MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/03/06

KVIEČIAME SIŪLYTI KANDIDATUS Į LIETUVOS MOKSLO TARYBOS KOMITETUS

2007 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą Nr. X-1378 dėl naujų Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 137-5571). Su nutarimu galima susipažinti interneto tinklalapyje http://www3.lrs.lt/cgi-bin/getfmt?C1=e&C2=311695 .

Vykdydamas šį nutarimą, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 2008 m. vasario 27 d. potvarkiais Nr. 79 ir 80 sudarė Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto ir Gamtos ir technikos mokslų komiteto personalinės sudėties atrankos grupes.

Atrankos grupės kiekvienam komitetui atrinks po 20 kandidatų, iš kurių po 10 kandidatų Švietimo ir mokslo ministerija teiks Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirti Lietuvos mokslo tarybos nariais. Prieš teikdama savo siūlymus Švietimo ir mokslo ministerija viešai paskelbs numatomą Lietuvos mokslo tarybos mokslų komitetų sudėtį ir per dvi savaites apsvarstys gautas pastabas.

Siūlyti kandidatus į komitetų narius gali valstybės įstaigos, mokslo ir studijų institucijos, mokslininkų organizacijos ir mokslininkai (jie gali kelti ir savo kandidatūras). Į komitetų narius siūlomi nepriekaištingos reputacijos, aktyviai mokslinį darbą dirbantys mokslininkai, turintys mokslo organizavimo, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo, ekspertinio darbo patirties Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslo, technologijų ir ūkio plėtros klausimais.

Teikiant kandidatūras atrankos grupėms prašome nurodyti šiuos pretendentų duomenis:

– Lietuvos mokslo tarybos komitetas, kurio nariu siūlomas kandidatas;
– kandidato vardas ir pavardė;
– mokslo laipsnis ir pedagoginis mokslo vardas, kada ir kas suteikė;
– šiuo metu vykdomos veiklos mokslų sritis, kryptis ir šaka;
– gimimo data;
– darbovietė ir pareigos;
– adresai susirašinėjimui (darbo, namų) ir telefonai (laidinis, mobilusis);
– pastarųjų penkerių metų mokslinės (mokslo taikomosios) veiklos ir jos svarbiausių rezultatų apibūdinimas (ne daugiau kaip ½ puslapio);
– pastarųjų penkerių metų veiklos mokslo organizavimo ir vadybos srityje apibūdinimas (ne daugiau kaip ½ puslapio);
– pastarųjų penkerių metų veiklos tarptautinio mokslo bendradarbiavimo ir tarptautinių projektų koordinavimo srityje apibūdinimas (ne daugiau nei ½ puslapio);
– pastarųjų penkerių metų ekspertinės ir teisės aktų rengimo ar ekspertizės srityje apibūdinimas (ne daugiau kaip ½ puslapio);
– užsienio kalbų mokėjimas;
– curriculum vitae (laisva forma);
– ar siūlomas asmuo sutinka dirbti Lietuvos mokslo tarybos nariu;
– siūlymą teikiančios institucijos (įstaigos ar organizacijos) pavadinimas, jos vadovo arba personaliai teikiančio mokslininko vardas ir pavardė, darbovietė, pareigos, telefonas, elektroninis adresas.

Prie siūlymo turi būti pridėtas kandidato pastarųjų penkerių metų mokslinių publikacijų sąrašas, jame pažymint ne daugiau kaip 5 svarbiausias (kandidato nuomone) mokslines publikacijas, ir jo vadovautų ne daugiau kaip 5 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros projektų (nurodant finansavusias organizacijas) sąrašas.

Siūlymus prašome pateikti iki 2008 m. kovo 14 d. 16 val. elektroninio laiško (adresas vguoga@ktl.mii.lt) priedu (MS Word byla) ir paprastu laišku adresu: Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, Lietuvos mokslo taryba, Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetui arba Gamtos ir technikos mokslų komitetui.

Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narių atrankos grupė
Vadovė – Rūta Marcinkevičienė
Nariai
– Jonas Čičinskas
– Egidijus Šileikis
– Vanda Zaborskaitė

Gamtos ir technikos mokslų komiteto  narių atrankos grupė
Vadovas – Vladas Vansevičius
Nariai
– Vygantas Paulauskas
– Daiva Rastenytė
– Valdemaras Razumas