MOKSLASplius.lt

KUPIŠKĖNŲ ENCIKLOPEDIJA

Žmonės, šiek tiek besidomintys savo krašto istorija, tikriausiai pastebėjo, kad knygynuose ir knygų mugėse vis pasirodo atskiriems valsčiams skirtų monografijų. Mokslo Lietuvos šių metų Nr. 9 pristatoma 2006 m. gruodžio mėn. išleista Papilei skirta monografija (II, III dalys). Taip pat džiaugiamasi, kad nuo 1998 m. beveik kasmet Versmės leidykla išleidžia bent po vieną Lietuvos valsčių serijos knygą ir kad jau yra 15 tokių leidinių. Tai iš tikrųjų labai džiugu ir svarbu.

Be šių storų monografijų ir kitų panašaus pobūdžio enciklopedinių leidinių (pavyzdžiui, uteniškių, kuršėniškių ir kt.), norėtųsi pasidžiaugti dar vienu nepaprastai reikšmingu darbu – 2006 m. pabaigoje pasirodžiusiu Kupiškėnų enciklopedijos I tomu (jo apimtis 607 p.). Enciklopedijos sumanytojas, sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius – Vidmantas Jankauskas. Pirmame tome abėcėlės tvarka yra pateikti A–J raidėmis prasidedantys straipsniai. Jų yra daugiau kaip 1 tūkst., įdėta apie 1800 iliustracijų, dalis jų – spalvotos. Baigiami rengti dar du tomai.„Kupiškėnų enciklopedijos“ sumanytojas, sudarytojas ir vyriausiasis redaktorius Vidmantas Jankauskas

Pratarmėje rašoma, kad intensyvesni Enciklopedijos rengimo darbai buvo pradėti 1999 m., kai susirinkusi iniciatyvinė grupė (A. S. Glemža, E. Gruskis, V. Jankauskas, L. Kadžiulis, V. Puronas, H. Paulauskas, L. Vidugiris, K. Vosylytė) aptarė būsimos knygos rengimo principus. Nutarta orientuotis į kitus panašaus pobūdžio darbus, ieškota tinkamiausios struktūros, aptarti medžiagos pateikimo principai, bandyta įvertinti panašių leidinių privalumus ir trūkumus.

Kai skaitai knygos pradžioje pateiktą straipsnių autorių sąrašą, atrodo, kad dirbo nemažas žmonių būrelis. Ir tik kai pavartai, paskaitinėji pačią Enciklopediją, pamatai, kad be sudarytojo ir vyriausiojo redaktoriaus Vidmanto Jankausko pavardės po straipsniais (kur nurodyta, kas juos parengė) dar dažnai minimos Alvydo Totorio ir Lino Vidugirio pavardės, pastarojo dažniausiai po biografinių straipsnių. Nemažai straipsnių parengė Lina Matiukaitė ir Jonė Žebrytė. Atkreiptinas dėmesys į labai išsamius J. Žebrytės straipsnius apie iki II pasaulinio karo Kupiškio krašte veikusias įvairias visuomenines draugijas ir sąjungas: Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungą, Angelo Sargo vaikų sąjungą (Angelaičius), Aukštaičių pažangiojo jaunimo organizaciją ir kt.

Enciklopedijos straipsniuose gana išsamiai, kiek tai įmanoma tokio pobūdžio leidiniuose, pateikta Kupiškio krašto istorija. Ypač daug dėmesio skirta kultūros ir švietimo istorijai, parodytos krašto geografinės ypatybės, aprašyti nacionalinio išsivadavimo ir 1918–1940 m. Lietuvos Respublikos laikotarpiais vykę kultūrinio-visuomeninio gyvenimo procesai, jų dalyviai, aptarti žmonių gyvenimo būdingiausi bruožai, aprašomos vietovės ir žmonės.

Vienas iš svarbiausių Kupiškėnų enciklopedijos sudedamųjų dalių – esančių ar jau išnykusių Kupiškio krašto vietovių aprašai. Tai miestai, miesteliai, kaimai, bajorkaimiai, dvarai, užsieniai, vienkiemiai. Juk iš tikrųjų juose per šimtmečius gyvenusių žmonių istorija ir yra tikroji šio krašto istorija. Dažnai ji nėra sena: prasideda XVI–XVII a., o kartais ir vėliau. Vietovių aprašuose paprastai pateikiama: geografinė padėtis, istorija (dažnai nurodomas ankstyviausias paminėjimas šaltiniuose), žemėlapis (planas), valakų skaičius, gyventojų skaičius įvairiais laikotarpiais, jų pavardės, mokėti mokesčiai, istorinę vertę turintys pastatai ir kiti paminklai, dabartinė būklė, vietovardžiai ir kt. Tais atvejais, kai aprašomų vietovių dabar jau nebėra, įamžinti išlikę paveldo objektai, pateikta archyvinių nuotraukų, kitų istorinių dokumentų.

Didelę Enciklopedijos dalį sudaro iš Kupiškio krašto kilusių ar kaip nors su juo susijusių asmenybių biografiniai straipsniai. Aprašyta XIX–XX a. daug Lietuvai, jos visuomenei nusipelniusių žmonių, kurių atminimą verta išsaugoti.