MOKSLASplius.lt

Rusiškai neišmokome, lietuviškai pamiršome...

Valerija VaitkevičiūtėVAITKEVIČIŪTĖKalba yra tautos pamatas, todėl mūsų pareiga ne slengą kurti, kaip norėtų Bonifacas Stundžia, o ją gerbti ir puoselėti laikantis normų stabilumo ir tradicijų. Jau senovės romėnai sakydavo: koks žmogus, tokia ir jo kalba (qualis homo, talis ejus est oratio), koks protas, tokia ir kalba (quale ingenium, talis oratio). Šiandien turime labai gerai įsiklausyti į šiuos žodžius. Kalbėti netaisyklingai turėtų būti negarbė kiekvienam lietuviui. Valykime iš savo kalbos visokio plauko rusicizmus, kuriuos mėgina įteisinti dabartiniai kalbininkai, nenutuokiantys, kas lietuviška, o kas – ne.

Lietuviškai sakome lazda šuniui mušti (ne šuns mušimui). Dabar LTV ir LR vartoja tik negyvus veiksmažodinius daiktavardžius, nuo kurių kalba stabarėja, pvz.: pyrago kepimui (= pyragui kepti) rekl.; automobilio pirkimui (= automobiliui pirkti) rekl.; kviečiame prisistatymui (= kviečiame prisistatyti) rekl.; dantų valymuisi (= dantims valytis); jų apmokymui (= jiems apmokyti); gerklės gydymui (= gerklei gydyti); ginkluotės įsigijimui (= ginkluotei įsigyti) ir t. t., plg. он приехал сюда дпя изучения языка – jis atvažiavo čionai kalbos studijuoti (ne kalbos studijavimui).

Negerai – išlaikytas (= santūrus, susivaldantis) žmogus, plg. сдержанный человек; išlaikytas vynas – gerai (tai laikytas kur nors kiek laiko, kad būtų geresnis);
nusirenkite (= nusivilkite) švarką; nusirengti vartotinas, kai nusirengiame visiškai arba iki juosmens (pvz., pas gydytoją); švarką dar galima nusiimti, jei jį buvome užsimetę ant pečių (nesusikišę rankų į rankoves); apsirengti (= apsivilkti) suknelę rekl., plg. надеть платье; tai kalbos jausmo stoka;
sveikinu su gimtadieniu (= gimtadienio proga), plg. поздравляю с днём рождения; sveikinu su vardo diena (= vardadienio proga);
ant kiek (= kiek) sumažintum?, plg. насколько бы (ты) убавил?; nebūčiau ant tiek (= tiek) lojalus, plg. (я) не был бы настолько лояльным.
Lietuviškai kalbant nevartotinas prielinksnis apie pateiktuose sakiniuose su žodžiais primena, pasakoja: primena apie futbolo (= primena futbolo) žvaigždę; primena apie praeitį (= primena praeitį), plg. напоминаtт о прошлом; jam priminsiu apie tai (= priminsiu tai), plg. ему напомню об этом; papasakojo apie tai (= papasakojo tai), kad..., plg. рассказал о том, что...

Piktnaudžiaujama vietininku. Taisytina: gyveno skurde (= skurdo), plg. жил в нищете; yra vyresniame amžiuje (= vyresnio amžiaus), plg. в более зрелом возрасте; tokiose aplinkybėse (= tokiomis aplinkybėmis), plg. при таких обстоятельстваъ. Žodžio principas nevartotinas vietininkas principe (= iš esmės), plg. в принципе. В принципе я согласен – iš esmės (ne principe) aš sutinku (Rusų-lietuvių kalbų žodynas, 1984, t. 3, p. 389).
Taip vadinamas (= vadinamasis), plg. так назеваемый.
Šlubuoja linksnių valdymas:
1. Kai kalbama apie daikto dalį ar apie vienos rūšies daiktų kiekio dalį, vartojamas dalies kilmininkas. Taisytini sakiniai: norite įsigyti naujus pirkinius (= naujų pirkinių) rekl.; daro klaidas (= daro klaidų) rekl.; yra žmonės (= žmonių), kurie mokosi; rytoj pas mus bus svečiai (= svečių). Reikia skirti: duok man duoną (visą kepalą) ir pinigus (visus, kiek turi) ir duok man duonos (riekę) ir pinigų (dalį turimų). Gerai pasakyta turiu viltį, kad jis pasveiks; kada svečiai (apie kuriuos kalbėta) atvažiuoja?; atsivežk ir dukteris (visas). Rusiškai irgi vartojamas dalies kilmininkas, pvz.: дай денег (kilm.) на дорогу; деньги (vard.) на школу уже отпущены – pinigai (visi) mokyklai statyti jau paskirti.

Dalies kilmininku dar reiškiamas trumpas laiko tarpas, pvz.: paskolink peilio (trumpam laikui).
2. Veiksmažodis atstovauti lietuvių kalboje reikalauja naudininko linksnio. Taisytini šie sakiniai: atstovauju organizaciją (= organizacijai), plg. представляю организацию (gal.); jis atstovavo komitetą (= komitetui), plg. он представлял комитет (gal.).
3. Veiksmažodis atitikti reikalauja galininko. Geras pavyzdys atitiko kirvis kotą. Negerai: kopija atitinka originalui (= originalą), plg. копия соответствует оригиналу (naud.)
Kartais vartojami lietuvių kalbai neteiktini arba visiškai nereikalingi priešdėliai. Taisytina: užruošta (= paruošta) puota; užstabdyti (= pristabdyti, sustabdyti) mašiną, plg. затормозить машину; praseksiu (= stebėsiu, seksiu) Deivį, plg. прослежу Дейвиса.

Lietuvių kalboje turime skirti painioti ir maišyti, pvz.: painiojame vardus, sąvokas, bet maišome košę, dažus; reikia taisyti šiuos junginius: maišome datas (= painiojame datas), plg. rus. мешаем даты; maišome vaikų vardus (= painiojame vaikų vardus), plg. rus. мешаем имена детей. Bet maišome tešlą, plg. rus. мешаем тесто. Net Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė I. Smetonienė 2004 02 21 laidoje Tarp Rytų ir Vakarų, užsimojusi peržiūrėti kirčiavimo normas, teigė „... maišom viską“ (= painiojam viską), plg. rus. всë мешаем.
Kartais ir lietuvių kalbos trukdyti painiojamas su rusų kalbos maišyti, pvz.: jis man nemaišo (= jis man netrukdo), plg. rus. он мне не мешает.
Reikia skirti žodžius sulaikyti ir užlaikyti, pvz.: jį sulaikė Lenkijoje (kaip nusikaltėlį), plg. его задержали в Польше; jį užlaikė (neišleido, suturėjo, sugaišino, sutrukdė) Lenkijoje. Rusų kalba abiem atvejais vartoja priešdėlį за-.
Labai dažnai painiojami žodžiai persipinti ir susipinti, pirmasis visiškai išstūmė antrąjį, nors jų reikšmės skiriasi: persipinti reiškia iš naujo susipinti – ji kasas persipynė (pasileido supintus plaukus ir iš naujo susipynė), o susipinti reiškia pinant padaryti – susipinti kasas, vainiką ir dar reiškia susiraizgyti (apie gijas, virvę ir kt.); čia jų interesai persipynė (= susipynė), plg. тут их интересы переплелись.

Taisytina prabalsuoti (= nubalsuoti), plg проголосовать; pratransliuoti (= transliuoti); davesti (= privesti), plg. довести.
Žurnalistas klausia bėgiką: „Dar prabėgtum (= bėgtum) kartą?“; prabėgti reiškia tekinam pralėkti pro šalį; taip pat apie laiką – prabėgo treji metai; apie skystį – pratekėti, prasisunkti. O čia žurnalistas nori sužinoti, ar bėgikas bėgtų dar kartą tiek kelio.
Nevartotinas sutraktuoti (= traktuoti), geriau aiškinti, svarstyti, samprotauti, reikšti savo požiūrį; paprognozuoti (= prognozuoti); paprognozuokime (= prognozuokime).
Plinta paraidiniai vertiniai su žodžiu vietoj, pvz.: tavo vietoj (= tavim dėtas – geriau), plg. на твоём месте; vietoj to, kad prižiūrėtų (= užuot prižiūrėjęs), plg. вместо того, чтобы присмотреть.
Papeikimo verti mūsų humoristai, kurie mano, kad kalbos darkymas yra bene pagrindinis juoko šaltinis. Šitą priemonę naudoja ir tikrai talentingi Kakadu vedėjai. Apie kitus jau nebekalbu. Negi nenorminiai žodžiai analizai (= analizė) ar skaitliukai (= skaitiklis), kuriuos taiso jau minėtas Kalbos patarėjas, 1939, p. 13 ir 113, tokie juokingi? Juodu galėtų parodyti pavyzdį, kad ir nedarkydami kalbos yra labai įtaigūs. Ir tai tiesa!

„Nauja“ kalbininkų karta įteisino konstrukcijas kad su bendratimi ir su padalyviu. Jas jau taiso Kalbos patarėjas, 1939, p.59-60: „Kad“ nei su bendratimi, nei su padalyviu nevartotinas šalutiniuose tikslo ir siekimo sakiniuose. Sakome: taupė pinigus knygoms nusipirkti, norėdamas nusipirkti, kad nusipirktų knygų; nuvažiavo į Palangą jūros pamatyti, norėdamas jūrą pamatyti, kad pamatytų jūrą. Netaisyklinga: taupė pinigus, kad nusipirkti (kad nusipirkus) knygų; nuvažiavome į Palangą, kad pamatyti (kad pamačius) jūrą.“ Plg. я сделаю всё, чтобы его успокоить – aš padarysiu viską jam nuraminti, kad jį nuraminčiau; я пришëл, чтобы увидеть вас – aš atėjau jūsų pamatyti, kad jus pamatyčiau; уехал, чтобы заработать много денег – išvažiavo užsidirbti daug pinigų, kad užsidirbtų daug pinigų. Negerai kad užsidirbti pinigų rekl.
Abejotinos vertės dalelytė visgi (= taigi, vis dėlto), plg. всё-таки. Pagrįstai jos neteikia nei Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 2000, nei šeštas (trečias) elektroninis jo leidimas, 2006.
Nevartotinas prielinksnis į laiko tarpui reikšti: du kartus į (= per)metus, plg. два раза в год; tris kartus į (= per) savaitę, plg. три раза в неделю.
Dažnai be pagrindo veiksmažodis noriu keičiamas junginiu man norisi (= aš noriu) gerti, plg. мне хочется пить.
Reikia skirti prieveiksmį matomai nuo įterpinio matyt. Prieveiksmis matomai gerai pavartotas šiame sakinyje: kastuvą padėk matomai, kad Jonas jį tuojau rastų. Įterpinys matyt gerai pavartotas šiuose sakiniuose: Onutė, matyt, jau išvažiavo. Jis, matyt, mamai nepasakė tiesos. Rusų kalba turi tik įterpinį видимо, plg. он, видимо, не придёт – jis, matyt (ne matomai), neateis.

Reikia skirti žodžius skaitau ir laikau. Mauzeris (vienas iš tariamų Dviračio šou juokdarių) šių žodžių reikšmių neskiria ir platina grubią klaidą. Sako: skaitau (= laikau, manau), kad jūs klystate. Skaityti ką nors kuo nors – tai nepateisinamas verstinis rusicizmas. Reikia sakyti: jį visi laiko (ne skaito) neišmanėliu. Bet gerai pasakyta: jis su manimi visai nesiskaito, nors rusai sako panašiai, plg. он со мной совсем не считается.

Lietuviškai negalima sakyti: stato klausimą, reikalavimą, sąlygas, plg. ставит вопрос, требования, условия. Klausimą, reikalavimą, sąlygas keliame (ne statome).
Nevartotinas junginys duoti žinoti, plg. дать знать. Lietuviškai sakytina duoti žinią, pranešti; дал знать, что приедет verčiame davė žinią arba pranešė (ne davė žinoti), kad atvažiuos.
Kalba eina apie ką nors, plg.речь идëт о чем-либо. Lietuviškai reikia sakyti: kalbama (ne kalba eina) apie ką nors.
Veiksmažodžio nuimti dažniausios reikšmės lietuvių kalboje yra šios: 1. Nukelti (pvz., puodą nuo ugnies); 2. nukraustyti (pvz., indus nuo stalo); 3. nuvalyti (pvz., javus nuo lauko) ir kt. Šis veiksmažodis nevartotinas reikšme atleisti (iš pareigų), pvz.: atleido (ne nuėmė) jį iš direktoriaus pareigų, plg. снял его с должности директора.
Lietuvių kalbos prielinksniu prieš, be kitų reikšmių,reiškiamas ankstesnis laikas, paprastai einantis iki dabarties, pvz.: prieš šešis šimtus metų (ne šeši šimtai metų atgal). Plg. шестьсот лет тому назад.

Taip pat nelietuviškas šis sakinys: net negalėjau prileisti tokios minties (= net pagalvoti negalėjau; net tokios minties neturėjau), plg. я даже не мог допустить такую мысль.
Vis labiau skverbiasi į lietuvių kalbą ir, deja, mes mielai įsileidžiame beasmenius veiksmažodžius ten, kur turi būti asmeninis, dažnai antrasis apibendrintasis asmuo, pvz.: kartais net norėtųsi (= norėtum), kad gyvenime politikos būtų mažiau, plg. иногда хотелось бы, чтобы в жизни политики было бы меньше; į Lietuvą nesinori (= nenori, nenorite)? (žurnalistas klausia užsienyje gyvenantį lietuvį), plg. в Литву не хочется?; jaučiasi (= jaučiama) konkurencija, plg. чувствуется конкуренция; temperatūra jaučiasi (= jaučiama) mažesnė. Ten matosi (= matyti) stadionas.
Junginio žmogiškasis faktorius nėra nė viename žodyne, jo ir nereikėtų vartoti, pvz.: dėl avarijos kalta ne technika, o žmogiškasis faktorius (= žmogus, vairuotojas). Rusų kalba jo irgi neturi.

Nevartotinas žodis neužilgo (= netrukus, greitai). Tai paraidinis vertinys iš rusų незадолго – neseniai, trumpai iki ko nors, trumpai prieš ką nors (В. Даль Толковый словарь живого великорусского языка, 1981, t. II, p. 518) arba iš lenkų niezadługo – netrukus, greitai, tuojau (Didysis lenkų-lietuvių kalbų žodynas, 20003, t. I, p. 496). Netrukus (ne neužilgo) jis grįš. Netrukus (ne neužilgo) prasidėjo karas.
Lietuviškai nevartotinas posakis kaip taisyklė, plg. как правило, verstinas dažniausiai, (kaip) visuomet, paprastai. – Rusų-lietuvių kalbų žodynas, 1984, t. III, p. 913. Paprastai arba dažniausiai, kaip visuomet (ne kaip taisyklė) jis vėluoja.
Rankas trinti reiškia džiaugtis, džiūgauti. – LKŽ, 1995, t. XVI, p. 872. Rusiškai тереть руки reiškia trinti rankas (kad sušiltų). Trinti rankomis reikalauja objekto (trinti yra tranzityvinis, arba galininkinis, veiksmažodis) – ką trinti: trinti rankomis kaklą. Džiaugsmui reikšti ši konstrukcija netinka.
Mišką galima iškirsti, pvz.: ar jau visą mišką iškirtot? Paįstrys (Panevėžio r.). – LKŽ, 1959, t. V, p. 859. Вырубить лес – iškirsti [išskinti] mišką. – Rusų-lietuvių kalbų žodynas, 1987, t. I, p. 338. Galima ir išpjauti, pvz.: išpjáuta dabar miškai, nėra grybų, uogų (Pastovys, Baltarusija). – LKŽ, 1973, t IX, p. 895. Bet nelogiška, rodant išpjautų medžių kelmus, sakyti: iškirto 220 medžių Minijos kaime.

Dėl savo kalbinio neišprusimo nekritiškai perimame net pačių rusų kalbos klaidas, pvz.: didelis ačiū, rus. большое спасибо irgi nevartotinas. Rusų kalba taip pat išgyvena nuopuolį. Iki šiol nepralenktas rusų žodynininkas Vladimiras Dalis (Владимир Даль) Толковый словарь живого великорусского языка, 1982, t. IV žodį спасибо aiškina taip: „спаси Богъ!“ Lietuviškai – sergėk (saugok) Dieve! Taigi, didelis čia visai netinka nei rusų, nei lietuvių kalbai.
Verti pagyrimo, kad laikosi kalbos normų tradicijos, šie diktoriai, laidų vedėjai ir žurnalistai: G. Deksnys, V. Pugačiauskas, G. Arbačiauskas, M. Žiedas, A. Kavaliauskas, T. Kavaliauskas, E. Bučelytė, A. Malakauskaitė, K. Jakštas, A. Daugininkaitienė, G. Mikalauskas,, M. Jančius, J. Janauskaitė, R. Miliūtė, S. Dikčius, V. Kubilius, J. Sabolius, R. Lankininkaitė, G. Simonavičius, V. Motiejūnienė, D. Jursevičius, L. Balsys, S. Pociūnas, R. Bagdzevičius, T. Langvinis, J. Gižaitė, K. Vaitkevičius, E. Kiškis, I. Jankevičius, I. Jankauskaitė, R. Vilkončius, E. Radušytė, J. Radzevičiūtė-Laugalienė, N. Pumprickaitė, V. Kontrimas, E. Kvoščiauskas, E. Knispelis, M. Jampolskis, Z. Kelmickaitė, G. Vitkauskas ir dar vienas kitas.