MOKSLASplius.lt

Skelbimai

Didės mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis

Vyriausybė patvirtino Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009–2011 m. programą. Programoje numatyta dėstytojų, mokslo darbuotojų atlyginimus kasmet iki 2011-ųjų didinti po 20 procentų.
Jeigu šios programos įgyvendinimo laikotarpiu būtų indeksuojama bazinė mėnesinė alga arba kitas bazinis dydis, pagal kurį apskaičiuojamas mokslo ir studijų institucijų darbuotojų tarnybinis atlyginimas, atlyginimų didinimas dėl šio indeksavimo būtų papildomas prie nurodyto procentinio darbo užmokesčio padidinimo.

daugiau

Skelbimai 2008/06/26

Europos mokslinių tyrimų erdvė: pradėtas Liublianos procesas

Gegužės 29–30 d. įvykusioje Europos Sąjungos Konkurencingumo taryboje jos mokslinių tyrimų dalies ministrai priėmė tarybos išvadų tekstą ir taip patvirtino savo tvirtą norą pradėti Liublianos procesą, kuriuo siekiama iki galo įgyvendinti Europos mokslinių tyrimų erdvės (toliau – EMTE) uždavinius. Mintis pradėti šį procesą kilo neformalioje konkurencingumo taryboje, vykusioje Liublianoje 2008 m. balandžio mėn., tačiau jo šaknys glūdi Lisabonos strategijos nuostatose.

Svarbiausias Liublianos proceso tikslas – rasti visoms ES valstybėms narėms tinkantį sprendimą, kokia turi būti nauja politinė EMTE vadyba, galėsianti sukurti tikrą žinių visuomenę, įgyvendinti bendrą EMTE Viziją 2020, stiprinti Europos mokslinius tyrimus bei gerinti jų kokybę, siekiant deramo Europos ekonominio konkurencingumo.

Visos ES valstybės narės palaikė Liublianos proceso inicijavimą. Jos pabrėžė poreikį derinti nacionalines ir ES programas mokslinių tyrimų srityje. Buvo įvardyti ir kiti svarbūs šio proceso veiksniai – regioninė partnerystė, visuomenės dalyvavimas… Portugalijos mokslinių tyrimų, technologijų ir aukštojo mokslo ministras José Mariano Gago atkreipė dėmesį į būtinybę mažinti biurokratinius barjerus.

Nepaisant to, kad pagal bendras ES nuostatas moksliniai tyrimai yra nacionalinės atsakomybės sritis, akivaizdu, kad ES valstybės narės ima jausti poreikį vienyti jėgas siekdamos bendrų tikslų. Čia turi įtakos tiek valstybių keitimasis informacija tarpusavyje, tiek produktyvi Europos Sąjungos institucijų ir valstybių narių partnerystė.

Panašias nuostatas savo deklaracijoje išreiškė ir būsimasis Europos Sąjungai pirmininkausiančių šalių „trio“ (Prancūzija, Čekija ir Švedija). Dokumente teigiama, kad artimiausiu metu politinėse diskusijose numatoma kalbėti apie švietimo, mokslo, inovacijų ryšius vadybiniu aspektu, geografinio EMTE išsiplėtimo padarinius, mokslo instrumentų kompleksiškumą ir būtiną visų suinteresuotų EMTE dalyvių asocijuotą veiklą. Akivaizdu, kad tokios temos vyraus būsimų konkurencingumo tarybų darbotvarkėse, jose bus siekiama apibrėžti bendros EMTE vadybos gaires, nusakyti jos ilgalaikę viziją bei galimas įgyvendinimo priemones.


Karina Firkavičiūtė, Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje mokslo atašėAUKŠTAVOLČIO DIDELĖS GALIOS VALDOMO IŠJUNGIMO TIRISTORIAUS KONSTRUKCIJOS IR TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ TYRIMŲ REZULTATAI

UAB Vilniaus Ventos puslaidininkiai baigia projektą „Aukštavolčio didelės galios valdomo išjungimo tiristoriaus (VIT) konstrukcijos ir technologinių procesų taikomieji moksliniai tyrimai“, kurį remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Projekto pagrindinis tikslas – sustiprinti įmonės konkurencingumą pasaulio puslaidininkių rinkose atliekant taikomuosius tyrimus specialioms žinioms įgyti ir jas panaudoti parengiant naujų prietaisų (VIT) konstrukcijos ir jų gamybos technologinius procesus.Projekto pagrindiniai uždaviniai – naujo gaminio konstrukcija (galimas gamybos technologinis procesas).

Projektuojamo gaminio specifika – prietaisas turi būti didelės galios (4 kA srovės ir 4 kV įtampos), didelio diametro (Ø 100 mm). Todėl keliami aukšti reikalavimai projektavimui, fotošablonų gamybai bei technologiniams procesams. Tai tolygumams plokštelėje tiek implantacijos, tiek difuzijos, tiek fotolitografijos, tiek metalizacijos procesams; izoliacijos kokybei ir kristalo viduje poliimidinėms dangoms, ir kristalo krašto izoliacijai, formuojant kampus bei deimanto tipo dangai.

Projektui įgyvendinti buvo numatyti toliau išvardijami moksliniai tyrimai.

1. Elektrofizinių VIT parametrų ir charakteristikų bei kontrolės metodų tyrimas.
2. Daugiasluoksnių difuzinių bei implantacinių struktūrų silicyje kompleksiniai tyrimai VIT optimizuoti.
3. Dviejų lygių metalizacijos ant išvystyto silicio paviršiaus formavimo tyrimai.
4. VIT struktūros krašto storame silicyje formavimo lazeriu tyrimai, krašto elektrinė apsauga profiliuotais kampais.
5. Didelio tankio mezastruktūrų formavimo silicio ėsdinimu dideliame plote (iki Ø 100 mm) tyrimai.
6. Fotorezisto dengimo ant reljefinio paviršiaus su iki 30 µm aukščio mezastruktūromis tyrimai.
7. Deimanto tipo (a:C-H) elektriškai aktyvios pasyvacijos tyrimai.
8. Poliimido plėvelės dengimo bei piešinio formavimo ant reljefinio paviršiaus su mezastruktūromis iki 30 µm aukščio tyrimai.
9. VIT topologijų tyrimai ir matematinis didelio kontūrų tankio ir kiekio fotošablonų modeliavimas.


Projekto metu įvykdytos veiklos


1. Mokslinės ir patentinės literatūros analizė valdomo išjungimo tiristoriaus konstrukcijos, technologinių procesų ir jo parametrų matavimo metodikai ištirti.
2. Atlikta trijų analoginių pavyzdžių analizė, nustatyti konstrukciniai, topologiniai ir technologiniai parametrai.
3. Atlikti konstrukcijos projektavimo darbai, suformuoti tyrimams reikalingi elementai ir pagaminti fotošablonai moksliniams tyrimams atlikti.
4. Eksperimentinių matricų moksliniams tyrimams sudarymas pagal visas 9 mokslinių tyrimų sritis; mokslinių tyrimų atlikimas.
5. Lietuvos mokslininkų patirties panaudojimas: mezastruktūrų profilių moksliniai tyrimai PFI; poliimido plėvelių struktūrų moksliniai tyrimai bei deimanto tipo (a:C-H) XPS ir Ramano sklaidos tyrimai (Vilniaus universiteto VU Medžiagotyros ir taikomųjų mokslų institute).


Pasiekti rezultatai


Nustatyta, kokie parametrai reikalingi, norint užtikrinti 4000 V pramušimo įtampas; kokie reikalingi difuzijos ir implantacijos režimai p ir n laidumo sritims sudaryti; kokio gylio, žingsnio reikėtų mezastruktūroms suformuoti, jų tolygumas; aliuminio metalizacijos garinimo režimai, sluoksnių tolygumas; fotolitografijos proceso parametrai; išbandytos (a:C-H) dangos bei poliimidinės dangos; nustatytos krašto nuolydžio kampo reikšmės ir jo formavimo technologija; pasirinkta VIT konstrukcija, pagaminti fotošablonai; sudarytas gamybos maršrutas; sujungus tyrimų rezultatus į gamybos maršrutą įvykdyti procesai prietaisui pagaminti. Pirmą kartą Lietuvoje pagamintas aukštavoltis didelės galios VIT tiristorius modernios konstrukcijos ir moksliniais tyrimais pagrįsta technologija.

Vykdant projektą iš esmės ištirta konstrukcijos ir technologinių procesų kompleksas naujam moderniam gaminiui; remdamasi gautomis žiniomis įmonė bus pajėgi gaminti atskirus tokio tipo puslaidininkinius prietaisus. Ištirta ir parengta technologija, atitinkanti šiuolaikinius pasaulio ir ES šalių poreikius.

Atliktų mokslinių tyrimų pagrindu ir modernizavus gamybą bus galima pradėti serijinę įvairios nomenklatūros aukštavolčių didelės galios valdomų išjungimo tiristorių gamybą.

Išsamesnės informacijos teiraukitės: projekto vadovas UAB Vilniaus Ventos puslaidininkiai generalinis direktorius Romanas Panavas, tel. (8 ~ 5) 271 2200; faks. (8 ~ 5) 271 2500, el. paštas vvp@mail.vvp-uab.lt.UAB „Vilniaus Ventos puslaidininkiai“ informacijaVilniaus verslo teisės akademija
(Kauno g. 34, LT-03202 Vilnius)skelbia konkursą šioms pareigoms užimti
nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

Teisės katedros vedėjo;
Teisės katedroje: profesorių, docentų, lektorių (dėstyti verslo teisės programos dalykus);
Ekonomikos katedroje: profesorių, docentų, lektorių (dėstyti ekonomikos ir vadybos dalykus).

Pretendentai turi pateikti:

• prašymą dalyvauti konkurse;
• gyvenimo aprašymą (CV).

Dokumentus prašome siųsti el. paštu iki 2008-07-31 vvta@vvtakademija.lt
Išsamesnė informacija mob. 8 681 12 046.Ernsto-Morico-Arnto universitetas Greifsvalde (Vokietija)
skelbia konkursą eiti lietuvių kalbos lektoriaus 0,5 etato pareigas baltistikos institute. Darbo pradžia 2008 m. spalio 1 d., trukmė – 2 metai.


Darbo pobūdis: dėstyti kalbos praktikos dalykus pagrindinio, vidutinio ir aukštesnio lygio studijų studentams.


Reikalavimai:


• aukštosios mokyklos baigimo diplomas;
• geros lietuvių kalbos žinios;
• pakankamas vokiečių kalbos mokėjimas;
• mokėti aprašyti sinchronines kalbines struktūras;
• lietuvos istorijos ir kultūros žinojimas.

Kandidatų dokumentai (CV, atestato ir priedo kopija) priimami iki 2008-06-30 adresu Ernst Moritz-Arndt-Universität Greifswald Institut für Fremdsprachliche Philologien Baltistik stellv. gf. Direktor Domstraße 9/10 17489 Greifswald, nurodant skelbimo numerį 08/B22.

Išsamesnė informacija internete:

http://www.uni-greifswald.de/informieren/stellenausschreibung/oeffentlich/wissenschaftliches-personal/institut-fuer-fremdsprachliche-philologien-nr-08b22.html


LR Švietimo ir mokslo ministerijaPUSLAIDININKIŲ FIZIKOS INSTITUTAS


skelbia konkursą į Puslaidininkių fizikos instituto doktorantūrą šiose mokslo šakose: Medžiagų inžinerija (08T), Kondensuotos medžiagos (P260), Puslaidininkių fizika (P265).

Doktorantūros trukmė – 4 metai.


Asmenys, dalyvaujantys konkurse, turi pateikti: prašymą; gyvenimo, kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymą; magistro kvalifikacinio laipsnio diplomo ir jo priedų kopijas; dviejų mokslininkų rekomendacijas; paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas.

Dokumentai priimami Instituto sekretoriate iki š. m. rugsėjo 5 d. Adresas: A. Goštauto g. 11, LT-01108 Vilnius, tel. (8 ~ 5) 261 9821.Instituto direktorius


TEISĖS INSTITUTAS

skelbia konkursą šioms pareigoms užimti:

• Tarptautinių ryšių skyriuje vedėjo-vyresniojo mokslo darbuotojo (-os), 1 vieta;
• Baudžiamosios justicijos tyrimų skyriuje tyrėjo (-os), 1 vieta;
• Kriminologinių tyrimų skyriaus Vaikų ir jaunimo teisės sektoriuje jaunesniojo mokslo darbuotojo (-os), 1 vieta.

Reikalavimai pretendentams pateikti Teisės instituto tinklapyje www.teise.org

Dokumentai priimami iki 2008 m. spalio 6 d., adresu: Teisės institutas, Gedimino pr. 39/Ankštoji g. 1, 201 kab., Vilnius. Informacija teikiama telefonu: (8 ~ 5) 249 7591.


daugiau

Skelbimai 2008/06/09

LAPTEVIEČIAI
maloniai kviečia Jus, Jūsų draugus ir artimuosius
2008 m. birželio 15 d. 12 val.
į tradicinį susitikimą Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse prie
tremtinių žeminukės – jurtos

• paminėti Gedulo ir Vilties dieną bei 60-ąsias Didžiosios tremties metines (pranešėjas prof. akademikas Antanas Tyla);

• sutikti knygą „Lietuviai Arktyje“ (sudarė Jonas Markauskas ir Jonas Rytis Puodžius), renginio metu bus galima knygą įsigyti;

• pasiklausyti aktorės Dalios Jankauskaitės skaitomų Vytauto Cinausko eilėraščių, aktoriaus Petro Venslovo paruoštos programos.

Organizatoriai:
Lietuvos liaudies buities muziejus,
Brolija LAPTEVIEČIAI


Ernsto-Morico-Arnto universitetas Greifsvalde (Vokietija)

skelbia konkursą eiti lietuvių kalbos lektoriaus 0,5 etato pareigas baltistikos institute. Darbo pradžia 2008 m. spalio 1 d., trukmė – 2 metai.
Darbo pobūdis: dėstyti kalbos praktikos dalykus pagrindinio, vidutinio ir aukštesnio lygio studijų studentams.

Reikalavimai:
· aukštosios mokyklos baigimo diplomas;
· geros lietuvių kalbos žinios;
· pakankamas vokiečių kalbos mokėjimas;
· mokėti aprašyti sinchronines kalbines struktūras;
· lietuvos istorijos ir kultūros žinojimas.

Kandidatų dokumentai (CV, atestato ir priedo kopija) priimami iki 2008-06-30 adresu Ernst Moritz-Arndt-Universität Greifswald Institut für Fremdsprachliche Philologien Baltistik stellv. gf. Direktor Domstraße 9/10 17489 Greifswald, nurodant skelbimo numerį 08/B22.

Išsamesnė informacija internete:
http://www.uni-greifswald.de/informieren/stellenausschreibung/oeffentlich/wissenschaftliches-personal/institut-fuer-fremdsprachliche-philologien-nr-08b22.html

Švietimo ir mokslo ministerija

 

daugiau

Skelbimai 2008/06/05

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

skelbia konkursą
šiai pareigybei užimti:
FIZINIŲ, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE

Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorija
– Vyresniojo mokslo darbuotojo (1 vieta).
Išsamesnė informacija pateikiama Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklalapyje adresu www.vgtu.lt


Dokumentai priimami nuo 2008-06-06 iki 20008-06-20 Personalo direkcijoje, Saulėtekio al. 11 (Saulėtekio rūmai, centrinis korpusas, 501 kab.), tel. (8 ~ 5) 274 5009.


RektoriusLietuvos energetikos institutas

skelbia priėmimą į technologijos mokslų
energetikos ir termoinžinerijos krypties (06 T),
aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos krypties (04 T),
socialinių mokslų ekonomikos krypties (04 S)


d i e n i n ę
D O K T O R A N T Ū R Ą


Doktorantūros studijų metu sudaromos sąlygos papildomai dirbti disertacijos temos srityje; yra galimybė dalyvauti tarptautiniuose projektuose, stažuotis užsienio mokslo centruose, dalyvauti tarptautinėse konferencijose, įsilieti į aktyvų instituto jaunųjų mokslininkų sąjungos (http://jms.lei.lt) kolektyvą.


Stojantieji į doktorantūrą asmenys pateikia:


• prašymą instituto direktoriui, kuriame nurodo doktorantūros kryptį (prašymo formą rasite www.lei.lt, Informacija, Doktorantūra);
• gyvenimo aprašymą;
• kvalifikacinio magistro laipsnio arba jam prilygstančio aukštojo išsilavinimo diplomą ir jo priedą bei jų kopijas;
• dviejų mokslininkų rekomendacijas, skirtas LEI Doktorantūros komisijai;
• paskelbtų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas, o jeigu jų nėra – doktorantūros krypties mokslinį referatą;
• asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir asmens tapatybės kortelės arba paso paskutinio puslapio kopiją;
• kitus kvalifikaciją įrodančius dokumentus.


Pastaba. Būsimiesiems doktorantams siūloma atvykti išankstinio pokalbio su galimais doktorantūros moksliniais vadovais.


Dokumentai priimami Lietuvos energetikos institute,
Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas, 233 kab.
iki 2008 m. birželio 20 d.
Priėmimo konkursas įvyks 2008 m. birželio 26 d. 9 val. 202 kab.

Daugiau informacijos teiraukitės tel. (8 ~ 37) 401 809, faks. (8 ~ 37) 351 271, el. p. jolanta@mail.lei.lt , www.lei.lt


daugiau

NACIONALINĖS PAŽANGOS PREMIJOS komitetas kandidatus premijoms vertins pagal Nobelio premijos modelį

Baigėsi terminas pateikti darbus 2008 m. NACIONALINĖS PAŽANGOS PREMIJOS (NPP) apdovanojimams. Vilniaus universiteto Senato salėje vykusiame NPP komiteto posėdyje atlikta pirminė paraiškų į premijas studija, aptarti nauji komiteto darbo principai, nuspręsta, kokie nepriklausomi ekspertai bus pakviesti išsamiam darbų vertinimui.

daugiau

Skelbimai 2008/05/01

Milanas susidomėjo VU Onkologijos instituto programa
Kovo 28 d. Milane įvyko Europos sergančiųjų prostatos vėžiu koalicijos „Europa uomo“ valstybių atstovų generalinė asamblėja. Asamblėjos metu Lietuvos Sergančiųjų prostatos vėžiu draugija buvo priimta į šią organizaciją tikrąja nare.
Pasak Milano asamblėjoje dalyvavusio 2002 m. įkurtos Sergančiųjų prostatos vėžiu draugijos sekretoriaus Gedimino Žižio, asamblėjos dalyviams buvo pristatyta draugija ir jos veikla.
„Didžiausią auditorijos susidomėjimą sukėlė pristatyta Lietuvoje vykdoma ankstyvos prostatos vėžio diagnostikos programa, kurios lėšomis 50–75 metų vyrams kartą per metus suteikiama galimybė nemokamai išsitirti prostatos specifinio antigeno (PSA) kiekį kraujyje ir, jei reikia, atlikti prostatos biopsiją, – pasakė Gediminas Žižys. – Informacija apie šios programos rezultatus buvo aktuali daugelio šalių atstovams, kadangi ne visose Europos valstybėse vykdomos ankstyvos prostatos vėžio diagnostikos programos.“
Jau kelerius metus priešinės liaukos vėžys Lietuvoje yra dažniausia onkologinė vyrų liga. Padėtis Lietuvoje nėra išskirtinė, panašios šios ligos protrūkio tendencijos yra ir kitose Europos valstybėse. Daugiausia asamblėjos pranešėjų dėmesio buvo skirta naujoms visuomenės informavimo apie prostatos vėžį formoms, profilaktinių sveikatos patikrinimų propagavimui bei ankstyvos prostatos vėžio diagnostikos programos organizavimui.
Prostatos vėžiu suserga 1 iš 10 vyrų. Ši liga yra viena dažniausių onkologinių ligų Vakarų pasaulyje. Ji dažnėja ir Centrinėje bei Rytų Europoje. Europos Sąjungos šalyse prostatos vėžys kasmet diagnozuojamas 85 tūkst. vyrų. Ši liga lemia apie 9 proc. vyrų mirčių nuo vėžio.
Prostatos vėžiu paprastai serga vyresni negu 60 metų vyrai (90 proc. pacientų), bet pastaraisiais metais ši liga nustatoma ir jaunesniems negu 55 metų vyrams. Anksti diagnozavus ligą ir pritaikius efektyvų gydymą, apie 70–80 proc. pacientų išgyvena 10 ir daugiau metų. Apie 30 proc. vyresnių negu 70 metų vyrų serga latentine, t. y. slapta (nematoma) vėžio forma.
Asamblėjos darbe dalyvavo žymūs Europos šalių gydytojai onkologai urologai. Pranešimus skaitė Italijos, Švedijos, Belgijos medikai.
Šiuo metu Europos sergančiųjų prostatos vėžiu koalicijai vadovauja prof. Luisas Denis (Luis Denis) iš Belgijos. Organizacijos, kurios būstinė įsikūrusi Milane, veikloje aktyviai dalyvauja pacientai ir medikai iš daugiau kaip 20 Europos valstybių.

Juventa Sartatavičienė


Pusė lietuvių mano, kad jiems gresia infarktas arba insultas
50 proc. Lietuvos gyventojų mano, kad jiems yra padidėjusi infarkto arba insulto rizika – tai rodo rinkos tyrimų ir analizės grupės RAIT atlikta apklausa. Jų nuogąstavimus patvirtina oficiali mirtingumo priežasčių statistika.
Kovo mėn. Lietuvos širdies asociacijos (LŠA) užsakymu RAIT atliko tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti Lietuvos gyventojų informuotumą apie širdies ir kraujagyslių ligas bei jų profilaktiką. 50 proc. apklaustųjų teigė manantys, kad jiems yra padidėjusi infarkto ar insulto rizika, 38 proc. įsitikinę, kad šios ligos jiems negresia, 12 proc. – negalėjo atsakyti į šį klausimą. Neigiamai dažniausiai atsakė 15–24 metų, teigiamai – vyresni kaip 45 metų respondentai.
Nuogąstavimai ir įtarimai labai pagrįsti. Lietuvos statistika rodo, kad 54,3 proc. mirties priežasčių – širdies ir kraujotakos sistemos ligos, ir jos vis „jaunėja“.
Moterys, vyresni (55–74 metų) respondentai, gyventojai, turintys pradinį išsilavinimą, pensininkai statistiškai dažniau mano, kad jiems insultas ar infarktas gresia dėl padidėjusio kraujospūdžio.
Dėl didelio darbo krūvio, įtampos, streso statistiškai dažniau gresiantį insultą ar infarktą numano 45–54 metų gyventojai, turintys aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimą, gaunantys didesnes negu vidutines pajamas, tarnautojai, specialistai, darbininkai.
Kaip rodo tyrimo rezultatai, 14 proc. apklaustųjų mano, kad jiems yra padidėjusi infarkto ar insulto rizika dėl rūkymo, 12 proc. – dėl to, kad jau dabar kenčia nuo širdies ir kraujagyslių ligų, 10 proc. – dėl viršsvorio, netinkamos mitybos, nesportavimo.
Tyrimas parodė, kad lietuviai gerai informuoti apie širdies ir kraujagyslių ligų profilaktiką – net 88 proc. apklaustųjų teigė, kad išvengti jų padėtų sveikas gyvenimo būdas (vengti stresų, sveikai maitintis, sportuoti). Kaip sakė Lietuvos širdies asociacijos prezidentas kardiologas doc. dr. Pranas Šerpytis, sveikas gyvenimo būdas iš tiesų padėtų išvengti širdies ir kraujagyslių ligų. Tik, kaip rodo praktika, nors ir gerai informuoti apie profilaktines priemones, lietuviai jų nepaiso.
Sunku įvertinti, kiek žmonių iš tiesų mėgina sveikai maitintis ar sportuoti. Akivaizdu, kad sunkiai atsisakoma rūkymo ir viršsvorio. Taip pat preliminariai apskaičiuota, kad infarkto ar insulto išvengti padedančią acetilsalicilo rūgštį (aspiriną) profilaktiškai vartoja mažiau negu 20 proc. į rizikos grupę patenkančių gyventojų. Norvegijoje, kurioje yra vienas mažiausių gyventojų mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų rodiklių Europoje, acetilsalicilo rūgšties preparatų suvartojama 2,5 kartų daugiau negu Lietuvoje.

Vaida Samuolytė 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama: naujos galimybės mokslininkams, verslo organizacijoms ir magistrantams
Vilniaus universitetas jau antrus metus (nuo 2006 m. gegužės mėn.) įgyvendina projektą pagal paramos skyrimo sutartį Nr. ESF/2004/2.5.0-03-372/BPD-148 Mokslinių tyrimų praktinio taikymo skatinimo informacinis portalas. Finansinė parama šiam projektui, kurį inicijavo Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, buvo skirta 2006 m. gegužės mėnesį. Projekto įgyvendinimui skirta parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų yra 1 1578778 Lt. Vilniaus universiteto savas indėlis į šio projekto įgyvendinimą yra 6 1454 Lt.
Projektas įgyvendinamas pagal BPD 2 prioriteto Žmogiškųjų išteklių plėtra 2.5 priemonę Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Projektas vykdomas kartu su partneriais: Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacija ir Kauno technologijos universiteto Studentų atstovybe.
Šiuo projektu yra siekiama pasitelkus informacines technologijas sudaryti galimybes bendrauti ir bendradarbiauti pagrindinėms projekto tikslinėms grupėms: dėstytojams, mokslo darbuotojams, magistrantams ir verslo organizacijų atstovams.
Rengiant projektą, buvo formuluoti šie pagrindiniai projekto tikslai: skatinti magistrantų praktinės kvalifikacijos augimą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą (sukurtojo Mokslinių tyrimų praktinio taikymo skatinimo informacinio portalo pagalba). Taip pat teikti informacines paslaugas magistrantams, ieškantiems tyrimų taikymo, stažuočių, praktikų vietų ar taikomojo pobūdžio temų baigiamiesiems darbams. Buvo numatyta ne tik kuriamo portalo pagalba teikti paslaugas magistrantams, tačiau ir teikti informacines paslaugas mokslo ir studijų institucijų, ruošiančių mokslo magistrus, katedrų dėstytojams ir pedagogams, organizuojantiems studijų profilį atitinkančių taikomojo pobūdžio baigiamųjų darbų temų atranką, ieškantiems atliktų tiriamųjų darbų diegimo verslo ir pramonės įmonėse galimybių, tarpdalykinių ar tarpinstitucinių ryšių su kolegomis.
Projekte numatytiems tikslams pasiekti yra kuriamas mokslinių tyrimų praktinio taikymo skatinimo informacinis interneto portalas, kuris bus įdiegiamas aprėpiant Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, kuriose organizuojamos antrosios pakopos studijos, taip pat visos Lietuvos verslo ir pramonės įmones, suinteresuotas, kad būtų užmegzti ir palaikyti ryšiai su mokslo ir studijų institucijomis (per magistrantams siūlomas tyrimų taikymo galimybes, stažuotes, taikomojo pobūdžio baigiamųjų darbų temas, praktikas). Tai naujas bendradarbiavimo galimybes atverianti galimybė. Tikimasi, kad dėstytojų, verslo organizacijų atstovų ir magistrantų bendravimas prisidės prie studijų kokybės gerinimo, naujų inovatyvių mokslinių tyrimų inicijavimo, jų įgyvendinimo, mokslo žinių populiarinimo. Svarbu paminėti ir tai, kad Portale bus įdiegtos vartotojų apmokymo naudotis portalu programos. Todėl visi tikslinės grupės nariai galės lengvai naudotis šiuo portalu, keistis duomenimis ir informacija.
Interneto portalo kūrimo ir diegimo veiklas vykdo Kauno technologijos universitetas, laimėjęs konkursą šioms paslaugoms teikti. Projekto partneriai, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos atstovai ir Kauno technologijos Studentų atstovybės atstovai konsultuoja portalo kūrėjus portalo pritaikymo vartotojų poreikiams klausimais. Mokslinių tyrimų praktinio taikymo skatinimo informacinis portalas netrukus bus prieinamas visiems tikslinės grupės nariams adresu www.mokslasverslui.lt

Dr. Andrius Lopata„Fermentas“ įsteigė atstovybę Kinijoje
Lietuvos biotechnologijos bendrovė Fermentas įsteigė atstovybę Kinijoje. Bendrovės rinkodarą sustiprinsianti atstovybė padės Fermentui įsitvirtinti sparčiai augančioje Kinijos rinkoje, o metų pabaigoje joje pradės veikti ir logistikos, konsultavimo bei apskaitos padaliniai.
Bendrovė Fermentas China įkurta netoli Honkongo esančiame Šendženo (Shenzhen) mieste, kuriame koncentruojasi didelė dalis šalies biotechnologijos pramonės ir mokslinių centrų.

„Praėjusiais metais mūsų pardavimai Kinijoje išaugo 15 procentų. Kurdami atstovybę šioje šalyje, visų pirma orientuojamės į ateitį. Kinija jau šiandien patenka į didžiausių pasaulio biotechnologijų rinkų penketuką, nors tai – tik šios rinkos augimo pradžia“, – teigė Fermentas International Inc. vykdomasis direktorius prof. Viktoras Butkus.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos duomenimis, Kinijos investicijos į mokslinius tyrimus kasmet išauga 20 procentų. Pagal šalies investicijas į mokslinius tyrimus ji yra pralenkusi Japoniją ir užima antrąją vietą pasaulyje, nusileisdama tik JAV.
Pasak V. Butkaus, Fermento pavyzdys rodo, kad nedidelės šalys, vystydamos žinių ekonomiką, gali sėkmingai plėsti eksportą į tokias ekonomikos milžines kaip Kinija. 2007 m. Fermento pardavimai į Kiniją siekė 3,6 mln. litų ir sudarė 7 proc. viso Lietuvos eksporto į šią šalį.

Įkūrus naująją bendrovę, Fermento produkciją visoje Kinijos teritorijoje ir toliau platins trys vietos kompanijos. Pasak V. Butkaus, Fermentas China tikslas yra sustiprinti, labiau koordinuoti šių platintojų veiklą, todėl ateityje jų tinklas bus dar labiau plečiamas. „Kinijos rinka išsiskiria savo dydžiu, žmonių mentalitetu, verslo specifika, todėl siekiant čia įsitvirtinti yra efektyvu remtis vietos kompanijomis, jų kompetencija“, – sakė V. Butkus. Šiuo metu Kinijoje yra platinama daugiau nei 700 Lietuvoje gaminamų genų inžinerijos, genominiams tyrimams ir molekulinei diagnostikai skirtų biotechnologijų gaminių.
Netrukus bus išleistas pirmą kartą į kinų kalbą išverstas Fermento produkcijos katalogas, taip pat kinų kalba bus sukurtas bendrovės tinklapis. Gegužės mėn. Fermentas dalyvaus ir vienoje didžiausių Kinijos biotechnologijų parodų Biotech China 2008 Šanchajuje.
Naujajai bendrovei vadovauja NianQiang Wen. Jis anksčiau buvo Kinijos biotechnologijos bendrovės, kuri platina Fermento produktus, vadovas. Metų pabaigoje bendrovėje turėtų dirbti apie 10 darbuotojų.
Fermentas China yra jau aštuntoji už Lietuvos ribų veikianti Fermentas International Inc. bendrovė. Kitos veikia JAV, Kanadoje, Vokietijoje, D. Britanijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, Švedijoje.
99 proc. Fermento produkcijos yra eksportuojama į daugiau nei 70 pasaulio šalių. Lietuvos aukštųjų technologijų bendrovėje dirba daugiau nei 300 aukštos kvalifikacijos specialistų, tarp jų – du profesoriai ir 33 mokslo daktarai. Tyrimų bendrovės Bioinformatics duomenimis, Fermentas savo rinkos segmente yra viena iš penkių didžiausių pasaulio bendrovių, taip pat Europos DNR markerių rinkos lyderė.
Fermentas International Inc. informacija

 

daugiau

Planetariumas kviečia į renginį

 VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto planetariume gegužės 22 d. 17 val. vyks renginys „Gyvybės tyrimai kosmose – astrobiologija“.

daugiau

Skelbimai 2008/04/17

Kultūros, filosofijos ir meno institutas
skelbia konkursą išvardijamoms

etatinėms mokslo darbuotojų pareigoms užimti

Vyriausiojo mokslo darbuotojo Lietuvos bažnyčių dailės tyrimams atlikti – 1 etatas.
Vyriausiojo mokslo darbuotojo filosofinių etikos problemų tyrimams atlikti – 1 etatas.
Reikalavimai: habilituoto daktaro laipsnis arba atlikta habilitacijos procedūra.

Vyresniojo mokslo darbuotojo dabartinės filosofijos problemoms tirti – 1 etatas.
Vyresniojo mokslo darbuotojo lyginamosioms kultūrų studijoms atlikti – 4 etatai.
Reikalavimai: mokslo daktaro laipsnis, monografija, mokslinės publikacijos leidiniuose, įtrauktuose į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą duomenų bazių sąrašą.

Jaunesniojo mokslo darbuotojo filosofinių etikos problemų tyrimams atlikti – 1 etatas.
Reikalavimai: mokslo daktaro laipsnis, mokslinės publikacijos leidiniuose, įtrauktuose į Lietuvos mokslo tarybos patvirtintą duomenų bazių sąrašą.

Pretendentai konkursui turi pateikti:


• prašymą Instituto direktoriaus vardu;
• magistro ir mokslo laipsnio diplomų nuorašus;
• mokslo darbų sąrašą;
• charakteristiką-rekomendaciją;
• pranešimo seminare santrauką;
• kitą konkurso dalyviui svarbią informaciją.

Dokumentai pateikiami iki 2008 m. birželio 2 d. adresu: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, Saltoniškių g. 58, 08105 Vilnius, 215 kab.

Telefonas pasiteirauti: (8 ~ 5) 275 1898. El. paštas: kfmi@kfmi.ltVilniaus Gedimino technikos universitetas

skelbia konkursą išvardytose katedrose ir mokslo padaliniuose užimti pareigas

I. FIZINIŲ, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE

1.

Aplinkos apsaugos katedra

- profesoriaus (0,5 etato 1 vieta),

- docento (3 vietos);

2.

Geodezijos ir kadastro katedra

- docento (1 vieta),

- asistento (2 vietos);

3.

Hidraulikos katedra

- profesoriaus (1 vieta);

4.

Kelių katedra

- docento (1 vieta),

– docento (0,5 etato 1 vieta);

5.

Miestų statybos katedra

- docento (1 vieta);

6.

Vandentvarkos katedra

- docento (1 vieta);

7.

Automatikos katedra

- docento (3 vietos);

8.

Elektroninių sistemų katedra

- profesoriaus (0,25 etato 1 vieta),

- docento (1 vieta),

- docento (0,5 etato 2 vietos),

- asistento (0,5 etato 1 vieta);

9.

Kompiuterių inžinerijos katedra

- profesoriaus (0, 5 etato 1 vieta),

- docento (1 vieta);

10.

Telekomunikacijų inžinerijos katedra

- docento (2 vietos),

- docento (0, 5 etato 1 vieta),

- docento (0,25 etato 1 vieta);

11.

Chemijos ir bioinžinerijos katedra

- docento (1 vieta),

- docento (0,5 etato 2 vietos),

- lektoriaus (1 vieta);

12.

Fizikos katedra

- profesoriaus (1 vieta),

- profesoriaus (0,25 etato 2 vietos),

- docento (3 vietos),

- docento (0,25 etato 1 vieta);

13.

Grafinių sistemų katedra

- lektoriaus (1 vieta);

14.

Inžinerinės grafikos katedra

- docento (0,25 etato 1 vieta),

- lektoriaus (1 vieta);

15.

Informacinių sistemų katedra

- docento (0,25 etato 1 vieta),

- lektoriaus (1 vieta);

16.

Informacinių technologijų katedra

- profesoriaus (0,5 etato, 1 vieta),

- docento (1 vieta),

- docento (0,5 etato 1 vieta);

17.

Matematinio modeliavimo katedra

- profesoriaus (0,5 etato 1 vieta),

- docento (1 vieta);

18.

Matematinės statistikos katadra

- docento (0,5 etato 1 vieta);

19.

Medžiagų atsparumo katedra

- docento (1 vieta),

- lektoriaus (0,25 etato 1 vieta);

20.

Teorinės mechanikos katedra

- docento (1 vieta);

21.

Biomechanikos katedra

- docento (1 vieta);

22.

Mašinų gamybos katedra

- asistento (0,25 etato 1 vieta);

23.

Medžiagotyros ir suvirinimo katedra

- docento (1 vieta);

24.

Poligrafinių mašinų katedra

- docento (2 vietos);

25.

Darbo ir gaisrinės saugos katedra

- docento (0,25 etato 1 vieta);

26.

Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra

- docento (0,75 etato 1 vieta);

27.

Geotechnikos katedra

- docento (3 vietos),

- docento (0,5 etato 1 vieta);

28.

Inžinerinės architektūros katedra

- docento (1 vieta),

- docento (0,5 etato 2 vietos),

asistento (1 vieta);

29.

Statybos ekonomikos ir nekilnojamo turto vadybos katedra

- docento (2 vietos),

asistento (1 vieta);

30.

Statybinės mechanikos katedra

- docento (1 vieta);

jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,5 etato 1 vieta);

31.

Statybinių medžiagų katedra

- docento (2 vietos);

32.

Statybos technologijos ir vadybos katedra

- docento (2 vietos);

33.

Tiltų ir specialiųjų statinių katedra

tyrėjo (1 vieta);

34.

Automobilių transporto katedra

- docento (2 vietos),

- docento (0,25 etato 3 vietos);

35.

Transporto vadybos katedra

- docento (1 vieta),

- docento (0,5 etato 1 vieta);

36.

Aviacijos prietaisų katedra

- lektoriaus (0,5 etato 1 vieta),

asistento (0,75 etato 1 vieta);

37.

Bioinformatikos mokslo laboratorija

- jaunesniojo mokslo darbuotojo (1 vieta);

38.

Internetinių ir intelektualiųjų technologijų institutas

- vyresniojo mokslo darbuotojo (1 vieta),

- tyrėjo (1 vieta);

39.

Intermodalinio transporto ir logistikos kompetencijos centras

- mokslo darbuotojo (1 vieta);

40.

Skaitinio modeliavimo mokslo laboratorija

- vyresniojo mokslo darbuotojo (1 vieta),

- mokslo darbuotojo (1 vieta);

41.

Teritorijų planavimo mokslo institutas

- jaunesniojo mokslo darbuotojo (0,75 etato 1 vieta);

42.

Transporto mokslo institutas

- vyriausiojo mokslo darbuotojo (1 vieta),

- vyresniojo mokslo darbuotojo (1 vieta);

II. HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITYSE

43.

Miestų statybos katedra

- docento (1 vieta),

- docento (0,25 etato 1 vieta);

44.

Architektūros katedra

- docento (2 vietos),

- docento (0,5 etato 1 vieta),

- lektoriaus (0,5 etato 1 vieta);

45.

Architektūros pagrindų ir teorijos katedra

- profesoriaus (1 vieta),

- profesoriaus (0,5 etato 1 vieta),

- docento (1 vieta);

46.

Urbanistikos katedra

- profesoriaus (1 vieta),

- docento (0,5 etato 1 vieta),

- lektoriaus (0,5 etato 1 vieta),

- asistento (0,5 etato 2 vietos);

47.

Transporto vadybos katedra

- docento (1 vieta);

48.

Finansų inžinerijos katedra

- docento (2 vietos),

- docento (0,25 etato 1 vieta),

asistento (1 vieta);

49.

Įmonių ekonomikos ir vadybos katedra

- docento (3 vietos),

- lektoriaus (1 vieta),

- asistento (1 vieta);

50.

Socialinės ekonomikos ir vadybos katedra

- docento (1 vieta),

- lektoriaus (1 vieta);

51.

Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra

- profesoriaus (0,5 etato 1 vieta),

- docento (0,5 etato 2 vietos),

- lektoriaus (1 vieta);

52.

Verslo technologijų katedra

- docento (1 vieta),

- docento (0,75 etato 1 vieta);

53.

Kūno kultūros katedra

- lektoriaus (1 vieta);

54.

Lietuvių kalbos katedra

- docento (1 vieta),

- docento (0,5 etato 1 vieta),

- lektoriaus (1 vieta);

55.

Užsienio kalbų katedra

- docento (1 vieta anglų k.),

- lektoriaus (1 vieta anglų k.),

- asistento (10 vietų anglų k.).

Išsamesnė informacija pateikta Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklapyje adresu www.vgtu.lt

Dokumentai priimami nuo 2008 m. balandžio 18 d. iki 2008 m. birželio 9 d. Personalo direkcijoje, Saulėtekio al. 11 (Saulėtekio rūmai, centrinis korpusas, 501 kab.), tel. (8 ~ 5) 274 5009.

Rektorius

daugiau

Skelbimai 2008/04/03

LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJOS GYVULININKYSTĖS INSTITUTAS

Skelbia viešą konkursą eiti pareigas:
Chemijos laboratorijoje – vyresniojo mokslo darbuotojo (1 vieta).Gyvūnų veisimo ir genetikos skyriuje – tyrėjo (2 vietos).

Pretendentai turi pateikti:
– prašymą dalyvauti konkurse direktoriaus vardu;
– užpildytą mokslo darbuotojo atestacinę anketą;
– aukštojo mokslo baigimo diplomo kopiją ir kvalifikacinio mokslo diplomo kopiją;
– gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą;
– mokslinių publikacijų sąrašą ir kopijas.

Informacija teikiama ir dokumentai priimami mėnesį nuo paskelbimo datos adresu:
LVA Gyvulininkystės institutas R. Žebenkos g. 12, 82317 Baisogala, Radviliškio r. Tel.: (8 ~ 422) 65383.


DirektoriusKuriamos naujos studijų programos


ES struktūrinių fondų lėšos skirtos ES-SF BPD 2.5 priemonės projektui
„Nanotechnologijų ir medžiagotyros centro studijų programai (NanoStudijos)“

Vilniaus universiteto (VU) Chemijos fakulteto magistrantai ir doktorantai tęsdami studijas VU greitai galės pasirinkti naujas studijų programas: Meno vertybių konservavimo ir Chemijos – medžiagotyros. Šiuo metu projekto vykdytojo VU Chemijos fakulteto ir projekto partnerio VU Imunologijos instituto darbuotojai rengia minėtų programų dalis. Projekto trukmė (2006 05 18 – 2008 05 30). Jo metu bus sukurti penki minėtų studijų programų moduliai, surengtos trys vasaros mokyklos bei organizuoti seminarai VU magistrantams ir doktorantams, taip pat VU darbuotojams, rengiantiems mokymo programas.

Be Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos nei VU Chemijos fakultete, nei VU Imunologijos institute nebūtų įmanoma sukurti prielaidų aukštesnės kvalifikacijos specialistams rengti pagal naujai sukurtas programas, nes tam nėra pakankamai finansinių išteklių.

Projektui Nanotechnologijų ir medžiagotyros centro studijų programa (NanoStudijos) įgyvendinti skirta ES SF BPD 2.5 priemonės paramos suma yra daugiau kaip 1,7 mln. litų. Įgyvendinant šį projektą sukurtos mokymo programos leis iš dalies patenkinti Lietuvos aukštųjų technologijų įmonių ir mokslinių institutų aukštos kvalifikacijos žmogiškųjų išteklių poreikius. Sukurta Nanotechnologijų ir medžiagotyros centro studijų programa (NanoStudijos) bus vykdoma naudojant 1.5 projekto Nanotechnologijų ir medžiagotyros centras „NanoTechnas“ sukurtus produktus (laboratorijas, prestižines studijas, įrangą moksliniams tyrimams ir kt.).


Prof. Stasys Tautkus, projekto vadovas

daugiau
„Mokslo Lietuva“ RSS kanalu