MOKSLASplius.lt

Renginiai

Iš triukšmų gausos jis pasirinko tylą

 Profesoriaus habil. dr. Danieliaus Gužo ir Lietuvos akustikų sąjungos jubiliejai Vilniaus karininkų ramovėje buvo minimi tą pačią birželio 19-ąją. D. Gužui sukako 80, o Akustikų sąjungai – 20 metų. Vienas iš labai gražių sutapimų, kurio nereikėjo kaip nors pritempti, organizuoti ar kitaip režisuoti, nes tai natūrali sutaptis, organiška vienovė. Mat Danielius Gužas ir yra Lietuvos akustikų sąjungos prezidentas per visus šios sąjungos gyvavimo metus.

daugiau

Lietuva ir Baltarusija: kartu mokslo ir technologijų erdvėje

 Šių metų rugsėjo 16–19 d. Vilniuje vyko Baltarusijos mokslo, kultūros ir ekonomikos dienos, VI-oji Baltarusijos Respublikos nacionalinė paroda Bel EKSPO-2009, Tarptautinis Baltijos ekonomikos forumas. Renginiuose dalyvavo Lietuvos ir Baltarusijos valstybių prezidentai, premjerai, Švietimo ir mokslo bei Užsienio reikalų ministerijų pareigūnai, mokslo, ekonomikos, kultūros, verslo ir kitų sričių atstovai.

daugiau

MOKSLO DIENOS VARNIUOSE

 Mokslo dienų tikslas, kaip skelbia UNESCO, – atkreipti visuomenės dėmesį į mokslo svarbą šiuolaikiame pasaulyje, mažinti spragą tarp mokslo ir plačiosios visuomenės, skatinti jaunų žmonių domėjimąsi mokslu – tyrimais, laimėjimais, naujomis galimybėmis. LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius, laikydamasis senų Lietuvos mokslų akademijos tradicijų, 2009 m. rugsėjo 18–19 d. surengė mokslo dienas Varniuose.

daugiau

Drauge kurkime Lietuvos mokslo erdvę

 Pilietinės visuomenės instituto direktorius humanitarinių mokslų daktaras Darius Kuolys XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume Čikagoje skaitė pranešimą Lietuviai ir valstybė: istorinė santykių kaita. Vadinasi, užėmė kultūros istorijos tyrinėjimams, gal net labiau istoriosofijai būdingą nišą. Šiandieninei Lietuvos politinei bendruomenei labai svarbu išsiaiškinti lietuvių etninės ir politinės tautos skirtumus ir atitikmenis, pagaliau rasti būdų, kaip suderinti šių dviejų sampratų skirtumus, susivokti savo valstybės ir tautos praeityje. Kol patys tų būdų nerasime, paliksime ieškoti ir interpretuoti draugiškiems ar ne visada kaimynams, tol mūsų istorinėje savimonėje bus nelengvai įveikiamų properšų. Susivokti lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės išgyventame istoriniame laike pakankamai sudėtingas uždavinys, bet jį būtina išspręsti

daugiau

A. J. Greimo darbai užtikrina jam vietą ateities moksle

 Spalio 21–25 d. Vilniuje ir Kaune vyko X tarptautinis muzikos signifikacijos kongresas Prieš ir po muzikos. 1984 m. šiuos kongresus, vykstančius kas dveji ar treji metai, pradėjo rengti prancūzų semiotikos mokyklos pradininkas lietuvis Algirdas Julius Greimas.

daugiau

VILNIAUS ANYKŠTĖNAI PAMINĖJO NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENĄ

Šių metų vasario 7 d., šeštadienį, Pasaulio anykštėnų bendrijos Vilniaus anykštėnų sambūris Signatarų namuose Vilniuje labai iškiliai paminėjo mūsų tautos šventę – Vasario 16-ąją. Renginys prasidėjo 11 val. ir truko iki geros popietės, nes programa buvo plati ir įdomi.
Pasaulio anykštėnų bendrija (PAB) yra asociacija, telkianti visuose pasaulio kraštuose, Lietuvoje ir gimtinėje gyvenančius anykštėnus bendrai socialinei ir kultūrinei veiklai, skirtai savo gimtojo krašto ir Tėvynės labui. Ji įkurta 1992 m. liepos mėn., per šv. Onos atlaidus, Anykščiuose vykusiame pirmajame Pasaulio anykštėnų suvažiavime.

daugiau

Jeigu nebus proto, nepadės ir kapitalas

 Pasakojimą apie Čikagos priemiestyje Lemonte lapkričio 26–30 d. vykusį XIV Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumą tikriausiai būtų galima pradėti nuo bet kurios lietuvių išeivijai ar Lietuvos žmonėms rūpimos temos – lietuviškojo kultūros paveldo ir apskritai lietuvybės išsaugojimo išeivijoje bei sklaidos pasaulyje problematikos, dvigubos Lietuvos pilietybės reikalų, Lietuvos ir užsienio lietuvių požiūrio vienų į kitus dalykų, pagaliau ir dabarties iššūkių – energetikos ir aplinkosaugos, protų nutekėjimo ir sugrąžinimo į Lietuvą aktualijų. Visa tai tiktų, smigtų, jei ir ne visada į dešimtuką, tai bent jau ir ne į pieną. Apie tai ir kitus dalykus dar bus progų pakalbėti Mokslo Lietuvos puslapiuose, jeigu maloningasis likimas neužvers neatidėliotinais rutininiais darbais ir, žinoma, neišseks skaitytojų kantrybė.

daugiau

Renginių projektai Lietuvos tūkstantmečiui paminėti

 „Mokslo Lietuvoje“ šiais Lietuvos Tūkstantmečio minėjimo metais bus spausdinama daug medžiagos, skirtos įžymioms mokslo, kultūros asmenybėms, kurios primirštos ir kurių atminimą būtina gaivinti, nes tai mūsų šalies garbingos praeities dalis. Atgaivintoji atmintis turi tapti ir mūsų ateities pasididžiavimu. Keletą renginių programų siūlome Jūsų dėmesiui.

daugiau

Fotis C. KAFATOS: „Ne šalies dydis lemia sėkmingą dalyvavimą Europos projektuose“

 Rugsėjo 9–10 d. Vilniuje vyko Europos mokslinių tyrimų tarybos (European Research Council) Mokslinės tarybos posėdžiai, kuriems vadovavo Europos mokslinių tyrimų tarybos prezidentas prof. Fotis C. Kafatos, taip pat buvo surengtas šios Tarybos narių susitikimas su Lietuvos mokslo bendruomene. Buvo sutarta, kad prof. Fotis C. Kafatos duos interviu Mokslo Lietuvai, tačiau dėl užimtumo ir įtemptos darbų programos vizito metu šio sumanymo įgyvendinti nepavyko. Prof. Fotis C. Kafatos sutiko atsakyti į raštu pateiktus žurnalisto klausimus. Dabar galime pateikti šį Mokslo Lietuvai kiek neįprastą interviu.

daugiau

„Baltoji banga“ siekia aukštesnės Lietuvos verslo kultūros

 Baltosios bangos asociacijos renginys spalio 2 d. įvyko Trakuose asociacijos narės UAB AJ Šokoladas patalpose (bendrovės savininkas ir vadovas Algimantas Jablonskas). Naujai išrinkta Baltosios Bangos asociacijos tarybos pirmininkė, asociacijos Investors Forum vykdomoji direktorė Rūta Skyrienė Baltosios bangos pažymėjimus įteikė naujiems asociacijos nariams UAB Omniteksas, Publicum Group ir UAB Švykai.

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu