MOKSLASplius.lt

Skelbimai

Skelbimai 2008/03/20

Kultūros, filosofijos ir meno institutas

skelbia konkursą išvardijamoms etatinėms mokslo darbuotojų pareigoms užimti.

Vyriausiojo mokslo darbuotojo Lietuvos bažnyčių dailės tyrimams atlikti – 1 etatas.
Vyriausiojo mokslo darbuotojo filosofinių etikos problemų tyrimams atlikti – 1 etatas.
Reikalavimai: habilituoto daktaro laipsnis arba atlikta habilitacijos procedūra.

Vyresniojo mokslo darbuotojo dabartinės filosofijos problemoms tirti – 1 etatas.
Vyresniojo mokslo darbuotojo lyginamosioms kultūrų studijoms atlikti – 4 etatai.
Reikalavimai: mokslo daktaro laipsnis, monografija, mokslinės publikacijos leidiniuose, įtrauktuose į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą duomenų bazių sąrašą.

Jaunesniojo mokslo darbuotojo filosofinių etikos problemų tyrimams atlikti – 1 etatas.
Reikalavimai: mokslo daktaro laipsnis, mokslinės publikacijos leidiniuose, įtrauktuose į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą duomenų bazių sąrašą.

Pretendentai konkursui turi pateikti:
· prašymą Instituto direktoriaus vardu;
· magistro ir mokslo laipsnio diplomų nuorašus;
· mokslo darbų sąrašą;
· charakteristiką-rekomendaciją;
· pranešimo seminare santrauką;
· kitą konkurso dalyviui svarbią informaciją.

Dokumentai pateikiami iki 2008 m. birželio 2 d. adresu: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Saltoniškių g. 58, 08105 Vilnius, 215 kab.
Telefonas pasiteirauti: (8 ~ 5) 275 1898. El. paštas: kfmi@kfmi.lt

daugiau

Skelbimai 2008/03/06

KVIEČIAME SIŪLYTI KANDIDATUS Į LIETUVOS MOKSLO TARYBOS KOMITETUS

2007 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė nutarimą Nr. X-1378 dėl naujų Lietuvos mokslo tarybos nuostatų patvirtinimo (Žin., 2007, Nr. 137-5571). Su nutarimu galima susipažinti interneto tinklalapyje http://www3.lrs.lt/cgi-bin/getfmt?C1=e&C2=311695 .

Vykdydamas šį nutarimą, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas 2008 m. vasario 27 d. potvarkiais Nr. 79 ir 80 sudarė Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto ir Gamtos ir technikos mokslų komiteto personalinės sudėties atrankos grupes.

Atrankos grupės kiekvienam komitetui atrinks po 20 kandidatų, iš kurių po 10 kandidatų Švietimo ir mokslo ministerija teiks Lietuvos Respublikos Vyriausybei skirti Lietuvos mokslo tarybos nariais. Prieš teikdama savo siūlymus Švietimo ir mokslo ministerija viešai paskelbs numatomą Lietuvos mokslo tarybos mokslų komitetų sudėtį ir per dvi savaites apsvarstys gautas pastabas.

Siūlyti kandidatus į komitetų narius gali valstybės įstaigos, mokslo ir studijų institucijos, mokslininkų organizacijos ir mokslininkai (jie gali kelti ir savo kandidatūras). Į komitetų narius siūlomi nepriekaištingos reputacijos, aktyviai mokslinį darbą dirbantys mokslininkai, turintys mokslo organizavimo, tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo, ekspertinio darbo patirties Lietuvos ir Europos Sąjungos mokslo, technologijų ir ūkio plėtros klausimais.

Teikiant kandidatūras atrankos grupėms prašome nurodyti šiuos pretendentų duomenis:

– Lietuvos mokslo tarybos komitetas, kurio nariu siūlomas kandidatas;
– kandidato vardas ir pavardė;
– mokslo laipsnis ir pedagoginis mokslo vardas, kada ir kas suteikė;
– šiuo metu vykdomos veiklos mokslų sritis, kryptis ir šaka;
– gimimo data;
– darbovietė ir pareigos;
– adresai susirašinėjimui (darbo, namų) ir telefonai (laidinis, mobilusis);
– pastarųjų penkerių metų mokslinės (mokslo taikomosios) veiklos ir jos svarbiausių rezultatų apibūdinimas (ne daugiau kaip ½ puslapio);
– pastarųjų penkerių metų veiklos mokslo organizavimo ir vadybos srityje apibūdinimas (ne daugiau kaip ½ puslapio);
– pastarųjų penkerių metų veiklos tarptautinio mokslo bendradarbiavimo ir tarptautinių projektų koordinavimo srityje apibūdinimas (ne daugiau nei ½ puslapio);
– pastarųjų penkerių metų ekspertinės ir teisės aktų rengimo ar ekspertizės srityje apibūdinimas (ne daugiau kaip ½ puslapio);
– užsienio kalbų mokėjimas;
– curriculum vitae (laisva forma);
– ar siūlomas asmuo sutinka dirbti Lietuvos mokslo tarybos nariu;
– siūlymą teikiančios institucijos (įstaigos ar organizacijos) pavadinimas, jos vadovo arba personaliai teikiančio mokslininko vardas ir pavardė, darbovietė, pareigos, telefonas, elektroninis adresas.

Prie siūlymo turi būti pridėtas kandidato pastarųjų penkerių metų mokslinių publikacijų sąrašas, jame pažymint ne daugiau kaip 5 svarbiausias (kandidato nuomone) mokslines publikacijas, ir jo vadovautų ne daugiau kaip 5 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros projektų (nurodant finansavusias organizacijas) sąrašas.

Siūlymus prašome pateikti iki 2008 m. kovo 14 d. 16 val. elektroninio laiško (adresas vguoga@ktl.mii.lt) priedu (MS Word byla) ir paprastu laišku adresu: Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, Lietuvos mokslo taryba, Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetui arba Gamtos ir technikos mokslų komitetui.

Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narių atrankos grupė
Vadovė – Rūta Marcinkevičienė
Nariai
– Jonas Čičinskas
– Egidijus Šileikis
– Vanda Zaborskaitė

Gamtos ir technikos mokslų komiteto  narių atrankos grupė
Vadovas – Vladas Vansevičius
Nariai
– Vygantas Paulauskas
– Daiva Rastenytė
– Valdemaras Razumas

daugiau

Skelbimai 2008/02/21

Lietuvos mokslo premijų komisija praneša, kad 2007 m. Lietuvos mokslo premijos skirtos:


Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcija
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Vytautui Ambrazui už darbų ciklą „Lietuvių kalbos istorinė sintaksė“ ir kiti istorinės sintaksės tyrinėjimai (1989–2006 m.)“. Pateikė Lietuvių kalbos instituto taryba.
2. Mindaugui Maksimaičiui už darbų ciklą „Lietuvos konstitucionalizmo istorijos studijos (1998–2006 m.)“. Pateikė Mykolo Romerio universiteto senatas.
3. Eugenijai Ulčinaitei už darbų ciklą „Lotyniškosios Lietuvos literatūros 16–18 a. tyrimai (1993–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas


Vladislavai Stankūnienei, Sarmitei Mikulionienei, Aušrai Maslauskaitei, Aivai Jasilionienei už darbų ciklą „Paramos šeimai politikos prioritetų paieškos šeimos pokyčių, gyventojų senėjimo ir demografinės krizės sąlygomis (1995–2005 m.)“. Pateikė Socialinių tyrimų instituto taryba, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


Fizinių mokslų sekcija
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Eimučiui Juzeliūnui, Rimantui Ramanauskui už darbų ciklą „Elektrocheminė medžiagotyra – nuo nanostruktūrų iki ekologijos (1992–2006 m.)“. Pateikė Chemijos instituto taryba.
2. Gediminui Juzeliūnui, Bronislovui Kaulakiui, Juliui Ruseckui už darbų ciklą „Spinduliuotės ir trikdžių poveikis atominėms ir molekulinėms sistemoms: spektrai, dinamika, kinetika, matavimai (1979–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto taryba.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai


1. Matui Vytautui Gutauskui už darbų ciklą „Pluoštinių polimerų eksploatacinio stabilumo vertinimo sistemos sukūrimas ir taikymas (1967–2006 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas, Lietuvos tekstilės institutas (steigėjas – Lietuvos Respublikos ūkio ministerija).
2. Robert Mokrik, Jonui Mažeikai už darbų ciklą „Baltijos artezinio baseino hidrogeocheminis-izotopinis įvertinimas: dabartinė sandara ir raida (1988–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas, Geologijos ir geografijos instituto taryba, Lietuvos geologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, VĮ „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra“.


Biomedicinos mokslų sekcija
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Rimantui Daugelavičiui, Elenai Bakienei už darbų ciklą „Mikroorganizmų apvalkalėliai: laidumo įvertinimo metodai ir įveikimo būdai (1994–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto senatas.
2. Adolfui Toleikiui, Vilmantei Borutaitei, Vidai Mildažienei už darbų ciklą „Mitochondrijų funkcijų valdymo ir jų atsako į stresą mechanizmai (1989–2006 m.)“. Pateikė Kauno medicinos universiteto senatas.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbas


Mildai Zitai Vosylienei, Nijolei Kazlauskienei, Gintarui Svecevičiui, Elenai Danutei Marčiulionienei, Danguolei Montvydienei už darbų ciklą „Biologinių testų taikymas vertinant vandens aplinkos toksiškumą (1986–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus universiteto Ekologijos instituto taryba, Botanikos instituto taryba, Aplinkos apsaugos agentūra, Radiacinės saugos centras, Jungtinių Tautų vystymo programos Pasaulio aplinkos fondas.


Technologijos mokslų sekcija
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai


1. Henrikui Pranevičiui už darbų ciklą „Kompiuterinių sistemų formalizavimas ir modeliavimas: teorija ir taikymai (1990–2006 m.)“. Pateikė Kauno technologijos universiteto senatas.
2. Vladui Vekteriui už darbų ciklą „Mechatroninės mašinų inžinerijos tribologinių sistemų tyrimai (1984–2006)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.


Taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbai


1. Valentinai Dagienei už darbų ciklą „Informacinės technologijos bendrajam ugdymui: diegimo krypčių formavimas, mokomosios programinės įrangos kūrimas ir lokalizavimas (1990–2006 m.)“. Pateikė Matematikos ir informatikos instituto taryba, Bendra Lietuvos-Rusijos-Olandijos įmonė UAB „TEV“.
2. Petrui Petroškevičiui, Jonui Skeivalui, Algimantui Zakarevičiui, Eimuntui Kazimierui Paršeliūnui už darbų ciklą „Lietuvos geodezinio pagrindo sukūrimo ir plėtros Europos lygmenyje technologijų tobulinimas ir taikymai (1990–2006 m.)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas, UAB „Aerogeodezijos institutas“ taryba, Nacionalinė geodezijos, kartografijos ir žemėtvarkos įmonių asociacija.

Lietuvos mokslo premijų komisijaSKELBIAMAS MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSAS

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos 2008 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 1 skelbiamas ministerijų užsakomų programų projektų konkursas pagal šias temas:

1. Tarptautiniais susitarimais reglamentuotų į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos sistemos sukūrimas (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100 000 Lt.
2. Maisto medžiagų nuostoliai ir miško ekosistemų pokyčiai ruošiant miško kurą ir naudojant medienos kuro pelenus pušynuose (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 30 000 Lt.
3. Medžių mortmasės įtaka anglies apytakai ir biologinei įvairovei miško ekosistemose (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 20 000 Lt.
4. Hidrogeoterminės energijos naudojimo įtakos požeminei aplinkai įvertinimas (Klaipėdos parodomosios geoterminės jėgainės pavyzdžiu) (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 65 000 Lt.
5. Automatinė asmens balso paieškos technologija (pateikė Teisingumo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70 000 Lt.
6. Daugiafunkcinių kariui skirtų drabužių kūrimas ir tyrimas (pateikė Krašto apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 85 000 Lt.
7. IP šifravimo sistemos metodų sukūrimas ir jos kriptoatsparumo įvertinimas (pateikė Krašto apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70 000 Lt.
8. Pavojingų aerozolių kamuolių nuotolinė infraraudonoji spektrinė analizė ir nauji nuotolinių spektrų apdorojimo būdai (pateikė Krašto apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70 000 Lt.
9. Šalies agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100 000 Lt.
10. Konjuguotos linolo rūgšties panaudojimo mėsos produktuose tyrimai siekiant padidinti jų biologinę vertę ir sveikatingumą (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100 000 Lt.
11. Mėsinių galvijų ir kiaulių produktyvumo didinimas ir produkcijos kokybės gerinimas genetinių technologijų pagalba (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100 000 Lt.
12. Augalų rūšių derinių ir azoto išnaudojimo ekologinės žemdirbystės sistemos cikle ‚,dirvožemis-vanduo-augalas“ įvertinimas (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100 000 Lt.
13. Mokslininkų socialinės garantijos (pateikė Švietimo ir mokslo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70 000 Lt.
14. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga (pateikė Švietimo ir mokslo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70 000 Lt.
15. Globalizacijos iššūkiai Lietuvos aukštajam mokslui ir mokslinių tyrimų sistemai (pateikė Švietimo ir mokslo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70 000 Lt.
16. Ekologinių, ekonominių bei sveikatos nuostolių, patiriamų Lietuvos miestuose dėl neigiamo transporto poveikio, įvertinimas ir rekomendacijų parengimas šių nuostolių sumažinimui (pateikė Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100 000 Lt.
17. Elektroninės valdžios suderinamumo Lietuvoje strateginės gairės (pateikė Vidaus reikalų ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 80 000 Lt.


Informuojame, kad ne mažiau kaip 30 proc. projekto vykdymui reikalingų lėšų įsipareigoja skirti atitinkama projektu suinteresuota ministerija (arba viena iš ministerijų).


Projektai rengiami pagal Fondo Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 105-3898; 2006, Nr. 26-883; 2007, Nr. 10-415; 2007, Nr. 104-4277) VI skyriaus 62 punkto reikalavimus. Projekto anglų kalba (62.2 punktas) pateikti nereikia.
Projektų trukmė – iki 2008 m. gruodžio 20 d.


Projektai priimami nuo 2008 m. vasario 7 d. iki kovo 7 d.


Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyresnioji specialistė Raimonda Rainytė, tel. (8~5) 2639 158, el. p. r.rainyte@ktl.mii.lt
Projektai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 306 kab., Vilnius.
Darbo laikas I–IV – 8.00–17.00, V – 8.00–15.45, pietų pertrauka – 12.00–13.00.Skelbiamas konkursas pagal prioritetines
Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis

Remdamasis LR Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 166 Dėl prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių patvirtinimo (Žin. 2007, Nr. 21-766), Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas 2008 m. skelbia konkursą pagal šias prioritetines kryptis:

- Genomika ir biotechnologijos sveikatai ir žemės ūkiui;
- Geros kokybės, saugaus ir ekologiško maisto technologijos;
- Ekosistemų ir klimato pokyčiai;
- Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje;
- Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis;
- Moksliniai tyrimai nanotechnologijoms kurti (nanomokslas, nanotechnologijos, daugiafunkcinių nanostruktūrinių medžiagų kūrimas).

Projektai konkursui rengiami remiantis Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2005-08-24 įsakymu Nr. VI-35) VI skyriaus Fondo inicijuotų bei prioritetinių krypčių ir Vyriausybės programų projektai“ 61–62 punktais, t. y. poskyriu Prašymų teikimas (Žin., 2005, Nr. 105-3898; 2007, Nr. 104-4277).


Projektų trukmė – 2008–2010 m.
Metinė projekto vertė – iki 400 tūkst. Lt
Projektai priimami 2008 m. vasario 7 d. – kovo 7 d.


Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė dr. Jolita Klimavičiūtė, tel. (8 ~ 5) 264 7260, el. p. lita@ktl.mii.lt.
Prašymai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 304 kab. (III aukštas), Vilnius. Darbo laikas: I–IV – 8.00–17.00 val.; V – 8.00–15.45 val.; pietų pertrauka 12.00–13.00 val.Nuoširdžiai užjaučiame kolegę ZITĄ GELŪNAITĘ
dėl mylimos mamytės mirties.


Lietuvos mokslininkų sąjungos taryba


Nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos mokslininkų sąjungos
vyriausiąją finansininkę ZITĄ GELŪNAITĘ
dėl mylimos mamos mirties.


„Mokslo Lietuvos“ redakcija


Užjaučiame Lietuvos mokslininkų sąjungos
vyriausiąją finansininkę ZITĄ GELŪNAITĘ
dėl brangios mamos mirties.


Lietuvos mokslininkų sąjungos skyrius „Salduvė“


daugiau

Skelbimai 2008/02/07

Vilniaus universitetas
Komunikacijos fakultetas
KNYGOTYROS IR DOKUMENTOTYROS INSTITUTAS
Tarptautinė knygotyros konferencija
(Skiriama Martyno Jankaus 150-mečiui)
Martynas Jankus: tautinio atgimimo spauda ir spaudos veikėjai
Vilniaus universitetas
2008 m. rugsėjo 25 d.

Išvažiuojamoji sesija
Šilutė – Pagėgiai – Bitėnai
2007 m. rugsėjo 26–27 d.

KVIETIMAS DALYVAUTI

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas maloniai kviečia jus dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Martynas Jankus: tautinio atgimimo
spauda ir spaudos veikėjai,
kuri vyks 2008 m. rugsėjo 25–26 d.
Konferencija skiriama Martyno Jankaus sukakčiai ir jos pagrindinės temos siejamos su istorine atitinkamo laikotarpio tematika.

Taip pat istoriniu požiūriu ir Martyno Jankaus dvasia kviestume aptarti šiuolaikinius knygų leidimo, poligrafijos, platinimo, sklaidos ir recepcijos, knygos kultūros įtakos dabarties Lietuvai, jos
tautinėms bendrijoms ir išeivijai klausimus.


Organizacija:


Konferencijos rengėjas: Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas.
Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.


Svarbiausios datos:


Iki 2008 m. kovo 15 d. – dalyvių registracija ir pranešimų pavadinimų pateikimas.
Iki 2008 m. rugsėjo 1 d. – pranešimų santraukų anglų kalba pateikimas.
2008 m. rugsėjo 24 d. (trečiadienis) – pranešėjų ir svečių atvykimas.
2008 m. rugsėjo 25–27 d. (ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis) – pranešimai konferencijoje.


Reikalavimai pranešimams:


Konferencijos organizacinis komitetas pagrindinį dėmesį prašo skirti šioms temoms:
1. Martyno Jankaus, tautinio atgimimo spaudos ir spaudos darbuotojų veiklos knygotyriniai aspektai.
- Martyno Jankaus spaudos leidybos, spausdinimo ir platinimo veikla: ištakos, motyvai, problemos, pasiekimai, išliekamoji vertė (Mažosios Lietuvos, Didžiosios Lietuvos arba apibendrinimo aspektu).
- Martyno Jankaus leidiniai – lietuvių kultūros paminklai (pranešimai skiriami atskiriems išliekamosios vertės Martyno Jankaus leidiniams).
- Martyno Jankaus leidinių architektonika (apipavidalinimas, iliustracijos, tipografinis atlikimas).
- Martyno Jankaus leidybos ir prekybos reklamos ir informacinės bibliografinės priemonės.
- Martyno Jankaus spaudos leidybos ir prekybos ryšiai su Baltijos regiono šalimis (Baltarusija, Estija, Latvija, Lenkija, Rusija ir kt.) (lietuvių požiūriu).
- Martyno Jankaus tyrimų šaltiniotyrinė bazė (archyvinė, bibliografinė, memuarinė, spaudos ir kt.);
- Martyno Jankaus ir kitų jo epochos spaudos veikėjų biografikos duomenų resursai.
- Kiti lietuvių tautinio atgimimo epochos lietuvių spaudos veikėjai (lyginamuoju požiūriu).
- Informacinė ir komunikacinė kultūra Martyno Jankaus spaudos darbo metais.
- Informacijos ir komunikacijos organizacija Martyno Jankaus spaudos darbo metais.
- Kiti šios problematikos klausimai Komunikacijos ir informacijos ir kitų mokslų požiūriu.

2. Politiniai, visuomeniniai ir kultūriniai tautinio atgimimo epochos ir jos spaudos aspektai.

- Spaudos vaidmuo XIX a. pabaigos – XX a. pradžios tautiniame sąjūdyje.
- Spaudos veikėjas tautiniame sąjūdyje: asmenybė ir jos misija.
- Martynas Jankus: nuo valstiečio iki Mažosios Lietuvos patriarcho
- Martyno Jankaus ir Vinco Kudirkos ryšiai.
- Martyno Jankaus ir Didžiosios Lietuvos spaudos veikėjų bendradarbiavimas.
- Martyno Jankaus ir išeivijos ryšiai.
- Martynas Jankus – poetas, publicistas, žurnalistas, mokslo populiarintojas.
- Martynas Jankus ir cenzūra.
- Bitėnų vaidmuo knygnešystės sąjūdyje.
- Martyno Jankaus vertinimai ir jų kaita lietuvių istoriografijoje.
- Martyno Jankaus vertinimų kaita vokiečių istoriografijoje ir publicistikoje: nuo XIX a. pabaigos iki šių dienų.
- Kiti šios problematikos klausimai.

3. Tarpkultūrinių ryšių aspektai.

- Baltijos regiono šalių (Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos ir kt.) spaudos veikėjai tautiniame sąjūdyje (lyginamuoju požiūriu).
- Baltijos regiono šalių (Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Rusijos, Suomijos ir kt.) spaudos ir visuomenės veikėjų ryšiai su Martynu Jankumi (šių šalių mokslininkų požiūriu).

4. Šiuolaikinės knygų leidimo, poligrafijos, platinimo, sklaidos ir recepcijos, knygos kultūros įtakos dabarties Lietuvai, jos tautinėms bendrijoms ir išeivijai aspektai.


Registracija:


Prašome registruotis toliau nurodytu adresu ir iki 2008 m. kovo 15 d. pranešti planuojamo pranešimo pavadinimą bei svarbiausias žinias apie jo autorių:

1) vardas (vardai) ir pavardė;
2) darbovietė, užimamos pareigos, mokslinis ir pedagoginis laipsnis ir vardas;
3) darbovietės ir namų adresas, telefonai, faksas, elektroninio pašto adresas;
4) pranešimo pavadinimas ir kalba;
5) apgyvendinimo poreikiai (žiūrėti toliau pateiktą informaciją).

Apie Jūsų pranešimo įtraukimą į konferencijos programą organizacinis komitetas praneš iki 2008 m. balandžio 1 d. Pakviestų dalyvių pranešimų santrauką anglų kalba (apimtis apie 70–80 kompiuterinių eilučių arba 3000–4000 spaudos ženklų) įteikti arba atsiųsti toliau pateiktais adresais iki 2008 m. rugsėjo 1 d.

Numatoma pranešimų trukmė – 30 minučių, įskaitant laiką, skirtą diskusijoms. Visi pranešimai straipsnių pavidalu bus skelbiami Vilniaus universiteto mokslo darbų Knygotyra 2009 m. 50 tome. Straipsnių ir bibliografinių nuorodų pateikimo forma nurodoma Atmenoje autoriams, kuri lietuvių ir anglų kalba dedama į kiekvieną Knygotyros tomą.


Asmenys ryšiams:


Prof. habil. dr. Domas KAUNAS
Telefonai: (+370) 2366 101 (darbo), (+370) 2796 298 (namų), (+370) 616 18970 (mobilusis), faksas: (+370) 2366 104, el. paštas: domas.kaunas@kf.vu.lt

Doc. dr. Aušra NAVICKIENĖ
Telefonai: (+370) 2366 111 (darbo), (+370) 2736 814 (namų), (+370) (mobilusis) 687 41494, faksas: (+370) 2366 104, el. paštas: ausra.navickiene@kf.vu.lt

Administratorė Iveta JAKIMAVIČIŪTĖ
Telefonai: (+370) 2366 111 (darbo), (+370) 618 45282 (mobilusis), faksas: (+370) 2366 104, el. paštas: iveta.jakimaviciute@kf.
vu.lt


Adresas susirašinėjimui:


Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Komunikacijos fakultetas
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3
LT-01513 Vilnius, Lietuva


Apgyvendinimo sąlygos:


Iš anksto prašome informuoti apie pageidaujamas apsigyvenimo sąlygas konferencijos metu.
Konferencijos pranešėjams viešbutį suteikia ir išlaidas apmoka konferencijos organizatoriai.
Organizatoriai taip pat gali rezervuoti kambarį bet kuriame Vilniaus viešbutyje. Informacijos apie Vilniaus viešbučius ieškokite šiuose interneto tinklapiuose:
http://www.on.lt/idx.htm
http://www.lithuaniahotels.com/
http://www2.omnitel.net/litinterp/bandb.htm#gotobar  


Konferencijos organizacinis komitetas


Doc. dr. Larisa J. Dovnar (Baltarusija), dr. Olga Iljina (Rusija), prof. dr. Osvaldas Janonis (Lietuva), prof. habil. dr. Domas Kaunas, pirmininkas (Lietuva), doc. dr. Ilkka Mäkinen (Suomija), doc. dr. Aušra Navickienė (Lietuva), prof. habil. dr. Krzysztof Migoń (Lenkija), doc. dr. Remigijus Misiūnas (Lietuva), doc. dr. Silva Pocytė, prof. dr. Tiiu Reimo (Estija), Dalia Užpelkienė (Lietuva), dr. Viesturs Zanders (Latvija)ES parama paskatins rinktis doktorantūrą


Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas (toliau – VU MIF) kartu su Kauno technologijos universitetu (toliau – KTU) bei Matematikos ir informatikos institutu (toliau – MII) gavo ES Socialinio fondo paramą informatikos ir matematikos krypčių doktorantūros studijų programoms atnaujinti, mokymo bazei praplėsti bei naujiems doktorantams pritraukti.

Pasak projekto vadovo VU MIF programų sistemų katedros docento Vytauto Čyro, per trejus projekto vykdymo metus 40 doktorantų ir 40 dėstytojų suteikta galimybė stažuotis užsienyje, jau išleista 10, parengti dar 9 iš numatytų 23 vadovėlių doktorantams, atnaujintos 14 dalykų programos. Pernai surengtos 4 vasaros stovyklos doktorantams, kuriose paskaitas skaitė 13 lektorių iš užsienio. VU MIF biblioteką jau papildė užsienio leidyklų knygų už beveik 40 tūkst. litų. KTU ir MII knygoms įsigyti skirta po 28 tūkst. litų.

Iki 2008 m. gegužės 31 d. vykdomam projektui Europos socialinio fondo agentūra skyrė per 3,5 mln. litų.

Projektas Informatikos ir matematikos doktorantūros studijų plėtra (InMaDra) vykdomas pagal Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto Žmogiškųjų išteklių plėtra 2.5 priemonę Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje.

Daugiau informacijos projekto interneto tinklalapyje http://www.mif.vu.lt/inmadraTŪKSTANTIS PUSLAPIŲ APIE LIETUVĄ!


Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas skelbia tritomės enciklopedijos LIETUVA pirmojo tomo prenumeratą.


Tritomės enciklopedijos LIE-TUVA pirmajame tome bus pateikti išsamūs apžvalginiai straipsniai apie Lietuvos valstybės simbolius, administracinį suskirstymą, gamtą, gyventojus, konstitucinę santvarką, teisėsaugą, krašto apsaugą, visuomeninį politinį gyvenimą, Bažnyčią, užsienio politiką, ūkį, sveikatos ir socialinę apsaugą, istoriją, švietimą, mokslą, literatūrą, architektūrą, dailę, muziką, teatrą, knygų leidybą, kultūros įstaigas, žiniasklaidą, sportą, pasaulio lietuvius. Greta apibendrinamųjų straipsnių pateikiami iliustruoti straipsniai apie svarbiausius konkrečius objektus: apskritis, aukščiausius kalnus, ilgiausias upes, didžiausius ežerus, rezervatus, nacionalinius parkus, botanikos sodus, didžiausius miestus, lietuvių etnografines grupes, kitas Lietuvoje gyvenančias tautas, tradicines religijas, aukštąsias mokyklas, mokslo institutus, architektūros paminklus, teatrus, meno kolektyvus, bibliotekas, muziejus, archyvus.

Antrajame ir trečiajame tome – apie 9 tūkst. visų laikų žymiausius Lietuvos politikos, visuomenės, Bažnyčios, kultūros veikėjų, menininkų, mokslininkų, sportininkų ir su Lietuva susijusių (jai nusipelniusių) asmenų biografijų (trečdalis jų su portretais). Enciklopedijos II–III tomai kartu yra ir pirmasis žymiausių Lietuvos žmonių enciklopedinis biografinis žodynas.

Enciklopedija pirmiausia skiriama tiems, kurie neturi Visuotinės lietuvių enciklopedijos, bet nori gauti enciklopedinės informacijos apie Lietuvą ir visų laikų Lietuvos žmones. Enciklopedija rengiama Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių pagrindu.

Vieną enciklopedijos tomą sudarys apie 1 tūkst. puslapių.

Enciklopediją LIETUVA planuojama išleisti 2008–2010 metais.


Pirmojo tomo prenumerata priimama iki 2008 m. kovo 1 d. Lietuvos knygynuose ir Vilniaus knygų mugės metu vasario 21–24 d. MELI stende Nr. 5 D. 15, LITEXPO rūmuose.

I tomo prenumeratos kaina – 96,00 Lt

Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas
L. Asanavičiūtės g. 23, LT-04315 Vilnius
Informacija tel. (8 ~ 5) 243 1338, 245 7720
El. p. info@meli.lt , www.meli.ltLMA Teodoro Grotthusso fondo valdyba nuoširdžiai užjaučia valdybos narį Harį fon Grothusą (Harry von Grotthuss) mirus jo broliui, vienam iš Fondo steigėjų ir valdybos nariui Zygfridui fon Grothusui (Siegfried von Grotthuss).Darbo ir socialinių tyrimų institutas

skelbia konkursą etatinėms vietoms užimti:

– vieno (1) vyriausiojo mokslo darbuotojo – habilituoto mokslų daktaro;
– keturių (4) vyresniųjų mokslo darbuotojo – mokslų daktarų.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, iki š. m. vasario 22 d. Atestacinei komisijai turi pateikti reikalingus dokumentus adresu: Darbo ir socialinių tyrimų institutas, Rinktinės g. 48, 09318 Vilnius, tel. (8 ~ 5) 275 2434.

daugiau

Paskirtos 2007 m. Lietuvos mokslo premijos

 Paskirtos 2007 m. Lietuvos mokslo premijos

daugiau

Skelbimai 2008/02/07

Skelbiamas konkursas pagal prioritetines Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis

Remdamasis LR Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimu Nr. 166 „Dėl prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių patvirtinimo“ (Žin. 2007, Nr. 21-766), Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas 2008 m. skelbia konkursą pagal šias prioritetines kryptis:

- Genomika ir biotechnologijos sveikatai ir žemės ūkiui;
- Geros kokybės, saugaus ir ekologiško maisto technologijos;
- Ekosistemų ir klimato pokyčiai;
- Piliečiai ir valdymas žinių visuomenėje;
- Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis;
- Moksliniai tyrimai nanotechnologijoms kurti (nanomokslas, nanotechnologijos, daugiafunkcinių nanostruktūrinių medžiagų kūrimas).

Projektai konkursui rengiami remiantis Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo direktoriaus 2005-08-24 įsakymu Nr. VI-35) VI skyriaus „Fondo inicijuotų bei prioritetinių krypčių ir Vyriausybės programų projektai“ 61-62 punktais, t. y. poskyriu „Prašymų teikimas“ (Žin., 2005, Nr. 105-3898; 2007, Nr. 104-4277).

Projektų trukmė – 2008–2010 m.
Metinė projekto vertė – iki 400 000 Lt
Projektai priimami 2008 m. vasario 7 d. – kovo 7 d.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyriausioji specialistė dr. Jolita Klimavičiūtė, tel. 264 7260, el. p. lita@ktl.mii.lt

Prašymai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 304 kab. (III aukštas), Vilnius. Darbo laikas: I-IV – 8.00-17.00; V – 8.00-15.45; pietų pertrauka 12.00-13.00.SKELBIAMAS MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ PROGRAMŲ PROJEKTŲ KONKURSAS

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo valdybos 2008 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 1 skelbiamas ministerijų užsakomų programų projektų konkursas pagal šias temas:

1. Tarptautiniais susitarimais reglamentuotų į atmosferą išmetamų teršalų apskaitos sistemos sukūrimas (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100.000 Lt.
2. Maisto medžiagų nuostoliai ir miško ekosistemų pokyčiai ruošiant miško kurą ir naudojant medienos kuro pelenus pušynuose (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 30.000 Lt.
3. Medžių mortmasės įtaka anglies apytakai ir biologinei įvairovei miško ekosistemose (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 20.000 Lt.
4. Hidrogeoterminės energijos naudojimo įtakos požeminei aplinkai įvertinimas (Klaipėdos parodomosios geoterminės jėgainės pavyzdžiu) (pateikė Aplinkos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 65.000 Lt.
5. Automatinė asmens balso paieškos technologija (pateikė Teisingumo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70.000 Lt.
6. Daugiafunkcinių kariui skirtų drabužių kūrimas ir tyrimas (pateikė Krašto apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 85.000 Lt.
7. IP šifravimo sistemos metodų sukūrimas ir jos kriptoatsparumo įvertinimas (pateikė Krašto apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70.000 Lt.
8. Pavojingų aerozolių kamuolių nuotolinė infraraudonoji spektrinė analizė ir nauji nuotolinių spektrų apdorojimo būdai (pateikė Krašto apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70.000 Lt.
9. Šalies agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100.000 Lt.
10. Konjuguotos linolo rūgšties panaudojimo mėsos produktuose tyrimai, siekiant padidinti jų biologinę vertę ir sveikatingumą (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100.000 Lt.
11. Mėsinių galvijų ir kiaulių produktyvumo didinimas ir produkcijos kokybės gerinimas genetinių technologijų pagalba (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100.000 Lt.
12. Augalų rūšių derinių ir azoto išnaudojimo ekologinės žemdirbystės sistemos cikle ‚,dirvožemis-vanduo-augalas“ įvertinimas (pateikė Žemės ūkio ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100.000 Lt.
13. Mokslininkų socialinės garantijos (pateikė Švietimo ir mokslo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70.000 Lt.
14. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga (pateikė Švietimo ir mokslo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70.000 Lt.
15. Globalizacijos iššūkiai Lietuvos aukštajam mokslui ir mokslinių tyrimų sistemai (pateikė Švietimo ir mokslo ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 70.000 Lt.
16. Ekologinių, ekonominių bei sveikatos nuostolių, patiriamų Lietuvos miestuose dėl neigiamo transporto poveikio, įvertinimas ir rekomendacijų parengimas šių nuostolių sumažinimui (pateikė Susisiekimo ministerija, Aplinkos ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 100.000 Lt.
17. Elektroninės valdžios suderinamumo Lietuvoje strateginės gairės (pateikė Vidaus reikalų ministerija) – projektų vertė iš Fondo lėšų – iki 80.000 Lt.Informuojame, kad ne mažiau kaip 30% projekto vykdymui reikalingų lėšų įsipareigoja skirti atitinkama projektu suinteresuota ministerija (arba viena iš ministerijų).

Projektai rengiami pagal Fondo ,,Prašymų teikimo, jų nagrinėjimo, lėšų skyrimo, ataskaitų teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo“ (Žin., 2005, Nr. 105-3898; 2006, Nr. 26-883; 2007, Nr. 10-415; 2007, Nr. 104-4277) VI skyriaus 62 punkto reikalavimus. Projekto anglų kalba (62.2 punktas) pateikti nereikia.

Projektų trukmė – iki 2008 m. gruodžio 20 d.
Projektai priimami nuo 2008 m. vasario 7 d. iki kovo 7 d.

Išsamesnę informaciją teikia Mokslo skyriaus vyresnioji specialistė Raimonda Rainytė, tel. (8~5) 2639 158, el. p. r.rainyte@ktl.mii.lt
Projektai priimami Lietuvos valstybiniame mokslo ir studijų fonde, A. Goštauto g. 12, 306 kab., Vilnius.

Darbo laikas I–IV – 8.00–17.00, V – 8.00–15.45, pietų pertrauka – 12.00–13.00.

daugiau

Skelbimai 2008/01/24

Lietuvos mokslų akademijos ir Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2007 m. lapkričio 13 d. sesijos
„Lietuvių mokslo draugija ir Lietuvos mokslo raida“, skirtos
Lietuvių mokslo draugijos 100-mečiui,

R E Z O L I U C I J A


Lietuvių mokslo draugija (LMD) daug nuveikė Lietuvos atgimimo labui, sukaupė svarbų lietuvių tautos kultūros paveldą. Nemažai LMD narių aktyviai dalyvavo atkuriant Lietuvos valstybę, įsitraukė į Lietuvos mokslų akademijos organizavimą ir buvo jos nariai – tai J. Balčikonis, M. Biržiška, V. Biržiška, K. Jablonskis, V. Krėvė-Mickevičius ir kiti. Lietuvos mokslų akademija išsaugojo ir pagausino LMD per daugelį metų sukauptas mokslo ir kultūros vertybes. Dabar Lietuvos mokslų akademija pagal LMA Statuto, patvirtinto Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. IX-1374, nuostatas ir toliau išlieka svarbi Lietuvos mokslo sistemos dalis.

Džiaugdamiesi prieš 100 metų Lietuvių mokslo draugijos pradėtais darbais, jų idėjų plėtote ir įgyvendinimu – visiems prieinamas vidurinis mokslas, galimybės įgyti aukštąjį išsilavinimą, savita kultūra ir menas, žymūs daugelio mokslo sričių laimėjimai, lituanistikos plėtotė – negalime nematyti šalies ateičiai, jos intelektiniam potencialui kylančių grėsmių ir pavojų.

Lietuvai tapus Europos Sąjungos ir NATO nare, atsivėrė naujos galimybės valstybei stiprėti, plėtoti jos kultūrą ir ekonomiką. Tačiau kurį laiką buvusios palankios pagrindinės integracijos prielaidos – pigi darbo jėga ir ekonominė integracija su turtingomis ES valstybėmis senbuvėmis – dabar sumažėjo. Padėtį sunkina didelė emigracija ir su tuo susijęs spartus visuomenės senėjimas, darbo jėgos trūkumas, nepakankamas švietimo ir mokslo svarbos įvertinimas bei menkas jų finansavimas.

Ateityje svarbiausiu kultūros ir ekonominės plėtros stimulu turėtų tapti ne gamybos pigumas, o jos kokybė, pagrįsta inovacijomis ir sukurtomis moderniomis technologijomis. O tai savo ruožtu lemia turimas intelektinis potencialas ir žmogiškasis kapitalas.

Siekdami kurti mokslo žiniomis grindžiamą ekonomiką ir žinių visuomenę, plėtoti aukštąsias technologijas, mokslui imlią pramonę, gaminti didelę pridėtinę vertę turinčią produkciją turime visuotinai pripažinti, kad svarbiausias valstybės prioritetas turi būti aukštos kokybės švietimas, mokymasis visą gyvenimą, Lietuvos mokslo potencialo įsitraukimas į Europos ir pasaulio mokslo erdvę. Todėl būtina stiprinti mokslinio darbo prestižą, plėtoti tarptautinio lygio fundamentinius ir taikomuosius tyrimus, skatinti inovacijas bei moderniųjų technologijų kūrimą, ugdyti tyrėjų kūrybiškumą, deramai įvertinti geriausiuosius.

Lietuvos ateities vizija – ekonomiškai stipri valstybė, kurioje klesti švietimas, mokslas ir kultūra, gerbiamos žmogaus prigimtinės teisės ir laisvės. Šiai vizijai įgyvendinti būtina, kad visos valstybės institucijos, organizuota pilietinė visuomenė, akademinė bendruomenė prioritetu laikytų šių tikslų ir siūlymų įgyvendinimą:

1. Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei imtis esminių priemonių mokytojo, dėstytojo ir mokslo darbuotojo profesijos prestižui stiprinti, sudaryti palankias sąlygas jų kūrybinei iniciatyvai atsiskleisti, deramai atlyginti už kūrybinį darbą, skatinti aktyviausiuosius bei imtis veiksmingų priemonių protų nutekėjimui mažinti, jį stabilizuoti ar net paversti „protų pritekėjimu“, sudaryti jauniesiems talentingiems mokslininkams patrauklias kūrybinės karjeros perspektyvas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybei inicijuoti Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ilgalaikės strategijos rengimą. Išryškinti joje šalies socialinius, ekonominius ir kultūrinius poreikius, parengti jos įgyvendinimo gaires numatant būtinus finansinius išteklius. MTEP ilgalaikę strategiją turėtų tvirtinti Lietuvos Respublikos Seimas.

3. Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei sukurti teisinę bazę ir atlikti MTEP valdymo reformą reorganizuojant MTEP veiklą, technologijas ir inovacijas remiančių ar kuruojančių institucijų sistemą taip, kad būtų sukurtos optimalios sąlygos MTEP plėtrai.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Švietimo ir mokslo ministerijai finansuoti MTEP veiklą ne tik derinant aktyvių mokslininkų grupių programinį konkursinį finansavimą, nacionalinių programų bei kitų konkursinių darbų rėmimą, bet ir išlaikant bei didinant bazinį MTEP institucijų finansavimą, atnaujinant reikalingą infrastruktūrą ir eksperimentinę įrangą, informacinio aptarnavimo bazę.

5. Švietimo ir mokslo ministerijai, pasitelkus Lietuvos mokslo tarybą ir Lietuvos mokslų akademiją, dar kartą apsvarstyti MTEP prioritetus siejant juos su nacionaliniais interesais bei derinant su vieningos Europos mokslo erdvės plėtros siekiais.

6. Įgyvendinant Nacionalinės Lisabonos strategijos programą ir Lietuvos parlamentinių politinių partijų susitarimo nuostatas dėl mokslo ir studijų sistemos pertvarkos principų, užtikrinti, kad mokslo ir studijų finansavimui skiriama valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių dalis būtų nuosekliai didinama ir 2012 m. prilygtų ES vidurkiui.

7. Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Švietimo ir mokslo bei Ūkio ministerijoms skirti deramą ES struktūrinių ir kitokių fondų dalį švietimui, mokslui, inovacijų ir technologijų kūrimui. Remti Lietuvos mokslo darbuotojų naudojimąsi Europos unikalia mokslo infrastruktūra. Skatinti mažų ir vidutinių inovatyvių įmonių steigimą ir veiklą.

8. Lietuvos mokslų akademijai, mokslo ir studijų institucijoms plėtoti tarptautinį mokslinį bendradarbiavimą, tyrėjų mobilumą, tarp jų Lietuvos mokslų akademijos tarptautinio bendradarbiavimo sutarčių teikiamų mobilumo galimybių naudojimą.

9. Švietimo ir mokslo ministerijai ir Lietuvos mokslų akademijai skatinti mokslininkų jungimąsi į mokslo draugijas bei jų dalyvavimą formuojant mokslo ir studijų politiką. Pavesti LMA prezidiumui inicijuoti jų asociacijos kūrimą bei teikti jai metodinę pagalbą. Remti nacionalinių mokslo draugijų dalyvavimą atitinkamose Europos mokslinėse organizacijose. Siekti, kad mokslinių žurnalų leidybą kuruotų specializuotos mokslo draugijos.

10. Siūlyti Lietuvos Respublikos Seimui naujajame Mokslo ir studijų įstatyme palikti dabar galiojančio Įstatymo 12 straipsnio formuluotę Lietuvos mokslų akademija, tiksliai apibrėžiančią LMA statusą.

11. Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Švietimo ir mokslo ministerijai svarbiausias šios rezoliucijos nuostatas įtraukti į rengiamą Mokslo ir studijų įstatymą.

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas
akad. Zenonas Rokus Rudzikas

Lietuvos Respublikos Seimo
Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas
Virginijus Domarkas


 

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas praneša, kad pagal 2007 11 21 paskelbtas laisvas LMA narių ekspertų vietas ir  remiantis MA Statuto 21 p. iškelti ir įregistruoti šie kandidatai (pagal specialybes)Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje:

archeologija – 1 vieta

1. Prof. habil. dr. Mykolas Michelbertas – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros profesorius, iškėlė Vilniaus universiteto senatas.
2. Prof. habil. dr. Vladas Žulkus – Klaipėdos universiteto rektorius, iškėlė Klaipėdos universiteto senatas.

Lietuvių literatūra – 1 vieta

1. Prof. habil. dr. Leonas Fliorentas Gudaitis – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinio fakulteto Lietuvių literatūros katedros profesorius, iškėlė Vytauto Didžiojo universiteto senatas.
2. Habil. dr. Jūratė Sprindytė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Šiuolaikinės literatūros skyriaus vadovė, iškėlė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto taryba, LMA n. k. Vanda Zaborskaitė.

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje:

chemija – 1 vieta

1. Prof. habil. dr. Eugenijus Norkus – Chemijos instituto Katalizės skyriaus vadovas, vyriaus. m. d., iškėlė Chemijos instituto taryba.
2. Prof. habil. dr. Arūnas Ramanavičius – Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto prodekanas, iškėlė Vilniaus universiteto senatas.

matematika – 1 vieta

1. Prof. habil. dr. Vilijandas Bagdonavičius – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematinės statistikos katedros vedėjas, iškėlė LMA n. k. Feliksas Ivanauskas, LMA n. k. Vygantas Paulauskas.
2. Prof. habil. dr. Artūras Dubickas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros vyriaus. m. d., iškėlė LMA n. k. Feliksas Ivanauskas, LMA n. k. Vygantas Paulauskas.
3. Prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros vedėjas, iškėlė LMA n. k. Feliksas Ivanauskas, LMA n. k. Vygantas Paulauskas.4. Prof. habil. dr. Remigijus Leipus – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto prodekanas, iškėlė LMA n. k. Feliksas Ivanauskas, LMA n. k. Vygantas Paulauskas.

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje:

biologija – 1 vieta

Habil. dr. Vincas Būda – VU Ekologijos instituto Ekologinės fiziologijos, etologijos ir parazitologijos skyriaus Cheminės ekologijos ir elgsenos laboratorijos vadovas, vyriaus. m. d., iškėlė VU Ekologijos instituto taryba.

medicina – 2 vietos

1. Prof. habil. dr. Arvydas Ambrozaitis – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Infekcinių ligų, dermatovenerologijos ir mikrobiologijos klinikos vadovas, profesorius, iškėlė Vilniaus universiteto senatas.
2. Prof. habil. dr. Gintautas Jurgis Česnys – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedros profesorius, iškėlė Vilniaus universiteto senatas.
3. Prof. habil. dr. Limas Kupčinskas – Kauno medicinos universiteto Gastroenterologijos klinikos vadovas, iškėlė Kauno medicinos universiteto senatas.
4. Prof. habil. dr. Aleksandras Laucevičius – VU Santariškių klinikų generalinis direktorius, iškėlė akad. Vytautas Jonas Sirvydis, LMA n. k. Giedrius Uždavinys.
5. Prof. habil. dr. Konstantinas Povilas Valuckas – VU Onkologijos instituto direktorius, vyriaus. m. d., iškėlė VU Onkologijos instituto taryba.
6. Prof. habil. dr. Kęstutis Vitkus – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos centro direktorius, iškėlė akad. Algimantas Jonas Marcinkevičius.

Technikos mokslų skyriuje:

medžiagų inžinerija – 1 vieta

1. Prof. habil. dr. Steponas Ašmontas – Puslaidininkių fizikos instituto direktorius, iškėlė Puslaidininkių fizikos instituto taryba.
2. Prof. habil. dr. Antanas Laukaitis – VGTU Termoizoliacijos instituto direktorius, iškėlė Vilniaus Gedimino technikos universiteto senatas.
3. Prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius – Kauno technologijos universiteto Fizikinės elektronikos instituto direktorius, iškėlė Kauno technologijos universiteto senatas.

Atsiliepimus ir siūlymus dėl kandidatų pateikti Lietuvos mokslų akademijai iki 2008 m. vasario 8 d. adresu Gedimino pr. 3, 01103 VilniusLIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETO
VANDENS ŪKIO INSTITUTAS

SKELBIA VIEŠĄ KONKURSĄ INSTITUTO DIREKTORIAUS PAREIGAS UŽIMTI

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1421.
Konkurse dalyvaujantis asmuo (toliau – pretendentas) privalo:


• būti mokslininkas, įgijęs habilituoto daktaro arba daktaro mokslo laipsnį technologijos mokslo srities aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos kryptyse;
• turėti ne mažesnį kaip 5 metų mokslininko stažą ir administracinio darbo patirties;
• kvalifikacija turi atitikti ne mažesnius kaip institute nustatytus vyresniojo mokslo darbuotojo atestavimo per kadenciją reikalavimus;
• būti susipažinęs su mokslo tiriamųjų įstaigų veiklos organizavimu, finansavimu, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.
• vyresni kaip 65 metų mokslininkai gali būti renkami (skiriami) į universiteto mokslo instituto direktorius, jei tam pritaria universiteto mokslo instituto taryba.


Pretendento privalumai:


• mokslinių publikacijų skelbimas leidiniuose, įrašytuose į TDB bazės pagrindinių leidinių sąrašą, ir recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose;
• bendradarbiavimo su tarptautinėmis institucijomis patirtis, dalyvavimas tarptautinėse mokslo programose, konferencijose, seminaruose;
• vadovavimo rengiant ir įgyvendinant Lietuvos ir tarptautinius mokslo projektus patirtis.
• gebėjimas anglų arba kita užsienio kalba rašyti projektų pasiūlymus, bendrauti su partneriais be vertėjo;
• pedagoginio darbo patirtis.


Per vieną mėnesį nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienos, įskaitant paskelbimo spaudoje dieną, pretendentas privalo pateikti:


• prašymą dalyvauti konkurse;
• asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
• mokslo laipsnį liudijantį dokumentą ir jo kopiją;
• valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją;
• trumpą gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
• instituto veiklos plano projektą;
• mokslinių darbų sąrašą;
• kitus papildomus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją.

Pretendentai dokumentus asmeniškai pateikia instituto darbuotojai Nijolei Nazarovai (atsakingai už personalo valdymą) adresu: LŽŪU Vandens ūkio institutas, Parko g. 6, 58102 Vilainiai, Kėdainių r. Pretendentų dokumentai priimami vieną mėnesį nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienos, įskaitant paskelbimo spaudoje dieną. Pateikiant dokumentų kopijas turėti jų originalus.

Informacija teikiama telefonu (8 ~ 347) 68105 arba el. paštu n.nazarova@takas.lt.ŠIAULIŲ UNIVERSITETO
projektas
kviečia į baigiamąją
KONFERENCIJĄ


2008 m. sausio 25 d. baigiamoji projekto Aukštųjų mokyklų dėstytojų bei ūkio specialistų mokslinės kompetencijos tobulinimas (MOKOM – mokslinė kompetencija) konferencija organizuojama siekiant pristatyti projekto vykdytojo ir partnerių patirtį plėtojant mokslinę veiklą, įvertinti projekto rezultatus, pasidalinti patirtimi įgyvendinant Europos sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą.

Konferencijos dalyviai bus supažindinti su projekto metu sukurtais produktais – K. Kriščiūno, J. K. Staniškio ir V. Tričio monografija Mokslinė veikla: šiuolaikinės tendencijos, A. Kovierienės atliktu mokslinės kompetencijos pokyčio tyrimo rezultatais. Projekto dalyviai pristatys atliktus mokslinius tyrimus.

Konferencija įvyks Šiaulių arenos verslo centre (J. Jablonskio g. 16, Šiauliai)


Konferencijos pradžia – 11 val.


Konferencijos darbotvarkė:


10.30 –11.00 Registracija, kava
11.00 –11.15 Konferencijos atidarymas
11.15 –13.00 Plenarinė sesija
13.00 –14.00 Pietūs
14.00 –16.00 Plenarinės sesijos tęsinys
16.00 –16.20 Klausimai ir diskusijos
16.20 –16.30 Konferencijos uždarymas
16.30 –18.00 Furšetas, diskusijos

Projektą MOKOM remia Lietuvos Respublika, iš dalies finansuoja Europos sąjunga (Europos socialinis fondas). Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 2 prioriteto Žmoniškųjų išteklių vadyba 5 priemonę Žmoniškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Projekto vykdytojas – Šiaulių universitetas, partneriai – Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos ir Žemaitijos kolegijos.

Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 ~ 41) 595 834, el. p. o.kisieliene@tf.su.lt, www.mokom.lt


Projekto koordinatorė Ona Kisielienė
daugiau

Skelbimai 2008/01/10

Strateginių individo kompetencijų katalogas verslininkams, studentams ir visiems besidomintiems

Kauno technologijos universitetas kartu su partneriais įgyvendina Europos Sąjungos Leonardo da Vinčio programos remiamą projektą Strateginių individo kompetencijų vystymas eurointegracijos kontekste Nr. LT/06/B/F/PP-171003. Projekto trukmė: 2006 m. spalio 1 d. – 2008 m. rugsėjo 30 d. Joks individas negali įgyti visų kompetencijų. Todėl verslo sėkmę lemia ne kompetencijų gausa, bet tam tikros esminės kompetencijos. Projekto partnerių tyrimas atskleidžia svarbiausias žmogaus kompetencijas ir padės sukurti jų plėtojimo metodologiją.

Per pirmuosius projekto vykdymo metus sukurtas strateginių individo kompetencijų katalogas. Antraisiais projekto vykdymo metais bus baigta kurti strateginių individo kompetencijų vystymo metodologija.

Katalogu ir metodologija naudosis švietimo institucijos, verslo konsultavimo centrai, įmonės ir privatūs asmenys. Projekto partneriai – Lietuvos, Austrijos, Ispanijos, Graikijos, Airijos, Vokietijos, Portugalijos ir Bulgarijos švietimo institucijos bei verslo konsultavimo organizacijos. Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakultetas yra atsakingas už vertimo užduočių atlikimą ir projekto sklaidą. Maloniai kviečiame pasinaudoti galimybe nemokamai atsisiųsti katalogą iš projekto interneto svetainės <http://www.sicdevelopment.org/category,cid.6,lang.lt>.


Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto informacija


 

 

Lietuvos kolegijų direktorių konferencija nuoširdžiai užjaučia Švietimo ir mokslo ministerijos Profesinių studijų skyriaus vedėją Antaną Levicką dėl mylimo Tėvo mirties.


Lietuvos kolegijų direktorių konferencija

daugiau

Planetariumo renginys

 VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto planetariume

Sausio 24 d. 17:00 val. Planetariume vyks renginys
„DARNUS VYSTYMASIS –MODERNIAUSIA VALSTYBĖS IR VISUOMENĖS RAIDOS IDEOLOGIJA“

Lektorius – dr. ROMAS PAKALNIS, Botanikos instituto Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos vadovas, Nacionalinės darnaus vystymosi komisijos narys

Danguje matomi šviesuliai, jų vaizdai ir panoramos

Rodo ir komentuoja – Planetariumo darbuotojai

Renginys nemokamas.

Planetariumo adresas: Konstitucijos pr. 12a, Vilnius, tel/fax (8-5) 2724177

http://mokslasplius.lt/planetariumas/  

BPD EU SMM  Mokslas. Mokslininkai. Visuomenė

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu