus išjungimo tiristorius. Projekto novatoriškumas padės patraukti jaunus mokslininkus į mokslinių tyrimų sritį. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Lietuvos ekonominio ir socialinio vystymosi atotrūkio mažinimo nuo ES šalių.

Projektą planuojama užbaigti 2008 m. liepos mėn.


Daugiau informacijos teiraukitės:


Projekto vadovas UAB VVP gen. direktorius Romanas Panavas. Tel (8 ~ 5) 271 2200; faksas(8 ~ 5) 271 2500, el. paštas: vvp@mail.vvp-uab.lt


 

TŪKSTANTIS PUSLAPIŲ APIE LIETUVĄ!


Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas skelbia tritomės enciklopedijos LIETUVA pirmojo tomo prenumeratą.


Tritomės enciklopedijos LIETUVA pirmajame tome bus pateikti išsamūs apžvalginiai straipsniai apie Lietuvos valstybės simbolius, administracinį suskirstymą, gamtą, gyventojus, konstitucinę santvarką, teisėsaugą, krašto apsaugą, visuomeninį politinį gyvenimą, Bažnyčią, užsienio politiką, ūkį, sveikatos ir socialinę apsaugą, istoriją, švietimą, mokslą, literatūrą, architektūrą, dailę, muziką, teatrą, knygų leidybą, kultūros įstaigas, žiniasklaidą, sportą, pasaulio lietuvius. Greta apibendrinamųjų straipsnių pateikiami iliustruoti straipsniai apie svarbiausius konkrečius objektus: apskritis, aukščiausius kalnus, ilgiausias upes, didžiausius ežerus, rezervatus, nacionalinius parkus, botanikos sodus, didžiausius miestus, lietuvių etnografines grupes, kitas Lietuvoje gyvenančias tautas, tradicines religijas, aukštąsias mokyklas, mokslo institutus, architektūros paminklus, teatrus, meno kolektyvus, bibliotekas, muziejus, archyvus...

Antrajame ir trečiajame tome – apie 9 tūkst. visų laikų žymiausius Lietuvos politikos, visuomenės, Bažnyčios, kultūros veikėjų, menininkų, mokslininkų, sportininkų ir su Lietuva susijusių (jai nusipelniusių) asmenų biografijų (trečdalis jų su portretais). Enciklopedijos II–III tomai kartu yra ir pirmasis žymiausių Lietuvos žmonių enciklopedinis biografinis žodynas.

Enciklopedija pirmiausia skiriama tiems, kurie neturi Visuotinės lietuvių enciklopedijos, bet nori gauti enciklopedinės informacijos apie Lietuvą ir visų laikų Lietuvos žmones. Ji rengiama Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių pagrindu.

Vieną enciklopedijos tomą sudarys apie 1 tūkst. puslapių.

Enciklopediją LIETUVA numatoma išleisti 2008–2010 metais.


Pirmojo tomo prenumerata vyks nuo šių metų gruodžio 3 d. iki 2008 m. vasario 1 d.

I tomo prenumeratos kaina – 96,00 Lt


Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas