MOKSLASplius.lt

Mokslo istorikų edukacinė sesija Kupiškyje

Dr. Aldona Vasiliauskienė
Šiaulių universitetas

XVI Lietuvos mokslo istorijai ir mokslo filosofijai skirtos konferencijos Scientia et historia – 2010 išvažiuojamoji Edukacinė sesija 2010 m. kovo 26 d. vyko Kupiškyje ir buvo skirta gydytojo Igno Vaitoškos gimimo 100-mečiui. Tai jau antroji tokio pobūdžio sesija (pirmoji 2009 m. vyko Anykščiuose ir buvo skirta Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios 100-mečio jubiliejui).

Konferenciją pradėjęs Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius pasveikino susirinkusiuosius Kupiškio krašto pedagogus ir kultūros darbuotojus bei mokslininkus, radusius galimybę atvykti į Kupiškį ir pasidalyti mokslinių tyrinėjimų rezultatais. Gydytoja Dalia Vasiliauskaitė - gydytojo Igno Vaitoškos vardo atminimo įamžinimo idėjos kėlėja ir puoselėtoja

Konferencijos dalyviai išklausė gydytojui Ignui Vaitoškai skirtus pranešimus: Gydytojas Ignas Vaitoška – viltingas laikmečio šviesulys (pranešimą, parengtą Kupiškio etnografijos muziejaus direktorės Violetos Aleknienės, perskaitė šio muziejaus vyr. fondų saugotoja Lucija Dobrickienė), Ignas Vaitoška: atminties svarba jaunimo ugdymui (Skapiškio vidurinės mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė), Arkivyskupas Mečislovas Reinys ir gydytojas Ignas Vaitoška: atminties įamžinimo paralelės ir vizijos (Šiaulių universiteto vyr. mokslo darbuotoja dr. Aldona Vasiliauskienė).

Pranešimuose pristatyta gydytojo I. Vaitoškos biografija, jo veikla, apžvelgti santykiai su pacientais, gydytojo atminimo įamžinimas Skapiškyje: Skapiškio ambulatorijai suteiktas gydytojo Igno Vaitoškos vardas, prie ambulatorijos atidengta atminimo lenta, organizuotas gimimo 100-mečiui skirtas vakaras, fotografijų paroda. Analizuoti Skapiškio vidurinės mokyklos mokinių atlikti darbai (užrašyti liudininkų pasakojimai, sukurti eilėraščiai, nupiešti piešiniai ir kt.), įamžinantys gydytojo I. Vaitoškos atminimą. Vestos paralelės tarp arkivyskupo Mečislovo Reinio, kuriam Skapiškyje 2007 m. pastatytas koplytstulpis (pašventintas 2008 m.) ir gydytojo Igno Vaitoškos – jų gyvenimo ir veiklos, kalbėta apie šių Aukštaitijos krašto asmenybių atminties įamžinimą – jau nuveiktus ir būtinus atlikti darbus.

Po kavos pertraukėlės išklausyti 4 pranešimai: Vilniaus universiteto profesorė Pranė Dundulienė – lietuvių tradicinės kultūros tyrinėtoja (Lietuvos nacionalinio muziejaus Etninės kultūros skyriaus vedėja dr. Elvyda Lazauskaitė), Povilas Matulionis ir Petras Būtėnas: atsiminimų šviesoje (Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinės mokyklos mokytoja ekspertė, doktorantė Lionė Lapinskienė), Gydytojas Karaffas-Korbutas: jo indėlis jaunimo ugdymui (Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto doc. dr. Vitalija Miežutavičiūtė) ir Salako bažnyčia – Aukštaitijos architektūros paminklas (Kauno kunigų seminarijos klierikas, magistras Nerijus Pipiras).

Pranešimuose ieškota sąsajų su Kupiškio kraštu ar jo asmenybėmis. Priminta 2008 m. pavasarį Kupiškyje vykusi konferencija, skirta kraštiečio prof. Broniaus Dundulio gimimo 100-mečiui, tad neatsitiktinai minimas ir Kupiškio krašto marčios – profesorės Pranės Dundulienės, ne kartą atlikusios etnografines ekspedicijas šiame krašte, gimimo 100-metis.

Artėja gražus kupiškėno Povilo Matulionio (1860 09 05 – 1932 03 15) gimimo 150-metis. Apie jį priminė L. Lapinskienė, pateikdama įdomios naujos medžiagos.

Apie mažai Lietuvoje žinomą gydytoją profesorių Kazimierą Karaffą-Korbutą (1878 04 26 – 1935 01 26), jo indėlį 1922 m. įkuriant Stepono Batoro universitete Higienos katedrą (jai vadovavo iki mirties), savo lėšomis leidusį žurnalą Archiwum higjeny, padėjusį higienos mokslo pagrindus ir mokyklinės higienos pradmenis Stepono Batoro universitete kalbėjo doc. dr. V. Miežutavičiūtė.

Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčia 2011 m. rengiasi minėti 100-metį nuo paskutiniosios (penktosios) bažnyčios pastatymo, jai skirtas pranešimas – pasirengimas būsimai šventei.

Pranešėjai ir keletas konferencijos dalyvių nuvykę į Skapiškį, apžiūrėjo unikalius Blaivybės bei Misijoms skirtus paminklus, bažnyčios šventoriuje pastatytą Liurdą, I. Vaitoškos vardu pavadintą ambulatoriją, lankėsi miestelio bibliotekoje. Pabuvojo prie arkivyskupui M. Reiniui pastatyto koplytstulpio, diskutavo jo vardu pavadintoje sodyboje.

 


Nuotraukoje: 

Gydytoja Dalia Vasiliauskaitė - gydytojo Igno Vaitoškos vardo atminimo įamžinimo idėjos kėlėja ir puoselėtoja