MOKSLASplius.lt

Geriausiems šalies mokytojams – Metų mokytojo premijos

Šių metų kovo 5 d. Vyriausybės rūmuose Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius bei švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius įteikė Metų mokytojo premijas geriausiems 2008 m. mokytojams. Metų mokytojo premijos bus įteiktos penkiems pedagogams.Įteiktos Metų mokytojo premijos: Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktorius pavaduotojas ugdymui, profesijos mokytojas ekspertas Jeronimas Mikiparavičius, Vilniaus rajono Veriškių pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Valdonė Navickaitė, Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja ekspertė Stasė Nedzinskienė, švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Martynas Januška ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos muzikos mokytojas ekspertas Svajūnas Klimas

„Apdovanojame išskirtinius mokytojus – kūrybingus, itin profesionalius, pilietiškai aktyvius. Tai – tikri mūsų bendruomenių lyderiai, rengiantys jaunąją kartą gyventi visuomenėje, būti atsakingais piliečiais, išsilavinusiais profesionalais ir tiesiog gerais žmonėmis. Laimingi yra tie vaikai ir paaugliai, kurie iš jūsų kasdien mokosi ne tik gramatikos taisyklių, fizikos formulių ar muzikos rašto, bet ir gyvenimo džiaugsmo, išminties, atsakomybės, rimto požiūrio į darbą. Dėl to nenuostabu, kad ir jūsų ugdytiniai garsėja puikiais akademiniais pasiekimais, yra jūsų talkininkai įvairiuose projektuose, be baimės renkasi jūsų mokomųjų dalykų brandos egzaminus ir profesijas, kuriomis „uždegėte“ mokykloje“, – sveikindamas geriausiuosius 2008-ųjų metų mokytojus sakė ministras Gintaras Steponavičius.

Metų mokytojo premija įteikta Martynui Januškai, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytojui ekspertui. Mokytojas yra aukštos pedagoginės ir dalykinės kompetencijos specialistas. Jo rengiamos mokinių meninio skaitymo kompozicijos rajono, regiono, šalies konkursuose pelno laureatų, diplomantų apdovanojimus. M. Januška yra daugelio renginių režisierius, mokyklinių lietuvių kalbos vadovėlių recenzentas. Jis kūrybingai organizuoja pedagoginius renginius rajone, veda seminarus pagal naująsias vertinimo normas rajono, regiono ir šalies lietuvių kalbos mokytojams.

M. Januška yra parengęs leidinį Mažeikių kraštas, sudarė ir padėjo išleisti kunigo E. Arnašiaus dainų albumą. Taip pat dalyvavo kuriant mokomuosius siužetinius filmus Amžinojo įšalo žemė, Požemių pasaulis, Mažeikių rajono gamtos paminklai.

Mokytojas Martynas Januška 2004 m. Mažeikių rajone išrinktas metų mokytoju. 2003 m. Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga, apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. 2000 m. jam paskirta rašytojos Šatrijos Raganos premija už pedagoginę ir švietėjišką veiklą.

Metų mokytojo premiją gavo Svajūnas Klimas, Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos muzikos mokytojas ekspertas. Mokytojas su mokiniais nuolat dalyvauja rajono, apskrities ir šalies konkursuose, festivaliuose, organizuoja renginį Muzikos dirižablis. Jis yra parengęs keletą mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų: Kompiuteris – muzikos mokytojo padėjėjas, Ugdymo diferencijavimas ir individualizavimas per muzikos pamokas. Veiklos metodai ugdant gabų muzikai mokinį ir kt. Taip pat parengęs modulių programas: Grojimo gitara pagrindai, Grojimo sintezatoriumi pagrindai, Grojimo perkusijomis pagrindai 1–2 klasės gimnazistams. S. Klimas yra vienas iš gimnazijos vykdomo tarptautinio projekto Draugystės tiltas: Lietuva–Vokietija organizatorių.

Mokytojas Svajūnas Klimas vadovauja muzikos studijai Obertonas, Kelmės kultūros centro pučiamųjų orkestrui, dalyvauja įvairiose programose: Muzikuokime kartu, Muzikos pasaulis, tarptautiniuose projektuose.

Metų mokytojo premija įteikta Jeronimui Mikiparavičiui, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, profesijos mokytojui ekspertui. Mokytojas inicijavo keletą projektų, pagal kuriuos mokykloje buvo įkurta Microsoft IT akademija ir įsteigtas Dovanotų kompiuterių centras. Jame kompiuterių įrangos derintojų specialybės mokiniai tvarko ir parengia naudoti nenaujus kompiuterius, paaukotus įvairių bendrovių ir organizacijų, įdiegia licencijuotą Microsoft programinę įrangą. Paskui sutvarkyti kompiuteriai paskirstomi po įvairias mokyklas, pelno nesiekiančias organizacijas. Mokytojas aktyviai dalyvauja rengiant naujas IT profesinio ugdymo programas.

J. Mikiparavičius veda seminarus pedagogams Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti, Pažangių technologijų taikymas, yra parengęs tekstų rinkėjo ir maketuotojo specialybei 9 modulių programas. Jis aktyviai dalyvavo įgyvendinant PHARE profesinio mokymo reformos programą Lietuvoje, 2000–2007 m. vadovavo Profesinių mokyklų informacinių technologijų pedagogų atestacijos komisijai. Mokytojas Jeronimas Mikiparavičius yra pagrindinio profesinio ugdymo programų vertinimo Centrinės ekspertų komisijos narys, įvairių tarptautinių projektų koordinatorius.

Premija taip pat įteikta Valdonei Navickaitei, Vilniaus rajono Veriškių pradinės mokyklos pradinių klasių mokytojai metodininkei. Mokytoja taiko inovatyvius ugdymo būdus: kritinio mąstymo, Geros pradžios metodiką, vizualinio mąstymo strategijas, informacines technologijas. Ji yra viena iš 50 mokytojų novatorių, kurie dalyvaudami Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) lyderio programoje siekia plėtoti ir skatinti geriausios patirties sklaidą, generuoti idėjas ir jomis keistis sėkmingam IKT integravimui į mokymą. Ji yra Nuotolinių mokymų mokytojų edukacinei kompetencijai tobulinti lektorė.

Mokytoja V. Navickaitė – aktyvi mokyklos, vietos bendruomenės renginių, švenčių, projektų iniciatorė, drauge su mokiniais dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose.

Metų mokytojo premiją gavo Stasė Nedzinskienė, Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja ekspertė. Savo pamokose mokytoja aktyviai taiko informacines – komunikacines technologijas. Jos mokiniai – miesto jaunųjų fizikų olimpiadų prizininkai, nacionalinių jaunųjų mokslininkų konkursų dalyviai. Mokytoja yra fizikų mokytojų asociacijos narė.

S. Nedzinskienė yra Europos mokyklų partnerystės programos eTwinning Alytaus apskrities konsultantė. eTwinning veikla skirta visiems jauniems Europos piliečiams, besimokantiems mokyklose, sudaryti sąlygas dalyvauti švietimo projektuose su savo mokytojais bei jų kolegomis iš Europos. Ši patirtis labai svarbi puoselėjant gilesnį savitarpio supratimą ir Europos jaunimo indėlį siekiant demokratiškos daugiakultūrės visuomenės. S. Nedzinskienė kartu su partneriais iš Latvijos vykdė šį projektą, kuris buvo pripažintas geriausiu metų projektu Lietuvoje, o Alytaus Panemunės vidurinė mokykla – geriausia 2008 m. eTwinning mokykla Lietuvoje.

Mokytoja Stasė Nedzinskienė inicijavo mokyklos muziejaus kūrimą, siekdama jo ekspoziciją pritaikyti mokinių tautiškumui ir pilietiškumui ugdyti, sukūrė mokyklos himną, parengė leidinį apie mokyklą. Atgaivą širdžiai mokytoja randa kūryboje: kuria eilėraščius, išleido 4 poezijos knygas. Ji yra dzūkų kultūros žurnalo Dainava redaktorė, Lietuvos mokytojų literatų Spindulio draugijos narė, dalyvauja literatų klubo Tėkmė veikloje.

Premijos dydis – 120 MGL. Premija skiriama už reikšmingiausius darbus pedagogikos srityje, indėlį į švietimo reformos įgyvendinimą, visuomenės demokratinės kultūros, bendražmogiškų ir pilietinių vertybių ugdymą naudojantis mokslo laimėjimais ir ugdymo minties patirtimi. Premiją skiria ir jų skaičių kiekvienais metais nustato švietimo ir mokslo ministras. Kandidatus premijai gauti teikia mokyklų vadovų ir mokytojų asociacijos, švietimo įstaigų steigėjai, taip pat ministerija.

Metų mokytojo premiją Švietimo ir mokslo ministerija įsteigė 1998 metais. Iki šiol premijomis buvo apdovanoti 57 mokytojai.


Švietimo ir mokslo ministerijos 
Ryšių su visuomene skyriaus informacijaNuotraukoje:

 

Įteiktos Metų mokytojo premijos: Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokyklos direktorius pavaduotojas ugdymui, profesijos mokytojas ekspertas Jeronimas Mikiparavičius, Vilniaus rajono Veriškių pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Valdonė Navickaitė, Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius, Alytaus Panemunės vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja ekspertė Stasė Nedzinskienė, švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Martynas Januška ir Kelmės Jono Graičiūno gimnazijos muzikos mokytojas ekspertas Svajūnas Klimas