MOKSLASplius.lt

Akademikui profesoriui Romanui Višomirskiui (1928–1995) atminti

Akademikui profesoriui Romanui Višomirskiui (1928–1995) atmintiAkademikas prof. Romanas Višomirskis

Vasario 17 d. akademikui profesoriui Romanui Višomirskiui būtų sukakę 80 metų. Su šia asmenybe glaudžiai susijusi Chemijos instituto raida. Chemijos ir cheminės technologijos institutas buvo įkurtas 1945 m. Iki 1956 m. jam vadovavo prof. Kazys Daukšas, o nuo 1956 m. iki 1976 m. – akademikas Juozas Matulis, kuris tuo pačiu metu buvo ir Lietuvos mokslų akademijos prezidentas. 1985 m. R. Višomirskis paskirtas instituto direktoriaus akad. J. Matulio pavaduotoju. Šias pareigas jis ėjo iki 1976 m., o nuo 1976 m. iki 1992 m. – instituto direktoriaus pareigas. Profesoriaus vardas R. Višomirskiui buvo suteiktas 1968 metais. 1976 m. jis buvo išrinktas Lietuvos mokslų akademijos akademiku. Akad. R. Višomirskis kartu su akad. J. Matuliu sutartinai vadovavo institutui iki 1976 m. ir vėliau, t. y. iš viso 34 metus.

Nuo 1965 m. prioritetine instituto mokslinių tyrimų kryptimi tampa teorinio ir taikomojo pobūdžio darbai metalų ir jų lydinių dangų elektrolitinio ir cheminio išskyrimo srityje. Ši sritis buvo ir tebėra aktuali daugelyje su metalų apdirbimu susijusių pramonės šakų, o šiuo metu yra svarbi ir dėl jos taikymo galimybių nanostruktūrizuotų medžiagų gamyboje. Ilgainiui šie darbai Chemijos ir cheminės technologijos institute taip išsiplėtė, kad jis ne tik de jure bet ir de facto tapo pirmaujančiu institutu galvanotechnikos srityje buvusioje Sovietų Sąjungoje. 1977 m. instituto sudėtine dalimi tapo naujai pastatyta eksperimentinė bandyminė bazė (EBB) su tam laikui moderniu nemažu galvaniniu cechu bei organinių blizgodarių ir įvairių galvanotechninių kompozicijų gamybos baru, pradėjusiu dirbti 1985 m. Institute susiformavo stiprios specialistų grupės – mokslinės mokyklos elektrochemijos, cheminės katalizės, metalų korozijos, konversinių dangų, organinių junginių sintezės, medžiagų struktūros bei nutekamųjų vandenų valymo srityse. Institutas plėtė ir savo mokslinių tyrimų eksperimentinę bazę, steigė naujas laboratorijas ir už užsienio valiutą įsigijo unikalios aparatūros. Institute atsirado informacijos, patentų, techninių-ekonominių tyrimų, standartizacijos ir kiti padaliniai. Instituto veikla metalų dangų srityje apėmė tiek fundamentinius, tiek ir taikomuosius technologinius tyrimus bei jų rezultatų įdiegimą gamyboje plačiu mastu. 1991 m. bendras instituto darbuotojų skaičius buvo 584, iš jų mokslinio personalo – 235; 161 mokslų daktaras ir 12 habilituotų mokslo daktarų (pagal dabartinę klasifikaciją). Chemijos ir cheminės technologijos institutas tapo stambiausiu chemijos mokslo centru Lietuvoje su savo gamybine baze, užtikrinusia jo ekonominį klestėjimą net iki 1992 m. Akad. prof. R. Višomirskio kaip sumanaus mokslinio vadovo ir puikaus administratoriaus nuopelnai čia neabejotini.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę tapo aišku, kad institutui nepavyks išsaugoti savo gamybinių ryšių su Sovietų Sąjungos įmonėmis ir teks reformuotis. Tačiau prof. R. Višomirskis į tai žvelgė labai ramiai. Jo nuomone, instituto kolektyvo mokslinė ir technologinė kompetencija buvo pakankamai aukšta, kad jis galėtų išgyventi rinkos ekonomikos sąlygomis. Tačiau jam nebuvo lemta turėti sprendžiamosios galios instituto reformų bei jo dalinės privatizacijos procese. Vykdomoms reformoms prof. R. Višomirskis nepritarė, nes šios, jo nuomone, buvo nuostolingos institutui, prieštaravo statuto nuostatai dėl materialaus ir intelektualaus turto išsaugojimo bei jo gausinimo. Instituto EBB pagrindu susikūrė keletas privačių bendrovių, o Chemijos ir cheminės technologijos institutas tapo valstybiniu Chemijos institutu.

Praėjus daugiau kaip 12 metų po akad. prof. Romano Višomirskio mirties, Chemijos institutas yra moderni mokslo įstaiga, aprūpinta šiuolaikine mokslinių tyrimų įranga, kurioje tęsiami įvairūs pasauliniu mastu aktualūs darbai elektrochemijos, metalų korozijos, katalizės, medžiagotyros, organinės chemijos bei ekologinės chemijos srityse. Institutas dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose, teikia mokslines konsultacijas bei paslaugas. Šviesus akad. prof. Romano Višomirskio atminimas saugomas Chemijos institute, kur iki šiol dirba nemažas būrys buvusių jo mokinių bei jį gerai pažinojusių žmonių. Prof. R. Višomirskio atminimui Chemijos institutas kartu su Lietuvos mokslų akademijos biblioteka jo 70-ųjų gimimo metinių proga yra išleidęs leidinį, apibendrinantį akademiko atliktus mokslo darbus.


Chemijos instituto direktorius prof. Eimutis Juzeliūnas,

habil. dr. Kęstutis Juodkazis

dr. Antanas Steponavičius