MOKSLASplius.lt

Birželio sukilimui vis dar stinga deramos vietos Lietuvos istorijoje ir tautos savimonėje

 1941 metų Birželio sukilimo 70-osios metinės suaktualino reikšmingą Lietuvos istorijos puslapį, kurio vis dar nepavyksta deramai įvertinti. Ne tiek jau daug mūsų istorijoje įvykių, dėl kurių būtų tiek daug nesusišnekėjimo ir prieštaringo vertinimo. Gali atrodyti, jog veikiami daugybės išorinių veiksnių ir praradę svarbiausius orientyrus, kaip pamokos neparuošę mokinukai, iškviesti prie lentos gaudome suflerių šnabždesius ir iš jų bandome lipdyti atsakymą.

daugiau

Ar įžiebs sinergijos ugnį simpoziumo ir forumo jungtuvės

 XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas, liepos 3–5 dienomis vykęs Kaune ir Vilniuje, buvo išskirtinis – vyko kartu su liepos 4–5 dienomis Vilniuje surengtu Pasaulio lietuvių ekonomikos forumu. Jungtuvėmis iš reikalo ar per prievartą nepavadinsi, veikiau mokslo ir verslo integracijos vienas iš paieškos būdų. Tiesa, kaip ir kone visos ligi šiol vykusios ir tebevykstančios integracijos, taip ir ši atlikta valingu organizatorių sprendimu. Ko gero, sprendimas pasiteisino: ekonomikos forumo renginiuose nemažai dėmesio buvo skirta mokslo ir verslo bendradarbiavimui, o simpoziumo renginiuose – verslumo skatinimui.

daugiau

Mokslinis pokalbis apie svėdasiškių tarmę

 Kalbos šventė Svėdasuose. Daugelis J. Tumo-Vaižganto krašto žmonių jau nuo mokyklos laikų yra gerai susipažinę su gimtosios kalbos istorija, sudėtingais jos raidos vingiais ir painiu likimu. Lietuvių kalba praeityje garbingai atlaikė visus istorinius laikmečio išbandymus ir negandas – įvairių okupacinių režimų politinius apribojimus, draudimus ir persekiojimus, vienų ar kitų svetimų kalbų terminų invazijas, pragaištingai brukamas svetimybes ir kitus jos menkinimus.

daugiau

Kupiškio rajono mokiniai Skapiškyje paminėjo krašto tremtinius

 2010 m. kovo 25 d. Skapiškio vidurinėje mokykloje (Kupiškio rajonas) sumaniai organizuota rajoninė moksleivių konferencija „Žymūs Kupiškio krašto žmonės“ – nevienkartinis renginys: ši graži veikla ir idėja puoselėjama ir toliau. 2011 m. gegužės 20 d. vykusi konferencija „Kupiškio krašto tremtiniai ir jų likimai“ vėl sutraukė rajono moksleivius bei juos rengusius ir konsultavusius pedagogus. Norėtųsi tikėti, kad šis renginys įvyks ir kitąmet, o Skapiškio mokykla, kuri bus jau nebe vidurinė (šį pavasarį išleista paskutinioji dvyliktokų laida), o pagrindinė, vėl sukvies rajono mokyklų atstovus...

daugiau

Skaitydami patirsite katarsį

Istorija – mokslas apie praeitį. Socia­linės evoliucijos priežastingumų ir dėsningumų paieška. Betgi praeities žinojimas – permanentinis, kartais labai akivaizdžiais šuoliais einantis procesas. Toji regis į nebūtį nuėjusi praeitis nuolat peržiūrima, revizuojama, interpretuojama iš naujo priklausomai nuo naujausių ir labiau susistemintų žinių. Ir nuo „užsakymo“... Taip sakydamas galvoju ne vien apie ideologijas ir jų pagrindu sukurtas sistemas. Ne vien apie savo sąsajingumu besirūpinančią tautą ir valstybę. Galvoju ir apie šiuolaikinę civilizaciją, išpintą pačiais įvairiausiais, ją į visumą siejančiais tinklais. Apie civilizaciją, kuri sąmoningai ar ne nuolat „mąsto“, iš kur ji atėjo? Kas ji dabartyje? Kur link ji eina?... Todėl su simpatija, su širdies atjauta galvokime apie tuos, kurie savo gyvenimus aukojo praeities paslaptims atskleisti.

daugiau

Lietuvoje pagerbta Jūratė Statkutė de Rosales (2)

 Jordanas rašo, kad Skandija yra Kodano įlankoje (Codanus sinus). Kadangi nurodo, kad toje vietoje į jūrą įteka Vysla, yra aišku, kad jis kalba apie Gdansko įlanką.

Codanus yra lotyniškas prūsiško žodžio godian, reiškiančio „gudas“, tarimas. M. Pretorijus patvirtina, kad sinus Codanus pavadinimo reikšmė yra Gudų įlanka: „Sunt qui Gothicum nomen a Godan & Codano Sinu derivare fatagunt."

daugiau

Tarpdisciplininė muzikologija

 Lietuvos mokslininkų sąjungoje susikūrė (2011 05 13) naujas struktūrinis padalinys – Tarpdisciplininės muzikologijos grupė. Jos iniciatorius – profesorius, humanitarinių mokslų (muzikologijos) daktaras Karolis Rimtautas Kašponis, kuris ir išrinktas grupės pirmininku.
Muzikos mokymas Lietuvoje turi senas ir gilias tradicijas. Čia reikėtų priminti muzikos dalyko, kaip mokslo, dėstymą senajame Vilniaus universitete ir ypač 1667 m. profesoriaus Žygimanto Liauksmino išleistą vadovėlį „Muzikos mokslas ir praktika“ („Ars et praxis musica“). Laiko tėkmėje šios mokslo šakos raida priklausė nuo šalies politinės padėties. Muzikos mokslui įtakos turėjo ir šalies mokslinis potencialas, ypač pasaulio muzikologija.

daugiau

Slėnis „Nemunas“: pagrindai geri, bet juos reikia panaudoti

 Kovo mėnesį išrinktas naujuoju Lietuvos žemės ūkio universiteto rektoriumi prof. dr. Antanas MAZILIAUSKAS birželio pradžioje tapo ir Asociacijos „Slėnis Nemunas“ Tarybos pirmininku. Akivaizdu, kad su naujuoju rektoriumi naujos viltys siejamos tiek LŽŪU, tiek ir Asociacijoje. O jei taip, tai visiems įdomu, kokie nauji vėjai papūs universitete ir slėnyje, nes šie du mokslo, studijų ir verslo dariniai, nors juridiškai ir skiriasi, bet sudaro ir tam tikrą vienį. Šią temą „Mokslo Lietuvos“ puslapiuose tik pradėjome gvildenti, o pasakyti yra daug ką.

daugiau

Per gimtąjį žodį – į tautos širdį

 Birželio 11-ąją Šakių rajone, ko gero, tik sintautiškiai negeidė lietaus, kurio taip išsiilgusi buvo Lietuvos žemelė. Tą šeštadienį Sintautai šventė Kalbos dieną, jau 39-ąją, tad organizatoriai neramiai žvalgėsi į apniukusį ir lašnoti vis bepradedantį dangų – ar nesugadins šventės? Didžiuma šventės programos renginių turėjo vykti po atviru dangumi, poeto Prano Vaičaičio sodyboje Santakuose, šalia Sintautų, tad dangus lengvai galėjo į nieką paversti visą šventės scenarijų.

daugiau

Pilypas Narutis prisimena 1941-ųjų birželį...

 Liepos 3–5 d. Kaune ir Vilniuje vykstant XV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumui, šį kartą jungtiniam renginiui kartu su Pasaulio lietuvių ekonomikos forumu, malonu prisiminti prieš tai Čikagoje 2008 m. lapkričio 25 – gruodžio 1 d. vykusį XIV Simpoziumą. Tada Lietuvos mokslininkų laikraščio „Mokslo Lietuva“ atstovui pavyko susitikti ir pakalbinti Pilypą NARUTĮ (ŽUKAUSKĄ), 1941 m. Birželio sukilimo Lietuvoje vieną iš vadovų. Su Pilypu Naručiu teko susipažinti dar 1997 m. Čikagoje vykusio X Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo metu, kai ugningą, nepamirštamą pranešimą apie 1941 m. Birželio sukilimą skaitė istorikas Jonas Dainauskas, simpoziumo metu veikė turininga šiam sukilimui skirtoji paroda.

daugiau