MOKSLASplius.lt

Apie politiką ir moralę (3)

Pradžia 2007 m. Nr. 21, 2008 m. Nr. 1


Publicistas, tarptautininkas Vilius Bražėnas galėtų būti puikus pavyzdys, kaip galima suderinti gilų tautiškumą su pilietiškumu, plačiu pilietiniu požiūriu į daugelį mūsų gyvenimo įvykių.


Apie amoralią politiką

Pradėjome apie globalizmą, bet kalba pasisuko į žydus. Daug esate rašęs apie JAV veikiančią Užsienio reikalų tarybą CFR, globalistinę organizaciją. Joje vyrauja žydai?


Ne, ši organizacija savo veiklą pradėjo nuo angliškai kalbančiųjų, žydų nė iš tolo prie jos neprileido. Dabar jau yra ir žydų, nes ir juodaodžius priima. Ta organizacija savo veiklai pasitelkia įvairių tautų smegenis. Arba perka.

Nedaug trūko, kad ir aš būčiau pakliuvęs. Kai gyvenau netoli Niujorko, visai nežinodamas alkūnėmis tryniausi su dideliais globalistų šulais. Ieškojau, kurios čia organizacijos rūpinasi užsienio politikos reikalais. Radau, vos nepatekau į „nusmegeninimo“ organizaciją. Tik atsiradęs Amerikoje vos žebeliojau angliškai, o gaudavau kvietimus dalyvauti bendruomenių vadovų (lyderių) susirinkimuose. Kaip nenueisi gavęs tokį gražiai išspausdintą pakvietimą ir dar lyderiu pavadintas. Tokių organizacijų veikloje pakankamai apgavysčių ir melo.


Gal esate linkęs visur matyti tik klastą ir priešus?


Spręskite pats. Prieš kurį laiką skambino mano duktė iš Floridos (ji sirguliuoja ir priversta ten gyventi). Ją sujaudino per History televizijos kanalą matyta laida. Buvo pateikti dokumentai, kad jau 1942 m. kovo mėn. Stalinui Ruzveltas jau buvo pažadėjęs Baltijos valstybes. O Atlanto charta visoms tautoms žadėjo po karo laisvą apsisprendimą.


1941 m. rugpjūčio 14 d. Atlanto charta, pasirašyta JAV prezidento F. D. Ruzvelto ir Didžiosios Britanijos ministro pirmininko V. Čerčilio, jau buvo sėkmingai pamiršta? Tų pačių metų rugsėjo 24 d. Sovietų Sąjunga taip pat pritarė Atlanto chartai, pabrėžusi, kad jai nereikia naujų teritorijų. Nebent kaimyninių – norisi karčiai pajuokauti.


Atlanto chartos įsipareigojimų pamynimas buvo pirmasis melas, kuriuo buvo išduotos Baltijos valstybės. Tik dabar iškilo aikštėn. Stalinui buvo pažadėję Baltijos valstybes, kai pasibaigs karas. O išeiviai manė, kad į Vakarus pasitraukia tik keliems mėnesiams. Buvo išduoti ir amerikiečiai. Į Rytų Europą įleisti sovietai iš Vokietijos belaisvių stovyklos „išvadavo“ į gulagą 30 tūkst. JAV karių ir 10 tūkst. britų. Tą karčią globalistinę piliulę tyliai prarijo ir generolas JAV prezidentas Deividas Dvaitas Eisenhaueris (David Dwight Eisenhower) ir JAV bei Anglijos globalistų apsėstos vyriausybės. Net karo žudynės vyko dvejus metus ilgiau, kai 1943 m. pavasarį nebuvo priimta antinacių politikų ir generolų siūloma Vokietijos kapituliacija – tik Vakarams, bet ne sovietams.


Kaip vertinti šią amoralią politiką? Nublanksta Jūsų prisimintas faktas, kaip britai pasibaigus karui išdavė savo sąjungininkus kazokus. Lygiai taip pat buvo elgiamasi su valstybėmis. O juk 1942 m. sausio 1 d. Vašingtone pasirašyta Jungtinių Tautų deklaracija pakartojo Atlanto chartos principus. Tikėta Atlanto chartos pažadais, kurioje teigta, kad po karo bus atkurtas valstybingumas tų tautų, kurios dėl karo jį prarado. Tą teigė ir „Amerikos balsas“ Lietuvai. Tačiau Lietuvos partizanai ir lietuvių tauta negalėjo nė pagalvoti, kad Vakarų valstybės nei Teherano (1943 m.), nei Jaltos (1945 m. pavasarį), nei Potsdamo (1945 m. vasarą) konferencijose net nekėlė Baltijos valstybių atkūrimo klausimo. Ar galėjo būti akivaizdesnė ir didesnė išdavystė?


Globalizmas buvo diegiamas iš dviejų pusių – iš Rytų ir Vakarų. Vakarų globalistams reikėjo Maskvos „rankos“, nes amerikiečiai prieš žmones ir tautas nepanaudos atviro brutalumo. O Maskva tą puikiausiai darė. Pasaulinės valdžios užuomazga buvo 1924 m. įkurta Tautų Lyga, iš kurios vėliau išsirutuliojo Suvienytųjų Nacijų organizacija, dabartinės Jungtinės Tautos. Jos įkūrimas nesutrukdė Italijai pradėti karą Etiopijoje, nacistinei Vokietijai iš Čekoslovakijos atplėšti Sudetus, o vėliau kartu su Sovietų Sąjunga užpulti Lenkiją ir pradėti Antrąjį pasaulinį karą.

Dėl Amerikos balso. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad tai JAV valstybės departamento ir Centrinės žvalgybos valdybos organas. Amerikos balsas nebuvo Amerikos žmonių balsas, neatstovavo ir lietuvių išeivijos interesams. Pateiksiu pavyzdį, kad tikrai yra būtent taip. 1988 ar 1989 m. viena iš Lenkijos kūrybinių organizacijų savo suvažiavime prie generolo V. Jaruzelskio išdrįso pareikšti, kad Katynės miške lenkų karininkus išžudė ne naciai, bet sovietai. Amerikos balso reporteris tą sensaciją tuojau pat perdavė į Vašingtoną. Bet tas faktas iš Vašingtono pasauliui nenuskambėjo, buvo redaktorių nuslopintas. Štai jums Amerikos balso sąžiningumas.

Amerikos balsas Bražėno nė per tris kvartalus artyn neprisileisdavo. Ten spietėsi liberalai, Šviesos-Santaros tipo veikėjai, bet ne Bražėno ar advokato Juliaus Smetonos tipo dešinieji.


Buvote „persona non grata“?


(Juokiasi.) Buvau susidūręs su kai kuriais Amerikos balso žmonėmis. Monsinjoras Vytautas Kazlauskas tvirtino, kad mane cituodavo Vatikano radijas. Kai Amerikos balse dirbo Labanauskas ir Petraitis, mano argumentus retkarčiais dar mėgindavo prastumti, bet prieš pagalbą sovietams nukreiptus dalykus buvo sunku prakišti.


Juk nenorite pasakyti, kad JAV valstybės departamente ir „Amerikos balse“ sėdėjo sovietų statytiniai.


Ne sovietų statytiniai, bet Vakarų globalistai, o mūsiškiai buvo globalistų klapčiukai. Nė vienas iš jų neišdrįso pasakyti to, ką visą laiką skelbiau: Amerika turi liautis finansuoti vergiją. Aš važinėjau po Ameriką skaitydamas paskaitas, kuriose dėsčiau: liaukimės finansavę komunizmą. Kita mano paskaitų tema buvo skirta pasiūlymams, kaip pašalinti komunizmą. Bet Amerikos balso bendradarbiai net nedrįso ateiti į mano paskaitas. Kai kalbėjau amerikiečiams Kalifornijoje tik vienas iš lietuvių išeivijos intelektualų rašytojas Jurgis Gliauda ryžosi ateiti, išklausyti ir apie tai pranešti lietuvių spaudai. Visa tai rašau savo knygoje Po dvylika vėliavų. Lietuvoje labai keliami Laisvosios Europos radijo nuopelnai, bet, anot JAV dešiniųjų, šio radijo rusų skyrius kartais varydavo kone sovietinę propagandą.