MOKSLASplius.lt

Skelbimai 2008/11/20

Olštyno universitete bus lituanistikos studijų židinys

Spalio 28 d. atidarytas Lietuvos Respublikos konsulatas Olštyne ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp Lietuvos istorijos instituto ir Varmijos Mozūrų universiteto dėl Lietuvos istorijos, etnologijos, lietuvių kalbos, kultūrologijos studijų Olštyno universitete.

Kaip pabrėžė iškilmėse dalyvavęs Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius dr. Giedrius Viliūnas, Lietuvos istorijos institutas ir Varmijos Mozūrų universitetas yra modernios ir dinamiškos mokslo institucijos, kurios tradiciniam Lietuvos ir Lenkijos moksliniam bendradarbiavimui lituanistikos ir polonistikos srityse gali suteikti naują turinį bei formą. Lietuvos istorijos institutas yra vienas geriausių mūsų šalies mokslo institutų, palaikančių intensyvius mokslinius ryšius su Vokietijos, Rusijos, Šiaurės šalių, Ukrainos ir kitų mums svarbių šalių mokslinėmis bendruomenėmis, taip pat su daugeliu Lenkijos mokslo centrų, ir atliekantis jungiamąjį vaidmenį tarp Lietuvos universitetų istorikų bendruomenių. Varmijos Mozūrų universitetas yra vienas pirmaujančių Lenkijos universitetų, įsikūręs tarp Lietuvos ir Vokietijos, mūsų istorinės kaimynės Prūsijos pasienyje.

„Tikimės, kad šios abi mokslo įstaigos sugebės į lituanistikos ir polonistikos tyrimus įtraukti daug naujų partnerių, sukurti naujus regioninius, tarpregioninius ir tarpdisciplininius bendradarbiavimo tinklus. Olštyno universitete atsiradus naujam lituanistikos židiniui, Švietimo ir mokslo ministerija tarpininkaus, kad jis būtų įtrauktas į pasaulinį tokių centrų tinklą, kuriam Lietuva teikia dalykinę paramą. Turime vilčių, kad naujieji partneriai duos naują impulsą ir dvišalių tyrimų ir studijų paramos programų atsiradimui, ieškos galimybių į šią parmos veiklą įtraukti Lietuvos ir Lenkijos verslą“, – sakė Švietimo ir mokslo ministerijos sekretorius G. Viliūnas.


Aušra Veličkaitė


 

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTASskelbia viešą konkursą eiti instituto direktoriaus pareigas

Konkurse dalyvaujantis asmuo (toliau – pretendentas) privalo: būti mokslininkas, ne vyresnis kaip šešiasdešimt penkerių metų, įgijęs humanitarinių mokslų srities kalbotyros krypties habilituoto daktaro arba daktaro mokslo laipsnį; turėti ne mažesnį kaip penkerių metų mokslininko stažą ir administracinio ar vadybinio darbo patirties; turėti projektinio darbo ir vadovavimo projektams patirties; kvalifikacija turi atitikti ne mažesnius kaip institute nustatytus vyresniojo mokslo darbuotojo atestavimo per kadenciją reikalavimus; būti susipažinęs su mokslo tiriamųjų įstaigų veiklos organizavimu, finansavimu, darbo teisinius santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais.

Per vieną mėnesį nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienos, įskaitant paskelbimo spaudoje dieną, pretendentas privalo pateikti: prašymą dalyvauti konkurse; asmens tapatybę, pilietybę ir amžių patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją; mokslo laipsnį ir pedagoginį vardą liudijantį dokumentą ir jo kopiją; valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją; gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą; mokslo ir mokslo taikomųjų darbų sąrašą; svarbiausius darbus ar jų kopijas; instituto veiklos plano projektą, kuriame būtų pateikta instituto veiklos bei plėtros strategija ir perspektyvos; kitus papildomus dokumentus, leidžiančius objektyviai įvertinti pretendento kvalifikaciją (pretendento nuožiūra).

Pretendentai dokumentus pateikia Instituto mokslinei sekretorei adresu: Lietuvių kalbos institutas, P. Vileišio g. 5, LT-10308, Vilnius. Pretendentų dokumentai priimami vieną mėnesį nuo konkurso paskelbimo spaudoje dienos, įskaitant paskelbimo spaudoje dieną (iki 2008 m. gruodžio 4 d. imtinai). Pateikiant dokumentų kopijas turėti jų originalus.

Informacija teikiama telefonu (8 5) 263 7690 arba el. paštu lki@lki.lt.


skelbia konkursą eiti

kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus vadovo pareigas


Į šias pareigas gali pretenduoti aktyvūs šių sričių mokslininkai, ne vyresni kaip šešiasdešimt penkerių metų, per pastaruosius penkerius metus atlikę mokslinių tyrimų, atitinkančių padalinio darbo kryptis.

Konkursui pateikiamų dokumentų sąrašas:

1) prašymas Lietuvių kalbos instituto tarybai leisti dalyvauti konkurse;
2) mokslo laipsnio suteikimo dokumento kopija;
3) pedagoginio mokslo vardo suteikimo dokumento kopija (jei pretendentas turi);
4) gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymas;
5) mokslo darbų sąrašas;
6) svarbiausi darbai ar jų kopijos;
7) kita informacija.

Dokumentai priimami iki 2008 m. gruodžio 30 d. adresu: Lietuvių kalbos institutas, P. Vileišio g. 5, LT-10308, Vilnius (156 kab.).

Informacija tel. (8 5) 263 7690; el. p. lki@lki.lt; interneto svetainė www.lki.lt.


Instituto taryba


 

LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJA

kviečia dalyvauti atrankoje mokslo leidinio Veterinarija ir zootechnika vyriausiojo redaktoriaus pareigoms eiti.

Reikalavimai pretendentams: aukštasis išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, kompiuterinis raštingumas, komunikabilumas, panašaus darbo patirtis. Atrankos būdas – pokalbis. Pateikti prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; gyvenimo aprašymą (CV); asmeninių privalumų ir dalykinių savybių sąrašą; valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

Dokumentus pateikti iki 2008 m. gruodžio 1 d. LVA Personalo skyriui (112 kab.), Tilžės g. 18, Kaunas. Išsamesnė informacija +370 37 363 156.

kviečia dalyvauti atrankoje mokslo leidinio Veterinarija ir zootechnika vyriausiojo redaktoriaus pareigoms eiti.

Reikalavimai pretendentams: aukštasis išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, kompiuterinis raštingumas, komunikabilumas, panašaus darbo patirtis. Atrankos būdas – pokalbis. Pateikti prašymą leisti dalyvauti atrankoje; asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; gyvenimo aprašymą (CV); asmeninių privalumų ir dalykinių savybių sąrašą; valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir kitus darbo patirtį patvirtinančius dokumentus.

Dokumentus pateikti iki 2008 m. gruodžio 1 d. LVA Personalo skyriui (112 kab.), Tilžės g. 18, Kaunas. Išsamesnė informacija +370 37 363 156.